Goudsche Courant, zondag 11 januari 1863

Eene andere oonaak dat de hoenders des inters minder Ip te lit in de mindere hoeveelheid voedsel die ij gebrnike i omdat zij door de l rte dagen een groot gedeelte n bunnen tijd verslapen Hierin kan men te gemoet ko e door les avonds met licht in het hok te gaan en dan P vre eren Hieraan gewend zullen zij gerege d eten en bij et e nemen van het licht weder rustig op de roest an Diird o r zal het eijeren leggen meestal zeer bevorderd worden Zondag 11 Januarij rï § 18@S v a ook eijeren zijn hier h t grootste deel r dum der dan rundvleïsch Men stelt toch dat n h overeenkomt met 14 of 1 ejeren aar I n r de govone prijzen geene versoertin voor l iju Door eene naaunkeuree oppassing I men evenwel eene irroole vermeenlermg s Gemiddeld telde men vroeier de i nuler up lOU eijerea in ctmemngtms meu dour jre hikte voeding reeds v m ue t ierrn jaars verLregeu u II niel jk waarffenomen dat de lioen lers ophouden ei mmCr U e anneer zij door het ruMe weder ot door lere o r i iu vurhii derd worden v ormen en ander dur ijk u ej ri e zV on AA met pl iiita irdig voedsel moe en b en D ir oe voert lueu in de da rioe liestemde lurig de iucm t rs met paar eav i h en lieefi daardoor uit eu vu kre cn die de vcrüachiiiür ovcrtrollcn daar ziJ t r n p rfi 2 ver lublie d n Intus ehen moet n aliifn vlcejfh pijs te geven Ook in den bet boeu afAi eieud pl uit iirdig en dierlijk 1 rA in li i gi van en t p t iiid het vleesch Mjorlbixi g eau uit he pi inienrijk moet af GOÜDSCHE COURAIT Burgerlijke Stand h ft Ut GOUDA Ofbok N C JamiarJ Rij I crtD ouJcrs P Miji l of en C lan der M 0VH I1 1N t Jjiiuarij 1 Fijii ed tgni a i X l a uevi oy j i vliouteu l J lu SCHOOXHOV£X Ingeschreven van 211 Uec 1SC2 tot Jan GfBnia s riioldus Jr robus mijei J van Krammk cii O Scliali v kv ei i de mca yich t L toes i zo n a lr i link outkis A Ktlk r Jfjliaiilia Uiotiler 1 M c In ff n in D A Acrliirk met M i n Oo lfiibnn ïe OilKiH lS D I üUt 1 uur moleo i m K tlo JtjOtlvli ADVERTENTIEN BRINKMAN Lange Tkndeicey D vP 61 y Be allen van een Dochter C H £ SMITH PEEREBOOM Schitdam 3 Jan 1S J Heden avoud overleed onze waardeBehnwden Grootvader DIEK tan Dl LKEN in den ouderdom Tan ruim 77 jaren Eene beroene maakte een einde aan iin werk aam leven VV 4DDINXVEES L H B INTE 1 Jan 1 563 Wed T vx Dclkes Dz De zaken zullen in derzelver geheel op dcii elfden voet worden voortgezet onder de f rina van D VAN DULKEN Si ZOON I tnige en algemetiit ktnnisgeving OPENBARE VEIJWILLIGE Verkooping T 1 cver i iaa vau Jtn Notvris G J l Uri T residerende te OiuE klkk iAN IiKN Y S L r illei op WöOnsdag den 14 January 1863 de lo amidciaL s iti 10 i ie ten huize van W EEDOOI D K Z bei ereier e STOlll iK in liet upenlnnr wonïen geveild en vertvocbt Eene BOUWBIAJSSWONING SiIirVR HOOIIILKG verder ETI M EE1E TL IN BOO MGA ABD ea V WÏ je v s ondersr f id ne percelen W EI HGOI BOUW eu GRIEND LAUfV rriG m WATLK a ies aan Ie c i in de geinpe e STOllt ÏK I t U l i e e no eenige per WEI nooi en griendlakt VEG en VVATEI gt egen in 2 i L e iI l Vllii CUT in dei i V zaïaeu groot 14 bn i if 30 ro ieii 18 ellen bj biljetten üvi jer m cbr ven iS iere icio mi i ieii zijn te bekomen ten t L üre genoemden Xotaris Openbare Verlioopiiig te € i O V f i ten sterfhuize van wijlen den Heer H C BEGEEK aan de Gouice op Dingsdag den 13n JanUS ij 1863 des voormiddags ten negen ure ten overstaan van den Xotaris W J EORTriJX DEOOGLEEVEK van eenea INBOEDEL bestaande in MEÜBELEX en HUISKAAD BEDDEN en BEDDEGOED TAFEL en BEDLINNEN KOPER TIN GLAS en AARDEWERK en gewerkt Goud en 2iilver alsmede eene partij Boeken waaronder vele nieuwe SCÜOOlboeken ongeveer 30 riem wit papier SCHRIJFPENNEN en hetgeen meer zal worden aangeboden Alles den dag te voren te zien OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Ten overstaan van den X otaris G J SPRUIT residerende te Ocdehkerf aan JJEV Y bKL zullen op Vrijdag den 16 Januarij 1863 des voomiiddags ten 10 ure ten hiii e van W VERDOOLD Kz herbergier te STOLWYK in het j openbaar worden geveild en verkocht i Een HUIS verder