Goudsche Courant, zondag 18 januari 1863

1§63 Donderdag 22 Januarij i 85 OÜDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUDA Gebouc V 14 Januarij Johanaa Maria ouders A C Steeiiuiobel eu V C de Voi Adruina ouders C 0 f iti tDhN 11 Jauuanj J an Eeden ed van H ran A een 70 j 12 A J D an Yrcumingen 4 m 13 I J Jaspers 16 d S H 15 S Xu elstiju 1 j 11 m 16 G F van Leeuwen 1 j 8 m GiHuiiD 14 Jauuarij P Perdijk en C Kietveld WOERDEN 13ev ltlX 10 Januaiij W S Blok geb Xoppen z 12 C van den Lauden geb van Heusden z OvERi LnEN 10 Jauuanj Gerbraud AViUem Cornelia Theodorus de Joug ruim m Gijsbcrtje A i=i er bijua 3 ra 14 Eeijer Hilgers bijua 1 j Beroemd Tooneelspel in i Bedrij veu eu een A oorspel uaar het Fr iii3ch vau il J BoucH iRDï door H TiGGELAAK Aanvang ten ZEVEN ure yip Oia de uitgebreidheid van dit Tooneelspel kan er GEEX X ASÏUK gegeveu norden PRIJZEX HEK PLAATSEX Eerste Ra n g 1 49 ï eedeR v x 0 49 Bij Abonnement vau lO Kaanen a ƒ 1 per Kaart De plaatsen kunnen van heden af besproken worden van s morgens 10 tot s namiddags 4 ure tegen betaling vau 10 Cents i üTVt Ar A NT I F J Advertentien van één tot zes van A l3tiiA h l lAiN regels met inbcgnp van het zegel i SO Cent voor j eiken regel daarbo cn 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar laatsruimtt Uitgave Zattt e Tltndeireg D n Gl Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 10 Januarij Laagste koers 99 Vio Hoogste kücrs G4 tbleveB koero 43 5 pCtXed w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amon Sijud 31 2 Handelm 4I 0 O LLeeuing 4 Aand H Sp 41 l Rijnsp JV België Kotts 21 2 Spanje ibl 2 d buiteul 3 d binnenl 3 Portiigalobl 3 Ki obl H 5 d I52s i9 5 Cert 10 11 33 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 d j = serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen li59 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 liitü dito 21 2 d renleAir st 5 l uat lb 54 5 We oblS51 3 5 8 10 2 1017 77 451 16 aü 4 67 8 1021 2 50 773 77 Vig 2041 2 203 I20 51V8 31V8 80 Vie 31 66S 31 6 Ter Boekdru keri vaa A B1 J M X 1 ƒ 21 Huer fiA a ƒ 3 75 Boter pr 20 ƒ 28 2 3 ƒ 13 a ƒ 16 ZwoUe 16 Januarij iliddelprijzen Tarwe ƒ 9 12 Kogge 7 1 IJ iekneit ƒ 5 9d Ger r ƒ 4 75 Aaardapp ƒ 1 45 Boter pr N ie ƒ 1 07 20 N S ƒ 25 50 Londen 13 Jauu inj Boter friesche 116 a 118 Kampen en ZwoUe 102 ii 112 Kaas lam 52 a óS en Gouda 40 a 4i 11 J ii Granen de aanvoer van eng Tarive was kleinen ook v in vreemde werd niet veel aangebragt De prijzenbleven vast nia ir er ging 15 Jan Aaa de veemarkt van heden werden aangeboden 1140 Runderen 1S7 Kalveren 3760 Schapen e i 120 V ir e 5 Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren ADVERTENTIEN 4 Heden beviel zeer voorspoedig ten huize barer Ouders te i hdj irijk van een nelge o iap U Zoon mijne geliefde Eehtgennot G GROEXKSdlEU Goic G VAN DEB LAAR Jr 15 Januarij IbO Ï Scliou wl3urg IX IIET Lokaal Xüt en Vermaak De Akte vau w ijzigiug der STATU 1 EX van de Maatschappij voor nieuwe geoctroijeerde GASBE BEIDING gevestigd te GOL DA op den Ociober 1S62 voor deu te 7 ttrdain residerendïn Nnta ia WILLEM SLMOX BUKGETï s g passecrd i in ha r geheel geplutst in de Xederhudsche Staats Courant van den 9 Januarij 1863 X J l toestemmhirj van de M el Ed JclM Heerr n Burgemeester en Wethouders zullen de ïooneelisten ouder Directie van STERK v vx OLUEFEX HASPELS li eer hebben ten Tooneele te voeren op Woensdag 21 Januarij 1863 LAZAROdcVEEHOEDER of MISDAAD en WRAAK JICHT en RUUMATIERLÏJDERS ATTEST a naaiiv keuriec waarneming aau verschillende zieken heb ik de overtuiging verkre eu dal de TIEXXEXXAALDEX EABRIEKAÏEX