Goudsche Courant, zondag 28 december 1862

bonten nit de dwarsleggers gerukt waren en de bindten zelf alle bewijzen droegen d it een der wagens een oogenblik uit het spoor geraikt is Later vernamen vij dat dit met deu laatsfen v agei had plaats gehad en de passagiers een geiluchten schok hadden gevoeld Welke ernstii e gevolgen had dit voorval kunnen hebben indien de locomotief uit het spoor Keraakt was of de laatste wagen van 7ijne verliindtenis met de vorige door de slingering verbroken was Juist in een donkereu avond en op den kortst mogehjken afstand van een poui l rug en breed w ter Slot en sleutel aan de hekken of afsluitingen inet verpligtinï om voor sluiting goed te zorgen is een voorzorgsmaatregel waardoor bet op de weiden grazende vee meer verzekerd luiten verboden gronden gehouden en zooveel doenlijk de onheileu die daaruit zouden kunnen voorkomen worden vermeden 22 Dec 1S62 JuLics Marktberigten Gouda 24 December Tarwe pr 2400 N S poolsche f S Amerik ƒ 378 Itogge pr 2250 N ffi amerik 24I eeunsche rr mud ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Polder ƒ 6 Gerst ƒ 5 a ƒ 6 25 Haver lOU TC ƒ 3 d 90 ƒ 2 50 Duiveboonen H 50 P iardebooiieu f U Dolft 24 Peeember Pe slemming ter graanmarkt was beden zonder eeiiige uityoudering zeer slap Al het aangevoerde kon niet geplaatst worden Tar e ƒ 9 20 a ƒ 10 Uoirge ƒ 7 10 ii 7 50 Winteraerst ƒ 5 a ƒ 5 0 Zomerïerst ƒ 5 30 a ƒ 5 liü Korte Haver ƒ 3 SU a ƒ 4 Lange Haver ƒ 3 a ƒ 3 40 Punebooiien ƒ 7 75 a ƒ 8 a irdehoo e i ƒ 7 a ƒ 7 25 Bruine Boonen ƒ 9 a ƒ 9 50 Grueue Brutfi ƒ 8 a ƒ 10 VVilte Erwten ƒ 7 50 a 7 75 Aan it icKwaag gewogen van 18 lot 24 december 138 8 en B4 16 Boter te zamen 3400 N ffi Grasboter ƒ 58 u ƒ 38 bet vierde ƒ l SZVs a ƒ 1 4f pr N Deventer 23 December Taruey 8 50 a ƒ 9 50 Kogge ƒ fi ti0 a J 7 20 Boek eit ƒ 5 25 a ƒ 6 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 6 50 Boter pr 20 N t l 3 f 20 50 a ƒ 22 50 IiOnden 22 December Graanmarkt met redelijken aanvoer ïarwe van goede kwaliteit pnjshoudend mindere soorten fiaauw buitenl vast in prijs Amerik meel iets hooger Goede mout vast in prijs mindere soorten bijna onveranderd Bounen Erwten en Haver zeer vast in prijs Veemarkt De aanvoer van het vaste land was klein Heden ter markt werd niet veel aangevoerd n laar de vraag levendig was met uitzjnderiug van varkens bleven de prijzen zeer vast Men noteert ossen 3 8 a 5 6 schapen 4 a ö kalveren 3 8 a 5 en varkens 3 10 a 4 10 26 Dec Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 580 runderen 59 kalveren 1190 schapen en 50 varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalvc cu 5 6 voor d schapen 5 10 en voor d varkens 4 6 pr steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Overleden 24 Dci G J Nicliting 5 w WOESDEN Bevalle n 20 December T Zoet geb van DijV d T Bruines geb Kok leveulooc 21 A L Uee geb Verheul d K den Hectcn geb Pels z Ovhiu LDiA 21 December Jaimetje lilofik 70 j wed van ri dcü Buuriïiau L i Dirk vau der Vooist G4 j ecbtgen van M A vau Jticpoort ONDt RTBou ü 20 December Cornelis Peet 28 j en JoaTua van der Louw 26 j ADVERTENTIEN BOEKJES SCHEIJF en FOöTPAPIEE in zeer veel verschillende