Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1863

01 Jit Iv lan ucr Pot m r lihi tn ir jj Mij iiu tuk 3 V J Bu tna r tu M L an La z OiiiJ ri Tanudiij A 11 u 9 m 7 N an H m IJ A J 1 ko i hiUbir an J KcijCU i j T B lo t t f ii w J iiuaiij J d 1 oij cu L Liu i 3 i to E üLltiboeiY Burgerlijke Stand 1803 iV 83 Donderdag 15 Jaiiuarij 1 II s n t TTOSCHE ADVERTEMTIEM iieuws en voor Goiida en J litga e an A ilRl K IA r is wt lub i au nu zc d = so Ctm oor tl ddj u 1 Lange Titudetceg Ü u bl xO J I h I Ir Jrdu yuler J3H lilt a van eeue Dochter M t BILZEN V K ViN C TS Guitu Jauudiij Ib jJ Hel 1 beviel voor poe Iisr van ten nel npci Zoon C i HhinUN de T CT L h euoo l i f in D SCHENK LoL ia lTcn EB IAAK te GOTJDA ZO D G 11 J Muiiij lbC 3 GQNGIftT Scliotsek MoKlien Kapel an E W SAWIJER lilt L hnlnir met melewcrkin i m ik Ziii erea HEWSBY HERRMANN IV CHOTM HE KLOKkfN K PEL be I t uit e personen m Nitmmle Kleelerlrjixt met 130 Met ikn Klokken AlNV NG Its ivONDS TEN 7 7 l KE Pnil j rn PLi T LN Eer e Eiii 0 75 Tweede Rang 0 49 STOLWYK 6 Tmuinj 1S63 Het IS voor eie inwoner de er Gemeen ie eui iniiiir srenoe fen dat liet Zijne Maje ei den ii j be i jl heelr nederuni Jen oj 1 emeeii ïeicn en Heer J SNEL to T ri e lees rr de er pi ui te Le ijoim n Hem die reel circa 30 j reu met neif imdeii jier fii met loortdu rei e p 1 IH iiL tin dtjd hetnebijnen den bioei i e er eii ite hetit beoosd ei i l 12 er oonel ils buraemee tei Jii7e 11 I en ous lutrountn dubbil niirlg i Diii orbrei en nij u lus HU c i ei b iiiiicn K i n on en wirmen u nk Di Z n i x 1 Mvom piei e i p Mn ister 1 cm ook Diüf e leeei kc lufii il luund e jne Lv clie ie üK t 1 ii iKt dooi v u rh k 1 en o al oiii n mm er jt ui die her eeiie imbien urhj of hou en o Jej da rtue in smt le zjn m i i U = lem 1 1 1 e ju pligt u et de bel lu am üii I u e bei r 1 1 eu 1 ft1 1 JjJ C 1 I t I i llu r Item 1 u Ie Kimi r 1 i I UU r v n v ei e b e e 1 1 I c Mu ijnplu 1 I to 1 r f net i el re wu u j de u Uat i het L ej e j ir t t £ u jcri txti isto injk en de Kr tnircamd OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping 1 11 o ei tl in m den otlll G J luLlf residerende te OcDFhl frk n 1 7 Issri nllei op WoeQSdag den 14 Januari 1863 d vo imiddi s I ten 10 uie ten hui e vin V M RDOOI D K heibeiffier te STOLJUk n het I opeiibiar norden ïeieill en lerkocht j Eoiie BOUWMANSWONING SflH LR HOOIBtEG verder GETIMI MERTE TL IN LOOUG A RD en ERF bene ens oi dei cheideue percelen WEI HOOI BOUW en GRIEND I LAND fl va en M TFR alle nande en gelezen m de emeente STOLIVIL in het Hofland il me ie nog eeiii e per celen WEI HOOI en GRIENDLAND EO en Vi TFR geleden in de gemeente H 4ASTRECUT m den pold r BilKijk te zimei groot 14 bnnde s 30 ro lcn 18 ellen bij biljetten breeder omschreven Nidere mformitien 7 jn te bekomen ten k ntore iii genoemden M A G A Z IJ I Schrijfbehoeften A QUANT ni aiuvi te GoLUi iiecff i ter kennis te brengen dit H Masrazjjns eeds rmm vi mm i is v iii ille m tiijke s orpii vin SCHRIJF ei KANTOORBEHOEPTEN ElblMIk IvOOLBOlKEN J L R 1 1 N 1 infr p furmatm en diktei o le