Goudsche Courant, donderdag 22 januari 1863

iio Vr bevolkin van dë Ionische eilanden voornamere Uas e r bevo n j a Tn uf G e ken ancL Op Z ofe hebben onlu ten desue e oLats iehJ o èr voorwendsel dat de voornameren der be olkh zt te en de geprojecieenle aanhe hfng zonden wür rieten zyn de l gere khs en in grooten geta e zaambehoord en hebben eh aan verregaande onOTegeldheden IT p nnderingen schuldig gemaakt Met veel moeUe is et dadcli k elukl de gcsloorde rust te herstellen ant zed gken invloed oefen de regering schier net meer mt Wum 17 Januarij Gisteren is bij de kamer het b idTPt voor 1 3 in cdiend De inkomsten orden geraamd op Ï37 lU 15y th en de uitgaven op lS9 Si+ 159 th zijnde bij het bud et van 18113 venfelekeii eene vermeerdenng van ontTan sten T n 900 000 th en eene vermindering van uitgaven Tail 160 000 th Er is nog geene andere voordragt bij de kamer ingekomen en dat verschijnsel heeft men sedert Pruisen een parlementairen regeringsvorm heeft nog met waargenomen illes heeft het aanzien dat de regering de vertegenwoordiging tot stilstand wil doemen Doch het behoeft de laatste met aan werkzaamheden te ontbreken Zij kan i den ontredderden toestand waarin vele publieke aangelegenheden verkeeren stof enoe 7 voer parlementaire werkzaamheden vinden en zoo het kabiue t haar geen werk geeft zal zij waarschijnlijk zelve handen aan het werk slaan Sedert eenigen tijd hoort men hier spreken van eene n eheinie c vereenkom t of hoe men het anders noemen moge insschcn Fr i ikriik en Rusland betreffende de restauratie van het koningrijk P ilen Xatuurlijk knam hierbij de vergoeding ter sprake die Uostenrijk en Pruisen die heide een deel van het voormalige koiiii ïrijk bezitten zullen bekomen wegens het verlies hunner poolsche prcvincien Pruisen zou voor den afstand van Posen Holstein en Laueuburg erlangen wat Oostenrijk terug zal krijsen weet men nog niet Dat bij de restauratie van het voormalige koningrijk een russische prins de koningskroon zal bekomen behoeft ter naauwernood ge eed te worden Intusschen dient hier te worden opgemerkt dat een en ander niets is d n ten gerucht dat echter zoowel te Wcenen als hier in omloop is Kassei 16 Jnnuarij De m i teriele crisis is voorbij De door het ontslag van dtn heer Dehn Eotfelser opengevallen pUiats is weder vervuld evenwel niet door de krachtige houiling van de overige ministers maar door de toegevende zwakheid van twee anderen de heeren Schnakcnberg en Koch die zich hebben laten bewegen om voorloopig de portefeuille van financiën en buitei l mdsche zaken aan te nemen Op deze wijze zal het uiterst l i i e en steeds haperende raderwerk van den staat wel v tvï r r je weken voorlstrompelen W arSChau ii üarij Het centraal comité heeft bij Serotsk nabg de e jiad eeue bijeenkomst bijeengeroepen van vele leden ten eiule de ligting der recruten te beletten D militairen hebben de zaïmgeschoolde menigte niteengedreven en öO personen gearresteerd Madrid 19 J mi nj liet ministerie heeft aan de kamers bekend gemaakt dat het de politiek der liberale vereeniging d volgen het zal trachten constilntionelc mannea om zich te verecnigen de goede vcrsinndhouding met vreemde mogendheden te onderhouden en onzijdig te blijven in alle kwestier die niet direct de eer van Sp mje gelden In antwoord op Gonzales Bravo heefi 0 l onnell verklaard dat het ministerie dezelfde politiek van non interventie ten opzigte vnu Mexico z ü volgen daar die kwestie door de kamers wa uitiremaakt Men zal zich