uit de Eabriek van BOSCUW OL AUÏIKELEX van H Schmidt C te Re iida tot de voortreifeli ik te uiivveudigt middelen tegen Jicht Rhuinatieh en Zicakheid van Spieren en Zeniii eii bchoortn Het 1 daaruiu mijn pliat dit Fabriekaat en Praeparaat aan alle lijders van Jcri el f e ku i en ea a iu ileerm Ambti enoü en ter uaarderiiig aan te bevelen Uo rM riir get Dr BUJAKOWSKY 23 Icbi V 1 Practis Geneesheer i viia iin ei sta i d attent bevelen w j oüs Fabrikaat en l r eparaat aan allen 1 r Jkld eu Khnmal fk Lei nild urleu ten sterkste aau Het fabriekaat be 1 ver Uleude K ee i tii e i L i lukt voor alle doelen des liïehaams lu 1Anti Rlieuii ati se l3 Waldwol Watten elke zich onderschei It I LM oiiC Jllicr n il L irai e i dwur bruine kleur en doortrokken met J eui hn J c verier i e i Kijnr pev el Breihuvhieijl en zijn L it ü t oor Beden h i ur Sjji f tt Btdseui De de l raeparaten bditvuis prijscüuruiteii ucaipcivi Lhr jul uü De Ily eliinlirareufuhrieh II StllMIDT i C te T dn Tf Centraal Iloolddepüt voir Xehkrlvm 11 C H Vil iCw Am lerdani L J OudenV en E kiu JhUeiMim B A A d L J tei A ei ihuu Rapenburg I Kampen el r Vrie Deventer D J v d Saag l Z II J Boerboom n i i ii iaii r 1 1 t iidev r ter A Bim Harmeien W G Kurvers Veenc m r i Haarlem Wed Grube Bodaan vL B H Hage M J v d Sehaft IZ y Aanvraag om DEPOT Fk xco bj Jf T C HAM UM t Nieuws en voor Gouda en Deze Courant öuttenlanïr IiOndsn 17 Januarij De Times heeft het volgende berigt uit Corfu ontvangen Het adres dat men te Corfu wilde teekenen om Engeland te bedanken voor den afstand van de Ionische eUaiiden a in Griekenland heeft geene gevolgen gehad omdat die afstand strijdig is met de vvenschen eu belangen van de voornaamste handelshuizen in die 5t d 18 Januarij Uc bladen melden den dood van cea veteraan die den slag van Trafalgar heeft meegemaakt nl den betaalmeester bij de vlo t Joseph Mason De overledeneis 73 jaar oud geworden Hij nam als midshipman in 1804 en 1805 aan de talrijke geveeh eu der Engelschen met defransehe ü iltille bij Vli singen en Ostende deel Ook nas hijbj de inneming van Montevideo en bij de expeditie naarWalcheren In Egvpte neemt de katoenteelt steeds toe Tan 1 5 scpt 1 10 tot 15 sept lS il heeft de oogst üb8 450 kttinfalenop ele ird fhet kv iutaal is 44 kilogr van 15 sept 1861 tot 15 sept 1 2 40 310 kwiutalen niettegenstaande ei door dijkbreuk bn het wassen van den Xijl 100 000 kwiutalen verloren gingen De oogst van 15 sept 1862 tot 15 sept 1S63 zal wel 11 a 1200 000 kwintalen opleviren De grootste opbrenzst zal voortaan jaarlijks 1 500 000 kwintalen kunnen zijn Denemarken heeft een antwoord ge onden oo de nota van graaf Rus ell De auionomie van lloKtein is voor Dei eiiiarken niet verpliglenil Denemarken herinnert aan de opoilerii gen die het zich heeft getroost om eeue vreemde interventie in de zaken van het kouiuffriik te beletten Lord lühn Ruasell wordt daarin g Q t i heeft meer geloof geslagen au de ripporten van geheime agenten onr reut Sleeswijk danaau Ie verklaringen van l eiiem irkf u Du laatste zal voerlam het iiite iiatioiiaIe regt in het oog honden en niettoelaten dat eeui e mogendheid zich in zijne binnenl aangelegenheden menge De Cireat E i terii heeft berig en uit Xeu York aangebragt van 4 dezer Volgens tijdingen uit Murfreesburg v ui 2 de er des namiddags hebben de bondstroepeii bezit van deïfad geiiouKu De genera il Rosenerantz heeft zijne krijg m igtgcrorgauiscerd en de zuijeiijken twee nijien ver ver lreveu ersterking begon a in te komen Volgens verslag v iu ftczijde der bondstroepen heeft de slag bij Vicksbur urengeduurd De zuidelijken zijn