Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1863

1 Over den vooraitgang in den binnenlaudschen geval j x e onbeperkte controle over de 1 m 1 de st tsni aven van de qde ran het parterfts t Tare rder tot stand gekomen liberale wet L Di S Hop van York is terwijl hij ran het poor Z r r liine o ig reed door stoutmoedige dieven rko bZ61 rm zlch behalve z ja bisschoppeUil e aad zijn zegel en zijne brieven bevonden PaX 28 DeSunber De berigten it Griekenlairf z jajraiijo brief van Athene worden de redenen uiteen trom de rüs ische invloed in Griekenland nul is De zaken zijn er zelfs zoo ver gekomen dat diegenen welke oeo er den hertog van Leuchteuberg ondersteunden thans mzien dat zij wegens die ondersteuning zich moeten regtvaardicen Voor een e dagen zeide een hoogleeraar der at een jhe hoogesfhool fot de men gts op een der openbare pleinen Gij moet hen niet gelooven die iluslands plannen in de hand erken Wij kennen de listen van den noordschen beer een ifo rond scheidt ons van elkander de vrijheid Intusschen ontveinst men zich te Athene volstrekt het moeijelijke van den toestand niet men erkent clat er gewigtige gebeurtenissen kunnen ontstaan en er doen zich zelfs verschijnselen voor van eene naderende militaire contra revolufe geleid door Grivas De keizer heeft zijne bezorgdheid omtrent den toestand in driekenland dan ook onverholen aan Engeland te kennen ge jeven i i Het telegrafisch berigt scliijnt zich te bevestigen dat de heer EUiot officieel aan de provisionele regering bekend heeft emaakt op welke voorwaarden Eugel md de Ionische eilanden wd afstaan Zij komen hierop neder dat de aanstaande koning de goedkeuring van de groote mogendheden moet wegdrigeo dat Griekenland aan zijne geldelijke verpligtingen taX voldoen en eindelijk dat de provisionele regering eene genoegzame krijgsmagt naar die eilanden zal zenden ten einde de orde en rust te handhaven wanneer de engelsche troepen ie verlaten zullen hebben Dit is niet alles Men verzekert dat het fregat Lifiay bevel heeft gekregen om in den Pireus op den engelschen gezant te wachten ten einde deze naar eene bestemming te brv ngeii die niet enoemd wordt De bestemming zou echter Koustantinopel wezen en de heer EUiot in last hebben om met de Porte eene minnelijke overeenkomst te sluiten betreffeiitle eene betere afbakening der grieksche grenzen Wordt dit gerucht Sevestigd dan zal de ontevredenheid die nii reeds in Rus laiid over d wfsti d der meergenoemde eilanden bestaat aiet veinig toenemen BniSSOl 29 December Er doen zich luide stemmen op tegen hel denkbeeld om als men het met Nederland over afkoop der scheldetol niet eens kan worden de inning der tol aan Weenen 29 December Het committé der bank heeftin zijne bijeenkomst van heden zich vereeuigd met bet voorstel van het bestuur der bank en de overeenkomst tusschen dit ligchaam en de regering zoo als die doo de beide kamers ii lewij igd na leveudiire discussien aangenomen Berlijll S December Meer en meer komt men tot de overtuiging dat de regering den feitelijkeu tweejarigen diensttijd zal voorstellen en voornemens is niet verder toe te geven Dat dien ten gevolge eene overeenkomst tiisscheu de tweede kamer en de regering niet te verwachten is werd reed meermalen opgemerkt Tegen 14 Jan zijn de Priiiss kamers bijeengeroepen te oordeelen naar den stand der z iken te Berlijn is er nog weinig goeds van de hervatting der zitting te wachten De koning heeft het bij het ontvangen der adressen getoond en de uitslag der behaudelmg v m de kwestie der legerorganis itie door de vergadering der genercals heeft het bewezen