Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1863

voortreffelijk waakt voor de bebugeti des vntlerlauds waar hij ooveei kwjiads verhoedt zooveel goeds bevonlert ïlt t juideel is voor hei land het is cene kostbare maar tocli iiuodzakelijke leerschool De opvolger zuUeu niet zooveel auder doca dan de af redende ministers raaar ij zullen het lialf en gebrekkig langzamer en lani s omwegen doen Ouitcnlanö Londen 24 Januarij Ve Times uivat een schrijven uit AleNauilrle aarin ordt medegedeeld dat 4Ü0 a SOU man zwar krijgsvolk heimelijk aan boord van een fransch oorlossehip Lebiazt en naar Mexico gestevend zijn Het lot dier he len werd onder het egvptische volk beklaagd dewijl men da ii lat geul van hen ooit in ijn land zou terugkomen en de minder znarte soldalen van den onderkoning wan n in groote ontsteltenis gebnigt door de gedachte dat zij elhirt zwart genoeg zouden worden geacht om naar het land der L ele koorts te gaan Pe tones zijn thans ijverig in de weer om de iersche e ien van het parlement vour hunne belangen te winnen en ieh alzoo in de aan iaande zitting vau hunne medewerking ie verzekeren tot een aanval op het kabinet Valmerstou Daaru c biedt zich voor de lories eene zeer geschikte gelegenheid uin in de onisiandigheid dat l almerston zich de verbittering der leren op den hals heeft gehaald door de intrekking der iib idie aan de Galnay stoondiootdieust ten bedrage van £ Tb 000 Pe iersche lèjen met O Douoghue aan het hoofd gronden zich daarbij voornamelijk op het feit d it het gouvernement aan eene andere pakketbootdienst nel eene subsidie van t yl ÜOU geeft en de intn kkiug der eerstgenoemde toelagü du voor Ierland nog onbillijker schijnt Parijs ii Januarij Een particuliere brief uit Londen hier ontvangen meldt dat de eugelsche regering niet vrij is van bciorgdheid wegens len toestand van Indie daar er inzonderheid in Radiputana op verschillende plaatsen onrust tcerseht ilen beweert dat de amerikaansche gezant in Rio J neiro aai zijne regering heeft voorgeslagen om 5ü U iJ iiegeis door dl i bur roorlog geëmancipeerd a 250 dollars per hoofd aan liet br i diaansche gouvernement af te staan De heer ijeivard if wel is waar dit a inbod voor het oogenblik afgeslagen r uit zi n antwoord schijnt te blijken dat hij de zaak later o 1niet oiimu e ijk houdt Hetzelfde blad meldt voo ts dat irih in Amerika niet dan met leede oogeu het vertrouwen Ier dat de prisidcnt Lincoln in deu generaal Ui tier stelt i an wien liij lell s het opperbevel van het leger aan dfu Mississippi heelt aangeboden Butler is in dit oogenblik de held der aischaflers van de slavernij en men vreest dat l incoin gri ocdiaakt zal ziju aan deze magtige partij al hetgeen zij Mrlangt toe te staan 2ij lanuarij lie heer Troplong heeft heden in den se II a let outnerp adri s voorgelezen Hij beantwoordt eerst U uPs keizers betreiiciide zijne biuueuiaudsche staat I iuaat geeft voorts haar genoegen te kennen over l i c rke rigting van de buitenlandsche staat betrekkingen tot de kabinetten de wettige tl niet scheidt van het regt der traetaten wordt ge igd dat niets overschiet dan i rn dat Iraiikrijk op zijne heldhaftige armee heirt door zijne houding de vrees verdrij d doen ontstaan de eeuw der botsti gen oieieenkomsten schijnt Ie naderen Te niet meer van Eonie en te lloine houdt r i iiigen bezig Üe paus geschraagd door d u on c arniee drukt opcntlijk zijne urii keixer diianiit volgt dat de on hi nul ij een verdrag van Frankrijk Uï ii gceiikcuriugj en dat men up 1 HMheii i oodra ter en vroeger aangegane 1 1 e Slem i ebl en doen hoortn Het acties eti ging i m het leedwezen des senaats