Goudsche Courant, zondag 11 januari 1863

f vreende schepen voor hei ja r 1863 goe lgekear l en daarbij o evoeücl den vr jea invoer van tarwe eii tarvvemeel Frankfort fi J M flriesbaden dat dezer dasen een roo t quintal fr iuschen zich bevindende in de zaal vaneen der voorarmste hotels de Marseillaise zongenen zich Ueriei aanmerkiuaeu op l iut=chlau l en zijne be voners veroorloofden welke zoo neiiiig vleijeud waren dat een der a inwezige duitschers hen opmerkzaam maak e op het oiivoegaime ran hunne liaadelwij e en gesprekken De eer tgenoemdea daarover verstoord vierden hunnen spotlust nog vr jereii teugel dan vroeger hetgeen eindelijk ten gevolge had dat de duitschers het geduld verloren en de a iurauders van hunne eer en den roem huns vaderlands met geweld uit de zaal verwijderden Zij kozen daartoe niet den gewonen weg namelijk de deur maar wieroen heu allen door de ruiten op de straat tot groo te vreugde Van de t Jloo e meuigte welke voor het bedo Jde hole was zaamgevloeid 6tnnenlanb Gouda 10 Janu irij Men verneemt dat zich ook alhier ene ommissie vereenigd heeft tot verzameling van gelden voor de oprigting vau een gedeukteeken ter eere van wijlen Z D H den hertog Bernard van Saxen Weimar Eisenach bestaande uit de HH W A van Toll N IJzendoorn G Perk van Lith J L A de Grave en T P Viruly Z l heeft aan da hh H F EoU en J de A ries Eobhé directeuren der te Gouda gevestigde naamlooze vennootschap Ma itsch ippij voor nieune geoclroijeerde Ji bereiJing bewilliging veneend tot wij igi g der statuten van genoemdenaamloo e vennootschap In den loop van lf542 zijn alhier geboren 602 en overleden t U9 personen eu gesloieii 119 huwelijken Pe berigieii uit Indie eeuige dagen vroeger dan gewoonlijk ontvangen aren geheel zonder belang Nog altijdkwijnde de handel door vroegere iuure en daiirdoor warende vrtchieii Ook miuder tenviji het a intal schepen vermeerderde r e heer Gevers Dejnoot lid van de tweede kamer derstateugeueraal heeft op zijue reis van Indie per overiandmailbij de geleden schipbreuk naarv m reeds meiitmg is gemaakt alle papieren en bescheiden met aar teekeningen verloren entevens niets gered van het aantal kostbiire cadeauv en kostbaarheden voor vrienden t i bekenden besiemd Hg had slechtseven den tijd genomen zich een weinig te kleeden De meesteschipbreukelingen hadden ih h op het oogenblik van het ongeval met eens den tgd daartoe geirund Wij maken on e sLidgeuooten opmerkzaam op eeuetegen heden zondag avond aangekondigde concert der schotsche klokkenspelers VV i t wij van hunne bekwaamheid uitandere plaatsen veru imen is nel geschikt om ons iets voortrelfehjks te doen lervvachlen A in hel verslag eeiier voorsteihüg ie Amsierdam in het h mdelsblad ontjeeneu wij hetvolgende Beeds in vroegere j iren hebben wij hier dergelijkomu iek mteii gehoord echte ii m t op die wijze en if die ligchimen van Meerderen el e éne gedaeh b beheerscht ii ge tafel laurop een groot roc e geplaatst is voor Up j geeft het teeken en op Ier h inden bewegen is volmaaktheid Verbeehit en miuder a omvang do r i Zes di zer musici staan ac r M a lUtal schellen van ver eeue dnarst d el sta it de dirii hel elfde oogenblik bewegen z eigenlijk het oord niei de klokkenspelers goochelen inet de sciiellen die zij met een onbegrijpelijke vaardigheid optillen nedenpllen onderlin verwisselen een oogenblik in de hand houden de eeuige naam die men hun geven kan is inuziekale gooehel i 3 Dit uu wat het mech inische of technische deel btref maar door die oogverblindende behandeling der kl kkei oiirstaat een eergiloos zuiver concert niet een