Goudsche Courant, zondag 1 februari 1863

l het hoofd van iien die deze iurigting tot stand brengen en besehermen I Heusdsa 23 Jann irj Van deze week is ten gevolge § r ui de grootc cgyptisclie duisternis die er altijd heerscht aan het hoofd Mii de Heusdensehe stoomboot Adriaau de Wild wonende te Herpt die des nachts ten drie ure bezig was met iet laden van osse i licstcn l voor Rotterdam in het water gevallen nadat hij eenige luinuteu in dien toestand had verkeerd is het gelukt hem te redden hij is er met den schrik afgekomen Het is te verwonderen d it nog niet meer ongeluK ken gebettren daar het eene ongeoorlo ifde zaak is af te hangen van de grillen der directie van de stoomboot Geiiicii de Berigten De geaera il I o cy ia jlL ifo jioolsL hu bcwcgiiiu zya vo t i i Küinc zija ony op i a t chLitni zijn neus stet kt hij overal 111 zijtK huixii zal hij wel ui Mexico uiü jteu lateu Het lerdj vülksCüiicert ia h t pirk te Am terdaia WL rd bijj ewooud dojr 1900 parsoïKD Dd riek cltf schatkist is ledig de b lifstiiu eri wordt u uiet bstaalJ en op de leeuing niet geteekead D Turken behchuidigeu de Kussen dat nj de eiviers tot opstand aauyctteii Het bestuur aa s Gravenbagc heeft ii goudeii cii tten zilveren medaljes uit gelooid voor de iu augustus te houden teiitoon ttlliiig au metaien uij erheid lu 18Ü i teUe de christelijke bevolking iu Xcderlaad 3b b geestelijken di t is on evecr een op elke SOO ziileu Meu büu t te Goes ecu ctliulairc gel vangcnis die ƒ 200 000 ko ten moet Te Liverpool is van Xe Vork aausrekomeu een sehip mee lOlO at ii pieel en 9 7 ton guano ala geseheak ïoor do hulpbthoeve ide t V iii Laaeashire Te Jierliju z ju buitea ge ooi veel zieken Te Batavia zijn 15 japannezen op huuue reis naar Xederland aangekomen Zy heboeu schipbreuk geltdeu bij Police Lejjaz De troi pjn zullen deztu zomer niet kamperen maar zich iu de garïii 0puen onlenen eu de ehuttcrs zullen meè uiegen doen ele aandeelhouders iu da brand aarbürgmaatsehap ij i Itiajectum te Zetst weigerendf g j raagde storting an 20 pCt De daubladtn der luai ehe eilanden Dij het ainerik onjrcs s een wet uiitucrp nigekoiaeu toL het a iiiwcrveu vau 150 000 uegLi l rofi sor v Ou ttrzcJ beeft d een gewooniiifusch iu het lauju eti op de frew jue wijze ijU ho j leerraarambt tei trctJit aaiuaard Tc Aui terdam is op stapt g zet m stoomrader j ifit JOO paai dcnkraehl otri dienst te doen aau d u üdder De bank ïiin Eagtlaiid lieeit iaiui ir j h ar di iouto ihoogd tut 5 pCt D vroi g M e intiiisLer a i tin u ieu oa der Ile dt is te htilijn iu den adeUtaud verheven Ua befft all ii ü ond om te vretzMi dal de uog afv zigc schevLuii eiie i ehutt nut de mauuing e pfr=oi eii Ingczondeu in het laatst van het afgeloopen jaar is het navolgend adres aan Z M de koning gezonden Van Z den koning der Is ederlanden 1 lev cl met vcrschuldigden eerbied te kennen allen wonenJe te Gouda lit i ii ie Gouda ettelijke Israëlieten hebben afgescheiden van de ildaar beslaande l erkei jke Israel gemeente en besloten hebben aldaar een afgecaeideue kerkelijke Israel gemeente it te maken dat genocmde gemeente itn reglement heeft gemaakt en een stuur benoemd bestaande c it de adressanten weshalve zij c o v ie bepalingen t m ia wet van 10 sept 18 53 fstaats ad n lU een afschrift van bedoeid reglement betreffende de inrigting en het bestuur van het nieuwe genootschap bij deze overleggen en Ier kennisse van uwe Majesteit brengen daarop voor zooveel noodig de gocdkcnr ni van nw e Maiesteit verzoekende t welk doende enz De badinrigting bij de israeliiische gemeente te ion ia heeft tet daarsteiling eenige duizonde gulden gekost dit nu kan vcniL iflcn wier ousiuimigiieiJ aan het jaar 1S4S liennlicrde l e gemecntcraaJ heeft bepajld dat alle niet te Weonen cboren cu aldaar niet te uis behoorende erkliedon zou e l n lelijk naar hunne woonplaatsen zullen terngge onden woriVïï tem il men ran de overigen voor zoover liet hun waarl jk ernjt imet hunnen arbeid nerk zal trachten te erscha len v iT iiiceuienad heeft bekend gemaakt dat hij zich door geenr i i 5tratieB schrik zal iaten aanjagen Het gonvernemcnr 1 n posiugcn bij die van het stadsbesf air en van dr r nc Va fladiïheid Beri jn Januarij