dat den i iiiüg zjjii toegeschenen lilt go e ijron te kunnen mededeelen dat in Aii ei ka in List heeft aan de lioi dsre i i te d fh lot hei bijeenroepen van afgevaar rrselul inde staten der unie ten enuie nuiat i eii geseli k om aan den oorlog tusschen zi id eiii ie te nrikeii efi er ge i enheid van lie uitreiken der beloo uidustneelen iie a m de londen el e leii i K u i i cn de verwachte edevaering uiigesprekeu i de bekroonden geluk geuenscht te hebben met de behaalde overwinning riep de keizer uit Ziedaar dan de veel besproken en lang gevreesde inval op britsch gron igebiej volbragtl Ik acht mij gelukkig a n hen eene beloonmg uit te reiken die zich bij dezen inval der fr mscheu lu Lngela d het dapperst hebben gekweten En in vaarheid wij zijn het kanaal overgestoken en hebben eene landing bewerkstcuig me echter met de wapens die dood en verderf aanbrengen maar met de wapens waarmede nien voorspoed en welvaart verwerft De k e ie der landengte van Suez trekt hier lu den laatsten tijd zeer de aandacht De maatschappij tot loorgraviug heeft namelijk gelijk het nu blijkt in der tijd geen werkvolk kttnuen vinden zij heeft toen de medewerking ingeroepen van deu omlerkoning wijlen Said paclia en de e heett geen oogenblik geaarzeld om zijne waarde onderdanen te dwingen aan het kanaal van deu heer de Lesseps te erken waartoe de geringe man in Lgyj e weldra met geweld werd geprest Het moei erkend vvor len dat Said p ciia zeer vreem lsoortige diensten aan den keizer van Frankrijk bewees Men weet dat hij hem weinige dagen voor zijn dood ook een regiment negers tiu gescTienke heelt gegeven bestemd oin zich te Ver i Cruz in de voiuito negro Ie oefenen even als of onze keizer daartoe ge n arabieren uit Algerie had kunnen gebruiken Ismael pacha de opvolger viin Said schijnt nu niet volkomen doordrongen te zijn van het nut en het redelijke der gedienstigheid van deu overleden onderkoning tegenover Frankrijk Hij is begonnen met den gedwongen arbeid aan de landengte af te schaffen en ofschoon hij nog niet bepaald het zenden van werkvolk daarheen verboden heeft is men hier toch zeer ongerust voor do toekomst Isinael pacha moet overigens met goede bedoelingen bezieUl zijn Hij wil naar men zegt eene algeheelc omwenteling in Kgypte tot stand brengen zóó dat het voortaan gelijken tred kunne liouden met de meest beschaafde natie ter wereld Hij koestert veel bewondering voor de grootheid van i rai krijk maar helt meer over tot het regeringsstelsel dat in lingelaud vigeert hij is dan ook voornemens dat stelsel grooiendeels in ziju rijk m te voeren Men mag alzoo aimnemen dat Egypte een nieuw tijdperk is ingetreden Berlijn 24 January Uit Frankfort meldt men dat de bondsvergadering een sedert lang aanhangig voorstel van Oostenrijk om aan dat ligchaiim eene vergadering gedelegeerden uil ue wetgevende kamers der duitsehe staten toe te voegen heeft verworpen Hoor Pruissen werd verklaard dat eet e verteputtoordigmg regtstreeks door het duitsehe volk gekozen het eewige bevoegde orgaan uer duitsehe natie is voor alle aangele i idiedeu waarbij geheel üuitsehlund belang heeft Genoemde mogendheid was bereid cenige van hare regten en een deel liarer bevorgdl eid af te staan aan een centraal hoofdbestuur met eene n itiocale vertegenwoordigiug en met meer bevoegdheid wat de wetgeving betreft Oostenrijk en de andere leden van den bond die het verworpen voorstel deden hebbeu zich mede bereid verklaard tot hervormingen inzonderheid wat de uitvoerende magt aangaat j 2B Januarij De laatste vertrouwen verdienende tijdiu gen houden iu dat de opstand te Warschau volkomen is onI derdrukt eu dat