GETiraMEKTE en I Etil b nevens eenige percelen WEIHOOI BOUWen GRIENDLAND v EG en WaTER alles staande en geleL en in de gemeente STOLWl K in Bon uhrk Koohr Jk cii Bniethiihvl alsmeile eene pariij HOOI en GRIENDLAND WEG en W VTER gelegen in de gemeenle JIAJÜTRECHT in den polder r hrj it zamen groot 13 bunders 77 roeden 28 ellen bij biljetten breei er onis hre fii Nadere ii formatien zijn te bekomen ten kantore van ireiiüemden Notaris Sl RüYT GLRfcDIJK te Rü8Ti miAM X e Krktlius 10 w C LokaalMTciiVEKMAAK te GOUDA ZOXDAG 11 Jamauij 18G3 C O N G I a f Scliotsche Rlokken Kapel van E W SAWIJER uit Edinliurg met medewerking v m de Zaiu eres HEWSBY HERRMANN De SCHOTSCTIE KLOKKEN KAPEL bestaat uit 6 perSOnen lia Nationale KleederdragtJ met 130 Metalen Klokken Aanvang hes Avonds ten 7 ihIPRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 0 75 T eetle Rang ƒ 0 49 Plaatsen zijn te bespreken op l rijdag ea Za1nr a j van des morgens 9 tot des namiddags 4 ure Prijzen der Kffeden Ned w sch dito dito Amort Sijnd Handelm O I Leeuing Aand H Sp d Rijnspw België Rotts Spanje obl d buitenl il binnenl Portugal old Biisl obl H d 18ih 29 Cert 1831 33 d Ib40 d 5 = serie d serie Vülgef Spn Pruisen 1 ï 9 Oüst bijGoll dito dito MetaJl dito dito d reuteAmst d nat 18 il Me x oblsöl 99 453 j 7i iü 71 3178 eij AMSTERDAM Dingsd g e J uarij agsie llo jJ =tf pCt koLTS küfl s 2V 64 ic 64 o 3 Vie 4 99V 9 Vi6 3 93V i 2 139 Sfji s 2 453 4 = 7 3 49 497i6 3 461 2 4B7ic lOl s 102 5 101 0 84 84 4 7Vo 5 S5V4 8 53 3 r aj ic 917 5 207 20S 0 Wi k 0 4 47 5 62ViC 63Vio V 31 16 82 0 79Ve 79Vl6 0 Vs 6778 3iVio 3176 i ieuws en voor Gouda en Uitgave tn A iieze Counuil vi rschijnt ilcs Buiiil rJaL tii tm l i b lü de Stilt tre chiedt de uitj ue dt i j ul t i Tii T eprijpfTilrie inaamleii ib 1 IrniHon jj i t j De iuj eitdiiii der Ad ertciitiuii kan gcsi hiedeu tot des morgeus ten 11 ure öuttcnlanïr IiOUdSn 6 Januarij De Economist wijdt een artikel aan bet rapport van den heer Fould over Frankrijks financielen toestand Gelijk te denken was oordeelt dit weekblad ook alles behalve gunstig over de financiën van bet keizerrijk Doch vooral veriiient het slot van dat artikel de aandacht De beer Fould dus leest men hoopt dat het jaar 1863 uit financiële oogpunten gunstiger moge ijii dan lbb2 omdat de inkomsten steeds toenemen en de uitgaven voor de raexicaansche e xpedilie enz minder zullen zijn doch dit is zoo niet De toestand is uiet gunstig want het blijkt dat zelfs de hoog opgevoerde belastingen de kolossale uitgaven niet kunnen goedni iken Ala ir in een opzigt is deze staat van zaken een niet onbevredigend verschijnsel voor Europa de keizerlijke regering toch wordt thans bij gemis van gebl niet verlokt tot het voeren van een oorlog of to bet doen van kostbare proefnemingen voor militaire of maritieme doeleinden De president Lincoln heeft op 2 dec 11 de volgendeiirocl iiiiatie aan het le er van den Poioin ic gerigt Zoo evenheb ik het voorloopig verslag van uu en opperbevelhebber nir den lag bj Frc leriüksbtirg ontvangen Al zijt gij niet 1 i de poüing uas geeiie feil en het mislukken wasliicl Miers d ji een ouireiuk l e moed naarraede gij in betopen vel l A t strijd tegen oenen doir lersch in ir gen gedektt ii v j lid heiji V il elio den tie uiisuU nde bek aainbeid enhet gciuk V aarniede irij onder het ooir dis vijauds de ri ier overue rokken en weder teruïge rokken zijt beivijzen ditgij al de hoed u ishelcii v m e n gn ot leger bezit en daardoor al nog de zege voor de zaak van het land en van devolksï rijheid worden verworven Met deernis vo ir degenendie om de gC neuvelden rouw duigen en met leiijdenvoor de zwaar gewonden wensch ik u geluk met het beirekkelijkerwijze zoo geringe aantal vsn beiden Ik betuig u officieren eii soldaten den dank der natie Parijs 7 J m Na de d g van de opening der kamers nadert egint men zich ook reeds bezig te houden met de rede die de keizer bij die gelegenheid al uitspreken Het is we wa irschijulijk da hij de incPst vrtdiiievende verklaringen zal afleggen ïen opzi te van den paus verwacht men eenige duidelijke