Goudsche Courant, zondag 25 januari 1863

Ce rni ichtige iroole turn van e lork he centr il park enumd i een Mn de root e bezien= ardigl edeu acr CelJ He Ver 1 m 1 5 be ouuen htett eene opperUi ie vaTboO akker ligt lu het midden der stid en l ei tot u lerdnamn teu ko te zelegüe k p t nl e Il Kl Sf J l Jolhrs aan renten Sedert 1 jmij zijn i igelijk omtien 40 ü beider diarm erkzaim ly stian onder opziï van ÓZ l jfflbten en 50 nolicie d euartn die hunut eisene loc den n I a mrk hebben l e door dtu m toe estiiie Lm om den tJin In onle te hcdeii bedra ït j rijk 15U UUJ dollir De u v r voor Jait enrjdei = v ordl de n inter door mgenoeg 12 O peronen bezocht Be rij egen hebbeu te nnien eene l ugie van in eNche mijlen de voetpideu oS mijlen en zijn me ne zoo eelukkige gebruikm ikmg van het teireui en met zoo leel maak nuigelecJ di men hunne kronkelingen meer dan ee i halven dag km volffen zonder in benouderiug over de c che mri t s te verHaiuwen De ontwerper van dit ceu r i il p irk i de heer P L Olmatedt ParyS 21 Janaary De keizer heeft behalve zijne msohrijï n ten v oordeele der werklieden van de Beneden Seine nog 10ü 0O0 tr se ouden am de prelecten oni oi der de verscblleuJe ti riekï elen te worden virdeeld T it hl jrüïrimma van het meun opgetreden turksche ramistene blijkt dit het tellige voorueaen i opgevat om zoo wel het leger dl de vloot a lumerkelijk te vei terken lar men verneemt zal de niwsche resermg ziende v elkeu weg de uli 11 bew 11 dilt 1 ft le er in den kiuka=ua tot een veel hooger cij cr cpioeren ït lïtige gebeiirtcni en mogen aldair te gemoet würden irt ieu Bi undere bengttu beve igeu het berigt betre fn e de innemiuff vin Piieb i De genend lores heelt de ver teikf politie van Gindelupe niet imseta t mair I5 chler die stelling omgetrokken ten einde Puebi i net metr vooulcel am te va leu ntlke ve iii g h j da irop oimeudeihmd hetit veroverd 22 Jinuinj De Moniteur deelt een rippoit mede v m de heercn de Per ignv n Eoul er gevolcd door en decreet des kei er w larbij a m de niiiii ter v m bmnenhiudsche z iken en openbire erken ten crediet wordt toegestain v m 5 mühoeu beemd voor wciktn van opeubnr nut om de vvelüid gheids in ellmgen te bu p te komen in de nitvoering van openbire wciken m de noodlijdende iudii tnele depirtementeu 23 Jamnrj De engel che digbl idpei zegt de ilomieui verdiept zich m onder tellingen me betiekking tot het zendenvan een e2 pli ch batullon naai Me ic De znk tb vol en hetb id dt e Diir de ondervinding 1 eelt geleeid dit dt neger met oiderreviï waicu i lu t e gek koon heelt oe kti eiver echt niet om soldaten lu Lgvpte un t wenen oo al Engel lud heeft gcdi u tijden en oorlog m Indic trn 11 0111 den tijdehjken a and van een re eineut v n 1200 negeisDe onderkomns kon echter h ht over 550 mm bcchikkeu die uu in girmzoen te er Cni uilen kfucu Op ele enmaalresel genomen niet een 11 tn t ilicvcnd doel k n cen demmte ainmerking worden ïïeiunk De Pn meent te weten dit de regeniï op ofi leieu e VI IJ ze een met edeeling a m het k ibmct te A a hiigün z il doengevsorden waiibij een middel tot ehikknis zal vioii en vojige teld dai de eisenlietiie en tie De do J viu id Fachi vvoidt th in ter J in ele Levant zooveel pmuiipg en gi tuig be t 1 it gehouden v or eenegewiatise gebeuruni ud Pdchi w is bij de twee wetfr chemogendleden in groote gun t ierwijl hij de ondernemiu derkanaliitie van Suez door liaukiijii omlersteund tegen ingeland wench hielp doorzetten deed hij veel tot vergemakkelijkuiï van het ve r tu ehcn Ingelmd en Indie over heteg pti=ehe grondgebied Tot viaardering der vruchten vanhet b unenliiidseh be tuur van Said Paeha wordt