Goudsche Courant, zondag 4 januari 1863

863 Donderdag 8 Januarij WOERDEN BEV4LI FN 29 December C Vermeer geb Pels z OvEitLLDh N 26 December Jan Willem Blok 3 m 27 Maria den Ouden bijna 59 3 tchtgeu van J de Koning Johanna Berkulo 81 j wed an P Dijkman O x itHTiiolwD 27 December Irie de Jon 27 j met Petrouelle Kok 25 J OUDEWATER van 24 tot 30 December Biv i F Johanna de AVaal geb van den Eijssel d Maria Vermeulen geb Kompier d OvLKLi utN Johanna Pctronella Vooren 2 j Adrianu lïogenboom 2 ni Coruelis Edelinort öS J wedu n van Neeitje van Zwol Hester Saudeis 1 j 9 m Marrigje Emous 8 w Bernardus HermaüU3 Verheul 11 w GhHVWrt Johauues Jacobus Cl ristiaan Peperkamp eduwn vaa Wilhelmioa Catharma Pronk met Catharina Cornelia van Aelst Nieuws en voor Gouda en ADVERTENTIEN Uitgave van A Lange Tlendtvceg Gi t i 1 A ed Bosman m5 er l ui A J ten Veldhuis Eapcnbu ƒ 11 J Keuken Vn pii iin C J Bl mke Kahei btraat I j ril Meijer I i r V d Heuvel il S riii er 11 Seiic i aU V 1 Heijden n Wed F Mennen 1 itm H E jin r la cu Wel Feldbr iuge C i i H Lensink J Earn eii W G Knrvers H riugm P L llirande Pz V Al Go Gr 1 fa iii r Ann de veemarkt nerdeii naugeboden 1030 runderen M ivalvcrtii 2370 scli ipph eu U O varkens Voor hp c niiiiK pr i J 10 oor d d eren 4 voor d J k pen i I ll ur d varkens ilü per slecn betaald Burgerlijke Stand OOUDA il f N I I H Ml I m lil ttcti I i irnalH Abralum oii Vrs J offiTC en A T van 1 Mt ouJers Ulcbir en E lan Ecl 31 Cornells ul t t r iil d s t 1 PM 0 r 11 CU A Kuiisd Jaeobi s ouders J Jlullaart eu J a 1 1 1 111111 uuiler J llijkinau en C lïattinij lt itt i l otT en M J Zaïidijk 1 Jauuanj Johauna 1 t 1 1 n 1 W Nieuweuhnize l iievLijiiiei P dt Knegt 47 j 1 Januarij J C Heden avond overleed onze waarde Behuv d en Grootvader DIRK TAN DULKEN inden ouderdom van ruim 77 jaren Eene beroerie maakte een einde aan ijn erkzaain leveu W DEINST FES L H BAXTE J Jan T iiS Wed P VA Dilkï n Dz De aken zuUeu in derzelver geheel op den phileu koet wordeu voortgezet omier de lirraa Tan D tan DULIvEX S ZOUX £ it iji en ahjth etne liennUyevl ig M A G A Z IJ N TAN Schrij f behoeften A QUANT WijDSTKAAi te Gouda heeft de eer ter kennis te brengen dat Zijn Magazijn steeds ruim voor ien is van alle luo eiijke soorten van SCHRIJP eu KANTOORBEHOBIFTJEN TE KOOF Etn zoo goed als nienw en sierk toon gevend KEUAPHIiSfEORGEL met 12 Registeis cu los Pedaal geboa ni UI palis iiiJer houten kas zijnde u k f n zeer net MeiJ el Tc 1 uMüi n met fbanco brieven onder Li iter O bij den Boekhandelaar A BEINKiUN te Güida REGISTERS GROOTBOEKEN JOUENaLEX ni diverse luruiaien eu diktens gelijnile eu ongelijudc ZAK en VV INK ELBOEKJES SCHRIJFeu POSTPAPIER 111 eer veel lerschiUende soorien L K JEWELS PENNEN PENHOEDERS T M LL KANTOOReu ZAKINKTKO KER8 LIASPLATEN en V ETERS eu al il itgeiie wat in een Compleet ilagazijn au Sehrijtbehoeftcu ehoort KANTOOEBOEKEN welke met buitengenone Lmienug gemaakt moeten worden kunnen in zeer korten tijd gereed zjin Zter best Rekeningen Papier het boek vau 24 vel i 32 en 40 ceuts Plak Almanakken lo 20 eu 25 c ï erigt aan de Dames Fransch Anilin Praepaxaat Een eenvondi middel om Z jih Linten Feéren Iluiteel Chenille FmdarcU Boe thiari WMendoffen enz in VNeinige miuu en zonder de minste moeite zelf te vemen in Oraflje Blaauw Ponceau Violet en Magenta elke kleuren tegen de Zon en Wasoh bestand blijven en als nieuw gedragenknnn i