Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1863

öuitenlanïr Londen 9 Januarij Het voomemea van het enge sche louvernement om zioli van het beschermheerschap over üe Lii che eilanden Ie ontslaan en die een deel van bet kouingnik Griekeiilan te latea orden vindt iii de engelsche dagWWperi o er bet algemeen bijval De Aloraing Herald het hoofdorgaau der conservative oppositie schijnt zeil gx ene bedenkin en daartegen te hebben maar vreest dat door Oostenrijk en Turkij teaeubedenkiiigen zullen worden geopperd en maakt aanmerkiug op den vorm bewerende dat een zoo gewigtig besluit niet zonder voorafgaande raadpleging van het ogelsche parlement had behooren te worden genomen Gisteren erd te Ijverpool door een aantal handelaars eene bijeaukf ms gehouden tot nadere bespreking van het nieuwe plan btircffende een Trans Atlantischen telegraafkabel Uit de bij iie geleneuheici gedane mededeeliugeu bleek dat de werkzaamheden der frans Atlant telegr iaaatschappij vrij gunstige resultaten opleveren en lat er vuoruitzigt bestaat op het b ceiikr jL eu v in het vereischte kapilaal Tevens bleek dat de gènjeoi le corporiiie gehet l onafhankelijk z il blijven van iedere andere tcleifr uifmaatschappij en zich ook nog volstrekt niet wil verbiniien tot de keuze van eeu lever inoicr of vau een kabel De laatste stormen hebbeu van de vereenigmgen tot oiidersteuuint van scl ipbreukeliugen zulke a in iealijke soin nenjjerischt it eeiie derzelve aan iietgeen v in haar liefde verkwonlt verlangd niet meer kan voUloeu hebbeude zij beilert h reoprigtiiig reeds lU OUU aan behoefdge zeelieden uiibetaaid zij ilof daarom en beroep op bjdr igeu van het publiek Parijs li Januarij De bisschop van Nancy mgr Uarbo 1 lot iarls ii chop van P injs Ijenoemd De Jl juitcur geeft te verstaan dat de beweging ten behoeve van het hersiel des vreles iu de vereenigde staten vanÏfoordAmerika meer en Bicer toeneemt Er IS uognia ds spr ike van om het costuum der afgeraardig len te veranderen en hun een met goud over lekte uiufonn te geven Men zou de hand willen houden aaneen oud deereet uit den tijd van Lodewijk XVlli naar luidwaarvan geen afgevaardigJe zonder uniform zitting mag nemen Wauim wil men toch dergelijke maatregelen hernieuwen Ale niet meer van oii en tijd zijn Men wil weten d it de keizer der Franschen te Atheneheelt doen te kecnéi geven dat hij zich er in geeiieu deeletegen zoude ver etten indien de keus voor den griekscheutroon op den hcrog v Aumale mogt vaileu De fran9che gezml moet t bijgevoegd hebben dat de kei er doordeze bercidvaari eeu beiiijs Beuscht te geven van zijneopregte geziniUi de griek e natie o adat hij weet dat de e alleen i aisohe eilanden zal bekomen wanneer zij een can eM die aan Engeland welgi vallig is lieden nii i 1 ure heeft de keizer ft netgeveudevergadering geopci d met eene uitvoerige troonrede Deze rede was gehee en al k eurloos Z M schetste de redert vijf jaren tegenover liet buitenland gevolgde politiek als folgt In het oosten heeft die veel toegebr igt om de vereenigiug der Donaii provineien te bevestigen zij heelt de regtmatige grieven der bevolking van Servië van de ilonteuegrijnen ev van de Syrische christenen gesteund zonder de regieii v m ée porie voorbij te zien In It die heeft zij de italiaausche onafhankelijkheid verdedigd zonder met de revolutie zich te verbinden zuihIl door oorlog de goede verstan Ihouding in gevaar te brengen met die mogendheden die eigeutlgk slechts voor korten tijd tegenstanders ziju eu toch zouder den H Vader aan zijn lot over te laten Overige s erklaanle Z dat en de eer en aangeg inc verbiiidoui sen hem noodzaakten de expedilien n iar CIul i Cochin Cliiua