hunner grijiitihetgeen bijna onbegn pplyk is een verkeerden toonmet een hunner vergist zich al are het voor Vis ii m pehoor n hjune l udeu zijn gelijkelijk out ikkeld De marsch uit de orina opfude htt programma met zeld ame juistheid eu nu n eriug voerdeu zij dien uit s Gravenhage 7 Jauuarij in le zitting van de t eede kamer lei s ien gcueraal van heden is ingekomen eene ont igemn r et voor het station van den staats poorueg te Zwolle De eiulverlageu over de credielwet voor liet ieparteiuent Tan ko uien en over de twee onieigenings vetten dte gisteren tijn lugekomen zijn uitgcbragi Worgen ten 11 ure zal de ber d i ï ver die ontwerpen worden gehouden D ai eeia geu van de tweede kam r der stateu generaal eoii u e en morgen onderzocht de nels ontwerpen 1 tot n e L p i L van perceelen voor den aanleg v in een hulpkaiiail oor Mterschap Hunsingo provincie Grouincen 2 tot onu ge LH v pereeelen ten behoeve van den spoorweg van ïutphe uar Goor en 3 lot voorloopige vasjstelling van het IX hoofdstuk dep van koloniën der staatsbegrooting 1863 Ten 1 ure zijn de commissien van rapporteurs bijeengekomen tot het opiaaken van h ire verslagen over bovengenjemde wets ünt ei peu Ten 2 ure heeft de commissie van rapporteurs over het wets ontwerp nopens het krooudomein eeae vergadering gehouileu Uit het verslag der commissie van rapporteurs over deontwerpciedietwet voor het departement van koloniën blijkt d it een groot aantal leden het gevoelen voorstond dat decredietiiet slechts voor drie maanden moe t worden verleend Z j meenden dat de volksvertegenwoordiging op eene spoedigeoptrediug van eea deünitieven minister van koloniën pnj moest stellen Er was toch groofe onzekerheid ontstaan overde rigiing van het kabinet op koloniaal gebied Er wa echter ook eeii groet aanial leden dat deze bezv areu nietdeelde De keus an een nieuwen niuister was volgens hen van het uiterste gtwigt Men moest dus voo die keus eenigeu tijd laten he tegenwoordige ministers hadden voorts bijde opt ediug van den nieuwen minister een alles overwegendbelang hunne stelling zou onhoudbaar worden zoo het interim te lang duurde 8 January In de zitting der tweede kamer van hedenis de credietwet voor het dep van koloniën met algemeencstemmen aangenomen De minister Betz verkl uue bij diegelegenheid dat het interim zoo kort mogelijk zou duren endal de liberale koloniale politiek niet is afgekeurd evenminals in het voilge jaar toen die politiek van hervorming eavci betering door de groote meerderheid werd goedgekeurd Daarna zijn de beide aanhangige ets ontwerpen tot onteigening van perceelen voor een hulpkanaal in het waterschapHuuaiiigo in ürooingen en voor een spoorweg van Zutphennaar boor aangenomen De heer Gevers Deynoot dezer dagen uit Indie teruggekeerd nam aan de beraadslagingen deci en gaf te kennen dal ziju oordeel over den toesiaud in hulie niet gunstig is Er is behoefie aan een vast stelsel van bestuur aan herziening van het bestaande en aan goede regeliug in menig opzigt 9 Jauuarij De eers e kamer der staten generaal is bijeen geroepen tot hervatting harer werkzaamheden tegen dingsdag 20 dezer Amsterdam 8 Jan Men schrijft uit Decimadd 14 nov 18B2 De sta it uer zaken begint zich te verbeieren de handel wordt aanzienlijk beter en levendiger waarschijnlijk ten gevolge der omsiandigheid dat er voor vreemdelingen in Japan vooreerst geeue havens meer zullen worden geopend Met de Calypso kapt G Poolman ziju zestien Japn iezen van hier naar Holland ia Java vertrokken ten einde hunne studiën aan de Levdsche akademie te vodirengen alsmede officieren van de