In de zitting van het huiï j e inini tcrie vuliilüg De rede van Twcitcn rlieiilende door v iii st i tereï lclijke ont ikkelii g li ti tische Iheorie der redering zonder budget liival Vronil baanlen zijne woorden dat een L vundv et d heiligste banden verscheuren zou Zelfs eene ieoctrooijeerde kieswet zeide hij zou il aiu eri c meerderheid helpen daar vermogen i aiid uor de i ri nduet zijn J inizcAski sprik aili i da cr de grondwet ook hem regten verzekert u Ie de ii nede over de buitenl sla tkunde naarschinvde c land iieden tegen elke jumcngiug Het centrum schijiit Ml iel ior het adres te zijn 9 ill Im deb itten over het adres van antwoord in 1 U1 1 evaardigilcu ijn afgeloopcn Xnlat de mi i ier pr jg verklaard had dat de regering niet trachtte r r buitel he politieke verwikkelingen eene afleiding aan licur Virjiiü üueenigheid te geven is het adres van den ngenomen met 55 tegen i S stemmen Pe miiiderlieid btstond it de feodale p irtij de fractie Vincke en bijna alle clericaieu Turijn ian Tn de kamer van afgevaardigden heeft de heer Ue telli bikend gemaakt dat te Home 29 0UU personen zich bereid hebben verkla tril tot ten inschrijving ten lioliocve van een monument ter eere van graaf Cavour ic heer Cacroli verlangde dat de beraadslagingen zouden worden geopend over het wetsontwerp waarbij het regt van naiiii alisatie aan de Romeinen en Tene iauen word toegekend Oe heer Minghetti iieeft daarentegen er op aangedrongen dat viir ailes het budget zou worden bediscussieerd Daar intus lau het wettig lumtal lenen niet bijeengekomen was moest d zitting worden opgeheven Madrid S Januarij liet is waarschijnlijk dtyt de heer Is ri z benoemd zal worden tot gezant te Parijs l e miursehalk O Donnell en de heer Oiozaga hebben eene bjeciikoiust met elkander gehad die tot allerlei commentarien ainlcklii g he fi gegeven De maarschalk bezit voortdurend het v Ttr ii en der kroon New York 17 lauuarij De president Jefferson Davis c vi=ta ceit in zijue boodschap aan het congres te Richmond liac het zuiden naar vrede verlangt maar dat het besloten is i h not te onderucrpen aan de gewelddadislieden der bondsar uce Voorin vc laa t hij dat de bondsofficieren die tot de iii ucriii der vnjverklarings proclamatie medewerken bescboiiwii zuilen worden als misdadigers De 11 rdelijt eu hebben eene positie der zuidelijken in r k K s eroverd waarbij men zegt dat zij TUöO man hclbeu 1 en ïcuomcii De gineraalïiragg fder zuidelijken is ver a door genera u Lonsstrcet J 1 abania heei i ich weJtr vin twee schepen meester e tlinncnlonö a da 1 01 De berigten met de laatste mail aaugebragt iiulend Ongelukken door het invallen van veroorzaakt hebben als naar gewoonte hier icruor uikt Meer en meer wint le gouver ile aeat i ei hrt vertrou ien der ingezetenen 1 i vc j t iri i ir wacht men e e voordeeïen al e n dat i oi jii jk t irief dtt tot nu toe be r worlt opL eia c 1 ir a door een billijk be rekke ijk iiriangen e uormn Honiro wordt u jg utijd iiiic li nden geteisterd w iariegen piirouiiics weinig of IlI 1 gebakken aan schepen overkomen bc yen lo iiw vervaardigde kaar en nos niet algemeen ge oi on Onder anderen is ook het ned schip Cakpso t Banea gestrand Van b iord van dat schip bevon 1 15 Japannezcn i oliicieren en i haudwerk iiedeu Xriieriand hunne vorming moesten voltooijen l issa 11 lading zijn gered Daar de scheepsruirate nog voortdurend toeneemt is voor t gen rijziug in de vrachten te wachten H ware te cnsiaan dit dit i ever v in den piij der rij t kon gezegil word liet voornaamste voedsel van den Javaan daar in dit oj igt geen daling te wachten is Dl iiiüd Courant zegt o a omtrent de houding der eerste kamer sa de verwerping van het budget van den heer Uhlenbeck had eene ontbinding der eerste kamer of eene aftreding van het gehiele ministerie moe en volgen Dit x as de eenige weg in den geest onzer gronihvet welke men slechts kon ontwij keii ilo r het voium der eerste kamer willekeurig uit te legden Tot dat middel nam de regering hare toevlugt maar iic lucfi li iir zeer veel schade berokkend Wel mogt de heer 11 1 die onjuiste opvatting in de tweede kamer wel mogten de d gol iden haar tegenover het publiek trachten te regtvaardi i eii ondanks