alleen bezig houden met de seheure Tissen Jie in het vervolg zullen plaats heLben NeW York 8 Januarij De noordelijken zijn bij Murfreesborough overwinnaars gebleven de zuidelijken hebben na vele verlie en de vhigt genomen en de noorilelijken zijn de stad biunenge rokken Na een gevecht van vijf d igen zijn de noordelijken tot op eene mijl afslands van Vicksjurg genaderd doch zagen zich toen genoodzaakt terug te trekken T e zuidel ken zijn bij Lexington in Tenessee geslagen Hun fsrlies bedr iagt liOO man terwijl ook eeue groote hoeveelheid wapenen in handen der noorilelijken gevallen is De nfiordelijkrn hebben 9 mijlen spoorweg van Knoxville naar Richmuiid vernield de geregelde gemeenschap tusschen die beide plaatsen is daardoor aigebroken Het congres heeft de uitgifte van 10 millioen dollars nan oblig tieii toegestaan ten einde daardoor de emancipatie der slaven te bevorderen Deze obligatien zuUeu dertig jaren te loopeu hebben ömncnlonïi Gouda 21 Januarij In het verslag der vergaderingen van den gemeenteraad in n 77 en n 84 dezer courant i abusi elifk opgegeven als lid der commissie voor de stad apotheek de heer v Eergen zendoom tersnjl het behoorde te zijn de heer X Tzendoorr Door den aanhoudenden storm uit het N W was het water heden n orgen opgcloopen tot 3 el 5 duim boven A P dat 3 el 15 duim boven het marktplein is toen het dooreene onbekende oorzaak zeer spoedig aanmerkelijk is gevallen Ook verneemt men uit Eotterdam dat de hooge vloed m gister avond bij vernieuwing veel schade heeft veroorzaakt dat e Halfwe Haarlem het water gelijk stond met den dijk en men eeni en tij z er beducht was voor den haarlemmermeerpolder dat te Oudewater een geweldige hoos is waargenomen Uit een overzigt van de middelen hoofdsom en opcenten over 1862 blijkt dat die beloopeu heeft eene sou van ƒ 60 025 082 51 zijnde ƒ 210 930 621 2 i ef J o 1861 en l 778 433 51 hooger dan de raming Aan ee particulieren brief uit Paramaribo dd 19 dec ontleent de N E C bet volgende Op den 8 dezer heeft on de plantaadie Schoonoord eene droevige gebeu tenis plaat gêi repen De slavenmagt van die plaats was zoo verwoed tegen den directeur dat de hulp der militaire magt moest ingeroepen worden De opgewondenheid dier slaven was buitensporiu en van dien aard dat de kominandant van het detachement dat ter bescherming van den direct en tot herstel der orde derwaarts was gegaan op de slaven heeft laten vuren Daardoor werd eeue meid sü ilo d en 5 skivcu gewond Pen bedroeveuden indruk van dit voorval zal ik wel niet behoeven te schetsen Nog altijil is men bevreesd voor ongeregeldheden op nieuwjaarsdag Men driiiatt er zelfs bij den g iuverneur op aan om dan op ouder clieiiieue piiiiten iiiilifaire detachementen te plaatsen Zou echter eene zachtziiuiige behandeling der slaven en vooral nu het aihterwege laten van alle kwelling niet een beter middel zijn om de rust te bewareu Als de hartstogten niet gaande gemaakt worden dan koester ik geene vrees De Overland China Mail brengt een ongunstig oordeeluit over den staat van zaken in Japan Dat blad maakt deopmerking dat de beweging onder de landsgrooien eene zeerbuitengewone en eene te belangrijker zaak is omdat zij bepaaldelijk het gevolg eeucr ernstige beraadslaging schijnt tezijn die wel eens ton uitloopen op eene geheele veranderingin de stelling der vreemde gezanten en welligt op eene geheele vernietiging der buitenlandsche betrekkingen Het istoch duidelijk dat eeue voorname bepaling waarop steeds isaangedrongen