dat men nog geene overeeusiemm ing k in verwachten tusschen vertegenwoordiging en regering Inmiddels vermindert Pruiseu s invloed in Duitschland met den dag en als men te Frankfort de vo rstellen mogt aniinemen tot vaststsUiug van eene lergadering van afgevaardigden der verschillende stenden zal het te bezien staan wat Pruisen zal durven doen Turijn 29 Deoember Te Messina heeft eene beweging hoewel aiet van emstigen aard bij de werkende klassen plaats gehad De onruststokers zijn door de nationale garde uiteen gedreven zonder dat deze van hare wapens behoefde o ebruik te m ikeu Bij circulaire van den min van binnenl zaken zijn de prefecten in de zuidelijke provinciën nitgenoodigd de gemeen tebesturen aan te wijzen die het onderdrukken der rA yerg niefsenoeg mm ondersteunen opdat men tot hunne ontbindb kunuf ergaan De min geeft te konnen dat hg rekent 00 de hulp der nationale garden en verzoekt de preccten aan hare voUedi e orginisatie te denken Hg geeft te kennea e7a einde aan de rooverij te maken In he kiescoUeg te ï rlt ia Terra di Lavore is PaUvicini tot afgevaarüqjde gek ozeL ötnnenlanö GdUda 29 December Bij koninklijk besluit vin 27 dezer is herbenoemd tot burgemeester dezer gemeente de heer N YZENDOOKN 31 Dec De veemarict met geringen aanvoer Ue pnjzen flaauw eenig vee onverkocht gebleven Hooibnter J 1 06 a ƒ 1 10 het N De berigten uit Indie door de laatste mail aangebragt waren weder niet belangrijk wat het politiek nieuws betreft Van de amnestie uitgevaardigd TOor Bomio verwacht meu zeer veel goeds voor de geheele bevrediging van dit gedeelte onzer bezittingen vooral ook nu de voornaamste aat voerder der opstandelingen Antasari aan de pokken schijnt overleden te zijn No altijd heerscht de kinderziekte op verscnillende buitenbezittuigen en het zenden van geschikte vaccinaleurs zoude joorzeker door de bevolking als een weldaad worden beschouwd De toestand der geldmarkt is in de laatste dagen niet verbeterd Verschilleude huizen hebben hun betalingen gestaakt en het is te vreezei dat het einde der crisis nog niet gekomen is Het is te hopen dat het Insluit der regering waarbij de bank verlof krijgt haar kapitaal met 2 millioeu te vermeerderen van gunstigen invloed zal zijn De vrachten zijn aanmerkelijk gedaald en de opbrengsten der middelen zyn ook miuder dan over de eerste acht maanden van 18 31 De nieuwe postregeling op Java levert geen beivgs van de voortvarendheid van het Indische bestuur poststempels en postzegels zijn nog niet gearriveerd De Merapi heeft door eene uitbarsting eenige verwoestingen veroorzaakt De berigten uit China en Japan waren van weinig belang In Japan schijnt een omkeer te zullen ph ats hebben Nog altijd ib het voor de vreemdelingen hoogst gewaagd zich te ver van hunue woonplaa s te verwijderen Bg de hehandeüng der begrooiiug van bionenlandachezaken in de eerste kamer zijn door den heer Viruly inlichtingengevraasd aar den min v binnenl z omtrent den spoorweg van s Gravenhage naar Gouda Ia antwoord hierop heeft deminister ie kennen gegeven dat zoolang er onderhandelingenwerden gevoerd over de aansluiting der beide groote spoorwegen te Kotterdam die concessie niet kon worden verleend maar dat hij nu deze onderhandelingen zijn afgcloopen gereedis tot het verleenen der concessie te besluiten Men leest in de Priesche Courant De oppositie vander heer van der Heim tegen den minister Thorbecke komtons zeer raadselachtig voor als wij nagaan dat bij de op treding van het tegenwoordig kabinet gemeld en nimmer tegengesproken werd dat de heer van der Heim zelf den koning zou hebben te kennen