irtUlerie infanterie en marine schoenmakers kleermakers aminerlieden enz enz die alien in Holland I omen om zich verder in bun vak te bekwamen Hengelo 6 Jan De fabrieken alhier werken nog geregeld Hoewel er eeuige lusteloosheid is te bemerken verschaffen zij den werklieden een klein getal uitgezonderd toch nog eene verdienste voldoende om daarmede in het onderhoud van hen en hun ge iii te voorzien eene brutale aam m veekooper F van hovensche veer oi i GrootAmmei S 9 Januarij In den vroegen morgen van gis eren tus In i 3 en 4 ure had ouder deze gemeente ig op den openbaren neg plaats De V al op weg zijnde naar het schoon in daar zich naar de markt te Gouda te begeven ontmoeae iiisschen dat veer n de hofstede Liesveld twee mannen Met het gewone goeden morgen tusschen beiden heenstappende ontving hij naaunelnks t e ne schrede voorbij zijnde eenen slag op het achterhoold waardoor hij van den dijk naar beneden stortte en onmiddeliijk met eenen der aanvallers aan het worstelen geraakte Niettegeust aside den zwaren slag op het hoofd kreeg de aan eyalieue den aanvaller ouder doeh bekwam toen een messteek in de dij Ook toen liet de aangevallene den aanrander niet los wa irop deze van der Wal eene zware wonde aan den hals toebr igt met de bedreiging dat hij hem den hals ztiude atsnijdeu ii iipn liij nog met losliet Die bedreigin nerdmec gesmoorde s ein geuit vermueilelijk om niet herkend te norden liitus ciien bcrool ie de and re luinvaller van der Wal vanzijne papieren wa iren ler eeue som van J 400 die hij bij zichhad om vee te koopeii Daar de aangevallene door de bekomeue vvMioeu en den ehrik het benust ijn had verloren weetüij ziel er me re herinneren althans toen hij neder tijkwam nv 1 hij ich aüeen en waren de daders natuurlijkspoorlo s verin eueu Beide aanranders hadden zich onkenbaargemaakt n een eu ander moet reeds aangifte gedaan enproeesverlual zijU opgeina ikt Ammerstol 9 Januanj Van I januarij tot heden zijn uer aangevoerd 1 zalmen naarvan ds prijs varieerde tusscheB de f l 2o en J 1 50 per V2 N Gemengde Bcrigtcn De regtbank te Zwolle heeft den 5 jauuarij Dr Tirat bij De toestand van het frausehe leger in Mexico is netelig door ziekteen gebrek IVansche agenten koopen levensmiddelen te New York Methet begiH van dit jaar zijn in werking getreden de onlangs ingesteldeafdeelingen van bet koninklijk instituut tot vermeerdering van de kennisvau taalland en volkeukmide van Indie l rins Allred oefent zichmet V oorbeeldeloozen ijver tegen ijn exj ineu als luutnant en hij konioch koning worden zonder ei men De koning van Pruisen ïs bijnahersteld vau zijne ziekte Men berekent dat reeds ongeveer 06 000 mannaar Mexico vertrokken zijn terwijl de generaal Türuv sleihta over 25 000 bruikbare manschappen beschikken kan Te Montevideo heeft de ontdekking eener door den generaal Floras beraamde zamenzwering grooten chrik verwekt Te s firavenbage is bij vernieuwing concessie gevraagdvoor den aanleg van een jiaardenspoor naar hcbeveningtn In de dorpen Ried en hoer in Friesland met 40 iLv v un j m ISï i gccu ütiingezetenen ove ed u De sultan is weder zieker waarschijnlijk doorde zzt over de ministeriele crisis Bij den laatsten storm is ookgroote schade tocgebrag aau de duinen langs het zuuUiuUand che trand In de katoen nieiropole van Fngtlaiid te ïanchL ter heeft eene vergadering ge rote tefcrd teiier de slavernij eu tegen de erkenning van hetzuiden eu heelt htt edrag van Lincoln goedgekeurd De brli cheoorlogsmarine bestaat uit 1014 schepen diiitronder 85 liniescliepen van 74 tot 131 stukken ïu aanbouw iiju nog 43 schepen Te