Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1863

iS63 Donder 1 niiarij ü 79 GOUDSCHE COURAIÏT faws en voor Gouda m h Advertentieblad Omstreken De2e Courant verachijat des Donderdags ea Zondags n de Stad geschiedt de uitgave des avoodb te voren De prijs per drie maandcQ ia franco p post 2 25 th inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgeus ten 11 ure Uitgave van 4 BRINKMAN Lange Tieni eff t D n ® 61 f i IDe pnJB der Advertentien van één tot kib regels met inbegnp van het zegel is 80 Cent worn I clkea regel daarboven 10 Cent I Buitengewone letters orden berekend nau i plaatsruimte J ir f M 1863 Heil en voorspoed wenscht men elkander sedert onheugelijke tijden op dezen dag toe en wij ook lezers die nu reeds sedert egen maanden in een naauwere betrekking tot elkander staan jjcipschen de stad onzer inwoning ons vaderland voorspoed toe in alle rangen en standen een voorspoed gegrond op de TborttZuende ontwiickeling van alle takken van nyverheid W dbouw ea handel Dank zijn wij schuldig voor dat wat ons de afgeloopen jaarkring schonk vooral wannser wg pnz toestand veigal ken met dien va andere landen Terwijl toch in Amerika broederbloed bij stroomen vergoten werd en het einde van den strijd nog niet te voorspellen is mogten wij ons in vrede en welvaart verheugen terwijl in Engeland tal van arbeiders de kern der nijvere bevolking uit gebrek aan grondstoiïen buiten verdienste waren kreeg de grondzuil van ons volksbestaan de hnndel een nieuw Ic en en dien ten gevolge hadden onze scheepsbouwmeesters allerwege Teel werk voor liunne werklieden De aanleg der groote werken van staatswege hield mede vele handen bezig en de overTloed viip geld stelt voortdurend in staat tot het beginnen van nieuwe werken die in het vervolg van grooten invloed zullen zijn op de welvaart des lauds Behoeven wij nog te spreken van zoovele landen in Europa wier inwoners het groote geschenk burgerlijke en godsdienstige vrijheid missen Van Zweden waar in weerwil van de wenscben der regering eene kleingeestige aristocratie en bekrompen geestelijkheid alle harvorming vijandig is Van Spanje waar men in schijn constitutioneel nog altijd middeleeuwsche denkbeelden omtreat andersdenkeudeu koestert Van Duitschland waar men hier open ducir bedekt zich nog altijd tegen verbeteringen verzet en op de gratie Gods steunende den wil van een krachtig volk weerstreeft dat rijp voor de vrijheid geworden die vrijheid als een wettig regt eischt te meer daar die vrijheid reeds vroeger door de vorsten geschonken en bezworeu is Of zoudt gij den toestand van de groote n tie van het magtige Frankrijk benijden waar in schijn van vrijheid de regering door de bajonetten gesteund alle vrije gedachten doodt en het volk door ijdel goochelspel in slaap wipgl Voorwaar wel hebben wij reden tot dankbaarheid i eeif land waar bij verschillende opvatting van regerings lj inselen tooh orde rust en welvaart alom geheerscht hebbei vvaS dg vorst de liefde van alle lijne onderdanen bezittende zich vïfl als burger onder de burgers beweegt met omringd door bwalingen niet bevreesd roor den dolk des moordenaars Met goed vertrouwen betreden w j dan ode den niettw E jaarkring Veel zeer veel wachten wij van de tegfliwoordigt dienaars des konings veel van de vertegenwoordiging Mogen hunne vereende pogingen ter bevordering der zedelijke en stoffelijke welvaart des lands ook dit Jaar sebooDc vruchten voortbrengen is de hartelijke wensch van on vaa ieder waar vaderlander i 0uttenlan Londen 28 Dec Volgens nadere berigten nit N Amerik hebben wel de troepen van het bondsgouvernement eene overwinning behaald op de zuidelijken doch die overwinning was slechts van korten duur Nadat toch generaal Buruaide Fredericksburg genomen had beeft hij het raadzaam gedcht die stad weder te verlaten en zich met zijn corps terug te trekken over den Rappahannock 3e dagbladen te New York schrijven den ongelukkigen a oop dezer expeditie toe aan het a echte bestuur van het departement van oorlog men zegt dit de bewegingen van generaal Burnside het gevolg waren van instructien hem uit Washington gezonden De bladen dringen dan ook aan op eene wijziging van het kabiuet Zooveel weet men althans dat de noordelijken door den veidsiag op 13 dezer hun doel niet bereikt zagen wi nt de verdedigingslinie der zuidelijkeu werd er niét door verbroken en ten gevolge hiervan heelt Burnside den terugtogt a mgenomen Die veldslag was overigens zeer bloedig Het verlies der noordelijken aan doüden en gewonden wordt geschat op 12 a 2U Ü00 man Aangaande het verlies der zuidelijken is niets bekend doch daar zij achter verschansingen vochten gelooft men ilat hun verlies minder groot is geweest De terurtogt der noordelijken begon op 13 dezer door de hevige regens en de duisternis bemerkten de zuidelijken die manoeuvre niet en ten gevolge hiervan zagen de noordelijken zich in de gelegenheid gesteld al hunne gewonden in veiligheid te brengen De expeditieu der noordelijken die van Helena en Memphis langs de Mississippi getrokken waren zyn thans tot haar uitgangpunt teruggekeerd Het congres te Washington heeft de proclamatie van denheer Liucoln betreffende de emancipatie der slaven met 78 stemden tegen 51 goedgekeurd Voorts wordt nog uii New York gemeld dat de generaal Butler wiens strenge maatregelen te New Orleans tot veleklagten fok van buitenundsche consuls hadden aanleiding geSf Za vervangen k door generaal Banks Deze veldheer is Wiita gr toen het zuiden zich nog niet van het noorden had afge ÈitJen een tijdlang president geweest van Pe Examiner bevat een artikel over zegt het ife zich nu tegenover bet buiter stand bevinol veel micder hopeloos dan t Susrerre het