Goudsche Courant, donderdag 29 januari 1863

1863 Zondag 1 Februarij 1 88 GOUDSCHE COURANT Nieuws en d voor Gouda en Uitgave van A BRINKM N Lange TieKdeKef D n 61 ADVERTENTIEN A diefe vthal GEZIGTKUNDIGE van Antwerpen vern ittigt het geëerde publiek dat hij alhier gearriieerd is met eea Assortiment Optische Instrumenten hoofdzakelijk BRILLEN welke hij zelf vervaardigt uit KtOOU Flint en Kristalglas die voor conservatie voor alle ooglijders geschikt zijn en zeer aangenaam des avonds bij Gus of Lam Raht Alle lijders aan zwakke oogeu die het weldadige djgliclit enschen te blijven genieten worden ten vriendelijkste uilgenoodi ïd de e Brillen te komen be igtigeu verder belooft hij zoodra lij de oogen ge ien heeft een der meest ge chiktsie Ekilt r lp ki nnpu geven k noo Ji t iij ajip Doctor i en deskun liuea u t om ich van de bekwaamheid n w erky ruiibe Jf 11 te o rli igpn Hij IS te spreken of eontbcelpum lipt Logement het HERl jiS alkier geilurende 2 d igen n dr er hadden Ij hier 20o als reei s gemeld is eenhevien stom l e Louden insgelijks daar yeranderde deVorm lui in een orknau die vele daken deed schudden en roouiidréu van pl i ils leraaderen En toch had de eugelTche tocinboot Lioii elke toen van daar naar Harhngenvertrok liet zachtste vinterwecier op zee p1 3 zoo dat depassagiers oji het dek logeerden en van wrnd noch koude hinder gevoelden i s Gravenhage S Januarij In de zitting van de eerste kamer van heden zijn t ec aanhangige outeigeningsontwerpen aang numcn Ue minister zeide de zekerheid te e hebben dat de spoorweg van Zwolle i Almelo tot stand zon komen De discussie over de cr ditinet voor het dep van koloniën is bep iald op m iandag aanstaande ten elf ure 26 Jan In de zitting van de eerste kamer der staten eneraal van heden is het wets ontwerp houdende de credietwet voor koloniën i oo als te verwachten was met algeroeene stemmer atmgenomcn De hceren Boreel van Hogelanden Pr msen van e Putte en Hartsen hebben verklaard bij deze Gelegenheid in geen nieuwe discussie te zullen tretlen maar T ich te refereren aan het verslag der kamer dat duidelijk de betcekeuis aaniieeft van de afkeurende stemming omtrent het hoofdstuk kulonien uitgebragt Die verklaring is door geen der ledei edersproken Alleen heeft de minister van financiën de heer Betz te kennen gegeven dat de regering zii h hielil aan hetgeen zij in hare memorie van beantwoording heeft gezegd Gemengde lierigteii Tt Wordt gevraagd t gen 1 MEI aanstaande een MEID Toor een Burgergeziu Huur vijftig Gulden en daarbj een KennS en Niouwejaar Adrea onder letter S bij den Uitgever fleier Courant De Thee Soorten m HIT MAG iZIJN V 4N Sloderam en Siblesz te Arnlinia 7 jn fijr L eiirig en waterhoudend zij munien d irüour bo en veel iiidfje soorten bii oudi r na en zijn in verzf de juikjes v in 5 2V2 en 1 o erkr igb ur bij G KABEL J amj lieKÓtvtj D N 24 te GOLDA D BOER AZ te OvdcKater ea veri eïe Di pêts tofcii in de zuidelijke staten vau Zuid Amcrik i v ordt geraanu op 4 250 000 t ilen De heer mr Ancmaet het oudste lid der tweid j kmuir der statA generaal is de er dageu ovRrleden Te Petersburg zijn bedriegenieu op grootc schaal ontdekt m het bestuur van deu spoorwog vau Jlo scou naar Novogoroiï au Havaua wil men ecu ouder ee eheti telegraafkabel naar Europa Icggeu Di iS04 al de koopvaardijbiimeu haven te Xieune Diep 40 voet verbreed wordeu Aan de burgemeesters van Amsterdam e Rotterdam is door den dirceteui van het kabinet des kouiugs ouraiddellijk kennis gegeven dat Z M mit g it gen de wet op de waterwegen bekrachtigd heelt De grieksc ie bevolkiug is onguuatig gestemd tegen Cohurg omdat hij kinderloos ïs Een wapeofai nekant te I uik heeft aaugtuomen de levering eeuer hoeveelheid revolrcrs tot een bedri f van ruim ƒ 16 000 ten behoeve van het ued gouvernement Ia den laat ten tijd is iu Zwitserland meer sueeow dan ooit gcvalleu Twc engeUeh minister hebbeu zii h in het openbaar ctr gunstig uitgelateu over de noordelijken ia Amerika l rin Alfred hetft esamea gedaan als o acier hij de marine en is er gdukkig doorgekomen Als Coburg van de grieksche