K cn MNKlL BOl Hki i p PO Ti VPII 1 r vt 1 r I Ijcndc s i pn I K OLUL s INM Pl l LDiK l riT K M00R pnZ i INKlKo i TR T1 SPI TLN en WXWX c 1 d t piP u een Compleet Ali n i n I V r 1 loiften behoort k NT oIM elke met b u f ne I pttnatt o envv n koiteut jlgpce Zeer I c Reken ngen Papi3r hc boek v in 24 cl i 2 en 40 cuts PlpL AIn anaiJien lo 20 en 35 c i n5 De ondergeteekende betuigt zijnen II KTiiiJKtN Dvnk oof de vtle bü Mjzen an deelneming die hij bij de Mering vanzijne VijfL7itu iiih jjan je AmLhvcriulhii heoft mogen ondervinden Goüu i 10 J L Ki iSC3 I A SMITS I C c luei nti Oiitvaiiy r Wen vcrhu t te eu Febl UariJ nu stnnde enne LEKU V lE DIENSTBODE en tevens oel kuuueude KOKEN liet t tusschen 30 en 40 J lar Adics mico bij den Boekhandel ur A BRINKM iN Lange Tieudevveg te Gouda Atelier de Pliotogrüpliic F HAÏiTING Gedurf ndc het WIN 11 R l orN van des Morgens 10 tot N imid dags 2 ure gek euliil tot h t m ikeii V m POR REÏTEN v m vfr hilleiidc gro jt e St81 eo iCOpi sche Pond Angictis Repro ducties t n 11 1 p HARTING bov n Ji v Kl NilLi J N pip rd mikcr op II cn te 6 uda AAIölEEDVM l l J 1 ri lo I I 9 l Ij ll j c 1 vrB 61 Ned IV ch I lilo j duo a ml Hmddm i O I L nin 4 ind H 1 M S S i =U 11 a llJ 1 Il ii pu 41 Bel K uo J öpii II obl 2 tl lil tl 1 1 19 = d b 1 ne 1 I K I 1 11 I I d I J tl i f i 1 lm lï t 1 I ii eii Is I Oj t I odl 1 I d Ai t 11 d iin i nit I MS fcx rl I 1 i I Deze Coi n t er iiij it dpj Douderdi js tn 7 n il In ile i ui Lsclu It Jt u t vc d s J 0 id5 Ie c i 1 Olj ij p 1 dn III tiid i o i liimup t j he luzeinlin der d e LcuIilu kan c O Licitutles lao fit ttu 11 urt llct MiiHSlei ie Pe 1 verr ng er begiooliiig vooi kolomen door de eer te iirei en de dm ip gevo gle ffrcd i g v in den rnmis er heet o loc kien 7eer iii be t ii ir gclir t De cei te k vmer die L tie ioo lig tn iea vo igcn hoei ilcii mini ter iii kolon ei London lï e dii chiitei eiidc mcerkiheid een j i ir ge c ei in 1 til veiwirp t i lUS met evei vcrpiet nuk mee iki heil bCjjioj lig V UI dcu M ui ter Lhk i e i dit voltieLtmet o 1 uen lui die bf iootm on leen 1 ot om dukn li u 1 111 V 1 lUllg I 1 ooi eu en e larciu e j fec utir tot t tud fbi ir m u uit wantroueii ei k j vv UI p I t bc u c i ii ui pr ktijki c biui 11 Ak i ccit ui muil tci i ccn e il jk ii thip ii pi 1 uil il 1 uil UI uu i door lie n 11 üoii ui ti ur t vu cel Coht I UI Huuigen ei h i v jn 1 i on lei er nde lull l ii zijn ftl te b tr dci is lie lu luil tkciijk iiuj te pr v ipui cii ind uu i bel u cliii dei h iiiipn tl u Ii t i CU j I ni ur dittn d UI 1 t L h 1 1 tl 1 o jc le gebleken 1 1 11 11 1 01 uu ic 11 I ip i br dt c t ji IV tid die de i ig cij v ii zoob t t pCï itliti 1 d op lUc t te intIklu een gui ig 1 cht wccl te p ut en IIjvv i C loi d cii 1 c IV omlig 1 iniui er cu uit hem ilsen t i te t d i hein iK tiitsmin v henHe inin cue is hom ccn dit vvil ziggen het bestou 1 L ir i cu ui dezelfde riyUnj die dezcl le btginst eti liuldiecu Niiminl toih il eischen dit dt leien vin een homo een niinisteric over allerlei ui eenloopende ikeu deelde jrpjL t kücsie ei en in