en ile cico v iort te zeiten De e expeditieu leveren di eik geval het bewijs dat Fruikajk ze p in de meest afgeiegene oorden zijn eer weet te haiuitaveu In de iaatstc jaren is nii nige persoou iike outmoeiii va i den kei H uie andere gtkroonde hoofden 1 111 liet slui en ot iia iiwer toeh den van vneudsch ipoelijke veibindlcid tn order Ijl t eweest dit waarborgt a in Europa den vrede Die vrede t m ook door wat in üriekeuiand iu de i laat ien tijd p ts greep niet verstoord worden iiiekeulauu s verleden is n waarborg voor Griekenlaiid s toekomst In weerwil van den drang van zoo menige wisselin van nstaadigl den zal de vertegenwoordiging moeten erk ui en Jat M steeds en immer eenerlei solide politiek op krichnge wij e heeit gevolgd Onk aan Amerika heeft de re erin beproet e iien raad te geven tlie bewijzen muest d t dieao ndhenl Ira krijks sympaihie had Te dier gelegenheidhebfcn de groole zeemogendheden zich niet met mgne meening veaee r en een voorstel tot bem ddeling verdaa d tot een m üuu oog meer gunstig tijdperk Aan de afgevaardigden is rondgedeeld een overzigl van de buitenlaudsche staatkunde des keizers Daarin wordt o a gezegd Italië blijft steeds liet voorwerp onzer zorgen De erkenning van dat kouiogrijk door Pruisen en Rusland heeft aan het kabinet te Turija een morele kracht gegeven zoowel in het binnenland als naar buiten het is in staat gesteld om weerstand te bieden aan oudoorUaohte plannen en zich onafhankelijk te maken van den invloed der uiterste partijen It ilie onderhoudt geregelde betrekkingen met vier groote mogendheden Hoewel de positie van Oostenrijk voortilurend e s ceptioueel blijft ontvangen wij toch steeds van dat land verzelteriugeu die van gematigdheid en wijsheid getuigen Het güUiernement des keizers weet dat men noch de definitive organisatie van het schiereiland noch eeu duurzamen vrede kan hopen zoolang de pauselijke regering met Italië in oueeuigheid blijft verkeeren Het gouvernement kent ook de onrust die dit antagonisme in de gemoederen te weeg b engt De keizer heeft meermalen op de noodzakelijkheid gcA cien oin dit geschil bij te leggen de tegenstand van de eene pirtij eu de eischeu van Ue andere heobeu getoond dat lau de ge noedereu die kalmte outbnik die onmisbaar is om met bUi jiiheid de voorwaarden van eene toenadering te bepaien D iar de keizer echter steeds dezelfde gedragslijn wil volgen heeft hg het uoodig gcojrdeeid de hulp van mannen in te roepen die vreemd waren gcDieveu a m de vroegere disoussien eu die daardoor in veel gitisiiger pjsitie verseerdeu om liet verzueuiugswerk we Ier up te vatten wa irv in de grjadslagen in den kei erujkcn brief van ij inei zijn aangegeven De bedoelingen van Z Jl wrrdeu door Italië op prijs gesteld Met genoegen san de regering wg eu op de OetrekKeigke kalmte die iu het sciuereilaml gevolgd is op woelingen waartoe de romeiiisciie kwestie tol voorHendsel diende Terwijl het uieuae itilia iusche minis erie zich ontlueld van üelufteu te geven die met kon len v jrdeii gehouden heeft de pauseijke regeriug het oogeublik geschikt geacht tot de invoering van de verbeteringen 11 het bintieniandsch bestuur die n j ha ir hadden aangera len Wij hebben de vcriekering ouivangen v n de eiwiUeude Oe iOeliu reu van den li Vader V g lieüben reden om te geloovi ii dat uunige hervüriniugeu iu de admuiisiratie en hei reglswezen weldra a ui de provinciën zullen v jrdeii gesclionken die onder de souvereiülLeit van den paus zgn gebit ven Over de grieksche kivcstie spreekt het overzigt in den lekenden zm De nieuwe r3r eliDg met Servië verzekert de geheele uitvoe ing vm den firman van IsSO Wat Monicuegro betreft heeft de regeri ig des