Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1863

te bewegen tot een stap die vrij algemeen afkeuring vindt de verwerping namelijk van de begrootiug voor koloniën om redenen d iarbuiten gelegen een beginsel door onze beste staatslieden s eeds hoogelijk afgekeurd Wij vreezen de gevolgen niet hoe groot toch de laauBheid der Nederlanders is de vrijzinnigheid is diep in het volkskarakter gevestigd en weinigs eigenixitige suikermannen kunnen wel voor oogenblikkeumaar niet duur a m het oordep benevelen van hen die in den grond des harten waarheid en vrijheid liefhebben êmteniani Londen l Januarij De Times bevat heden een hoofdartikel dal meer dan 8 kolommen beslaat Het is een terugblik óp het ja ir 1S62 Als de gebeurtenis voor Engeland van het hoogste belang komt in de eerste plaats de araerik r orlog ter sprake Onze regering zegt de Times heeft steeds gehoor gegeven aan het algemeene gevoelen des lands toen zy zich onthield van alle middellijke en onmiddellijke tusschenkomst in den strijd ma ir geene crisis van den nieuweren tijd is In Engeland met zooveel opmerkzaamheid gevolgd en geen europesehe oorlog of geene europesche revolutie heeft zulk een sterken invloed gehad op Engelands belangen Over den toesti od van het koninkrijk Italië laidt de slotzinsnede Het is den heer Fariiü gelukt een fatsoenlijk kabinet te vormen en daar hij vrij is van de persoonlijke banden ui zijnen voorganger boeiden zal hij in slaat zija ten afwachtende politiek e volgeu zonder het gevoel van eigenwaarde bij de natie te kwetsen AVat de toekomst van Griekenland betreft zegt liet blad Vanneer het koningrijk Griekenland dat plaats heeft voor vijf maal zoo veel inwoners ais het tegenwoordig telt eenmaal slechts in de verte gelijkt op een oostelijk België dan zal de oostersche kwestie eene theoreii c ie oplossing hebben bekomen die gemakkelijk op het gebied der pr iktijk is over te brengen Thans is ook het rapport bekend van generaal Lee beleihebbcr der zuidelijke troepen omtrent den veldslag bij Fredericksburg Het aantal dooden en gekwetsten der zuidelijken wordt daarin gezegd 1800 man te zijn terwijl eenfcuniier generaals Thomas Cohb tevens staatsm tn gesneuvelden de generaal Gregg doodelijk geivond is De nooidelijkenhebben 350 man aan knjiïsgevangenen verloren Het rapportis ontdaan van alle snoeverij Uit at oogpunt onderscheidthet zich gtmstig van vele andere stukken die van dienaard uit Amerika bekend zijn Parijs 1 Janii inj Aan het ministerie van oorlog spreekt men slechts fluis erend en altijd met smart en ongerusiheid over de ongelukkige expeditie naar Mexico l e sterfte in ons leger mi ik voortdurend versterkingen noodzakelijk en dat het a int d triepen lict elk naar Mexico wordt irezouden in geen de mui ic v rhou liug staat tot de voordeelen die wij lilt de eipeditie trek ieu is voor ieder duidelijk Een otticier der raarirc en f en van liet leger zullennaar Eugelaud vertrekken ten einde de vergelijkende proefne insen bij te wonen omtrent het geschut van Armstrong en Whit or h Wie de opvolger za zijn van kardinaal Morlot is nogniet bekend Men beweert nu eer dat de bisschop vanNaacy meer kans heeft om aar sl is ohop van Parijs te ordendan eenig ander en zcifs meer dan Je vroeger op den voorgrond gestelde de la Tour d Auvergne 3 J inuarij Een artikel in de Volks Zeitung van Berlijn heeft een groote sensatie in Duitse land gemaakt Dat bladberi p name ijk Pruisen omdat dit land zich tegen het voorstel van Oostenrijk bij den bondsdag verzet Dit voorsiel zei thet blad is wel niet alle wat iiieu zou kunnen verlan enmaar door de confederatie te versterken met afgevaardioden dat wil zeggen door de