orden Het eschje met gebniiks a nw j ing kost 75 CentS Gever de St ziiu aan de Depots ter bezigtigiug IloolU depat voor Nederland M J 1 A M te UrecU Verder verkrijgüaar te I Helmond W v Asten Hdversum B A Meddens Levden N K Swemer Mei pel L Braekhui en iMuldelburg K Ba irt Ouden aier A Bnijs Ütreeht Rinkhuizen Heiminghuizen iL J C Ham eendam C J Polak Viaueu Mej Hoogcndoorn lissingen J C LeivoNe vVageningen A Asman Woerden C G L Ruiten Zutphen H v Eek Aanvraog om DEPOT Franco bij M J C HAM Vtrecht CORRESPONDENTIE Dc Rotterd Courant oude meent dat vooral op onze scheepstiminerwerven eeu bijna algeheele stilstand heerscht ij meenden reeds maauden te welen dat die toestand aanmerkelijk Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 2 Januarij Laagste koers 9 J13 Hoogste kot ra C41 2 77 997 Geblete koers 77 99 140 ayVs 5BV4 407l6 4 iV 102V8 101 76V 205 45 4 5334 32 80 31V8 54 4JV8 1022 8 49Vï 102V 767 7 6 8 20ü3 200 d3V 32 80V 677 31V 63Vl6 32V 803 8 6 Vb 31 8 pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd Haudelm 41 2 O l Lefiuiig aud H Sp + 1 d Rjjnspn I o België Rotts 21 0 Spiinje obl 2 dO buitenl 3 d biunenl 3 Portugal obl o Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgef Spiv 5 Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 dOrenteAnst 5 do nat 1 Ö4 5 Mex cbl851 3 VertreiCderSpoortreloen Dienü van 16 Septemier 1862 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Rotterdam naar Gk uda 6 55 9 50 12 25 2 10 5 5 5 9 15 Van Gouda naar Utrecht 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 an Utrecht naar GoUda fi lO S 40 11 40 1 15 5 35 7 50 3 De met geteekende treinen loepen op Zonen Feestdagen NIET lei Boekdrukkerij va A liKl MvMAA i i Deze Couj aut verschijnt des Donderdags eu Zondags Jn de S ld gebi hiedt de uitgave des avor da te voren De prijS per drie luaanden is f 2 franco p post ƒ 2 i5 De azeuding der Advertentien kan geschieden tot des aorgens ten 11 ure Overzigt GOl DA 6 Januarij Met den aanvang Van het jaar 1863 zijn de politieke uitzigten niet onbeneveld In hetj ar 1863 is weinig duurzaams tCj star d gebragt Slechts van eene zijde waarvan wij gewoon Tareu weinig goeds te hopen is wezentlijke vooruitgang te bespeuien Rusland en Oostenrijk namelijk hebben voortdurend blijken gegeven van den emstigen wil om de baan der hervormingen te betreden de emancipatie der lijfeigenen in Rnsland legt den grondslag der verdere beschjiving en de invoering der constitutionele instellingen seliijnt in Oostenrijk volle ernst Doch beiden drukt een onoverkomelijk bezwaar Rusland kau den afkeer der Polen niet overwinnen Oostenrijk de Hongaren niet verzoenen Noch onverwacht noch ongewenscht was de verdrijving van den griekschen koning De regering van den beijerschen prins as eene geheel mislukte proeve Griekenland van leven en veerkracht verstoken kwijnde weg Het verdrijven viel gemakkelijk maar nu rijzen tallooze bezwaren de oostersche kwestie wordt daardoor als in het leveu terug geroepen De Grieken wel beraden wensehtcn een engelschen prins tot hunnen vorst De Engelschen schijnen gereed de eerste uitbreiding aan het beperkte koningrijk te geven maar eene naijverige staatkunde verbiedt toe te geven aaa der wensch des volks Nu mag men eiudelooze kuiperijen voortdurende vern arringen voorzien wier uitkomst hoogst twijfelachtig is De Turken nemen in Europa eene plaats in die zij niet langer