gegeven dat alleen een minislerieThorbecke in de tegenwoordige omstandigheden mogelijk was En nu trekt de heer van der Heim zeer uitvoerig te veldetegen den heer Groen omdat deze ia de tweede kamer heeftgezegd dat de optreding van het tegenwoordige ministerieeene noodzakelijkheid was De kamer heeft door haar woensdag jl genomen besluit om ook op den tweeden kersdag te vergaderen eeu zoo sterk bewijs gegeven va liberalisme op godsdienstig gebied fnaar wij meeuen zonder voorbeelil iu onze parlementaire gechic denis dat wij daaruit tot de beste gevoigtrekkmgen komen ten aanzien van de gezindheid der hoogst belisten in den IdUilf ook op staatkuadig gebied Of de leden der eerste k imer door het opeiitlijk verrigten van arbeid op eeu erkenden chnstelijken feestd iï ook in str jd hebben gehandeld met de zoogenaamde zoudag et en daardoor kaus hebben in cont ict te komen mei de heilige Plerniandad l iten wg buiten beoordeeling De procureiir generaal moet dit beslissen Zr O komt ernstig op tegen het plan tot opheffing van de regtbank te Leyden elke hij zeer in het nadeel acht der hoogcschool en hare jur kweekeau en daar het praktkch element bij de studiën zich meer e i meer opden voorgrond dringt Hg meent dat het voor s lands weK vaart tamelgk ouverschiUi kan schijnen of Sueek dan wel Heerenveen Gorinchein of Tiel hunne regtbankje behoudtn maar dat het de meest onberaden stap en een onvergeeflüke misslag zoude zijn een centrum van juridische opleiding te verzwakken en hei aankomend geslacht het voedsel te onthouden waaraan het dringend belioefte heeft F of Buys Ballot wijst er in de N B Cour op datuit de seinen den 17 dec naar de verschillende havens gezonden maar vooral uit die van Dond 18 en Vrijd 19 iedereenkon voorzien dat Zaturdag en Zondag eeu hevige storm enwel uit het Z W moest uitbarsten zoodat de biirgem vanden Helder Vrijdags dan ook in de Heldersche Courant denstorm heeft voorzegd tot waarschuwing der zeelieden Aan het rijks museum te Leyden is o a ontvangen eene verzameling zoogdieren en vogelhuiden benevens slaugen insecten enz van de goudkiist door tusschenkomst van den thans afgelreden goMvertitur luit kol Nagtglas s Gravenliage 27 December In de zitting der eerste kamer van he eii ju de beraadslagingen over de begrooting voortgezet Het resultaat der zitting van heden ligt geheel u dei uitslag der stemniingeu De debatten waren uiterst gematigl en liepen natuurlijk over de bekende onderwerpen zoowel bq binnenlandsche zaken al bij marine en financiën Bij het laagste werden er eenige reserves gemaakt in dien zin dat uit de joedkeurenJe stem niet moest worden afgeleid adhaesie aan de dannen tot hf rziening van het belastingstelsel maar speeiaa wat de eventuele inkomstenbelasting betref een voorbehoud geheel overeenkomende met het denkbeeld des ministers die juist de stemming over de begrooting geheel afgeschei len wenschte te hebben van de belastingplannen die nog niet lanhangig waren Sommigen verUaardea evenwel reeds nu ipet tie plannen voor zocver die in groote omtrekken waren blootgelegd voor oogen tegen de begrooting van den minister van fii ancien te zullen stemmen terwijl wederom andereu de wetsontwerpen wilden afwachten Beide redevoeringen zoowel van den minister van binnenl zaken als van dien van financ in autw 3ord op het aangevoerde bij hunne begrooting zijn der lezing overwaardig terwijl ook de minister van marine kort en bondig op het weinige dat nope is zijne begrooting in het midden is gebragt geantwoord heeft De uitislag is geweest als voigt Hoofdstik V dep van binnenl zaken v erd na nog eenige