inmenging van het volk element iijde leidi ig der zaken verkrijirt men eju begin van voorait an dat eldra tot gelukkige resultaten zou kunnen lei len Dr TolksZeitung beweert dus dat het verzoek van Oostenrijkdoor de üemocr itische partij moet worden ondersteund Eenige aanzienlijke weduwen in Engeland hebben ter herinnermg aan het overlijden van prins Albert aan de konin rin en prachtigen bijbel ten geschenke aangeboden vero ezeld vin en adres waarin zij haar leedwezen over dit overlijden tetennen geven Deze bijbel is zegt men eea meestersti t pnheeft meer dan 100 000 fr gekost mee5terstuk en 5 Jannarij Volgens den National is het ve ek om deBissiedoor den SerasKi r en den Kapudan Pacha eevol r i i ldat an het geheele kabinet De ooriaak daarvan is nronbe lend Weenen l Januarij m regeringskringen alhier koestert men geen hoog denkbeeld van de hervormingen welke in den Kerkelijken Staat zijn toegezegd De Ostd Po t b v meent dat de geestdrift daarover te Rome niet groot zal zijn en dat aan de sympathie der menigte voor Victor Emanuel en fc wereldlijke regering daardoor hoegenaamd geen afbreuk tal gedaan werden Het blad haalt bij deze gelegenheid bet voorbeeld aan van de concessien door koning Frans II derdehalfjaar geleden maar te laat aan de Sicilianen gedaan toe men te vergeefs hoopte het volk daardoor van Garibaldi afkeerig te maken 3 Janua ij Volgens eene correspondentie uit Belgradoheerscht er i i Servië weder eene merkbire agitatie die menalgemeen vreest dat in het voorjaar alweer tot nieuwe conflicten en verwikkelingen aanleiding zal geven Die opgewondeuheid kenmerkt zich inzonderheid door eene levendige steeds toenemende oppositie niet alleen ten opzigte der positie van Servië tegenover de porte maar zij is ook gerigtt gen het Servisch gouvemen ent en den servischen vorat Daarentegen maakt de Wanderer melding van nieuwe oorlogstoebereidselen die de porte in Bosnië maakt De muzelmansche bevolking aldaar is ten hoogste verbitterd tegen Serviëwegens de uitzetting van eenige mahomedanen en die verbittering moet volgens genoemd blad reeds zoover gaan dathet zeer mceijelijk zal zijn de bevolking tot bedaren te brengen en vijandelijkheden e voorkomen Uit Triest wordt gemeld dat de napelsche uitgewektuenen deserteurs die zich aldaar bevonden op last der regering naar de italiaansche greu cn gebragt zijn om tengevolge derdocr de italiaansche regering uitgevaardigde amnestie straffeloos in hun vaderland te kunnen terugkeeren Berlijn 3 Januarij De liberale leden van het huis der afgevaardigden zijn uitgenoodigd om den IS dezer den dag vóór de opening van den landdag in de hoofdstad zoo talrijk mogelijk bijeen te komen ten einde te beraadslagen over de ngiing welke bij de discussien behoort te worden gevolgd De No d Biene welk dagblad te Petersburg verschijnt bespreekt in zijn jongste nummer den tegenwoordigm standvan zaken alhier meent dat het weiligt gepast zou zijn den heerron Bismarck en de feodale partij te herinneren de rampen welke de aristrocatie ni 1789 over Frankrijken zich zelve heeftgebragt Het blad acht het onmogelijk dat onze koning onbekend kan zijn niet de middelen door welke de party diethans het roer in handen heeft er in geslaagd is zoovele onderteekeniugen op de bekende adressen te verkrijgen ijet ia een karakteristiek verschijnsel dat de russische drukpers zóóover de zaken alhier oordeelt Volgens den Publicist zal de regering bij de aanstaandebijeenkomst van den landdag het budget van 1862 zoo alszij zelve daaraan uitvoering heeft gegeven ter goedkeuringaanbieden De regering zal dus len deze eene indemniteitsbiiivragen Verder z d zij eenige veranderingen voorstellen