soorten LAK OUWELS PENNEN PENHOUDEES TAFEL KANTOORen ZAKINKTKO KEES LIASPLATEN en VETEES en al datgene wat in een Compleet Magazijn van Schrijfbehoeften behoort Kj NTOOEBOEKEN welke met buitengewone Liuiering gemaakt moeien worden kunnen in zeer korten tijd gereed zyn Zeer best Rekeningen Papier bet boek van 24 vel a 32 en 40 cents Plak Almanakken i o 20 en 25 c Visitekaartjes 15 20 en 30 cents de 100 Stuks De Ondergeteekende tot hiertoe Stedelijk Dag en Kostschoolhouder te Hev iiin heeft de eer der Goudsche Burgerij te berigten dat hij door aankoop eigenaar is geworden van een der ruimste huizen op de Westhaven te GorD en dat hij in gemeld l uis denkt op te rigten eene BIJZONDERE SCHOOL voor uitgebreid lager en verder voortgezet onderwijs hoofdzakelijk strekkende om Jongelieden uit den beschaafden stand voor de Akad te Delft en te Breda of voor den Handel op te leiden Mogt hij zich gedurende zijn 5jai g verblijf te Himclen steeds over gunstige resultaten in elk dezer opzigten verheugen thans hoopt hij meer dan hem znlks aldaar mogelijk was een plan van opvoeding en onderwijs te ontwikkelen gel eel iu den geest van wijlen den Heer BUKXIER te s Hage Bekwame Docenten zvdlen hem daartoe ter zijde stjian terwijl het den Ouders zefr gemakkelijk zal gemaakt worden de Jongelieden desverkiezcnde den geheelen dag onder zijn toezigt te stellen Hij neerp Je vrijheid zich te vleijen met de belangstelling van den EdelAchtliaren Gemeenteraad het Schooltoezigt en van allen die prijs stellen op een Onderw ijs dat bij meent te kunnen doen beantwoorden aan de elscben des tijds De Opening der School zal plaats hebben in de eerste helft Van Januarij 1863 P H SCHEPPELAAR KLOTS M A G A Z IJ TAK Schrij flDehoeften A QUANT WWDSTBAAT te GoCD l heeft de eer ter kennis te brei gen dat D Magazijn steeds ruim voorzien is van alle mogelijke soorten van SCHRIJP ea KAlïTOORBEHOEPTEN REGISTEES GEOOTBOEKEN JOÜENaLEN iu diverge formaten en diktens pejijode en ongelijiiJe TJiS en WIXKEL SV Belanghebbenden worden verwittigd dat het depot van KOORTSDRQPPïELEN van D LESP1NASSE te faamen bij den Hr J B Peeteks te Govda opgeheven is en dit Medicament van af heden voor die Stad eu Omstreken Drogist Markt A 139 NB Men wordt verzocht vaauwhevrifj op opgegevene bijzonderheden te letten ten einde nagemauite van de HCMTil Koort idroppelen te Irunnen onder scheiden Biirger Bewaarscliool INSCHEIJVING van KIN DE EEN voorzien van een Vaccine bewijs voor bet i Kwartaal 1863 maandag 29 December s avonds vau 7 8 ure aan het SchooUocaal J N SCHELTEMA tootz BRAGGAAR l CÖRRËSPÖMDËNTm Van eene geachte hand wordt ons de onderstaande teregtwijzing medegedeeld In het vers lag van het verhandelde in den gemeenteraad voorkomende in deze Courant van 25 Dec wordt gezegd dat de heer Scheffelaar Klots op gehjke iMJze ds de beer Terpen het ver oek beeft gedaan zijne schüot die bij naar Gouda denkt over te brengen te si ii lieeren Dit is onjuist Bij de mededeeling eau den rard van het bij hem bestaande vcornemeo Itt ett die heer zich bepaald de medewerking der ste khjke reeering in te roepen een verzoek om gu ub i dieerd te Ter BoekdriJtkerij van A BRIKKMAN