men weldra het eiuile van de beweging in I het geheele land te gemoet ziet Uit het groothertogdom Foseu zijn de meest geruststellende beriglen ontvangen A ergens is da ir een spoor van verbinding met de insurgenten ontdekt zelfs op de grenzen tusschen Pruisen eu Polen is het rustig Het IS niet bekend dat er insurgenten op pruisksch grondgebied gekomen zijn Een berigt uit Warschau van gister avond bevestigt wat reeds bekend is Te Warschau heersclit rust Ue opstandelingenworden in alle gouvernementen vervolgd Heden is het sUndregt alhier geproclameerd voor allen die gewapenderhand gevangen geuomcu worden De politieverordeningen zijn sterker ger i iakt 27 Januarij Heden zi u le openbare beraadslagingen begonnen over het ontwerp adres De heer von Sybel verklnardedat het eei schei duig der koninklijke eer is wanneer mendeminiMers m hunne hamielingen met den koning identiticeert De heer Waldeck deed uitkomen dat de heer Grabow doorzijue openingsrede zich jegens het vaderland verdienstelijk h idgemaakt k nier lu efi door de genu misbruik gemaakt van ie legt het budget verwc g e gekeurd had Het miuisie De minister president verklaarde tiat het ontwerp adres de verhouding tusschen uc k aner in de regering toi klaarheid brengt De kroon en het ministerie kunnen uiet van elkander gescheiden worden De ministers handhaven hun standpunt dat het budget de goedkeuring van de drie factoren der wetgevende migt vereischt Er is een compromis uoodig anders Uis a n er cenhicieu over de bevoegdheid der regering Ie elden voor de leger orgauisaiie te weihaar regt Het heerenhuis heeft orpeu züoals de tweede kamer dit rie is besiü en om aan het stre ven der kamer tot uitbreiding harer bevoegdheid fgfjisirnd te bieden eii de regten der Ilohenz oUern onverkort te handhaven De Nordd utsclie Post zegt dat uit berigten uit Polen uit goede bron ontvangen blijkt dat Ie opstand n ishikt is De tijdingen uit Posen luiden bij voortduring gunstig Het garnizoen in West Pruisen is versterkt geworden Van de mobielmaking van het vijfde legercorps is voorloopig geen sprake Het ministerie heeft ua langdurige beraadslagingen besloten om rie tweede kamer niet te ontbinden zelfs al wordt het ontwerpadres van den heer Virchow aangenomen hetgeen trouwens aan geen twijfel onderhevig is Men r voornemens de beschuldiging van schending der constitutie met de feodale theorie letreffende het budget te bestrijden Ten opzigte van de vervolging der ambtenaren zal men zich op het formele regt beroepen en wat eindelijk Prnisens verhouding tegen I over het buitenland aangaat zal de heer von Bismarek op het goed gevolg zijner staatkiiniL in Keurlicssen en te Frankfort wijzen Dan zal de koning vvel geen commissie ontvangen maar toch het adres door tusschenkomst van het ministerie aannemen waarop voorts een gematigd afwijzend antwoord in den geest van het adres van den gemeenteread van Berlijn bij gelegenheid van den nieuwjaarsdag volgen zal Dit laatste punt is echter bij de veranderlijkheid van de stemming aan het hof nog niet zeker Dat de kamer in allen gevalle niet ontbonden zal worden eu de regering bovengezegde houding zal aannemen is daarentegen zeker In een gesprek met een voormalig minister moet de koning gezegd hibben dat hij de reorganisatie der armee lot eiken prijs handhaven zal en dat hij mogt hij geeu ministers meer kunnen vinden om zijn programma door te zetten liever abdiqueren dan toegeven zou De gebeurtenissen in Polen trekken hier zeer de aandacht Men is van oordeel dat hierdoor de kans op het behoud des vredes in liet aanstaande voorjaar vergroot wordt aangezien Rusland nu in zijn eigen