discussie aangenomen met algemeene stemmeu op één na die van den b er van der HeimJ De minister heeit bij zijne beantwoording toegezegd dat hij de concessie voor den aanleg van den spoorweg van Sclieveningen s Gravenhage Gouda verleenen zal Hoofdstuk VI dep van marine gaf tot eenige discussie aanleiding en werd ten slotte met algemeene stemmen aangenomen Hoofdstuk VII A nationale schuld werd zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen terwijl hoofdstuk Vil B dep van fiuantien werd aanj cnomen met 35 legen 9 stemmen Tegeu de heeren v Andringa de Kempenaer Villers de Pité V Wessem v d Lek de C rcq v Heeckeren van Wasaenaer Cremers Ta its van Amerongen v Nispen tot Pauner den eu Hansen In de avondzitting is de begrooting an oorlog aangenomen me 33 stemmen tegen 1 Daarna is de discussie overhet hoofdstuk koloniën aangevangeu De heeren v Khemen V Ehemeushuizen Ilartser Franseu van do Putte e v Nispenverklaarden zich zeer tegen de koloniale politiek en de beglnseleu der regering aangaande het oultuur stelsel De heer vanBeeck VoUenlioven verkhuiide Liet zooveel bezwaar te hebbenna de rede van den heer Betz Maandag voortzetting wegens bet vergevorderde uur 23 December In de zitting van de eerste kamer derstaten generaal is heden hoofdstuk IX koloniën der staatsbegrootiug voor 1863 verworpen met 30 tegen 4 stemmen Voor de heereu v in Swiuderen Cost Jordens Hart velt nSassen Vervolgens is het hoofdstuk onvoorziene uitgaven aangenomen met algemeene stemmen Idem de wet op de middelen De vergadering is daarna tot nadere bijeenroepinggescheiden jMeu verwacht nu spoedig de bijeenroeping van de tweede kamer der stateu ireneraal tot behandeling van eene credietwet voor het hoofdstuk Koloniën terwijl dan ook de eerste kamer tot dat einde moet terugkeeren als ook tot behandeling van het wetsontwerp nopens de waterwegen Door Z M zijn met ingang van den 1 januarij 1 jGti benoemd tot burgemeesters van de gemeenten Ter Aar A E van Dam Aarlanderveen m A Jongkindt Coninck Alphen J E Koos Bleiswijk en Moercapelie m F J Tollens Boskoop W Huijgens Thclen Capeüe op den IJssel O Hoogendijk Gouda N Yzendoorn Hardinxveld P M Brouwer Hazerswoude m C van der Vlies Kralingen H Lambert Pz Leijerdorp m P Hubrec t Lisse m J C vanBos=t Loosduinen H C Waldeck Nieuwen hoorn J Trouw Nieuw veen en Zevenhoven S van Driel Oostvoorue G F tatte Putterahoek A van Drie Rotterdam J F Hoifmanj Voorschoten J P Treub Warmond m A NederSiirg Si Woerden C J Bredius Naar men verneemt zijn door Z M thans na de aan naming door de eerste kamer van de bejrooting vau luitenl laken de volgende maatregelen bekrachtigd die met 1 januarije k in werking zullen treden De diplomitieke missie vanSpanje is vereeuigd met die van Portugal Onze buitengewone ge ant en gevol ioagtigd minister te Madri l de heer E Baron Sirtema van Grovestins is eervol teruggeroepen en deveroenigde missie is opgedragen aan den za ikgelastigde teLis=abon den heer m L H A Baron van Ittersum die tegelijkertijd bevorderd is tot minister resident Evenzoü is de diplomatieke missie van Zweden en Noorwegen vereeuigd met die van Denemarken Onze uui eugewone gezant te Stockholm de heer Jri f C N G Ë van Byiandt is eervol teruggeroepen en de vereenigde missie is opgedngen aan onzen zaakgelastigde te Kopeniiagen den beer m W E Eochusseii die tegelijkertijd bevorderd is ot mi nisterresident Onze buitengewone gezant en gevolmigtigd minister aaa bet hof van Pruisen de heer A C J Biron Scfaimmelpenninek van der 0 e is vervolgens teruggeroepen en in dien plaats is benoemd ae heer m J P J A Gra if van Zuijlen