Goudsche Courant, donderdag 1 januari 1863

Zondag 4 JannariJ V V Everting 27 Hendrika ouders H Neef en C C A el X A f Maria Johanna onders A Jaspers en M Swa28 Johannes 1 1 en EveVardus Franeisens ond rs E P nenburg Adnana J f u Willem ouders H van der van der Draa j = J J J C j h es ouders W van 0 ed 21 Deeember M J Sparnaaij 3 n 25 J Stofberg üvERl EDf i 8 m M van Ham huisvr van H n Dnien sVi Sm C tton 11 m C Houdijk em 27 H T ïii ir 58j £ S N van Dorst 82 j 29 H P Spee 6 GfHJZ 31 December G Jasper en J M Waltmans Jonkhr M C F J de Sotte en J H C van Leent n ouJ raum o akia l = noordelijken spoorweg ef tan e rstat n erden de m este wageu verbrijzeld doch dr preden an kiien iueen vrij Te Omsk in het gouvernpSTb r s h=r n bT SeriL ter i r gt ng eener telegraafdienst H r otaan het meer Ba k l aangekomen Het bonwen van het an d r tot J J diïer dagen aanbesteed voor de som an V 00r u ie f r 7KappeUe f land s een pereeel n hflimeu vcrkoclit met iubegnp der kosten voor ƒ iJ S I e i a eer ln ille gfrej l voor den t Ji t h jro ï de Keheele uitvoer Tan bier nit Bejercn iUHi aan uen een he ge brand lutgebars en te HeiiiLe s uiJ de bewoners on Uamen met moei e aan het gevaar Het huif is uitgebrand van den inlioedel weinig behouden Burgerlijke Stand SCHOONHOVEN Ingeschreven van 19 tot 26 December Geboeen Samuel ouders A J van Veelen en A Saton Adrianui ouders L Copier en M Walter Johannes 1 ders C van der Pijl en C van der Blink Sophia Wilhelmiiia Adnana ouders A C Fijuvaudtaat e S W Ezerma Ovifct u 0 ii ind van liet Wnoelijk geslacht van ha ea J vanfer jluijs GtTEouwu N Erkelens met B Groen UOUDA Gfbobkv 2 Peeember Egbertns Xicolaas oudere E D van Klateren ra M K van Leeuwen 20 Johannes Heu lnk ouders J Hlom en lEN APVERTENy Bevallen van een Zoon B C TAN WIJK Zchtgenoote van G0L D L 30 Dec IseS Uitgave vaa A BRINKMAN Zafif e Tieiideweg B 61 P HDOGENuUK FELlCITATre met Uet Nieuwe Jaar aan Vriend n en Begunstigers van FRANS HIRON en Famüle Gouda 1 January 1863 TE KOOP Een zoo goed al nieuw en sterk toon gevend SERAPHINE OBGEIL met 12 Registers en los Pedaal gebouwd in palisander houten kas zijude ook een z r net Meubel Te bevragen met fBanco brieven ond r Letter O hij Sen Boekh mdelaar A BRINKMAN te GoCda VOOR WEIMG GELD door bijzondere gelegenheid te Koop Eene PARTIJ gave geslagene IJZEREN BUIZEN van verschillende afmetingen gedurende eenigen tijd gediend hebbende voor Gosbnizen in den gron n i j7ouiler geschikt voor VERWAR MINGSBUIZEN in Stookkasten APVOERBUIZEN voor Water KOKERS in landerijen enz Nadere iuformatien met feaNCO brieven aan de GAZFABRIEK te Goudn Openbare Verkooping op Woensdag 14 Januarij 1863 d 9 Avonds ten 6 ure ia de Nieuwe Herberg van B BOER te Noobd WiDOlNIVEÏN Van een nieuw gebouwd HUIS en ERF ea een TEEI of ENTTUIN beide staande en geit gen bin ea de gemeente BosKor Nadere tnformatiec bij dec Notaris A ïf MOLS Ai S M Zaid WafidisxTeen P DE WAAL op de Gtouwe C 247 Berigt aan zijne geëerde Stadgeuooten dat hij eene tweede partij SPAANSCHE KASTANJES ontvangen heeft die veel beter zijn dan de eerste De prijs van de Groote en Uitgezochte is 15 en 10 Centen de 5 ons Ook zijn mede bij hem ontvangen beste gerookte WINTEKZALM 50 Cents het ons groote vette engelscho SPROT 10 Cents het bosje vette ei gelsche BOKKING 6 5 en 4 Cents per stuk ook vette MAKREEL BOKKINGEN 7 Cents per stuk beste vette WINTKRHARINü 8 5 en 4 Cents per stuk fijne gemarineerde HARING 10 Cts per stuk per dozijn ƒ 1 00 Ontvangen nieuwe CHINAASAPPELEN 5 Cents pr stuk per dozijn 50 Cents nieuwe ALAGA CITROENEN 4 Cents per stuk per dozijn 35 Cents per 100 stuKs 2 50 beste CITROENSAP 80 Cents per flesch fijne AÜGURKJES 60 Cents per flacon Heden ontvangen de eerste NIEUWE ZOUTEViSCH nieuwe LIPPEN en KEELEN en wat verder tot het vak behooft NB 3 Belanghebbenden worden verwittigd dat het dopót van KOORTSDROPPELEN v n Br LïfePINASSE e Vaassen bij den Ilr J B Peeteks te Gouda opgeheven is en dit Medicament