land de handen vol krijgt en daardoor in zijne plannen in het oosten belemmerd wordt Iiemberg 25 Januarij In Polen heeft de gisting en hoogsten graad bereikt Allerwege hebben botsingen met de militaire magt plaats en is eene algemeene opstand op het punt van los e barsten De rails van de spoorwegen en de telegraafverbindingen tusschen Warschau en Krakau en tusschen Zytomirz en Brzeszlisewski zijn opgebroken In de nabijheid van Skalat hebben meer din SOO recruten van de jongste iigting op oosienrijksch gebied de wijk genomen waar lij gastvrij zijn ontvangen Warschau 27 Januarij Het is hier thans rustig De telegrafische gemeenschap is hersteld De spoorweg nabij de rivier de Bu is aanzienlijk beschadigd De troepen hLbben 50 wei sten weg hersteld in de omstreken van Xovogeorgieosk hebbeu zich benden opstaudelingeu vertoond Het landvolk legt geen sympathie aan tUn dag voor de opstandeli gen die zich terug trekken in de bosschen Er be staat geen twij el meer dat de opstand in de provinciën spoedig bedwongen zal zijn De benden insurgenten hebben zich verwijderd uit tie omstreken van Modlin De communicatie met Plock is herstehl lok de Iigting der recniien is aldaar zonder moeijelijkheden gettfectueerd Petersburg 26 Januarij Gisteren heeft de keizer bij gelegenheid van eene parade met bewogen stem eene aanspraak tot de officieren gerigt waarin hij sprekende van de laatste gebeurtenissen in Polen er bijvoegde dat hij zelfs nu nog de geheele poolsehe natie niet wilde beschuldigen en in den ops and niets anders zag dan het werk der revolutie die overal de wettige ord van zaken tracht omver te werpen Ik weet zeide de keizer dat die partij er op rekent dat zij verraders m onze gelederen zal vinden Dit evenwel is niet in staat om mijn geloof in uwe trouw en in de gehechtheid der armee aan mijn persoon te schokken Zij zal thans meer dan ooit haren pligt deen Mogt hel noodig ziju bew ijst dan dat ik lip u rekenen kan Op deze rede volgde eene groote beweging en geestdrift die zich in luide kreten openbaarde 27 Jannarij Het Joiirn de St Petersb deelt berigten mede uit Polen van den SCi dezer s namiddags over Berlijn ontvangen waaruit blijkt dat de telegrafische gemeenschap met Warschau afgebroken is In den nacht van 22 dezer heeft eene bende opstandelingen den spoorweg van Soura beschadigd li n 24 ziju uit Warschau 1i aly tnrk en firoiino troepen derwaarts gezonden om de gemeenschap te herstellen Ook zijn troepen naar an lere punten op de grenzen met hetzelfde doel gezonden doch tot nu toe is de gemeenschap tusschen Warschau en Bialystock verbroken irebleven Telegrafische dcpêeiies vmi 25 de er nip lcn d t benden opstandelingen zich te Gioizkow en op andere piaatsen vertoond hebben De insurgenten vielen de reizigers aan In den vor gen nacht was de telegrafische gemeenschap met Warschau uver Kuwno insgelijks afgebroken 6tnnenlflnl Gouda 28 Januarij De s Gravenhaagsche afdeeling der vereen igi ig ter bevordering vau Fabrijk en Hanuwerknij verheid zal in de maand aiigusti a s eene uaiionale tentoonstelling houden van metalen en daaruit vervaardigi e voorwerpen Wij vernemen dat de kamer val koophandel en fabrijken uit haar midden eene commissie heeft benoemd om tot dit doel mede te werken bestaande utt de heeren W D de Lange Jr P Goedewaagen en J Drooglecver Fortuiju bij wien alle verdere inlichtingen te bekomen zijn Door den gouverneur generaal van X Inilie zij i o a de volgende beschikkingen genomen Civiel departement Benoemd tot inspecteur over de bebakeniiig en kustverlichting en het loodswezen in N I de op verzoek eervol ontslagen luitenant ter zee W F van Erp