Goudsche Courant, zondag 18 januari 1863

Mt Wel kruisen aldaw twee en elsche sc epen doch de slirenhalers risse en met elkander en met de kus zulke naauwkeurige geheime signalen dat zij telkens aan de Icruisers ont i e Friend of India van li October meldt dat Britvlie autoriteiten van het Straits Settlement zieh tot den ondernonin hebben gewend wegens de zaak betreffende de uitbreidin van sf nederlandsch gezag op Sumatra en dat die ZMik zal behandeld worden öiet strikte inachtneming van het tnclaat van 1S24 Parijs 14 J De regering heeft de diplomatieke stekken openbaar gemaakt die in den jongsten tijd over de romeinsche aanireleircuheden gewisseld zijn Eene depCche van den heer Drouin de Lliuys d i 20 PeCFmber bevestizt het berigt dat Engeland den paus heef voorgesteld n iar Malta de wijk te nemen De pauselijke rege ring heeft evenwel verklaard dat indien de paus hetgeen de hemel verhoede verpligt zou zijn Italië te verlaten hij zich niet naar euïelsch grondgebied maar bij voorkeur naar Frankrijk beseven zou fs Januarij 1 Fraaoe beweert dat ook de hertog van Sakst u Goburg de candidatnur voor den grieksogen troon heeft geweigerd Het blad deelt voorts mede dat volgens berigten uit Turkije de sultan handelt alsof h j zich op den oorlog voorbereidde Engeland schijnt hem daartoe aan te zetten Het kabinet van St l etei burg is ontevreden en beschuldigt de Porte dat zij de Circissiers ondersteunt en aanmoedigt De voortdurend geweldige regenbuijen in het noordenvan Italië hebben de Fo zoodanig doen zwellen dat d e oponderscheidene plaatsen buiten hare oevers is getreden Ditis de derde maal in minder dan drie maanden dat de ov rstroomingen van die rivier groote schade aan de velden toebrengen Tevens valt er iu die streken ecne groote hoeveelheid sneeuw Pe posten van den St Gothard en den St Bernard zijn sedert een paar dagen uitgebleven Te Coni tussehen Busaila en Turijn bereikt de sneeuw eeue hoogte van SO a 90 centimeters De flegrafisehe gemeenschap tusbchenlurij en Milaan was den 9 dezer afgebroken Uit Venetiëmeldt m n daarentegen dat de oudste lieden zich zulk eenzKchteu winter niet herinneren als die van dit jaar De booraen begonnen daar reeds uit te botten Alle brieven ait Xew York komen daarin overeen dat dekrijgsbewegingen aan den Eappahanuock voor onbepaalden tijdTzijn gestaakt Het weder is bij voortduring buitengewoon ongunstig en de negen in Virgiuie ziju geheel oubraikb iar geworden Stian was zonder oponthoud te l reJricksburg teruggekeerd Marseille IJ Januarij In de heden alhier ontvangen berigten u Athene wordt gemeld dat de Grieken niettegenstaande de verkLiriug van Engeland nog steeds eene bijzondere geestdritt toonden vour rin3 Alfred en dat men zijn ponret nog steeds in alle winkels en op de openbare plaatsen zag De engelsche gezant was op reis naar de eilanden van den archipel Berlijn U Januarij Heden zijn de beide kamers door den heer von Bismorck namens den koning geopend De troonrede begint met de betuiging van den wensch dat het mogelijk zal zijn tot eene iiuurz ime overeenkomst der tot nu toe onopgel e vraagstukken te ger tken ilen zal daarin slagen wanL e de consütutie als grondslag wordt beschouwd van de bevoegdheid der ve tegeuwoordidng en wanneer de verschillende t tkken der wetgevende magt hunne constitutioncl regten wederkceng eerbiedige De toes and der financiën 15 zeer bevredigend de inkomsten overtreffen de ramino en znn ï oldoende voor de uitgaven met inberip van alle bu itengewone behoeften der dienst De regerins zal het bud et van inkomsten en uitgaven over 1S62 aanbieden de ooed keuring der kamer voor de gedane uitgaven vragen en de budget en voor 1S03 en 15fi4 alsmede de nieuwe verordenin r tot aanvuding der wet op de krijgsdienst van 3 septembe r ISU ter tatel brengen De regering is