candiddtuur afziet daii zal meu priii iV ikolaas vau Nassau aartoe aanmoedigen Den 19 febru tnj zal men te Amsterdam illumineen Italië il de doodstraf afschalhn het ware goed met het moorden t beginnen Drie honderd rnilaufsehe dame hcbhoD Garibaldi een adres vau huldebetoou aangeboden Mtt de sti enkolen wordt enorm veel geld gewonnen Eogel chc aktiei kregen over het vorme jaar een dividend voor elk van f lt 2ö0 Andere die ïit het begin ééu jiond kostten zijn nu ƒ 6000 waardig Twee balletdau ere sen zijn ïr brand geraakt en gevaarlijk gewond op het prinses tlieater te Londen Op eeii bal IS ten jonge jufvrouv zoo gebrand dat zij spoedig oveiked Burgerlijke Stand GOUDA GKROKr 23 Januarij Jauudj ouders M Kuis en A de Bruiju Gerngje oudeis A vau der Htij en C Jue 24 Kartl ouders J van Izendoorn en W Vhuling 20 Maria ouders M lioot en D Reijudcrs Neela ouders J Cittou en J Mijngaard Johauna Mana ouders J I njnt i htirg en A Meter U VLi LiDhN 23 laiiuanj J Wildschut 7 w 25 R van Gor elen 42 j 26 M toHijk ö m J Y de room 1 j 9 m C A Emeis 13 m SCHOOXIJOVKN i i eschri ven vau Ifj tot 2 i Janiuirij Isiï ï C rfORi x Geriit oiuhi P Greup en A V La onder OvfKLtiJi N Jl Klip bijna 1 j OVDLWxrER van 21 tot 27 Januarij 1SG3 OMKi tnf N ilaiia Kommer 3 w Prijzen der Effecten anunrij Gtbleven koer 4 pCt Ned w sch 2 odito 3 dito 4 d H iiidelm 41 0 1 Leening 4 Und H Sp 41 2 d Rijnspw 41 3 België Rotts 2 2Sp iiije obl 2 d biiitenl 3 d binnenl 3 Portugal übl 3 Ru ol l II r dl l i 29 Cert S31 33 5 d ISIÜ 4 d a erie 1 d O serie jVolgel Spu 5I miisen Ib V I 5 Oost b jOoll 5 dito 4 dito Metall dito ilitü i l d nliteAllHt il 54 ö Me oblS l 3 141 50V 1021 j 71 4 202 = nol 311 6 li l Vio 31 iUfINKM iX AMSTERDAM Dingsdag 27 J ÏJiagstu koer Hoogste kot ra 77 41 2 997 g 1407 g 141V2 99V 463 46V a 50 SüVs 102V8 IO2V2 85 v U i Vi 2U25 9 7s 203 GOV IG i 1 Tlt I jt l ilrukkerij mi X Deze Courant xerschijut des Donderdjffs eu Zundags I la de btad jrtai ïiiedt de uiigavy des a oudh te voren De prijs per drie nia iudeu is 2 franco p po t 2 25 De iazeuding der Ad ertentien k n geschieden tot des morgens leii 11 ure öuitenlanïr liOndOn 27 Januarij Latere berigten uit Alexandria bevestigen het gemelde betreffende de inscheping der negers naar Me xico Ieder neger die de politie magtig kon worden werd gegrepen en terstond naar het fransehe transportschip gebragt zonder dat het hem vergund werd van de zijnen ofscheid te nemen ternijl het gouvernement zelfs aanstalten had gemaakt orn een tweede corps negers af te zenden aan elk plan het evenwel egeus de daartegen ingebragte vertoogea der engelsche oostenrijksche en amerikaausche consuls vermoedelijk w el geen gevolg zal geven Gedurende den laatsten storm hebben ook verscheidenevuurtorens zwaar geleden zoo zelfs dat die tussehen Lythamen Blackpool is ingestort en op dien in Morecimbe Bay aanden ingang der W re wegens de bouwvalligheid het licht nietmeer wordt ontstoken Bij Lioyds is berigt ontvangen dat in de jongste jrkaanachtige stormen o a drie grcote schepen met bijna al deop arenden zijn vergaan Let waren de William v in ISingaporenaar Eiige and d e i W BaUey van St hVanoisco naar Liverpool en de Mary Jeukins van Boston naar Cardif besten d v m iiet eerste zijn sleclus 2 jongens geied van het tweedeverloren 15 man het leven en van het derde s niemand behouden gebleven In de f ibriekdistricten heeft gedurende de aTgeloopenweek over het algemeen geene opmerkenswaanlige veranderingplaatsgevonden de pr j en van meest alle hoofdartikelen hebben zich goed gesouteiieerd Berigten uit de Kaapkolonie van 21 dec jl melden dathet binnenland van de ooatelijke provinciën der kolonie alsmede de holhindsche gemeencbesten van Zuid Afrika bij voortduring door droogte geteisterd werden Het vee stierf erdien ten gevolge bij duizeudtallen en de levensmiddelen waren zoo hoog n prijs als in tijden van hongersnood Hierdoor waren echter de Kaffers van den zok stam genoodzaakthunne oorlogzuchtige plannen te laten varen 29 Jinu irij Sommigen beweren dat de prins von Leiningpu vo festcld is als k mdidaat voor den