kunnen handhaven en die zij alleen te danken hebben ian de wangunstige politiek der groote mogendheden Het turksche rijk overleeft zich zelf zijn tijd is reeds lang voorbij en de sehoone woorden nimmer door daden gevolgd verliezen alle waarde Toch is er veel veranderd thans treden de luiiii ti r i af als in christenlanden die vroeger met het ambt ook htt hoofd verloren jammer slecht 5 dat met het wijken der birbaarschheid ook alle leven onivlugt Het italiiiansche koningrijk begint een nieuw en hoopvol leven doch 1862 was Italië uiet gunstig De dood van den edelen en voortreffelijken Cavour was een onherstelbaar verlies zijn opvolger E casoli edeldenkend als hij bezat zijne bekwaamheid niet en week voor Ratazzi wiens verraderlijke oi ersi inniii ij Cinribaldi in i cn val veroor a iktc Italië H 81 COURANT Advertentieblad Omstrelien BRINKMAN D nO 61 I De prijs der Advertentien van één tot zes regels mtt inbegnp van het zegel is 80 Cent row tlken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wordeo berekend a ar plaatsruimte blijft in spanning en onzekere verwachting zouder vertrouwen in het nieuwe ministerie Farini en met groot wantrouwen tegen Frankrijk Wie zou zich vermeten de raadselachtige politiek van dit laatste rijk te ontsluijeren thans schijnt die geheel ter gunste der wereldlijke magt van den paus gestemd maar wat de kei er werkelijk beoogt Egt in het duister Over den inwen digen toestand verkeert men bij den dwang waaronder de drukpers zucht geheel in het onzekere doch men mag met grond vermoeden dat de gunstige gezindheid telkens afneemt de mexicdausche Cvpeditie geeft noch roem noch voordeel zij J een kauker voor de schatkist wier achteruitgang verbloemd wordt door de sehoone woorden van Fould maar het einde zal den last dragen De koningin van Engeland verloor haren steun in prins Albert en verkeert voortdurend iu gedrukten toestand Het engelsche ministerie handhaaft de eer des lands en verzet zich standvastig tegen elke inmenging in den amerikaacschen broedertw ist hoe nijpend ook de nood iu de engelsche katoeudistricten werd en hoe groote opofferingen meu zich daardoor getroosten moet In Pruisen heeft men veel beloofd en weinig gehouden Men heeft het volk willen tevreden stellen met groote woorden eu de oude willekeur laten voortduren Is de regering hardnekkig de vertegenwoordiging heeft daartegen mannelijke standvastiglieid gesteld de kamers komen weldra weder bijeen maar de hoop op verzoening en vreedzame schikking is gering Dit laatste moet ook nog altijd van Amerika gezegd worden De oorlog duurt met felle woede voort en de groote overmagt van het uoorden de moed en de volharding zijner strijders kunnen het gemis niet vergoeden van bekwame aanvoerders waarin het zuiden uitmunt Het is een rampzalige strijd maar de mensehheid zal juichen als het einde de afschaffing is der slavernij Dit resultaat verkregen wij in 1862 Ons land verkeert in gunstigen toestand De oorlog in Amerika moet wei belemmereuden invloed oefenen op onzen handel maar rust en tevredenheid heerschen iu ons gezegend land De koning heeft zich raadslieden gekozen die door het beste deel des volks hoog geschat bij allen geacht worden als eerlijke bekwam mannen Eene kleine hevige partij beroert de gemoederen door lasterlijke aantijgingen ec hatelijke insinuatien en het is haar werkelijk gelukt het rustigste coUegie te verontrusten eu