in dewet van 1814 hetreifende het leger die daarin zullen bestaandat de diensttijd der reserve met twee jaren verlengd en dievan de landweer daarentegen met drie jaren verkort za worden Alle overige veranderingen welke door de militaire reorganisatie reeds ingevoerd zijn houdt de regerin ten eenenmale overeenkomstig de bestaande wetten en de contitutio nele regten der kroon zoodat ij daaraan streng zal vasthouden Voorts zal de regering ook de budgetten voor 18 3 en 1864 indienen en wel under deficit Tot deze aangelegenheden zulienzieh de werkzaamheden van den landdag gedurende de zitting worden j 2 l i f H I minister van binnenlandsehe za amheden tot de vorming van 220 bataillons nationale mobile moeten iT Tf d werkzaamheden 20 dezer moeten zijn atgeloopen n t Pt u 7 ♦ gen dat aldaar eenige personen WH den L l Tl f n J eene demonstratie e e er rtionaire kreten Vijftien bou n = geestelijken en een kolonel zH W b r J J gearresteerd tenZJL t P Pieren betreffen ie eene za teen Pi reactionairen zin I Je nabijheid van het zaken n fe Tl S ehade te veroorzaken Jn de tad IS het thans rustig slofn l cft nm r rt O Donnell be m ï vo lat rT l Se houding van de JlrS gouvernement ten gevolge bdemmerd m g voeTen Hj f gi gevoelen Het zou van den uitslag van dat beroep afhangen of hij op den ingeslagen weg zou voort gaan of zijne demissie nemen New York 27 December De zuidelijken hebben AVinchester in Virgiuie ontruimd waarua die plaats door de boudstroepen is bezet De minister van financiën te Washington heeft een voorstel ingediend ter verkrijsring van 300 millioen dollars voor de dienst v in het loopende jaar benevens 600 millioen voor die van het volgende jaar op zoodanige wijze als door het congres zal zijn goedgekeurd Men verwacht dat de president Lincoln zijne belofte zal vervullen betreffende de afkondiging der emancipatie op 1 jan met vutzouderiug ten aanzien van Delaware Missouri ilaryland Kentuckv een gedeelte van Virgiuie Noord Carolina Louisiana en Tenessee GOUdE 7 Jan Den 24 nov 11 is door het prov geregtshof van Zuid Holland een voor vele gemeenten belangrijk arrest gewezen in zake den staat der Nederlanden appeUant contra de gemeente Puttershoek geintinieerde Het ïold daarbij de vraag of de staat ter zake der door hem betaalde vervoer vestiging en verplPgingskosten van bedelaars die te Puttershoek armlastig en bii vonnis wegens bedelarij veroordeeld waren om naar een bedelaarsgesticht te worden gebragt immers voor zoover zij de wet van 2S junij 1854 voorafgaan het regt van verhaal lieeft op de gemeente Puttershoek Het hof heeft die vraag ontkennend beantwoord op grond dat de gemeenten tot zoodanige uitgaaf ui t kum en verpligt worden dan ten gev ilge eener handeling der wetgevende magt hetzij algemeene hetzij provinciale hetzij plaatselijke en dat die vcrpligtii g noch uit het keizerlijk decreet van 5 julij 1808 noch uit de wetten van 28 nov 1818 en 10 cb IS li noch uit art 274 van het wetooek van strafregt voortvloeit Het hof heeft mitsdien het in deze za ik door de arroudissemei ts regtbank te Dordrecht gewezen vonnis bevcatigil en den staat veroordeeld in de k 03 en Volgens de delftsche studcnten almanak voor 1SC3 bedraagt het aantal ingeschrevenen aan de konin lijke akademiealdaar 258 verdeeld als volgt 11 voor O I ambtenaren der 1 klasse 9C voor O I ambtenaren der 2 klasse 95 vooralgemeene studie 54 voor civiel ingenieur 1 voor ijk enaccijupcn 5 voor scheepsbouw en 2 voor het mijnwezen Uit Katwijk meldt men van den 2 dezer het volgende Heden voor 25 jaren aanv iardde de heer m G A Salomon Huygens zijne tegenwoordige betrekking van burgemeesterder gemeente Katwijk De ing