woorden De buMii A Tallevri 1 ineM lil lierüjn dat ie ereen inFriii met spanning deu a inst i unii n s rjd tus clien de kroon n I i ier aii afgevaardigden te g mcet ziet De koningstaat lio chen twee vuren bij zal geunod aakt zijn om ijftoe te geven en zijn ministerie te veranderen of een coupd état te w igcn De t geniioordige beweging in Pruisen heefteigtutlijk een nog meer sociaal d n i olilick karakler zij isgerigt tege i den hor gen en lageren adel Het budget v iiioorlog is leeh s ct u voornendsel Het w re doel van de beweging bestaat dairii cm a i i Xew ad d de sine uren te ontnemen d C hij in hei ici cr er di i e ine i Ierhei in ue k imer der ail d u i ni wm irrae iin Adver eDiie iad Orasireken De prijs der Adverteutien van ééu tot zes regels met inbegi ip van het zegel is SU Ceut voor eiken rej el daarboven 10 Ceiit Buiten gewon e letters u orden berekend naar pliiatsraimte Men zegt dat de koning van Madagascar Radama II op zijn tractaat met de fraiische regering terug wil komen ten minste op de bepaling waarbij de in eu uitgaande regteu in de havens van zijn rijk zijn afgeschaft Hij zegt dathij bij de ouderhandeliugeu het gew gt van die liep iiing nietheeft ingezien waardoor hij van zijne voornaa nsie inkomstenberoofd zou worden De zaak zal waaracbijnlijk aaustjiaudeüdouderd ig in den ministerraad ter sprake komen Men is thans te Madrid tot het besef gekomen dat dehoop tot het lenig erlangen van Gibr dtar sleclits ijdel is Volgens de Epoea echter houdt het kabinet zich reeds sedeitlang bezig mei het plan om het gewigt dier plaats te vermindereu en alzLO het gemis daarvan voor de regering teverkleinen Dit plan bestiuit daarin dat de beide h iveus opde inoursehe kust Ceuta en Meiilia tot vrijbavons zullen worden verklaard t n einde alzoo den uit eu in oerhandel metMarokko derwaar s te v rplaatsen W eSllSn 6 Jiuuarij Volgens berigten uit Warschau is het in die stad schier niet hiuger uit te houden en ni e de spiinning er haast ondragelijk norden De personen die den stadhouder omringen ontvangen dag op dag dreigende brieven van allerlei aard waarin h in ile donker te vuoruitzigien worden voorgCrpiegeld ten einde hen te nopen om deu stadhouder grootvorst Coustautijn tot het verlaten van zijnen pon te be vegen Niet anders d tn met den revolver in of althans bij de hand g in de riissische officiereu en ambten ireii te W irsch m naar be l en v inncer zij zich buite i hunne woning begeven doen zj het met groote voorzorgmaatregeleu en gew ipeml ten einde zich tegen moordaanslagen te kunnen ver ledigen Zoodr i zij zich op de straat vertoonen wor ien zij bespot en bese iiiui i bepaaldelijk door de in oun gewaad geklede poolsche dames die zoo dikwijls zij eenen russ schen officier ontniueten hem niet spotacluig vertoon van eerbied tergend groeten terwijl zij staan ulijven en hem het gezigt toewenden Alleen met hulp van de isneliteu kunnen de officieren zich het benoodigde onder s hands aaiisch dfen da ir geen ander koopman a i eenen officier iets durft verkoopen Zelfs de poolsclie w ischvrouuen zoeken hare va lerlandsliefde te betoonen door het haar ir wasschen gegeven linnengoed van russische officieren en beauibtcn te scheuren en te besclatdigeii In weerwil van dit alles blindt het regeringstelsel uiterst toegeefiijk Berlijn 6 Jan Onhmgs is eene algemeene verga ring gehouden Ier leden van de vereeniging tot bevorderiu van de uitbreiding der vloot bchoorende tot den berlijnscnea handucrks and Na buigdurige discu sien is het besluit genomen om de vertenijiug te onibindeu dewijl zij bij de bestaande politieke omst iudighedeu uiet dan hoogst bezwaarlijk een k ijnend bestaan kan voortslepen Ten opzigte van de gelden welke nog in kas w ir n is het besluit genomen om die over te dragen aan het fonds tot uitbreiding van den bouw Ier vloo door de nationale vereeniging De keize ijke senaat in Finland beef hef besluit van den senaat dd 7 augustus tot vrijen invoer van rogge gerst en ha er bene ens meel en griuien van genonnde ifraansoora sine c v n er en met in Fmi ii I te 1 i t 1ïcêB Itr 1 I M