verdreven uit de ve tiiignerkenachter de stad gelegen De gener ial der Unie jenn in heeft e g vec it hervat en ecne sterke p jsitie der uideiijkeu iugenoiBEn In Kentucky heer cht groote oiiti vredei hcid onder de vrijwillige s ter zake van de proe ui itie beirrlFendede vrijverklaring de slaven Dc e cniei reJeiihei heett onder de troepen in Kentucky groote demoralls itie Ie weeg gebraït A eie ülHeiereu hebben hun ontsl ig ingedieuil Dezuidelijken beiverej dat zij bij KreJierieksburg l 2fi m ui gevangen genomen hebben Parijs 13 Januirij De officieren die tot herstel hunner gezondheid uit Me vico teniggekoiueii zijn brengen droevige ver Advertentieblad Omstreken halen mede over de sterfte die onder onze troepen lieerseht Wij zouden ia dat land niet minder dan 42 officieren en 4000 soldaten verloren hebben De levensmiddelen en middelen van vervoer zijn onvoldoende de bevolking toont zich steeds vijandig tegen ons gezind generaal Forey vraagt voortdurend versterking De fransche regering wenscht nog steeds eene monarchie van iMexico te maken Volgens la France zal de regering nadat de debatten in de beide kamers over het adres van antwoord zullen zijn afgeloopen op nieuw onderhandelingen met den heilig a stoel trachten aan te knoopen tot vereffening der romeiusche kwestie waarbij de waarborg van s pausen tegenwoordige beziHiugen tot grondslag zal vi orden aangenomen Mogt de pauselijke regering eene zoodanige schikking aanuemen doch het hof an Turijn die verwerpen dan zou dit laatste verantwoordelijk gesteld worden voor al de gevolgen die daaruit voortspruiten Onder de bepalingen het pas gei oten f asch italiaansch handelstraetaat is naar men zegt ook die opgenomen dat de italiaansche fondsen op de parijsche beurs zullen worden genoteerd Het behoeft niet gezegd te worden dat dit gunsrig zal werken voor de nieuwe italiaansche leening die op til is wart nu zullen er zeker ook inschrijvingen in Frankrijk worden geopend De onderhandelingen die Frankrijk met Zwitserland heefi aangeknoopt tot het sluiten v n e n Inndelstr ictaat ondervinden een onverwachtea hin H Frankrijk dringt namelijk bij de republiek er op aiu ilat iu het tractvit ook de bepaling zal worden opgeuoiuen dat de Franschen in Zuitserland op gelijken voet als de ouderd uien zullen worden aangenomen wat ook hunne godsdienstige geloofsbelijdenis zijn moge Daar nu de israeiieten in de republiek met dezelfde regten hebben als de overige ingezetenen kan de boudsraa l dien eisch niet iuHilligeu zonder voorafgaande toestemming der vertegenwoordiging m de versehiileude kantons In allen gevalle is de zaak vau het handelstraetaat hierdoor op de lange baan geschoven Men verzekert dat gr i if de Persigny in de afdeelingvan den senaat waarbij hij behoort eene den pius zeer gunstige geloofsbelijdenis afgel gd en erkend heeft dat hij zichtot dusverre vergist had en dat alleen de keizer aan wiensopinie hij zich aansloot in de romeinsche kwestie juist gezien had 20 Jan De France deelt mede dat het nieuwe tiirkscheministerie voornemens is om het leger en de vloot belangrijkte versterken Dientengevolge zal ook Eusland zijn leger inden Caucasus uitbreiden waar gewigtige militaire gebeurtenissen op handm zijU Opvolgende berigten bevestigen dat de stad Puebla iuMexico insrenomen is Marseille is Jamarij Uit Atb r schrijft men dat het onderzoek der geloofsbrieven van de afgevaardigden is afgeloopen en dat den IS tot de verkiezing van een president zal worden overgegaan Candidaten r j i Palamedes en Valbis Men vreest voor het uitbarsten van een burgeroojis Weenen 17 auuarlj Uit Corfu wordt meld y