zeteneu hebben op verschillende wijien zoo door het aanbieden van geschenken als doorhet uitsceken van vlaggen van hunne belangsteliiug in dezenfeestdag doen blijken Uit Enschede meldt men het volgende Door de hoofdcommissie tot verstrekking van ondersUin I aan de noodlijdenden door den braad is aan 14 00 personen die daartoeaanzoek gedaan hadden ondersteuning verleend tot een bedrag van ƒ 152 000 De scliade na aftrek van het vergoededoor de assurantie maatschappijen zooals die lan de commissie opgegeven is beloopt ƒ 421 600 Het bedrag der aande verschillende personen verstrekte vergoeding i als volgt 1 persoon ontving ƒ 2000 1 kreeg ƒ 1250 3 elk ƒ 1000 1 900 2 ƒ 800 2 ƒ 700 12 600 22 tusschen 500 en ƒ 600 41 tusschen ƒ 400 en ƒ 500 48 tusschen ƒ 300 en ƒ 400 91 tusschen 200 en ƒ 300 252 tusschen ƒ 100 en ƒ 200 en de overigen beneden ƒ 100 Van de 6S4 huisgezinnen die in de gemeente hun huis door den brand verloren hebben 595 zieh tot de commissie gewend om vergoeding 304 dezer personen waren verzekerd en hebben gezaraentlijk de som van ƒ 762 614 van de bMndwaaiborgma if schappijen ontvangen de hoogst verzekerde personen hebbenontv angen ƒ 27 754 ƒ 26 777 ƒ 20 115 s Gravenhage 3 Januarij Bij besluit van heden heeft Z M 1 aan den heer G H ühlenbeck op zijn da irtoc gedaan verzoek eervol ontslag verleend uit zijne betrekking v an minister v u koloniën met d inkzegging voor de door hem den Luida bewezen diensten 2 de porieieuille van koloniën ad interim opgedragen aan den heer G H Betz minister van i nancien Z M heeft benoemd tot burgemeesters der gemeenten Stolwijk J A Snel M aasland A Niinrd nu 5 Januarij De tweede kamer der sta cn generaal heeftheden eene zitting gehouden waarin o a is iiigekumen eenwetsontwei p tot voorloopige vaststeliiiig van het IX hoofdstukder staatsbegrooting voor 1863 dep v an koloniën Blijkensfcif memorie van toelichting worden bij dit wets ontwerp met uitzondering van de bedragen omschreven bij de arft 23 23 30 en 31 voorloopig de helft der sommen ter beschikking van de regering gesteld welke bij het door d eersie kamer afgestemde ontwerp van wet waren voorgedr igen I e bij art 28 29 en 31 voorgedragen sommen betreffende subsidiên voor de W I koloniën hebben geene verandering ondergaan omdat vele van die uitgaven in den aanvang van het dienstjaar vallen even als de bij art 30 voorgedragen uitgaven voortvloeijende uit de opheffing der slavernij waarvoor reeds eene som van ƒ 1 200 000 zoo spoedig mogelijk zal opgezonden worden Verzonden naar de afdeelingen Amsterdam 4 Januarij Uit opgegeven cijfers blijkt dat sedert 1858 heizij door verongelukken hetzij aoor afdanken van oude schepen eene wezentiijke vermindering van de handelsvloot heeft plaats gehad met welke de aanbouw van nieuwe schepen geen gelijken trei hield Deze omstandigheid gepaard met de meer winstgevende vrachten begint den lust tot het bouwen van schepen weder iets aan te wakkeren In a F liepen in Nederbind schepen vau stapel en thans moet de kiel gelegd zijn voor een 20t il meerendeels van het grootste charter tot zelfs van 00 ton Groningen l Jan Niettegensta ande de scheepvaart inhet afgeioopen jaar gedrukt bleef en de wederom aaniienlijkcverliezen dien tak van nijverheid niet naar wensch opbeurden bleef de aanbouw van nieuwe schepen alhier belangnjk Zijner toch verliezen van 48 schepen melende 5023 Nederlandsche zeetonnen uit deze provincie over 181 2 bekend in datj iar wen en er 08 nieuwe schepen fals 5 schooners 22 pnl joten en 21 kleine zeev iariuigen met eene tonnenmaat va 8141 ned tonucn naar zee gebr igt waarvan 7 voor holian ische of oostfriesche rekening De in deze provincie in