namelijk Ce residentie der gezanten te Jeddo in de gege ep üuistandigheden hare beteekenis heeft ver oreu want juist de personen in wier oog men de waardigheid dergezanten zocht te verlioogrn hebben allen de stad verlaten Te Utrecht is den 6 dezer geopend eene leesinrigtingvoor ambachtsliedeu Bij de onlangs gehoudene eerste verga dering welke door een honderdtal bezoekers werd bijpewoond zette de heer Grothe op populaire wijze het doel eu het nutdezer inrigtingen voor deu werkman uiteen Viermaal in de week dingsdag donderdag zaturdag en zondag is het locaal van 7 10 ure geopend Het getal leden klom reeds tot 180 en neemt nog dagelijks toe De bibliotheek in het vroegere venduhuis tot dit einde welwillend door het gemeentebestuur afgestaan telt reeds 400 nommers De contributie is en stuiver per week een flesch goed bier kost er zes en een kop koffij drie centen Ons vee is thans zeer gezocht in verschillende rijkenvan Europa en de uitvoer zoowel van jong vee tot verbeteriug van het ras als van vet vee tot verbruik naar Engeland is zeer aanzienlijk Nu i uira honderd jaren geleden b v in 1753 voerde men te Aan eene particuliere correspondentie van de Arnh Ct uit Batavia dd 30 Nov ontieenen wij Met 1 Jan treedt onze postwet in werking Dat is anders als de bespottelijke tarieven van tegenwoordig waarbij alhier 96 ets voor een brief uit den oosthoek 90 ets voor eeu brief uit Europa en 30 ets voor een brief van de verste buitenbezitting als port wordt gelieven Intusschen heeft de resident van Proboliugo in de gaauwigheid een postkantoor te Loemadjang ingetrokken nu er wel 30 maal meer Europeanen WO en dan toen het werd opgerigt s Gravenhage 20 Januarij in de Tcrgaderine van de eerste kamer der staten generaal zijn heden o a ingeko men 18 adressen tot ondersteuning van het wetsontwerp nopens de waterwegen en twee uit Dordrecht en Helder houdende bezwaren daartegen Op voorstel van den voorzitter wordt besloten aanstaanden donderdag te beraadslagen 1 over het voorstel der huishoudelijke commissie tot ampliatie van art van het reglement van orde der eerste kamer eu 2 over de vraag of er eene nadere beschikking over het adres van den gemeenteraad van Vledder wordt vereischt De commissie van rapporteurs is gereed met haar verslag over het wetsontwerp nopens de waterwegen Wordt besloten de beraadslagingen o er dit ontwerp nede te doen plaats hebben op aanstaanden donderdag na afloop der beraadslagingen over de reeds aan de orde gestelde wetsontwerpen Hierop wordt door r p hh van der Keim van Duivendijke en Quintus namens de commissie voor de verzoekschriften rapport uitgebragt op onderscheide ie in hare handen gestelde adressen waaronder voornamelijk over het wetsontwerp nopens de waterwegen Vervolgens is overgegaan tot de zamenstelliug der afdeelingen waarna door de afdeelingen is overgegaan lot de benoeming van voorzitters eu onder voorzitters Gemengde Berigten Het jBrkmentslid Bright heeft te Birmingham Gihraltar genoemd het monument van een dwazen oorlog en van een schandelijken vrede Met de boerenemaiH ipatie iu Rusland is men zoo ver gevorderd dat 65C00 overeenkoir sten tusschen grondeigenarpu e hoeren getroffen zijn diemeer dan les millioen pcr onen betieffen er hlijven nu no ruim t ee millioen over Te Charleston zijn 19 negers tot de doodstraf veroordeeld wegens het verbergen an oorlogsbehoeften Zij pakten die in doodkisten en speelden er begri feiiis mede Ken fransch diplomaat zegt van Pruisen het is een