aan een briefnit De opvolger van Said Picha is Ismail Pacha deze heeft n oaderdora van 29 jnren bereikt De nieuwe onderkonine stiat raar men zegt geheel onder engel chen miloed en men 5 met zondei bezorgdheid dat door deze verandering van ouvirein de orden en mg van het kanaal van Suez nieuvte hl ld II ilen zal ontmoeten en elfs gehaakt zal weiden Wnr schinhk il In ehnd nu het edeit lenigen tijd vooibereide cntCveip van een spoorweg huig den M van Cairo Morkene en V 11 diar door de woe tijn naar de Koode Zee fde havea van Peienice of Koheii ten uitvoer le gtu BlUSSel 21 Januaii Men verzekert dat de hertog vaa Cüburc de candidatnur voor den Oriekschen troon met heeft TUi iT ntn dit hiervm keni i gegeven is aan de engeUehe ri t rii Ie h nog is i teren van hiei vertiokkcn vergezelil van dni buon von Seebach Dt begrooting voor het departement van oorlog is gieiei a ingenomen met 53 tegen 10 temm n terwijl a leden zieh aan de stemming hadden onttrokken De beriad sh ng liep ongemeen kalm al Weenen o Januanj Jlen IS hier in sommige diplomiii ehe kimgeu met geheel geruft omtrent de houdmg die Eusland tiseiiovei iurk je a inneemt en die op eene vredebrenk een et i De ongeni theid w lartoe het concentreren vaii ra iscfe troepen lu Be arab groote viapentransportec en ainleiding ge eti re te meer te regtvaardigen als meu zich hennnert dit het den 9 lebruarij juist 10 jaren geleden is d it prins Men chikot zijU paletot aantrok om naar kon stan mopel te eaan en al men bedenkt dit Eushnd niet zoo mttartnid in het oosten zou optreden zonder zich vooraf van de ontbot diiig o medewerking van zekere europeache mo gcndheid te hebben verzekerd Alen ziet de zaak hier te ernstiger in omdat men meent te weten dat de prikkelbare en oorlog uthtige aard de tesenwoori igen sultans bizwaarlijk zooveel g duld tcgenovei Pai hnds provocatien aan den dag zon leirgen als zijn bioedei gednn heeft Berlijn 21 January Alfi vei ekdf dat het ontwerp voor he tot land brengen v m een toherbond met Oostenrijk dooi dei p iii i ehen mimstei presiden bepialdelijk is afgewezen De e bewiiid m in heft elt verkhard d it hij zich liever a in lit be taaude tolverbond zou onttrekken om zich te ontshan an de onbepailde verpligtiugen welke bij de trac titeu vin 17 iebr eu 4 april Iböi v m de zijde van dit veibrud aiu Prui en te enover Oo enrijk zijn opgelegd Het woidt voor n et onmrgeli k gehouden dat de e alwijzmg de hooldcor ak i eewecït dat de biiaamde uijeerkomst van dt beidt ministers met heelt pi lat geh id 1 it ft ir chiu wordt het volgende medegedeeld omtrentde briiki ot lij ting Ier recruten die op 14 t ezer heeft plaat geh l IV pol ie or eij eimd door het giiiizeen heeft indeii vonem i clit de li ui gedeeltelij ten uitvoer gebragtliet 1111 1 j ii eiin fu i u ni r de eitidel yn eevoenl teneu i I IJ het leger te wor cn u elijfd bedrngt run 2000 itrw i let contineent vour A ar ihiu en om lreken 1 OÜO mil bcdi lact Vue ich i in de liglme in het i elieini h id oiittiokl n z il mei tijch iii litei op te poien lulusschen mircleeit een inder m ijiie pliats uur het lieir indien hiieen bloeder heeft die in ele stnil woont Meu eirt dat i tiidrnlen ich onder de recruten beviuden w ler oiimidde lijkcinvnjheidstejlmg door den rectoi der unnei ilei i giii iF op giond dat j vin de uuliliiu dienst zuu viijee eld Pent Is niet gestoord ten gevolge van ele sterle militdire n urwelke op de been w s eebi iet len zegt dat na het volkomen hersiel des konings eeministerraad gehouden zal woideu waann over een dehnitieibesluit zal gehandeld worden omtrent de ontwerpen van weibetreffende de ministeriele verantwoordelijkheid