eeustemmi van e voelea dat de reorganisatie der aru e doorgezet moet worden loodra die aoor de vaststelling der uitgaven haar besla km trijgen De ophanden zi r de viering van den gedenkw uirji ea dag wa irop de koning van Pruisen in 1S13 zijn volk te wapen nep heefl de regering aanleiding gegeven om een t erp n te bieden tot ondersteuning vSn ulpbehoe eade nftdestnjders ui dien roemvoUen tijd bij De regering heeft het vaste besluit opgevat om de handelsverdnigen met Frantnjk gesloten welke zoo aanmerke iikevoordeelen aan het land beloven ten uitvoer te le en T lfWdiea nieuwe verdragen door de staten van het tolte rbondzouden moeten gesloten worden Daarenboven worden verVd dene wetsontwerpen betreffende de plaaUelijke bdai ea enaaidere punten der regtshedeeling toegezegd De betrekkingen met de buitenlandsche mogendhedeu zijn i het al emeen beeredigend Het vooruitzigt dat de contütutie in Keurhessen weldra geëerbiedigd zal worden is door de laatste crebeurtenissen slechts voorbijgaande beneveld De voorstalen In de bondsvergadering ten gevolge van identische n ita s krijgen minder door hunnen inhoud dan door de interpretatïe der bondsverdragen eene principiële beteekenis voor de verhouding van Pruisen tot den bondsdag Ook Pruisen ia cvertui2d dat de bondsverdragen zoo als die in 1815 tot stand kVamen aan de behoeften van den teg uwoordigen tijd riet meer beantwoorden doch voor alles bewust dat de pligt gebiedt bestaande traktaten te eerbiedigen is de regering vast besloten om eene voikomea wederkeerigheid in de vervulling van dien pligt als voorwaarde van het voortbestaan van zoodanige iractaten te vorderen 15 Januarij Bij de verkiezing iu de kamer der afgevaardigden van een president is de lieer Grabow ten vorigen jare voorzitter der kamer met 247 Van de 259 stemmen als zoodanig herkozen De heer Grabow aanvaardde zijne betrekking met eeiie korte rede Als eersten vice president werd herkozen de heer Behrend met 197 van de 251 stemmen ea als tweeden vice president de heer van Bockum Dolffs met 204 van de 232 stemmen Frankfort l Jan Iu de zitting van den bondsdag op heden heeft de badensche gezant het voorstel van de meerderheid der commissie betreffende de instelling eener vergadering van gedelegeerden bestreden en zijne medewerking daaraan ontzegd Hij verklaarde evenwel dat zijne regering bereid was om met eenparige goedkeuring des bondsdags en met toestemDiing der vertegenwoordiging iu de duitsche staten mede te werken tot het vestigen eener vergadering van gedelegeerden aan wie het regt zal worden toegekend om te beslissen over financiële aangelegenheden van den bond en over de verhooging van het contingent Deze verklaring door geen der gezanten tot een voorstel gemaakt is in het protocol der zitting opgenomen Madrid 15 Januarij Alle ministers hebben hun ontslag ingediend H d heeft het aangenomen en O Donnell belast met Je vorming van een nieuw kabinet Xaar men verzekert zal Posada Herrera de porteieuille van bultenl zaken aan aa deIl Stockholm 14 Jan Heden zijn regcringsvoorslellen bekend geworden die algeheele parlementaire hervormingen ten doel hebben Volgens die voorstellen zullen er twee kamers zijn De tweede kamer wordt zamengesteld door middel van rc tstrecksclic verkiezingen een gering bedrag aan lijksbelasting maakt deii burger kiesgeregtigd De eerste kan er wordt verkozen door de vertegenwoordigers van iedere provincie de census van hen die tot lid der eerste kamer gekozta runnen worden is tamelijk hoog gesteld Overigens ademen deze ötnitpnlonb Gouda 17 Jan De hoogl jh m J de Bosch Kemper heeft eene zeer belangrijke brochure uitgegeven ouder deu titel van Een woord ter overweging over eenige onbeschreven politieke beginselen Wij ontleeuen daaraan hei volseude Kiemaud zal mij beschuldigen van tot de partij van