windmolen die veel le t maaiit eu weinig meel Het huwelijkscontract t isschen den prins van Men wil iu ïiexico proeven nemen met een middel ttgeö de gelekoorts door een fransi htu abt uitgevonden Een oud militair thansrijksheambte te s Bosch heeft een probaat en goedkoop werktuig uitgevonden om met eiken worp minstens vijf man te dooden Hij wil het geheim mededeelcn aan de zuidelijke slavenvricuden iu Xoord Amerika De moordenaar van den heer O Tulleken Ie Hecrde is veroordeeldtot vijftienjarige gevangenisstraf Men zegt dat de keizer aan den paus een kardinaalshoed voor den nieuwen aartsbisschop van Parijs vraagt De slavenbevolking in de zuidelijke staten van Koord Amerika bedraagt ongeveer 3 400 000 iielen Eene gemeente in Griekenland die met inbegrip van vrouwen en kinderen 6500 zielen telt heeft 7500 stemmen uitgebragt In veertig fabrieken v crdt in Ergeland nit heenderen kunstmest vervaardigd Op den onderaardschen spoorweg te Londen loopeu binnen 12 uren twintig personentreinen Gedurende zeven uren loopen treinen uitsluitend tot het De f ngeUche regering is vooriiemens spoedig na de opening van hetparlement ene bill in te dienen tot afschathng der doodstraf Te Parijs ia de intrest der schatkistboas verhoogd De hertog van Coburgheeft toi h zin in de grieksche kroon De fransche gezant te Washingloü heeft den consul te Kew Orleans door een ander vervangen Depruisische afgevaardigden kibbelen lang en veel over het al of niet indienen van een adree vau antwoord Het duk der kerk te Locarno inhet kinton Tessin is zondag 11 januarij ouder den last van de sneeuwingestoi Hierbij kramen eenen vijitig vrouwen en een man om Achtanderen bekwamen zware wonden De rouaansche werklieden willen nietaan de wegen arbeiden Vijf honderd a duizend man uit Mexico bedreigen Texas Op den St Gothard zij 23 personen door eene sneeuwlawine bedolven Said Pacha de onderkoning vau Egypte is overleden j H M de koningin heeft f 100 naar iStuttgard gezonden voor het ge j deukteektn van den dichter Thland Zwolle wil ook een beteren water I weg naar zee Men wil de stad Maastricht iu de rigting van het N W ergrooten Te Parijs is een koffijhnis geopend waarvan de huur bedraagt 120 000 fr De parelvisscherijen op Ccjloa verfceeren in hloeijenden toestand In Haarlem heeft zich een bejaard per oon door ophanging van het leven beroofd twee dagen later overlct zijne vrouw De kosten van het leger en de vloot bedragen in Eranknjk dagelijks 745 000 fr De Tiber is buiten yijne oevers getreden Gedurende 1862 werden door het officiële blad 9308 faillissemeuten in Engeland en Wales bekend gemaakt waarvan 4104 binnen de jurisdictie van Londen Ingezonden HET INDISCHÜ VKAAGSTTJK Er was zeker geen strijd over het budget van koloniën noodig om de algemeene aandacht te vep igen op onze Oosiindisel e oeziiiingeu en de groote belangen die daar huniieu zetel hebber Honderde i i ons land houden het oog gerigt naer de plek waar zooveleu der hunnen leven eu arbeiden Duizenden vinden in den arbeid die voor indisehe behoeften gevorderd nordt h r een middel van beslaan Maar wat meer zegt hef geheele vaderland bestaat uit de O Indische batenen men moet 1 zeer lakoniek om niet te zeggen ten eeuanmale onverschillig zijn indien men niet met belangstelling dat alles volgt wat over Indie en deszelfs toekomst bestaan en productie bier wordt geschreven en gesproken Men zon daaraao minder waarde kunnen hechten indien niet een tal van mannen die in Indie zelve gearbeid hebben hier