aanbouw staande zeeschepen voor 1863 bedragen 81 als 36 schooners of brikken 30 galjoten en 15 kleine vaartuigen met eenevermoedelijke tonncnmt it van 10 437 neJefT tdlujeo 33 daajtanzijn nu ree ls verkocht of besteld eu sommiafen er van zijiireeds te w iter gebragt Gemengde Berigtcn Aapoleoïi en Victoria hebben clkaudtr ptr telegraaf niet bet nieuwejaar rccomiiliiniiiteerd Nüfi iu dizt maand zulku de kaniers te Tiinjc geopend worden De keizer zeiidt een plan vau oj eraueu naar Jïeiico oju zijije generiiaU vodr te l cliteu De Kutscii ïmIImi ce Chinezen belpea om de oproerluigen Ic bedumjrcn De afftchiidit g van den accijns op de brandstoffen is iiitt oor lbü4 te vachtsn Te ZwoUe overked dezer dagen zonder hulp van een doctor eene vrouw die 9y inar zoudei medicijnen geletid had Aan bet pmieische hof ftas 1 januarij geene receptie De koning van Italië is benoemd tot kolonel van het eerste regiment portugesche ka alerie Oostenrijk verklaart zich stellig tegen de benoeramg van een itahaanscben prins tot koning vac Griekeulaiid Te Cliester is het in lt 95 opgerigte stadhuis en btursgebonn verbrand De engeUche coiisnl te Fredericksburg is als spion der zuidelijken in arrest genomen Voor de ontdekking der g jüdmijuen in Calitbrnie dolf men 18 miUioen daarna 78 millioen m lSti2 iUO millioen en dit kan 4 0 miUioen worden Bij het Station Claphain is de viaduct in den Londen Dover spoorweg voor een groot gedeelte ingestort zonder verdere ongelukken te eroorzaken De bevolking van Belgir was op 31 December 1S61 4 7S2 2ü5 in oners Het aantal uit de armenkassen onderstand genietende personen is in de engelscbe fabriek districten geduiende de twee laatste weken van december met 75 0 verminderd Te Liverpool is de voorraad ruw katoin 150 000 balea meer bevonden au tot nu opgegeven was Te Lyon zijn met goed gefolg proefnt n ngen gedaan met een vaartuig voorzien van eene machine io working gebragt door zamengeperste lucht In eene aan Frankrijk be iioorcnde provinci van Cochin China is een opstand nïtgebarsteo Bg de schikking tusschen Frankrijk en Zwitserlard over het Dappendal krijgt het eerste een IStal woningen met houdeid inwoners en het tweede 11 huizen met 40 a 50 inwoners eel jtschreeu en weinig wol Het jaar is te Londen begonuen met zes branden in de eerste 2 i uren waarvan eenige belangnjk Men beweert dat italie zich tot Engeland gewend iieelt om hulp te er ken ten einde de italiaansche eenheid tot stand te brengen Tusschen de hoven Madrid en Parijs schijnt de verkoeling toe te Ltmen Het gouvernement der amer zuidelijken wil te Lonlicn eene leetiing sluiten Te Portsmouth is een hui afïtbrand waarbij eene moeder met hare zes kinderen 15 omgekomen In 18 i2 zijn 232 schepen met 5 498 landverhuizers uit Livei pool naar verschillende oorden der wereld vertrokken Pe belgisehe koning is weder zeer ongcBteld Gedurende lStJ2 is door den koning aan 60 eervol ontslagen onderwij era pensioen verleend Tc Hoof n zijn ïn 1S62 ter waag gewogen 2 3 10 880 N pnd kaas tegen den gemiddelden pnjs van f 26 25 per 50 N pnd Eijeren productae Het is eene algemeen l ekende waarheid dat de arbeidende klasse tier te lande veel te weinig vleeschspijzen gebruikt de oorzaak hiervan is niet ver te zoeken de duurte van vleesch en spek belet dit nadrukkelijk en het kan dus niet anders dan hoogst nuttig zijn voor dit gemi eene vergoeding te zoeken daar het niet te achlen dat dit voedsel goedkooper zal worden In andere landen heeft men in de laatste jaren de aandacht meer bepaald gevestigd op hoender eijeren en zelfs inrigtingen tot stand gebragt om die meer overvloedig te verkrijgen P iardoor aUeeo kan de prijs t eijerea