keizers geen chikkiug gevonden zij is tusschenbeide getreden en hejft op de verklaringen van ïurkge geantwoord dat er niets aan de grenzen ol aan den adniinislr itiveu toestand v u Montenegro zou worden veranderd Er iukrgk heeft de hand ehoudeu aan de regieu der mogendheden o t t de miiii iers v m den sultan de ebiusulen van de couveulie ie ouilerzue cii die aan de Monteuegrijuen is opgelegd Vg hebben ile l ir e aaugeraden om geeu militaireu weg te leggen op het moiitenegrgi sch grondgebied d iar zulk een weg wel verre v in de rust te I rderen nieuive voonvendseis aau de hand zou ge en tct op and en oorlog Frankrijk Rusland en Turkije hebben eene overeenkomst geslown voor de herbouwing van c kapel van het heilige graf Sprekentle over de pl u iuii van bemiddeling in Amerika en de uiistellmg daarv m door de wc ring van Husiaud en Engeland wordt in het overeigt gezegd Wij hebben het kioinet te Wasiüiigt n er niet onbekend inede ailleu laien dat wij geneigd viieu om wanneer ons diartoe de en ch werd te kennen gegeven alleen of gez imentlgk in den vorm die ons zou worilen aangewezen tot de bevordering van eu vrede mede te werken Dj me ticaaiische kwestie is een geheel milit lire phise I ingetreden waarvan de uitslag moet worden afgeuachl lie regering vergenoegt lc i met ha ir vertrouwen te keni cn te geven dat de evpeditie weldra roemrijk voor onze vlag al euuligen Het oogcnblik is niet ve meer verwilderd aarop de vo irpoed vau onze Wiipeueu aan de belangen die ons nadr Mexico heobeu geleid een duurzame garantie za verschaffen die zij sedert zoo langen tg I vorderden i 13 Januarij De Moniteur deelt mede dat de brief van konmg Leopold van België aan koning Ferdinand van Porti gal strekkende o p de e over te h deu tot het aannemen der kandid tuur voor den griekschen troon even als de vroegere hiertoe gedane stappen het gcwenschte gevolg niet iiecn opgeleverd aangezien koning Ferdinand ten stelligste heeü verklaard dien troon niet te aanvaarden Weenen S Januarij De re se meldt het volgende V eertien van de zeventien landdagen der ktoonlanden aau deze v ydp der Leitha zullen heden de drie overigen aanstaanden maandag worden geopend Een parlementair schouwspel zoo als men i et welligt nog in geen coiistitutionelen staat z ag wacht ons want ofschoon de landdagen reeds eenmaal ve gaderd waren was toch de korte zitting in den zomer van 1861 slechts een klein voorspel eerst in de aanstaande zitting zullen de lam dagen hunne volle werkzaamheid ontwikkekel n Zeventien met a ir ienlijke consiitulionele prerogatieven toegeruste parlementaire vergaderingen eeft buiten den Araerikaanscheu vrijstaat geen groot rijk de ereld aan te wijzen 9 Jan Langzamerhand neemt ue vijandige stemming der bevolking in het algemeen tegen IVdisei la er en nieer toe In versclieidene klassen der maatschappij i zij ree is tot die hoogte geklommen dat niets aangenamer zou zijn dan eene vrr debreuk met den nabuur Bij het leger voornamelijk is men zeer oulevreden over de jiogingeu door het tegenwoordige ministerie in P uisen gcd an tot herinnering am den voor lüO jaren te Hubertsburg gesloten vrede va ir loor voor goed een einde werd gemaakt aan tien zeveuj irigcn oorlog Dat echter in regeringskringen deze zucht niet wordt gedeeld behoeft naiuwctijks tr worden gezegd JS aar luid van medcdeelingeii uit Belgrulo wordt nietmindor dan 2 5 der begrooting gebezigi en behoeve vau hetministerie vui oorlog Dit kan strekken tot een bewijs datde servis he regering weinig hoop geeff op het behoud des vre les H rbj moet nog in aanmerking genomen worden 1 dat de militaire m ig welke in het veld k iii worden gebrngt ongeveer 150 00 min bedraatrt