te lande uit hunne ervaring zij het dan ook ieder van hun standpunt ons den stand der zaken deden kennen Wat echter voor den aanschouwer van hunnen ouderlingen strijd de zaak zoo moeijelijfc maakt is bet hemelsbreed verschil dat tusschen hunne bijzondere meeningen wordt opgemerkt Wie zich wil laten leiden door do onderscheidene bevoegde sprekers die scms met groot talent hunne zaak verdedigen geraakt in eenen maalstroom die aau de ontwikkeling eencr bepaalde opinie doet wanhopen De jongste discussien in de kamers hebben dat weder bevestigd Wij gelooven niet dat velen door al die redevoeringen op de hoogte gekomen zijn om voor zich zelven een vast besluit te kunnen opmaken daar men toch altijd bij elk resultaat erkennen moet dat men door anderer oogen zag Toch hebben die discussien eene belangrijke bijdrage geleverd oor de rcgte keunis van het tegenwoordig standpunt en niet alleen menigeen die vroeger over Indische zaken zich niet bekommerde als hier maar Indisch geid werd gezien de cg n geopend maar zij hebben medegewerkt om twee voorname punten tot klaarheid te brengen voor wie daarover nog in het onzekere was Het eerste is dat ook hier de waarheid in het midden ligt en dat zij ons de veiligste leidslieden zijn die ook op koloniaal gebied ontwikkeling en vooruitgang willen zonder die aan den eenen kant dooi vaüthoudeudbeid aan den anderen kant door onberadenheid onmogelijk te maken Er is meer dan een vertegenwoordiger geweest die zich daaromtrent duidelijk heeft uitgesproken Wie vrij van partijzucht hen hoort komt onwillekeurig tot de erkentenis dat zij geen ongelijk hebben en dat zij slechts afkeuring kunnen vinden bij dezulken die hun lievelinffstheorien zonder eeuige wijziging willen doorvoeren die giiaine voorthollen naar cca of inder uiterste of die van alles eene fartijzaak maken om hunne bijzondere iuzigten en bedoelingen te bereiken Wij zouden daarom weaschen dat er nog meer belangstelling was en dat meerderen al het gesprokene in de kamers overwogen Zij zouden tot de conclusie komen dat men velen der zoogenaamde vrij arbeiden veel te zwurt afschildert en ook dat in de eerste kamer meer dan een lid de begrooting van koloniën afkeurde zonder daarom een oudgast te wezen Wij ko leu nadrukkelijk op tegen die eenzijdige beoordeeling die slechts dient om iu verdenking te brengen het goede legen te werken of althans te venrageu Het is bijna zeker dat de culluur wet zoo als die door den afgetreden minister was ingediend niet alzoo zou aangenomen zijn bij de tweede kamer en wij bejammeren bijna dat zij niet il behandeling kwam omdat daardoor ook biiiten de kamer veel licht zoude zijn opgegaan Nn moeten v ij neen na moet Indie dat met srroot verlangen naar den uitslag der beraadslagingen in hec Moederland uitziet al weder wachten e ie weet hoe lang Heeft men ginds ook al die wet niet begeerd men haakt toch naar eenen anderen toestand En bij de zekerheid dat al wat uit het heden geboren wordt hier eu ginds altijd aan de eene of audere zijde ongevallig zal wezen is het zaak grondig te onderzoeken en ernstig na te denken om voor ons zelven een vast standpunt te vinden Zal de arbeid vrij of gedwongen zijn Op die vraag schijnt het antwoord gemakkelijk Die den Javaan als m ehine beschouwt acht vrijheid onmogelijk die in hem een mensch ziet noemt dwang onbestaanbaar Maar het is hier de vraag niet wal in het aigetrokkene waarheid is veeleer wat geschiedecis ervaring en praktijk geleerd hebben Deze brengen ons tot de