griekscben troon anderen Icn daarentegen vol dat de hertog van SaksenCoburg de kandidatuur voor den grieksohen troon heeft aangenjmen doch op voorwaarde dat hij geen afstand doet m zijno soiivcreiiiiteitsregtcn als henog van S iksea Coburg V i ir men verneemt zal de lieer Gl adstone de briischemin v iii iln meien iu de aanstaande p irleraentszitting mededealen dl Ie stiatsinkomsten met meer dan 3 inillioen p st vermeerderd en de staitsiiiig iveu inet meer dan 2 inillioen p st verminderd zijn op grond daarvan wordt een aanmerkelijkevermi dpring der iiikomstenbelastiug verwMcht Parijs 27 J iiu irij De hier ontvangen berigten uit Polen luiden zeer bedroevend Warschau is nistiir niair d it bsteekeat slechts dat i de straten dier st id niet jevuchten wordt overigen heerscht ook da ir de Ipvpiidie te agitatie De bpw pgiiitr elvc biTLdl zir i meer uit iiair d de It l f 1 r l e l C r r t t lie provineiea leol i lil Advertenliel lad Ouistrelïen I lie prijs der Ad erteiiticn vau één tot zei regtl met inbftrrip an het zegel is 80 Ctüt oor j eiken rcüt l daailjfjven 10 i wX liui 1 ei V one iet ter wordt n btrekend hp x plaatsi uiuite genomen daar zij beducht zijn voor het lu be i tg nemen hunner bezittingen De welgezind n sporen de recraton toi onderwerping aan De Russen nemen van hunne zijde uitgebreide militaire maatregelen alhoewel zij zich van de oudcidrukking van den opstand verzekerd houden Volgens bijzondere berigten uit Mexico heeft de regeriugaldaar hare onderdanen verzocht het land niet te be nijpudan na de ontknooping der tegenwoordige gebsurtenisiPii De provincie Mexico is in staat van beleg verklaard en onder het bestuur van den generaal Comonfort gpstelu die tivens over het centrum des legers het bevel voert De gjne raal h orey zal niet tegen Mexico oprukken dan anneci hij 40 000 man en U het afgezonden materieel onder zijiic bevelen zal hebben Berigten uit Eome houden in dat door de pauselijke l Ldtrmerie de chefs van verscheidene benden roovers geinijteci zijn Dit bewijst van de zucht der pauselijke regeiiiig o het romeinsch grondgebied niet te doen dienen tot i jl pl uiivoor de roovera in N ipels t r o i ei e 30 Januarij In het wetgevend ligchiam is ht l a ijfontwerpadres vau antwoord voorgelezen dat niet ao tT idan een weerklank op de re e des keizers De d s u ic limaandag daarover beginnen In den seiniat is liet oirwerpadres aangenomen met 12i teg u 1 stem De berigten i it Polen mehien dat alle aan allenGfcindelingen worden afgeslagen De uitkomst is nietachtig lermits de ongelukkige jougeUn eu bijuj kzonder wapenen te bezitten zonder eenige krjirstiicht li f uci tegenover een leger van 100 000 mm ziju gepla st t troepen en aangevoerd door ervaren ofliciercu Marseille 29 Jan Uit Konstantmoj ei wor 1 Zi de er berigl dat de sultan een zijner dignitiria en n p e heeft afgevaardigd tot het overbrengen van deu hrm rifende de investituur des onderkoning met wien hij u me vrieudschappeLjke betrekkinsren wenscht aan te knoup u Volgens een tweede berigt z jn de noodige bevelen lii govaardigd tot afdanking van alle turksche reservecorpseii en het aanwerven van nieuwe troepen Uit Athene meldt men van 23 dezer dat de nationale vergadering verscbiilende verkiezingen heeft vernietigd op grond van daarbij plaats gehad hebbende franduleu=e handelingen en dwans vooral te Sparta De etigeisehe gezant en andere vertegenwoordigers der mogendheden hebbeu verklaard dat hunne regeringen besloten waren om in geen geval bezetting in Griekenland te leggen De bevolking is overal ijverig in de weer om ile troepen in hunne operatien tegen de roovers behulpzaam te zjn Inmiddels is in Maina en op eenige andere punten de rust nog niet geheel hersteld De engelsche gouverneur op Cephalonia heeft eene rede uitgpsprokPL waarin hij verklaard heeft dat de britscbe troepen weldra de Ionische eilanden zullen verlaten Weenen 26 Januarij De keizer heeft versc fiidaiifi be zuinigingsmaatregelen bij het leger verorden 1 Dezer d igen was Weenen liet to jiieel an zaewens y liiigen van onTsLigen werkvolk bij wr ke g 5 iire la ïen J