en d it ieder zijn eigen wapen moet aank i ï ien Wat betreft de g geilheid om zichda ir in ie vour ien deze bestaat in de ruimste mate wantzeer goede vuurivapeneii worden in groote htieveelliei d uit Wa leh e als het ware dagelijks ingevot 1 Bir ljn 11 Jan Van eene goed onderrigte zijde wordt het vroeger reeds in omloop gebragte gerucht bevestigd dat de laudilag Woensdag e k door den minister president zal worden geopend Het gerucht dat eeu geheele omkeer in de staatkundeweldra zal plaats hebben verdient vrij wat meer bevestisd teworden alvorens daaraan in de tegenwoordige orastandighe eu elnof m g rden gesl igen T oi heden steunt flit gerucht rootendeels op het gematigde aniwoord des konings op hetadres hem ter gelegenheid van iWn nieuwjaarsdag door denjtedelijken ni td aaugebo le n Zooveel schijnt zeker dat de koning gedurende en na zijne ziekte lot andere denkbeelden gekoiuen is lietgeeu hieraan worlt toegeschreven dit de ministers destijds niet zijn toegelaten en de koning uitsluitendoinïaiiir heeft gehad met len kroonprins Frankfort 12 Januarij Het Joiini d de I Europe meh t heden dat de sultan op aan oek Ier gezanten van de grootsmogendheden in een hatti scherif zal verklaren dat de raiiiisteri e wijziging geene oorzaak zal zijn van het aannemen ener reactionaire politiek Turijn 12 Januarij De Diritto maakt een adres aan iaribahli bekend hem gezonden door het comité der beweging te Rome In dit adres wordt aan Oaribaldi het p esi denischap opgedragen hetwelk hij heeft aangenomen Iu zijn antwoord vermaant de volksm iu zinspelende op het oiitle comité de burgers van Rome om nuar geene raadgevingen meer te luisteren maar alleen op zich zelven te vertrouwen In eeu artikel dat tot opschrift draagt de ieening verklaart de Opiniime dat de finauciele toestand des lands deredering in staat zou stellen de geprojecteerde Ieening IC 18b4 uit te stellen hoewel redenen van sttuitkundig behanghet raadzaam maken oi de toestemming van het parlementdaarvoor te vragen ten einde haar op een geschikt tijdstipte kunnen luiten NsW York 2 Januarij Lincoln verklaart in zijne proclauMtie de staten Arkansas Texas Missisippi Alabama Ficrida Georgië Caroüni beuevens een gedeelte van Louisiana en Virginie te zijn in slaat van oproer Hij verklaart de slaven ook in die staten vrij Hij gelast aan de militaire en maritieme autorieiten uer Unie die vrijheid te crkei nen en te handhaven eu beveelt de negers aan zich van alle gev eld te onthouden Bij Murfieesburg in Trnessee heeft een groote veldslag pla ts gehad De bondstrofoen zijn door het centrum der zui delijken gebroken en heb ieii ben ceiie mijl ver tentirgeslagen en hunne reiranchemenj n ingenomen Vier regementen der noordelijken hebben in dat gevecht de helft hunner manschappen en ai hunne officieren verloren ÖTuncnlrtUü Gouda Il Januarij Z heeft bij vernieuwing ajinges eid tot plaatsverv kantonregter te Vi oertien de hr S Lagerweij T e hiofdeommissie voor de tentoonstellf g r ir u Xederland belangrijke oi llieden en merkHaardignc 1 n in ÜuiulloUand voorhanden of op dat gewest uetrekkel jk iu Julijof Augustus dezes j iars te Delft te honden heef liiir plaLiu dezer dagen algemeen verzonden circulaires nader uieiiiirezet Het geheel zal in drie tijdvakken verdeeld worden 1 van den vroegsten tijd tot 1579 2 van 1579 tot 1725 en 3 van 17 25 tot 181 S In elke periode hoopt men het inaalschappelijk kerkelijk en huiselijk levn kunsten en nettusih ippen landbouw en handel zeevaart en nijverheid opvoedingen onderwijs vertegenwoordigd Ie zien Een zeer uaauwkeurig e se g n orv n t v r alies sif U men ieh voo iji den atalogus te geven De inzending zal in de maan