Goudsche Courant, zondag 25 januari 1863

1863 was zeer klein nit het buitcnl md werd ook weinig aangebragt eng Tarwe bragt vorige prijzen op voor vreerode waj weinig vraag maar de notering is onveranderd Jleel nagenoeg onveranderd Gerst vast en Haver niet lager Sedert eergisteren aangebragt 410 qr inl en 2670 qr vr Tar p 9SÓ qr inl en 3710 qr vr Gerst en 13S0 qr vr Haver 140 z en 200 vtjs Meel 22 Januarij 4an de ecmarkt van heden werden aangeboden 6C0 Kunderen 32 Kalveren 2630 Sohapen en IH Varkens Voor beste runderen werd 5 voor il kalveren 5 4 voor d schap n 5 10 en voor d varkens 4 4 persteen b taald 23 Jant arij Tarwe eii H iver onveranderd Boter Friesehe 124 a 120 Burgerlijke Stand GOUDA Gebokf n 20 Januarij Ji bamK = ouders Verrocii en M Stui eu ber 21 Grietje Gcertiaida oiide = rui Jotianua Coiiieha ouder L icuweulmi eu eli k E de Graaf Theodorn ouders K Priustnberg en k de nes OviKlEDfN 22 Januarij S an loon 55 j J van A aas 2 ih 23 S de Jong O m Glhiwd 21 Januanj D Hollestelle en JI Beloiyc 22 J Jioelhoawer en J k aii Aleasch C F Klopper en J Koesr WOEKDEX Blvule v 17 Januarij J fcchalkwi ti i eb van der AVal d 1 C an den Broek i ib llcitliof d OiLi l nn N U l inuanj Gijsbeitus Conielis an Dam 5 m IC Johanna Maria Kip Haas vuiin 3 i j editïen an J Koe t lU Barend l oureua Müutf i uim 1 j 21 Auua Eli abcth Mana iV sy DoHdiTdag 29 Jaouarij GOÜDSCHÊ COUKANT Uitgave van A BRINKMAN Laiige Tleng iceg D u 61 ADVERTENTIEN Vl II bTK VVT te GouDi heeft ucjrrom ohtvangen een VKAAI A SOirn MKM Stereoscopen van ƒ 1 5Ü i Of en uoogcr PLAATJES voor de elve van at S eents het stuk tot de aUerf jnste van M rents waarOiidfr zeer schoone HoUandsCllO Gs zigten en van de Londensclie Tentoonstelling CORRESPONDENTIE n cr de l ri 2 riik r c rn iCvOs zon clc ful ri gcttisscld lat mj It pil U J 7i 11 ltl i f nut UI V U dt O wi Lta u u nip i k ir i ni tut te I fa i1 o Li Irre r ik Mi v orden ter 71 1 t ii 1 1 eini l li t ec i i idi dtiint r vati d o j oiniiii H di ih die ttlhjr etjiieiiH a fe etijnaak 7ou uitlokken ij lit jliO o k otittaajren een brief t iicen v Grktnau die ctiairzii jtkrenkt echijct düoi de oor t liini n let ii 4 Paankboonen ƒ 6 50 a 6 75 Bniiiie Boenen ƒ O a y 10 Groene Erwten ƒ S a ƒ 10 Witte Erwten ƒ S Aan s adsuaag geivogeii van li tot 22 janiiarij 130 S en ïl B ii te 7amen 34ao N it Hooiboter ƒ 55 i ƒ 65 hei iei 37i a ƒ l OJi per X Tlt m i 1 L elir iït 40 muil Aardappelen hoogste prijs ƒ 2 laaï=e ƒ i I l Dordrecht 22 January Tarv e met weinig aanvoer kon echter ni meer dan voriïe prijzen bedingen Puike nieuwe ƒ y iO a ƒ 9 70 afwijkende en geringe ƒ 5ü i ƒ 9 10 Zomertarwe ƒ 7 SO a ƒ s 50 RogL e in een doen J 1 af 1 50 Gerst onveriuderd v interzakmaat ƒ 4 50 i ƒ 5 20 gestort ƒ 5 iO Z imerzakmaat ƒ 4 a ƒ 4 60 srestort ƒ 5 Spelt ƒ 2 70 ii ƒ 3 Haver 10 e hooger iul voeder ƒ 2 rO a ƒ 3 10 dikke ƒ 3 a ƒ 3 70 Vaardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 60 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Vi itte en bruine Boonen iets liooger ƒ 6 50 a ƒ 9 50 Eruten als voren goed kokende bUiuwe ƒ 6 0 a ƒ 7 mesting f 6 30 a ƒ 6 50 witte Erwten ƒ 7 40 a ƒ 7 50 Boekneit ptr 2100 N ffi Peel ƒ 170 i ƒ 174 Meehelsdie ƒ 193 Bredasche ƒ 190 Deventer 23 Januarij Tarwe ƒ S a ƒ 9 50 Kogge tl a ƒ j ü Boekweit ƒ 5 25 a ƒ 6 Gel stƒ4 50 a ƒ 5 25 Haver f i a ƒ 3 75 Boter per 20 X ffi 1 s ƒ 22 50 a ƒ 2t nü i f 16 il ƒ 17 Zwolle 23 Januarij Middelprijzen Tarwe f 9 Eunar ƒ 9 75 üL ge ƒ 7 20 Boekweit 6 05 Ger t 4 25 Aardappelen f 1 35 BoUt per X ff ƒ 1 25 20 X S ƒ 27 25 Londen 20 Januanj Boter Friesehe 124 a 126 Kampen en Z o e lUii ii lli Kaas Edain 52 a 56 Gouda 40 a l i 21 Jannarij ir iijen De aanvoer uit liet binnenhinu