den minister Thorbecke te behooren Gedurende twintig jaren heb ik m menig punt van hem verschild Ik heb mijne overtuiging nimmer achtergehouden dat een man van zulke zeldzame talenten voor het vaderland ruim zooveel nut zou hebben aangebragt wanneer hij geen autocratisch partijhootu geweest en dat zijne grootste verdiensten omtrent ons staatsregt nog weldadiger zouden gewerkt hebben wanneer hij niet zoo herhaalde malen naar omstandigheden van meeiüng as veranderd Wat men ook zeggen moge voor den burgerstand die verreweg het grootste gedeelte der kiezers uitiSaakt is het ministerie Thorbecke nationaal Men hecht aan dien naam alsiTcZ n t t M tigheid liberaliteiteuvoor toaJs f f langdurige oppositie zijn vele andere Thnrt P P gedeclineerd Een kabinet oo3 lit f regering is kan op dit hefde volt = ig Jer kabinet omdathet de volks opmie voor zich heeft t Cj verTeem dat e i u g geschreven B I verneem dat er veel kans bestaat op leveSdi e discussion ia de tegen 20 dezer opgeroepen zitting der eerste kamer Eenige leden moeten het voornemen hebben bepaaldelijk te doen uitkomen welke beteekenis aan de afstemming va het hoofdstuk koloniën moet gehecht worden Men wil dat het wetsontwerp waterwegen nog al tegenkanting ontmoeten zal niet omdat men tegen de ütvoering dier werken is maar omdat men vreest dat die uitvoering op schier onoverkomelijke hinderpalen zou afstuiten s Gravenhage is Januarij Men verneemt dat de regering haar antwoord op het voorloopig verslag der tweede kamer van de staten generaal betreffende het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs in gereedheid heeft gebragt zoodat dit ontwerp bij de hervatting van de werkzaamheden der kamer in februarij aanstaande in beraadslaging zal kunnen komen Gorinclieni 15 Jan Voor ruim acht dagen was devraag naar de zoogenarmde schil bij de hennipboeren nogallevendig Daar echter iroducenten onmatig hooge prijzenzochten te bedingen we door de lommissie koopors geene zaken gedaan Aa len evenwel vele boeren voer Mei hunnen hennip van hand zetten zoo zullen sommig T weiligt spoedig lager gestemd zijn en voor billijker prijs begeeren te verkoopen Door enkelen is voor ruim ƒ 22 de 50 ned ponden verkocht De meesten vroegen verre boven de ƒ 2 Voor hooikaas is tot ƒ 20 betaald Boter minder in prijs en afhankelijk van kwaliteit Gemengde Berigten Drie fransche officieren nemen dienst in het egj ptisebe leger om Ac artillerie te regelen Id de eerste week van dit jaar is te Duiven gevonden een nestje met zeven eijeren van het wi lerkoningje De herupeniog der kamera is te Turijn bepaald op 28 januarij De en elsclien meenen dat de paus spoedig genoodzaakt zal worden zijne toeilugt tot hen te nemen Men bouwt te Smyrna eene kalholieke kerk waartoe de paus eu de franschc keizer elk tien duizend en de ultau vijftien duizend franken ge en Den 9 Januaiij zijn te Zantpoort een paar oojevaars teruggekomen die hun nest van het vorige jaar weder betrokken hebben la Keurhessen hebben nu ook de mïniaters van oorlog en van justitie hunne demissie geuomen De bank van Frankrijk heeft met het huis Rothschild eene o ereenkomst gesloten tot de leeiiiag van vijftig millioen in klinkende munt Men beweert dat de es k ningiu van Napels aan begin van De bank van leening zal te Schiedam niet meer verpacht maar namens het bestuur beheerd worden Op het einde vau ISG2 liedroeghet aantal bij hoven eu regtbanken inge=chre en advocaten in Nederlandongeveer 700 Duizend atheensehe bur ers willen naar Londen reizenom de kroon op te dragen aan prins Alfred Het plan bestaat tot hetgraven van een kanaal ter verbinding v n d n Rijn de Wezer en de Elbe Te Konstantinopel ducht men woelingen van de oudturkschepartij De Alalama ht eft het postschip tusschen New York en Aspinwall bij Cuba aangehouden en beroofd Stavo en