l £ den zijniu lSfi2 aan de cemeeiitewaag yewogen 463 400 p sd boter an derÜilt de rijke stoumbootreeder te New York had eerst eene prachtige buot er waarde van auderliall nulUoen dollars ten geschenke gegeven naarleverdï later een aautcl slechte hooien voor goed geld De poolsehe raaf Andreas 7itniov ki dif zulk een groote ro in de laatbte woelingen peelde bevindt ich tegenwoordig te Farij Il Friesland ijvert menalgemeen voor de afschafimg van de tollen op de wegen en vaarten Een estal gemeenten is reeds voorgegaan In de engelsche katoendistrictenis de tvphus ouder de broodelooze arbeiders uitgeb okeu De arrestatien te Uarschiiu duren voort in alle tanden Na korte regt jlegiugniet gesloten deuren wordep velen uaar Sibene verbanneu Gedurendeliet jaar IbG zijn te Harlingeu meest naar Engeland uitgevoerd ti422 ïl vierde vaten boter ter waarde van meer dan 10 niillioe i gulden Menbeweert dat A iel or Fniauuel nattr Parijs grr t oui orders Met de aanstaande lente zal te Munchen ten doorloopcude tentoonstelling geopendworden van schilder eu beeldhouwwerken iin levende meesters ieDellt zijn iö 1S62 geboren 801 en overleden f 23 persoren De schouwburg te Plymouth is verbrand In 1813 gebouwd had hij meer dan ze enton gekost Het oostenrijksehe leger in het veiietiaansthe telt 112 500 man Prins Napoleon wil tegen de opening der kamers volstrekt nietop reis Eene groote linnenfabiiek is te I outh in Lincolnshire verbrand De schade bedraagt rnim twee ton Op kerstijd was de koude te Peitershurg zoo streng dat de dikste pels niet te en den snijdenden wind Onze Scheepsbouw Het is niet onaardig op te merken hoe de conservatieve partij verkzaam is om alles zoo donker mogelijk te kleuren om uit die reeks donkei gekleurde schilderijen als het are ene acte van beschuldiging legen het tegenwoordig ministerie op te stellen Ons vloeide onv illekeurig in het nommer van 1 januarij uit de pen dat onze scheepsbouw zich weder in een vernieuwd leven mogt verheugen en gretig werl deze gelegenheid aangegrepen om daarover tiit te weiden en ons het bewijs te vragen van dit zeggen Uit eerbied voor de oude matrone die zich zelve de moeite van een reisje naar Dordrecht schijnt te raoe en ontzeggen willen wij zoo goed mogelijk aan haar heuseh verzoek voldoen door eene opgave der op stapel staande schepen op 1 jan 1862 enl jan 18 3 althans wat Znid Holladd aangaat daar wij met het noorderkwartier en Groningerlaud minder bekend zijn Op 1 Januarij 1802 stond op stapel Te Miassiuis bij G H uit den Bogaerdt een fregat groot ongeveer 420 last Te Schiedam bij C Cups Zonen een schooner groot ongeveer 120 last Te Rotterdam bij de Gebr Visser een schip groot onge ee r iOO last Daar van licre schepen de bestemming niet bekend was werd daaraan niet gewerkt Met 31 December 1862 Te Maassluis bij G II uit en Piogperdf fe water een fregat Onrust genaamd groot 1 0 Te Schiedam bij C Gips Zonen in aanbouw een schooner jtoot ongeveer 120 last Bestemming niet bekend alsmede een fregat van 400 last voor de Groot Eoelands C aldaar Te Botterdam bij de Gehr Visser een schip groot ongeveer 200 last In den Stormpolder onder Krimpen a d IJasel bj sn der Giesen in aanbouw een fregat van 620 last In de gemeente Ridderkerk is in aanuouw Bij de Gebr Pott een fregat van 640 last voor Veder te Eotterdam en een driemast schooner van 24U last genaamd Elline mede voor rotterd smsche rekening Bij J Smit Fz aan het Slikke reen fregat van 820 last voor F Smit Te Krimpen a d Lek op de werf der heeren J en K Smit in aanbouw een fregat van 605 last genaanld Kanagawa voor den heer