o It epi sing v tn de b sriusekn met 111 1inücr zoujui Ju kui 1 uu ie dsieiu n ng de ko1 e iuuting de veruui i v in het liki i i il bc isel I i il ie cliioo i ten cu de tuijii iig der bj ondeie be1 li f bi II cl c voij 1 i moet of de kimei 1 1 01 11 1 I o g icple lu 11 lie iftit itn i ijcii i luitzouditvervverptu gt il ven n liet tegendeel sphijut veeieer viii oovvel uit uitdinkkelijke verklmni en v ui enkuei Is uit de bckeude gcvoeieus van vele ipdereu Hierover te t visten IS geheel iioodeloos de 1 ri J vo hei m cu h Adverleülieklad Onislreken tlktii rij idtu btrckL d c ar j l Ul LllgCttoiitlet eia jladt luiiiitf ous hirtelijk veiheugd m ïeiuieuvvde op re luiï n den erjuisdeu en mi keuden = latsm in oieu wij zeei hoog slellen vvij netei du velen diinu v a ous vei chillen eu vvij ont vein en ons niPt dit bij de liaisle veikiezinoren geblipea is hoe diep onverschillig het volSt nog altijd blijtt als het geene ingevvorieide voorool leele i geiut Wij houuen on ovp i dit de minister die met gehinkeld of gcui r geerd heouen mar e hooge c els gaarne hunne puats iiiuu ucu zuUeu lan heer cligrige melcdi g rj die mcrr iu eiumen met den uekroni ca volks m oi zich beter weten te chikken uur de aigemeejte v ooioor leelcu De grooie kut ie iigt m de m li che biten Ti i di igl voor een goed deel bj tot on e stuisii tei h t s cl on iii stut tot gioote iioüdige en noodelooze iitgivti Die miUi oenen worden veikie en dooi uu eene oevoikug vi tvvail luiiiiocn meiischen v ooi idureud dvvaug irbettl op te le pu CQ oo k mg ioou lilt ie reiktn dit zij dikueii in het uberat level sondeihoud met k tn üor ien L ie het nu vv ngt tegci deze teiseim tli jc uit uigtng op te komen il i ie zoo zaeüt CU bcs lieid u mogelijk won t vei uisd en vci v ucKt door de bel ingni bbende inedeueikeis vai dit ho ut ci oe e werk cU door den bev loi i i eelden en hej uchti t i gr ocu hoop De wen eh alle u dat Nelerlin in e jc i bclioit cu zii voor icn en aal h iiikelijk wor leu v lu on c ene k loui Ie baten wtr den uiinister in t u iiicien I mi li 11 tue trekeud en zou dm 10 h uici iciei die ie leveu rcvt door r c u le hulp uit zoo onedele bion gevloeid den dig zegenen wairop hij zi h los rukken ko i v m dit onteereude veinedering lu den loop lu dit j lar zekei j ireii te 1 1 it eindigt de sltvernij in Vie ilndie De Jivaneu hebben gcverku om ons UI s iit te siel cu de negeis vrij te maken In Pai md orden d iijtc genen oiuboeid Is J i i dair om te voorzien xn on e o t rdud ot ontspringt uit de betrekking w uiiin ij tot Jiva siiui de heilige pligt en dat goede olL vrij te maken te bechiv n en tot zijn geluk mede te erkeu Jloet d in 1 hoibecke luet Betz en Oiiv er ilireden omdat zij ookhiei gelrouvv aan het vuj i inig Legmsel het geld met eeren aishet hüo ste goed mixr c elei bemoejiug kennen dui alleente u iken voor mdi che Laten din kunnen zij de toejuiching an uen li iggeestigeu giouten hoop ontberen daar zu de acitiii wegdragen vin het betere deel des volks en hun opge 1 i hooge be itkking el gioot e ie is oor het la l 1 en ic OOI ede l en zc i ijfc n i