geeft ƒ 6 uit de gemeentekas voor het gedenkteeken vaa SaxenWeimar Baron bloet vanOldrutenb orgh heeft plan om eene suikerfabriek en stoomwatermolen bij VoUeuhov e op te rigten hoewel het kapitaal van ƒ 225 000 niet ia volgeteekeod De bedrijvigheid is wcder toenemeride en dien ten gevolge de armoede vermindirende in de en relsche katoendistrictcn Ruim lóOüO werklieden die voor zes weken led g liepen zijn weder aan den g ing Harlingen zal eindelijk na hei haald aanzoek garnizoen bekomen Dv oreen veearts te Lokeren is dezer dagen den koning der Belgen een bosheerlijke op den kouden grond geteelde aspergies aangeboden Een neger in Brazilië heeft een diamaat gevonden die grooter i = d in de kohinoor en de ster van het zuiden te zamen Te Londen zijn v r dieven vanhet hankpapier veroordeeld De godsdienstleeraar van de Israel gemeentete I ek is bewogen van een beroep naar elders af te zien door eene wekelijksche tractemeutsverhoogini van 39 en een halve cent Hoewelde aanrandingen te Londen afnemen gaat men op het lau I voort metrooven moorden en plunderen Generaal Banks die Butler te New Orleans als m litair bevelhebber opvolgt heeft den Franschen de terugga b toegezegd hunner verbeurd verklaarde troederen Te Dordrecht wil mende inrigting der latijusche = chool geheel veranderen In i i4S werdenmet de post verzonden 6 157 856 portbetalende brieven dit getal is in 1862 geklommen tot 20 429 318 Te Turijn heeft men besloten cagelijks ministerraad te houden tot dat de dringendste zaken zijn afgedaan Men verwacht in Prni en weldra eene ministeriele crisis Engelandwil den regereuden hertog van Saien Coburg koning maken van Griekenland en prins Alfred her sg van Cohnrg De Fi anschen zullen te Oboch in de roode zee een kolcnstation vestigen Men meldt uit Deventer dat een student aldaar geduelleerd heeft met een onderofficier de eerstebekwam eene ligte wonde De sultan is altijd nog bezig zijn financieel beheer te hervonnen In den nacht van 12 jannarij hebben te Londen drie branden plaats gegrepen waarbij twee menschen omkwamen en 13 januarij van li uur tot den middag een zoo zware mist dat de winkels als bij den avond verlicht waren en men toch geen 20 voet vanzich af kon zien Het getal notarissen bedroeg in lbö2 in geheel Nederland 7BS het maximum dat benoemd kan worden h v2 meer namelijk 810 Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van Vrijdag 16 Jamiarij Af ezig zijn de heeren Prince van Bovene en Herman de Grc Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend wordt door den secretaris voorlezing gedaan van het koninklijk besluit der herbenoeming van deu heer IJzendoorn tot burgemeester h erna schetst de voorzitter in korie woorden de lotgevallen der gemeente n het afgeloopeo jaar eu geeft de hoop te kennen dat ook thans even als in vroegere jarep de raad hem moge bijstaan in het bevorderen der belangen dezer gemeente waarop door den heer Fortuijn Droogleever namens den raad die rede wordt beantw oord Alsnn wordt het nieuw benoemd lid de heer mr P P P Kist door den secretaris ter vergadering ingeleid en na het afleggen der gevorderde zuiverines en ambtseeden door den voorzitter met ecne plegnL c reJe geiustalleerd welke door den heer Kist wordt beantwoord Hierna worden de notulen der vorige vergadering gelezen en goedgekeurd en geeft de voorzitter kennis van het overhandigen van het bewijs van aandenken aan den gemeente ontvanger benevens van bet ontvangen van eene missive van dica ambtenaar welke na voorlezing voor notiücatie wordt aangenomen Zijn ingekomen 2 dispositien van gedeputeerde staten houdend goedkeuring van raadsbeslaiten Missives van regenten van het bestedtlinghuis de pi schoolctn missi en gezondheidscommissie houdende kennisgeving dat Ie nieuw benoemdleden hunne betrekking aanvaard heboen notificatie