Internationale Landbouw Tentoonstellingeii TE RIJSSEL en HAMBURG Zij die met de Ondergeicekenden van nieening zijn dat het voor XEDEKLAXB S LAXnBOmV van het hoogste gewigt is hunne VEERASSEN en VOORTBRENGSELEN op de aanstaande hikruatmmle LunihomcTtn toomielVmijen te HUSSEL en IfAMSVBG met eere vertegenwoordigd te zien worden uirgcmodigd tot het bijwonen eener EPuGADEKlXG op Zomerzorg bij IiCyden den 4 Pebniarij e k des A oormiddags ten 10 UrO waarhun het o r g en eener Vekeemginc den aankoop en de tentoonstelling van Yeeen Voortbfeiis eIeu van Landbouw ter genoemder plaatse ten doel hebbende zal worden öur teid J B SNELLEN S de CLERCQ J V d BREGGEN Az 2 0 Staats Loterij A QUANT Ten K r torc van J H Van LEENT t Vi jvöa ain u r in de afgeloopen 249 S a t s L trj zijn getrokken op 11744 25000 ffulden 1100 2r 000 533 5000 1085 2000 13480 2000 16612 1500 r 22 Pry ea van 1000 a voor Ic ü 1AA1SL0T RIJ x l p deu 2 Februarij iun taruV i w d Vi neem v e elil ELl e j t i i hLIJ EX vau LOTEN volgeh h joir ut te bekoaej oi L A Cl Januarij 1S63 g enarae en afwist tleuJc leven der stedelijke werklieden iu een inge ondtu tak I ll O liij vraagt waarom na het leggen der iiitiu e ga pijpen in de achterst rat en branders zijn grbe igd dit minder litht geven dan de vroegere lainplantarens Hij iijst op hel groot versrhil tu chen de veiIiL hting an den hreeden Ucmtg waar geen water is en de snwile karncrnelkaioot Een ardtr beklaagt zich over de regeling an het gaslicht dat nu ulangi des namiddags ten half vijt I ure toen iien nog goed zien kon ontsteken wa en dan wedjr bij donker neder ontbreekt Die lust heeft eii kennis van zaken beantuooidc dwe en indere van tijd tot lijd oj geuorpeü vragen hij doe htt met be ehtiJeiuitid tn juistheid opdat het vooroordeel beichaimd en het gueJe bevorderd worde Prijzen der Effecleii Vrijdag 2 j Januarij 7 iaf tc IIuoL stL G bIL CB kuLi s ko IS kuir 4 il JJ A MSTERDA M i i J3 yfl 997 46V 50Vi 102Vs Vl6 Sa ic e ic 2 7s loiy 4l 8 77 92 92Vs 5 16 4BV8 IÜ2I 2 101 8 92V5 203V 31V 1 0 5 i o I i prt Xed W sch 21 dito 3 dito 4 Amort Sijnd a Il indelm 4i I O I Leening 4 i Aand H Sp 41 i do Eijn=ipw 4V l c lgie E otts 2 ypi iije obl 2 d buit ul 3 d binnenl 3 Portugal obi 3 Kti1 obl II lS2i 29 h CertlS31 33 5 1 H40 4 1 5 serie d 6 serie 5 Volgei pw 5 l rui en 18 59 Oost bijGo 5 dito 4 dito AletjU 5 dito dito 21 in eAinst nat l 4 Mf oblb 5 i = A B d K n Tlr lioekd en voor Gouda en 3iez £ Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïïi de Stad geschiedt de itgave des avondb te voren De prijs 2jer drie maanden is ft franro p jfet 2 5 Dc iMendiiJK der Advcrteutieii kau ge chiedeu tot desmorgens ten 11 ure Ovefzigt GOUDA 27 Januarij Eindelijk is het smeulende vunr in Polen tot opstand i gebarsten De aanleiding daartoe is de reerutering die sedert zes jaren geeu plaats had gegrepen en die men vermlÜ t dat vooral ook dienen moest om een aantal driftige j M $e lieden te vcrwijdcreu Het is een treurige en wanhopige p ging die weldra in het bloed der oabedachtzamen zal kadigen maar toeh het gebeele kadduui genoeg te ataan i OBa Geheel Polen is in staal van beleg verklaard en het garnizoen te Varschau tot veertig duizend man gebragt J5ene memorie betreffende de hervormingen te Rome is t Parijs aangekomen en het blijkt nu overtuigend dat er al zeer weinig te ver jnderen valt Eeu klein bezwaar waaraan men echter reeds sedert lang gewoon is bestaat in gebrek aan eld Opmerkelijk is het dat de memorie spreekt van drie hoven van appel Rome Maecrata en Bologna Het koningrijk I falie door frankrijk üngelaud lïuslaud en Pruisen erkend telt Bülugna ouder zijne steden De pruisisclie afgevaardigden gedragen zich mannelijk noemen de dingen bij