van af heden voor die Stad en Omstreken ALLEEN even als vroeger in vierian e verzegelde met naamteekening voorziene fiacons verkriji b iar is door bemiddeling van den Heer J C ZELDENRIJK Drogist Markt A 1S9 Men wordt verzocht naamrkeurig op opgegevene lijzonclerhden te letten ten einde nagemaakte van de ECHTE KoortsdroppeUn te hmnett onderic eiden Aan de Schrijvers der Artikel in de Goudsche Courant onder de Initialen B etc wordt MOED en VOLHAR DING toegewenscht door APOS 1 KEBOS Gouda 1 Januarij 1863 P s Julius en Alethoepes niet t vergeten OP VEREEBENDE UITNOODIÜING ZAL DE HEER J R Kindsbergen in het LOKAAL NUT en VERMAAK alhier op ZONDAG 4 Januarij 1863 de eer hebben eene buitengEhone VOORSTELLING te geven in de Goochelkunst a De pro gramma s zolien in tijd uitgereikt worden Prijzen der Effecten AMSTERDAM Diugsdag 30 December Laajrste Hoogste Gtblttet pCt koers koLTS koerii Ned w scb 21 2 4 64 A6 647 j dito 3 76 s dito 4 9 I6 997 8 997 Amort Sijnd S j Handelm i O I Leeuing 4 99V8 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 0 België Rotts a j Spanje obl 2 45 2 45Vi6 45 d buitenl 3 533 8 d binnenl 3 49Vl6 493 g 49 Portugal ol l 3 6V 6 463 8 463 Busl obl H 5 1017 8 102 102 d 1828 29 5 1005 I007 a Cert 1831 33 5 84 d 1S4U 4 75 d 5 s erie 5 84Vi d 6 serie 5 91 91 l6 Volgpf S W 206 207 206 Pruisen 1S 9 5 Oüst bijUoU 5 62Vs dito 4 523 4 dito Metall 5 613 621 613 dito dito 21 2 SlVie 311 2 t IS d renteAmst 5 80 i 8OV3 803 d nat 1854 5 S s 663 s 5 Mex oblSal 3 297 8 30 291 Ter Boekdrukterij lan A BlUNKMAN Nieuws en voor Gouda en Uexe Courant verschijnt des Douderdags en Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is i franco p posty2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenlanïï lK nd en l January Meermalen is er twijfel geopperd of de mannen van Lancashire die hunne fortuin aan de katoenindustrie hebben te d iukc i i el naar evenredigheid van hun vermogen tot leniging van den nood onder de fabriekarbeiders bijdragen Omtrent dit punt deelt een onzer dagbladen eenige bijzonderheden mede die daaromtrent eenig licht geven Eene groote inrigting waar llOü arbeiders sedert 21 maanden ongestoord 42 uren per week liebben gewerkt heeft tot nu toe daardoor eene som van 13 000 £ verloren daaronder niet be grepen de slijtage aan de machinerie en de r te v m b t V3ste Y kapitaal dat 800 000 k bedraagt De arbeiders hebljen gedurende dien tijd 33 966 f ontvangen en ouder de 1100 zijn er slechts 20 die zich tot het bure m van onderstand hebben gewend Er is een industrieel die bOO arbeiders aan het werk houdt met een verlies van 41 0 £ per jaar een ander die 1100 arlieiders heeft en die behalve het verlies cat de werkeloosheid zijner tabiieken hem veroorzaakt wekelijks 134 £ als vrijwillige bijdrage scheukt voorts een industrieel die no een onder steeds 1000 arbeiders aan den gang houdt die een groot aantal aroeiders e nige dagen per weeli bezig houdt en daarenboven hun middagmaal bekostigt terwijl hij al hunne verpande goedereu voor zijne rekening heeft doen lossen De elfde persoon heeft bij de laatste groote meeting nog £ 1000 als vrijwillige bijdrage gegeven Eindelijk noemt het bl id nog een fabrikant die de huishuur voor al zijne geiinpioijeerdeii betiait en eene school voor 200 arbeiderskinderen heelt opgerigt Die voorbeelden nu zouden volg ns meergenoemd blad tot in het oneindige kunnen vermeerderd worden en zijn het meest aldoend antwoord aan hen die Lancashire beschuldigen dat het in de tegenwoordige crisis zijn pligt niet doet Volgens berigten uit New York heersobt zoowel daar als te Washington groote ontevredenheid en men dringt er bij den president op aan ontslag te verleeuen aan generaal Halleck en den minister van oorlog Stanton Men keurt het in generaal Burnside af dat hij eene zaak doorze te die hij zelf niet ïoedkeurde cu waarvan hij naar men beweert zellV generaal Halleck en den heer Stanton heeft zoeken af te brengen Het kui r heeit thans post sevat