n Njevelt IsÈitstelijk lid van de tweede kamer der statengeneraal 30 December De tweede kamer der staten geneiaal i bijeengeroepen tegen dingsdag 6 januarij 1863 des namiddagsten 2 ure tot hervating v in hare werkzaamheden bepaaldelijkmet het oog op de behandeling eener credietwet voor hethoofdstuk van koloniën Naar men heden verneemt is de heer C N G E vanByiandt tot ousver gezant aan het hof van Zweden en Noorwegen door Z M den koning benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister bij iiet hof van Turkije De stemming en verkiezing van een lid der provincialestaten voor het hoofd kiesdistrict Ridderkerk ter vervangingvan den heer van der Wajfort zal plaats hebben op 20 januarij eu de herstemming e q op 3 februarij e k Gemengde Berigtee De onderkoning van Egypte wil 1000 negersoidatsD aan Fraokrijfc afstavi voor Mexico Wegens onjresteldheid verwatiit de koaing aQ K lgie he fia geeu besiek Twee kollajadacbe werktnigknndigee ra Japan reigerden naar Jeddo te Taan ten zij f 20 000 ingeval van venuoordii aan huoae erven verzekerd werd Een dagblad ïn Pruisen dat hCcü middel tot redding van den staat opgeeft is in heslag genomen De regeriug is if uitmuntend om zoo iets te behoeveD Het dol te Nieaive Diep acht men reddeloos verloren Men vermoedt dat de btrH noeniiu gen der burgemeesters niet zoo talrijk als vroegicir zullen lyn Te Ixïnden zijn op Davis s arf eeoige pakhuizen eu ruim 2000 balen jirte en beonip verbrand In Hanover begint men liberaal te worden In het kanton Tessm wil men de doodstraf weder iuvoerea Garibaldi zit op Caprera zijne gedenkschriften te schrijven De roraeinsche staatischuld bedraagt 40S de intrest 17 millioen De gezondsheidstoestaad wordt te Vera Cruz nog altijd beter en het E er en overvloediger De danseres Taglioni verkoopt al de kleinodiën die zij van hare gekroonde vrienden ontving D maatscliappij tiltrajectujn heeft ook te Parijs haar proces De Mouteuegrijnen door Rusland gesteund willen de stichting der tnrksche blokhuizen niet dulden Men v eest dat het tusschen Perzifc en Afghamatan tot oorlog zal komen Te Alkmaar is 19derember 187 734 n pad kaa gewogen De fraascne financiën nja volgens otBciele opgaven inden besten toestand Men wil te Missingeo in het tonnenniagazïjn eenige lokalen tot hospitaal inripten voor de oogzieken Op Java tal men nu de quinine nit steenkolen halen dau is de kinacultuar overbodig De fransehe gezant te Rome heeft eenekersvisite genaakt bij den eikoning van Napels Te Middelburg a eene belasting ingesteld op de vloeibare lichtstoffen als ïampolie enz De winter was te Petersburg den V2 dec reeds zoo gestreng dat d thermometer 20 graden onder het vnespout teekende Te Stockholm is het verbod opgeheven tegen de hnwelyken tnsschea chris len ea israeliten Op den Lancashire en Yorkshire spoorweg u naï Oakenshaw een tunnel mgescurt en wel zoo onverhoeds dai een trein in het puin liep eu s aau bleef Te Middelburg wil men een nieuW gafithuïs bouwen Bij het Uddelenneer zijn dezer dagen onderscheiden belangrijke ilveren romeinsche mnifteu gevouclep Te Weeaen verspreidt men dat prins N kokas van as8au koning Tan Griekenland wil worden In 1S62 hebben 316 schipbreukelingen het leven te danken gehad aan dö engel he maatschappij tot redding van drenkelingen Men verzekert dat in januarij het huis der afgevaardigden te Berlijn ontbonden zal worden Wtgeos de menigte bestaande reglementen zal de regeling der medische po tie op het vee vooreerst aog wel blijven msten IJ zaturdag Leeft te Leéuwaiden een hevige brand gewoed ten hmze vau Jansma koopman bij de voormalige