l Mei ehuurente geschieden Bij besluit van 21 December 1862 is door den koningop voordr igt van den minister van binnenlandsche zaken eenecommissie ingesteld bestaande uit hoogstdeszelis commissarisin Zuidhollanu als voorzitter en voorts uit één lid van helcollegie van gedep staten i den heer buroD Bengeld v ii Warmenhuizen den dijkgraaf van Rijnland den dijkgriaf vanSchieland den burgemeesler van Gouda d n icicniear iu het 2 a rondissement van Z holhind ten einde en ondTzoeik iu testellen en eene regeling voor te dragen betrefTaaie het hers elen het onderhoud der boorden en kaden van de Gouwe w aromtrent voor P Julij 1863 door genoemde c muiis ie r pptr a n den minister van binnenlandsche zaken rauet war leu iii c bragt Door tien commissari = des konings i roor het jair 1 j bij den miütienmd in het = dis ri t vin ZuidhiJlaiid eie tot secretaris benoemd de he r ia J du Pui De voor den winter eigeuaardigc n itie en zachte wee gesteldheid gelijk tot dusver het geval was begint na fe i voor de weilanden te word i Ook de schapen die mg ophet land weiden ger iken ten gev ilge van de aanhou l ndevochtigheid in eencn ziekelijkeu toest nd De lan llie len meenen uit die weersgesteldheid en de daarmede gep iard gaandezuidelijke winden zoo niet misschien no s Gra Veniiage 12 Tanuarij Aan de leden der statengencraal is van regeringswege rondL Cdet id her versla g aan den koi ing over de openbare werken i ii l P Even ais vroeger is het vei leeld in V rivier i jrhetering n 2 ami cii verbetering van kanalen lioofdzakelijk ii liet bela ig iler scheepvaart 3 wegen 4 werken iu het belang der f iiwaterinï 5 havens Ifi watcrkeerende werken ei ï laiida uiwii niii door indijking en droogmaking Van bet versli L zijn rutgevoegd de volgende bijlage i I verhouding iicr drie ui lkeu van d i bovenriju 11 protocollen van dr beva ng nederl tv i vt Ui Miele rivieren door de leci nische rijnbev ringscomini ir in het jaar IStil n III statistiek der kanalen Zuid WaddinXVeen 12 Jan Heden vierd de heer H van der Torren met zijUe familie ten zeldzaam fees Hel was juist veertig jaren geleden dat Adriana Zwart bij hein als dienstbode onafgebroken werk aani was Ai dien t jd heet zij met liefde en ijver hare pligten vervuld eu nog in gezondheid gespaard is de bede opgegaan dat zij nog lang de teui dier achtingwaardige fainiiie moge uitmaken en alzoo tot een oorbeeld van vele dienstbaren strekken zal Gemengde Berigten Het ijzeren stoomschip Jtiverpool van Londen naar Liverpool is up d houKte vnn Point l jna s 200 geneliii in botsing gekomen mtt lei I i k schip Ia Pliita van üverpool naar J ima dat beiien kort daarna vur c r Het ïolk is E f ji Te Bi eslau beeft de gemeenteraad deaintr lIuoll tot voorzitter beroemd die door dtn nl Ill te op nonaL ti iteit Aas isttid Te i euU u is het be telloon der ni t ütïicïtle dig en vcekblr deii crboofid De incnï jl LU le en te veel van die la i L kranttn Tc r irij Tsarcii 3500 personen op liet bal iu de Tiiileiieii Te l irti t l t i in 8t 2 geboren 1919 en overleden l j p jr ocej op eeiu bcvdLiuL vaii 555 1 zielen üe nitvetr vaa kit ix uui aneüeu btdrocj lot ultioiu novfp t fr 18G2 uit Engeland GO ï iHi f luk ter Wti r jtr van l Ul 78 po d terlin r Vdert Ce tt rf r rrlhn an der bciufiiten slüTeiikof t kapitein Gordon is ül sla euitaudei langs de westkust van Afrika veel verni udcrd Van 1 iuu irij t 4 augustus l 2 v i n S d schepen Ic zamtu nitt 40ÜÜ Jrf eu jtangebouden Ikwr u n ar t ud i louiscbe jilandeu zal Eogtlan i ijn leger meï 460O inan küiiuea verminderen en p de staatsuitt aven 24 ten besparen Prins Murat ij ert thaiis net nieuwe iiutsd om koning van apel te wordt o T Groninf en