Missive van de gezondheidscommi jsie tot aandrang van eene verordening op het bouwen verzonden naar de commissie voor de verordeningen Adres van Koorevaar e a ter ondersteuning van het adres van J L Terwen om subsidiering zijner school notificatie Voordragt van de commissie voor de stadsapotheek ter vervnlling van de bedankt hebbende leden en wel voor den heer Ho an de hb Remy en Boonders voor den heer van Bergen IJzendoorn de bh Prince eu de Grave voor den heer Buchner de hï Rentinger en Kramer en voor den heer Roozeboom de hh Post Drost en Thim Missive van den heer Kemper als lid dier zelfde commissie met verzoek ook in die voordragt te begrijpen de aftredende leden welke beidft stukken ter visie tot de volgende vergadering worden gelegd Missive van regenten der gasthuizen om autorisatie te verkrijgen om afgekochte renten tegen den penning 20 te mogen kapitaliseren welk verzoek wordt toegestaan met uituoodiging om die afkooping vooral van kleine renten zooveel mogelijk te bevordwen Kenni sgeving van B en W dat dear hen op 6 jannarij de kas eu boeken vau den ontvanger zijn nagezien en ia orde bevonden in kas bevond zich ƒ 0941 49 er een halve cent Het voorstel an B eu W om het tractement van K E van der Valk wed Hijdelaar met ƒ 80 te vcrhoogen wordt alsuu aangenomen met 8 tegen 4 stemmen e hh Buchner Braggaar van Genncj en Kempcr Het door B en W naar aanleiding van het adres van Emeia en Heusy en de daarbij gevoegde missive der pi schoolcommissie om de jaarwedden der hulponderwijzers met den rang van hoofdonderwijzer met ƒ 50 te vermeerderen en dat voor meerdere kundigheden teekenen en gymnastiei f 130 niet toe te staan wordt het eerste voorstel met 8 tegen 4 stemmen de hh Buchner Braggaar Kcmper en Kist en het tweede met 11 tegen 1 stem de hr van Gennep a mgenomen Als nu wordt het reglement op het jagen van schepen op de rivier de Gouwe eerst artikels rtijze en daarna geheel met algemeene stemmen aangenomen zonder discussie voorde behandeling hiervan had de Lr Buchner de vergadering verlaten flierna wordt de openbare vergadering gesloten Marktberigten Gouda 15 Januarij Tarwe Poolsche per 2400 N S 380 Polder per mud ƒ 9 n ƒ 9 50 Zeeuwsche ƒ 10 50 a ƒ 11 50 Kogge Zeeuwsche ƒ 7 35 Amerik 7 80 Dantz ƒ 7 75 Pranache ƒ 7 90 Gerst Voeder ƒ 4 5 j Beste ƒ 5 50 a ƒ 6 Haver 100 3 üuiveijuonen ƒ G 50 Paardeboonen ƒ 5 75 Groene Erwlen Sa 9 Voedererwtenƒ7 50 Fransche boekweit n pr 2100 N S ƒ ITS Tarwebloem n O ƒ 17 50 De veemarkt met geringen aanvoer e onbeduidenden handel als voren Boter per N ƒ I a ƒ 1 10 Delft 15 Januarij De aanvoer ter graanmarkt was heden zeer voldoende tot staande prijzen was iets meer handel Alleen afwijkende i itte Tarwe was niet Ie verkoopen Tarwe 9 a ƒ 9 60 Rogge f 7 10 a ƒ 7 40 Wintergerst ƒ 5 10 a ƒ 6 Zomergerst f b l f 5 60 Korte H L rr ƒ 3 50 a ƒ 3 60 lange Haver ƒ 2 5ü a ƒ 3 D iiveboonen ƒ 7 50 a 8 Paardeboonen ƒ 6 50 Bruine Boonen ƒ 9 a ƒ 10 Groene Erwten ƒ 7 50 a ƒ S puike grooLO ƒ 10 50 Aan stadswaag gewogen van 9 tot 15 janu rij 13Ü S en 76 lG Boter te 7amen 3360 N Grasboter 53 a ƒ 62 het vierde ƒ IM k a ƒ 1 55 per N Dordrecb t is anuarij Tarwe De aanroer merkelijk minder bij eu ige vraag voor binnenl ver ending Jeed 30 c meer bedingen Puike nieuwe ƒ 9 40 a ƒ 9 70 geringe 8 50 a ƒ 9 10 Zomertarwe ƒ 7 50 a ƒ 8 50 Eogge prijshoudÊPd ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst winterzakmaat ƒ 4 20 a ƒ 5 20 gestort 5 60 zomerzak iï at 20 c en gestort 30 c hooger ƒ 4 ƒ 4 60 5 10 Spelt onveranderd ƒ 2 70 a ƒ 3 Haver als voren met geringe koo ers inl voeder ƒ 2 50 a 3 dikke ƒ 3 a ƒ 3 60 Paardeboonen ƒ 6 10 a ƒ 6 60 Buiveboonen ƒ a ƒ 7 50 Witte Boonen ƒ 6 a ƒ 9 bruine Boonen ƒ 6 a ƒ 8 80 Erwten 20 c hooger goed feokende blaauwe ƒ 6 80 a ƒ 7 Mesting ƒ 6 30 a ƒ 6 50 witt ƒ 7 40 Boekweit