den wareu naam en schijnen niet gezind eer en geweten aan vrees of gunst ten offer te breugen De Frauschen zijn zachter gestemd zij keuren goed en prijzen al wat den meester lief is Men ziet reikhalzend uit na r de tijding der overwinningen iu Mexico als dit achter den rug is zal de keizer de N Amcrikaansche staten bevredigen Het oosten begint meer en meer in een dreigenden toestand te verkeeren Is er hier en daar dikwijls groote moeite om goede ministers te vinden het blijkt nog moeijelijker om een koning te vinden De dnitsche bondsvergadering heeft het voorstel verworpen om door toevoeging van volksgeinagtigdcu hare afgeleefde krauben c sterkeu Het is eene vergeefsche poging liet ligchaam iaruit het leven week door kunsteuar jen een nieuw leven in te storten Onze binnenlaiidsche aangelegenheden leveren slof tot ern tige bedenking De eerste kamei der staten gener ial heeft teregt begrepen dat er geen twijfel mogt blijven bestaan ten aanzien der beteekenis van haar votum uitgebrtigt tegen de begrooting van koloniën De meerderheid der eerste kamer heeft ronduit en onbewimpeld Advertenyebiad Omstreken j Be prijs der Atlv crtentleii van één tot zes regels luct inbegrip vin het Zfgel is 8U Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Uuiteugewone letter wordca berekc naar plaatsruimte evenmin was gerigt tegen de cijfers der begrooting al = tegen den persoon des ministers maar wel degelijk tegen de beginselen der regering Xa deze verklaring in het verslag is de credietwet zondrr verdere discu si aangenomen met algemeene slemmen Zouda Hg is inderdaad deze toesümd de ministers verzekeren iM het door de kamer veroordeelde beginsel het hunne niet is en dat ij vasthouden aan hetzelfile stelsel van koloniaal beheer dat een jaar geleden door de overgroote meerderhei 1 derzelfde kamer werd goedgekeurd Nu zjjn Daar ons inzij a slechts twee gevallen mogelijk de kamer is of binnen een jaar tijds tot een geheel ander gevoelen overgegaan of er heerscbt een misverstand Het cerate is weinig denkbaar het sebijnt gebeel Gnger j 2 d i t men zon wUlen terugkecreii tot het algemeen verwoipen stelsel van misbruiken vooroordeelen en giuisteu dat men het in den laatsten tijd verlaten pad op nieuw zou willen betredin Miuir is misverstand mogelijk bij de duidelijke verklaring van deu heer Betz Zou men niet bijna moeten vermoeden dat men niet verstaan en begrijpen wil en dat me i deze gelegenheid aangrijpt ira de discussie te voorkomen over verfoeide voorstellen die i ien moeijclijk verwer eu kan Diminister van financiën bevalt in het geheel niet met zijn koopmansziu en de zucht tot het ontlasten van de nijverheid om den last te doen drukken op de ougelukkigeu die gekiemd liggen onder den druk der harde schijven Wat zal nu geljeuren Ontbinding of af reding De keus is moeiielijk Zal ontbinding in dit geval van de beide kamersj iets baten bij deu slaperigeu en onverschilligen zin des volks Mag het niet voor bewezen gcicht worden dat stompzinnigheid vooroordeel en verblinding nog te algemeen zijn om een echt vrijzinnig krachtig en goeil bestuur op zijne waarde te schatten en dat w ij op nieuw een negenjarig tijdperk van beginsell josheid halftieid en incouse uenlie moeten intreden om docr schade en schande ijzer te worden De j immerlijke comedie van liSS was eeu duldelooze hoon voor de eer der natie eu het was eene uitstekende genoegdoening toeu onze eerste staatsman zoo diep verguisd als door de stem des volks gebeden werd de leiding des bestuurs weder op te vatten Hij deed het met eere en hoe fel bestreden handhaafde hij den luister van zign bekwaamheid jfl karakter Thans wijke hij voor hen die zich nooi beajmen de Bvinpathie des volks hij herneme de