en eene oppersle rekenkiiner Ook verwacht men binnen eenige digen heiontweip tot wijziging van de wet v in 1S14 betrcfl ude dtdienstpligtieheid 22 Jinunnj Het ontweip ndres van de t eede karoeikomt n hoohlzaak op het vo geuee neder De k mer t hare werk niml eden onder donkeie voomit igten aan entzich veiphgt leu toe tdiid de I mds eeibiedu maar rondi or stig O en te hgten Stdirt tie laatste zitting I eft het nnistere iiifoiitit itici eel onder un vettig budget gereeeerDe legten dei volk iei rginvioordigiug yn d uirt oor gei eden Het land ont telde daarover en sdnaide ich i uzijde zijner algevaard gden Slechts eene kleire mindeilonderstel nd door s konings ministers heeft den grotslen I ften cpzig e van di kmier tot op di iripneu vm ib u igedragen De reg r e hntt misbii k eem ikt v n hi r ig even lis i je bewclkte j ireu du het reeent ehap voori gingen Le koning heeft onhngs veiklaard d it niemand m liad te twijfelen ot hij de constitutie zou hindhaven JLurde con lufe 1 door de mi isf rs lu leeds geschonden O i ipo itie fb dt ons op het plietiesf te veikhiren dat de m wemi e viedi en de Inicht v n Pr cn tegenove hctb tei imd alleen am het land Un teuigtegeven wolden w inneer m l iuoi fut tot ren wettige onie van z den n ol n tijd n m uit iai t u lucetin ei in vei chiliem I streken van l et rijk m de bossdien aanzienlijke zamenschohneen pints hebben ten einde een opstand te bevver stelligen 2i Jinniij De zitting der commissie voor het budget werd heden door den heer von Bism nek bijgewoond Deze eaf te kernen di hij loowcl zich eene nadere eiklaruig in eei e opinbare ittinj dei k mier voorbehoudende niettemin uu leeds ila irop de a ndicht moest vestigen dat er gienzen zijn vooi het feii de koning van Pruisen kan aanhooren Dit was eene za k v m persoonlijke onnie Hij voor zich zou den ko1 uig uie kunnen aauraeïen hef adies van de meerdeiheul aan te nemen l e heei von Bism irck protesteerde vooits tegen de el cidinir tn hen de kroon en het ministerie eu wieip het verwijt v lil c bending dei constitutie van zieh Hij aiischuwde dat men i t te vroeg met ver Mjten moet beginnen zooelat e7e anileiligt hunne krieht inogten verliezen Petersburg 22 Jmuanj Het Journal de St Petersbourg egt in ntwooid op een artikel van de Morning Post betrefleude tie ng egenheden der voor Servië bestemde geweien dat llushnd niets te verbergen heeft De bedoelde wapenen zijn met als eontnbande naar de Donauvorstendommen eegmn maar opentlijk over dat grondgebied getransporteerd 0 crigeiis heeft Servië het regt wapens te kooper omdat het volgens de tncti en vin 1856 eene mtion ale strijdmagt onderhouden mae Servië en de vorstendommen z ju vasallen en met onderdanen v m de porte De pol tiek v in de Morning Pot Ia geschikt oir de porte tot hevige mutregelen aanleiding te geven eu oorlog en revolutie mt te lokken ïfeW York 9 J mu inj De president Jefferson Davis is te llichmoud teu ggeleerd en heeft üdair eene rede gchoutlen waarin hij zeide dat ele zuielehjke skaten met op de hulp van ndere natiën moeten rekenen dat Lngelan l zijne adhaesie weigert iin plmneu tot bemiddeling ot tot erkenning van iet uiden dit Prankrijk stippen hid gediin ter gunste der zuidelijken en dit v anueer die moeendheid de hand van vnendschip toereikt zij het zuiden bereid zal vinden om die hind aan te nemen De gouv einenr van den staat Kentucky heeft voorgesteld de prociamatie van pres Lincoln betreffende de emancipatie te verwerpen ömnenlanïJ Gotld a 23 Jan Het kleermaker fonds opgengt 14 maart 1859 ouder den na m van ereemging tot orderling hulpbettxm onder de zinspreuk Eendragt hield dingsdig avond jl