M Leis te Alblasserdam In den Eishout tegenover Krimpen staat een bark groot ongeveer 400 last genaamd B isiiaan Pc onder het boek hou derschap van v Santen te Krinpen a d Lek Aau den Kinderdijk staat bij F Stuit een ijzeren fregat groot 420 last genaamd Cornelia voor Bienfait Zoon te Amsterdam en spoedig zal ilaar de kiel voor dergelijk schip gelegd worden Te Alblasserdam is bij F Kloos in aanbouw een fregat van ino last naam en reederij onbekend Bij C von Lindern staat een fregat van Cageveer 720 last op stapel Bij J Smit Cz staat op stapel een fregat ran 720 last een fregat van 400 last en een schooner van ongeveer 100 last Bij den scheepsbouwmeester Duijvendijke te Lekkerkerk is bovendien de kiel gelegd van een barkschip Indien de scheepsbouw in en jaar zoo veel vooruitgaat dan voorzeker mag men wel eeuigzins van vooruitgang spreken te meer daar de berigten uit Groningen ook ciot ongunstig zijn Dat die Tooruitgaii dit jaar moge voortduren en een gunstige toestand van den handel veriler vrorde lig op deo scheepsbouw mogen werken is cnze hartelijke weiisch en daar mede zal de oude matrone voorzek r wei instemmen Marktberigten Gouda 8 Januarij Tarwe poolsehe pr 2400 N ï ƒ S70 polder pr mud ƒ 8 25 a J 9 25 zeeuwsche ƒ 9 50 i ƒ 10 Eogge zeeuwsche f 7 40 amerik ƒ 7 60 fransche 7 75 Gerst ƒ 4 30 a ƒ 4 60 Haver ƒ 3 a ƒ 3 i0 Paardeboonen ƒ 0 50 Duiveboonen ƒ 7 I e veemarkt met tame ijken aaavoer de handel traag Boter pr N ƒ 1 i ƒ 1 10 Delft 8 JanuTij Ter graanmarkt van heden veel aanvoer en weinig h i del De stemming zeer slap alles moest tot minde e pnjzen cr en losgelaten Tarwe ƒ 9 80 a 10 30 Rtgge ƒ 7 20 a J 7 i Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Korte Haver ƒ 3 80 a ƒ 0 lange Haver 2 50 a ƒ 3 60 Duiveboonen 7 25 il ƒ 7 50 Paardeboonen ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Biame Boonen ƒ 8 a ƒ 9 Groene Erwten ƒ 7 50 a ƒ 9 Aan stadswaag gewogen van 1 tot 8 Januarij 192 8 en 85 16 Boter te zaraen 4690 N 8 Grasbo er ƒ 54 a ƒ 68 het vierde ƒ 1 35 a ƒ 1 55 pr N S Dordrecllt 8 Januarij Tarw e ruim aangevoerd en traag van de hand gegaan Puike nieuwe ƒ 9 a ƒ 4 mindere ƒ S a ƒ 8 70 In jarige geen himdel Zomeitarwe insgelijks slap ƒ 7 a ƒ 8 20 Rogge onveranderd nieuwe ƒ 7 ü ƒ 7 50 Gerst vnnd mindT kooplust Winterzakmaat ƒ 4 20 a ƒ 5 20 Gestort ƒ 5 60 Zomerzakmaat ƒ 4 ü 4 60 gestort ƒ 4 80 Spelt ƒ 2 70 a ƒ 3 Haver als voren inl voeder ƒ 2 60 a ƒ 3 dikke ƒ 3 60 Paardeboonen ƒ 6 a ƒ t 50 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Witte Boonen ƒ 6 i ƒ 9 Bniiiie Boonen ƒ 6 a ƒ 8 80 Erwten fiaauw ƒ 6 50 a ƒ ü b0 Boekweit Peel or 2100 N ƒ 176 Deventer 9 Jar uarij Tarwe ƒ E a ƒ 9 50 Rogge ƒ 6 40 ri ƒ 7 Bocliweit ƒ 5 25 è ƒ 0 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 30 a ƒ 3 75 Boter pr 20 N St 1 s ƒ 21 ƒ 23 2 s ƒ 15 il ƒ 16 Zwolle 9 Januarij Mii delprijzen Tarwe ƒ 8 75 ruwar ƒ 9 75 Rogge ƒ 6 80 Boekweit f 5 70 Gerst J 4 65 Boonen ƒ 7 Aardapp ƒ 1 47 Boter pr X ƒ 1 20 N St f 4 Londeil 6 Januarij Boter Friiselie 110 a 112 Kamper en Zwolle 100 a 10 Kaas Edam 50 a 5J en Gouda 40 a 46 7 Jan Granen Eng Tarwe weinig ttr markt vr geregeld aangebragt en de markt is vast on vorige prijzen Gerst en Haver vast Sedert eergisteren aangevoerd 150 qr inl 12340 qr vr Tarwe 410 qr inl en 1440 qr vr Gerst en 300 qr inl en 600 qr vr Haver ISOO zakk en 8440 vtjs Meel 8 Jan Aan de veemarkt van heden wfrden aangeboden 372 runderen 191 kalveren 3080 schapen en 105 varkens voor beste runderen werd ƒ 5 voord kalveren 4 10 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 4 per steal betaald