te Falmouth en omstreken De ziiidel jkeii hebbcii hunne voorposten tot a au den Eappahaunock vooraitgeschoven Hun verhes in den laatsten veld iLij heeft üO dooden en 2500 gekwetsten bedragen dat der b ih stroepeu wordt op 17000 dooden en gekwetsten geschat i e cnaat heeft ler zate van den slag bij Fredericksburg eene tuqiu te bevolen Een aanval van de bonüstroepen op Kings1 in Noord Caroliub is aigeloopi n Do zuidelijken hebben i Ivnioiith aangetast en de bondstroepen van daar verdreven maar d i in ategen schipbreuk geleden bij eenen aanval op Harpers Ferrv Het gerucht is ia omloop dat de heer Seward ziju ontslag genomen heeft Parijs 31 Dec Sedert de jongste gelieurienissen in de Verie iigclc Staten spreekt men in regeringskringen weder zeer IV 80 COURANT Advertentieblad Onistreiien De pnjs der Advertentien v n é i tot zts regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voar eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte druk van nieuwe pogingen tot bemiddeling in Amerika door onze regering aan te wenden Wat velen echter geruststelt is de mexicaansche expeditie Zoo heeft de beer Slidell zjeh gehaast onmiddellijk na de ontvangst der jongste amerikapusche depêches den heer Ilrouin de Lhuys te bezoeken om aan te toonen dat thans hel tijdstip tot het doen van nieuwe bemiddelingsvoorstellen was gekomen Wij zullen z jj zeide de minister maar vergeet niet dat wij reeds genoeg in Mexico op ue schouders hebben Berigten uit Yera Cruz van 2 Dec bevatten het volgende De gezondheidstoestand van het fransche leger is uitmuntend De jnexicaansche regering heeft op nieuw alle gemeenschap met den vijand verbotien Zelfs de couriers van het ccrpv diplöm tiqi c zijir NïiüP l itjreslotcr van dezen maatregel De engelsclie legatie is alhier nog niet aaugekomen De fr insche soldaten hebben het fort ülvanindo bezet maar zij worden er door ko aangetast ïe Tampico heerscht eene volmaakte r Behalve eenige bataillons Zoiiaven die fe Oran naarMexico zullen worden ingescheept zai er ook een regimentlinietroepcu van Afrika naar dezelfde bestemming vertrekken Vaoris vertrekt ook een regemeut van het fransche garnizoente Home d irheen en dit zal door een regemcnt van het legercorps te Lyon worden vervangen Een der dagbladen van Madrid heelt een zonderling berigt openbaar gemaakt Een correspondent te Londen wordtdaarin ge egd te ni ldtn at de engelsclie rcgerui r niet vreemdzou tin aan het denkbeeld om üibraltar aau So inje terug tegeven in ruil van eenifeu afstand van grondgebied in despaansche koloniën De heer de Falloux gewezen minister onder den president der republiek heeft onder het opschrift Tien jaren vanlandbouw in den Correspondant een zeer opmerkelijk artikelgeplaatst waarin de Ult tekende man verhaalt dat na dencoup d état die aan Frankrijk zijne vrijheden ontnam hij gemeend heeft zich te moeten terugtrekken en zich op denveldarbeid toeleggen Hij doet uitkomen dat wanneer menzelf en met versUind den Landbouw uitoefent men daarineen bron van inkomsten kan vinden voordeeliger dan geldbelegging in de meeste industrieele ondernemingen Het Journal de la Lozere meldt dat het sedert november geducht koud is eu en er eene groote massa sneeuw gevallen is in de noordelijke kantons van het arrondissement Voor il in de bosschen van Langogne Grandrien en Cha t uneuf is daardoor vee schade aangerigt Ook zijn vele gebouwen als boerenwoningen schuren en stallen onder densneeuw last bezweken 1 Januarij Op de heden gehouden receptie ten hove heeft de pauselijke nun us namens het corps diplomatique het woord gevoerd De keizer heeft in antwoord daarop demeest vredelievende vern ach ingen te kennen gegeven Berlijn 3I Dec Aan de pruisische bezettingstroepen te Mainz is bevolen zich voortaan te onthouden vaa T r te ia van den Mainzer Anzeiger de openbare localen Iwaar op rüf gunstige wijze over den koning van Pruisen jfordt gesgroke te verlaten eu hetzij zonder of met behulp vai antlere iiulitaiRB 1