zijne vierde algenreene vergadering Door de rnh Ct wordt een adres medegedeeld hetwelk door ver cheidene aandeelhouders in de nedeilauelsehe bank aan den minister van financiën zou zijn ingediend Daarin geven de adress anten te kennen dat onlangs voor de arlondissements regtbank te Amsteidam is behandelu eene lanzienlijke verduistenng van geiden door een der hoofd ambtemren van die bank ten nadeele barer kas gepleegd welke duidt 13 gebragt ten laste tier dividenden over 1861 Lit deze feilen meenen zij te mog n besluiten tot een niet voldoend toeziet op de ambtenaren en het ontbreken van de noodige waarborgen tot het verhalen van berokkende schade Op het voetspooi van een m dt tweede kamer uitgedrukten wensch hopen ZIJ deihalve dat de eventuele herziening der reglement ure bepilmgen van bedoelde instelling vermoedelijk in T fiS pil lts grijpende geschiede bij de wet In het kie distiiet Pidderkeik moet voor een lid der piov staten herstemming pl iats hebben tusschen de hh m Suring r en J Barendrecht die 82 eu 62 van de 341 stemBi u bekwamen e Gravenhage 22 Timnn Tn de ittme der eerstekamei i dt ui eiissie omi i i i i b r N n i t e va terwegen met aigeloopeu legen libiiii eisfiok i iie bh v m Hhemeu van Khemenshuwen Sehiriiutlpeumnciv au dei O e van Ejiuga en Ciemers Voor de hh Blankenheun v m Au ringi de Ken peni r van der Heim van Duivendjke van Beeck Volleuhoven en Fransen van de Putte De Leer MichieJa van Kesseiiitli ü uadcic miichtingeu afwachten Morgen ten li ure voortzetting 2d January De eerste kamer heeft m hare zitting van heden de discussie over het wetsontwerp betrefleude de waterwegen ten einde gebragt eu dat aangenomen met 24 tegen 12 siemiueii Soetermeer 21 January Door den gemeenteraad van Zegwaart is lu zyne vergadering van heden met algemeen stemmen tot secretaris dier gemeente benoemd de heer C L J Bos te Soetermeer en zulks in de plaats van den heer J van Beek die op zyu verzoek eervol uit die beirekkmg js ontslagen Gemengde Berigten De uitgiTC Tia het pfnig overgtbleven antiiniDistrieel L srblad m Bo heme is op last der regenniiï gestaakt Meer dan 5000 oevers te Berlijn zijn du r de booge katoeuprijzen zonder werk Op den St ern hard en oins+reken ligt de sneeuw ier en een half ned el hf ten et volge wadr a de communicatie o cr de Alpenpass n dagen achtereen gestremd was Lit de onlangs verongelukte poatpak t Colombo is alia d or duikertoestellen gered Keizer Napoleon heett groote en weldadig © plannen our met Mexico en de zuidelijke stattn In Bethnaigreen it eene labriek an vuurwerken m ae lucht gesprongen waardoor een aan tal menschen jammerlijk zijo gekwetst Den 7 dezer j te Petersburg liet ges but Lelo t ter vijftigste veiganng van de verdnj ing der Fran cbeu uit lU l nd Te Panjs i geluk g een onüitg egeven roman er brand Op ue grenzen van het apcl ehe is de pnuM Barberini ge arresteerd aU h ndl g ter der reactionairen Eclc eugelM he dame heefl bij een bezoek m het Middlesex hospitanl aau tik der zieken een halven sovereign geschonken dat f ISÜO btdrots Ie Marktberigten Gouda t2 January Tarwe Zeeuwsche ƒ 10 a ƒ 11 Polder ƒ 8 50 Poolsche per 24 00 S ƒ 370 lioirïre 7eeu sche 7 koningsberger ƒ b Amenk ƒ 7 90 Ir ie Mi Zomergerst ƒ 5 Wmterger ƒ 6 25 Haver er K O li ƒ Duiveboonen f 6 50 a ƒ 7 Paardeboonen ƒ 5 5 De veemirkt met tamelyken aanvoer handel tr is Boter per IS ƒ 1 08 a ƒ 1 14 Delft 22 January Di aanvoer ter graanmarkt v i heden niet groot en de handel dan ook minder leven Lg Tarwe ƒ 9 60 a ƒ 11 30 Kogge ƒ 7 20 a ƒ 7 30 Wmtergerst 5 20 i ƒ 5 70 Zomergerst 5a 5 60 Korte Haver ƒ 3 60 3 80 Lange Haver 2 60 a d 20 Dmveboouen 7 50