Taalman Kip thans met de waarneming van voormelde betrekkit g belast Magtiging rerleend tot de uitreiking aan dr W F Buehner van cno acte van toelating tot het uitoefenen van de geneeskund e praktijk te Bezoekie Verlemi een tweejarig verlof naar Nederla au den l t onderwijzer bij de gouvernements 1 lagere schoo te Pidang P van Gcelen Men leest in het Handelsblad De nieuwe onderkoning van Egypte heeft in antwoord op de aanspraak bij zijne troonsbeklimniing in substantie go cgd dat hij alles zoude doen wat mogelijk was om het noodlottig stelsel van dwangarbeid zoo spoed g mogelijk af te schaffen en dat dit stelsel de voornarraste zoo niet de cenige oorzaak die rie ontwikkeling des lands belet Hij de turksche despoot spreekt zoo en onze echt christelijke eerste kamer spreekt liet vonnis van la mort tani phrase uit tegen een minister die de gedwongen arbeid op Java in de verre toekomst eenigzins wil verligten op verre na niet wil afsch ffii staat hier Hoi md of Egypte aan het hoofd der beschaving Arm vaderland drt zoodanig door het batig saldo gedemoraliseerd is dat de Turken het voorgaan in gezonde begrippen van staathuishoudkunde Na de vermelding van de aanneming der wet op dewaterwegen zegt de Tijd Wij hopen dat de hemel den ko ning de voldoening s lienke iu lateren tijd t sch jonste vruchten voor zijn volk te beleven van de on ineming welke door zijn hoosen invloed zoo krachtig werd bevorderd Xa dei koning heeft het ministerie en vooral de heer Thorbecke aansjiraik op de dankbaarheid van den iie lerlan I o ien handel Wij betwijfelen het zeer of de ate ei eraal zonder het gezag dat het woord van diei iiinister bij hen heelt wel tof de a inneming van dit ontwen over te lialtn zouden zijn geweest Het getal bezwaren iiat er tegen werd aangevoerd w as w aarlijk nie geriusr en die bezwaren werden volgehouden met eene li ln kkigheid welke voor niets wrek Aan den anderen kpnt zelden eeur zaak met zooveel kr i ht van ovfrtuigins en ki iu van redenen verdedigd als deze De minister Thorbecke heeft zoowel in de tweeoe als in ile eerste kamer v eliigt nooit zoodanig van de veelzijdigheid zijner begaafdheden gebruik gemaakt als bij deze n angelegenheid De staats courant bevat het verslag van prof Miqucl over s rijks herbarium te Leyden Lit dat stuk blijkt datgedurende vele jaren tti=schen hem en zijn ambtsvoorgangereeu verst il van meening over de wijze van beheer hecit bestaan dat in vele afdeclingen aanviUiug dringendnoodzakelijk is om aan de eischen van een welgeordendbotanisch museum te voldoen dat de tegen voordige adsistent sedert onderscheidene Jaren met vlnt aan de orff vooreen catalogus gewerkt heeft eu overigens den directeurniets is voorgekomen dat berisping verdiende dat hetwetenscha ipi iijk bestemmen der buitciigewof n tai ke indetermiiiatae voor eénen man onmogelijk is en lot dat doelmeerdere wetenschappelijke kriehien dienstbaar moeten werdengemaakt waarom onder s ministers goe lkeun ng geoefendemannen in speciale rigtiugc tot onderzoek vaa afzonderlijkegroepen zijn iiitgenoodigd De stormen die in de laatste dagen gewoed en onslai zoo ieer geteisterd hebben waren niet alleen um de hevigheid en den duur maar ook om de uitgebreidheid waarover zij heerscliten merkwaardig Yoor zoo ver uit de tot heden ingekomen berigten is op te maken bepaalden zij zich niet alleen tot ons land maar strekten zich ook ovei een groot gedeelte van Engeland en over geheel Franknik tot aan de middellandsche zee uit Spanje en Portugal i leven echter daarvan verschoond Men meldt uit Harlingen Zeer opmerkelijk zijn vaak de verschijnselen in de natuur Dingsdag ec woensdag 20