dat alles is zij tiiaus door het verslag der eerste kamer sircng gevonnisd De flinke houding der kamer doet ons ontzaggelijk veel genoegen Haar standpunt brengt mede dat zij de liberale koloniale politiek li iar thans eerst duidelijk geworden afkeurt Zij doet dat met ronde woorder en komt dus in opentlijk verzet tegca het ministerie en de tweede kamer Onze overtuiging waar het koloniale aangelegenheden raakt iedereen weet het is in hjnregteii strijd met die der eerste kamer maar toch maakt ons haar votum niet mismoedig en allerminst zal het ons nopen een sluijer te werpen over hetgeen geschied is is onze overtuiging gevestigd is kan tegenstand ons niet uit het veld shian Slechts zwakken gevoelen behoefte om zich de bezwaren te ontveinzen die ze te ovenvinnen hebben Ook het ministerie ïhorbecke had dit moeten bedenken het had behooren te weten dat zijn politieke rigting die van onzen tijd is en dat het alzoo hoe het ook door de eerste kamer wordt aangevallen op de toekomst rekenen mag Wij hebben dat ministerie bij zijn optreden toegejuicht wij achten ons verpligt iet te steunen waar het getrouw blijft aan zijne roeping de toepassing der grondwet in milden geest waar het zich krachtig en liber ial vertoont Alaar om in ons oog krachtig te zijn moet het naauw gezet de eischeu van den vertegenwoordigeiiden regeringsvorm volgen het hondt op liberaal te zijn zoodra het zijn heil zoekt in dwangmaatregelen die door niets gewettigd worden Hoe weinig sympathie we ook mogen hebben voor de politieke overtuiging der eerste kamer toch moeten wij die eerbiedigen en bekennen dat die kamer het ministerie een nnttio e les heeft gegeven Laat ons hopen dat deze niet verloren zal ixian Te Doornspijk hebben ten gevolge van de laatste stormen 115 menschcn in de kerk eene schuiiplaiiis gevonden terwijl 147 personen op kosten van het buigeriijk bestuur op hoogere punten van liet dorp zijn besteed omdat zij gcene woningen hebben liet water overdekt den gelieelen polder en 5b woningen zijn zoo goed als vernield Even als op ïe xel Vlieland en Ameland heeft de storm ook op Schiermonnikoog de danimcn en dijken zwaar geteisterd In de Zuiderzee is het behoud van t chokland voor de schipperij van groot nut gebleken niet alleen hebbeu er onderscheiden zeilschepen maar ook de stoomhoot Burgem Zijlstra schuilplaats gevon vau llarlingen op Amsterdam eene veilij den toen d e storm het hevigst woedde Vit llarlingen meldt men dat het duidelijk bij de laatstestormen in December en Januarij is gebleken dat eenè zeeweringen op den duur betere zekerheid geven dan de steenglooijmgen wel is waar zijn er stukken van criiteuaars zwaarteals kiezelgruis weggeworpen maar dat is spoedig te herstellerterwijl het paalwerk der dijken hier en daar geheel is wegeeslagen en scheuren m den rond jn ijekomen S ft i l =ï belang der jeugd een jaariijksehkinderleest vastgesteld waarbij alleen die kinderen zullen worden toegehiten die getrouw de scholen bezoeken A olgens modedeelingen uit Luxemburg is de buitengewone zitting der kamer ir januarij gesloten In de laatstpzitting 13 aangenomen het ontwerp reglement van orde Zaturdag jl is beraaüsLiagd over den post van 700Ü fr io heibekostigen van het transport van depêche welke bij de eersestemming was verworpen maar nu met l j tegen 12 stemme werd aangenomen Daarop werd ten twee len male ino eb het wetsontwerp belrefende de begrooting hetwelk door deKamer was aangenomen met 17 stemmen terwid twrilMcl zich van de sleimning on niclden Zij vciüo dcn d i d mitnonding aan de stemming over de oc rooting niet b tee keude dat zij geen verlrouwen stellen in het gansche mi i terie alleen aan den heer Jonas schonken zij It niet vaa M r £ r ts ïs ïr rc £ ssi r alleen gebillijkt worden omdat de minvermogenden ook daardoor de eerste pligten des huweljks die de Israel g jdsdienst voorschrijft kunnen vervullen Eene rnin vermogende vrouw kwam deze week om volgens hare godsdienstige voorschriften gebruik t e maken van bovengenoemde inrigting dit werd haar geweigerd omdat men voor a7i ien alleen gccu warm bad kon maken en zij dus maar moest wachten tot een ander die daarvoor betialde kivam en dan kon zij van dit door een ander reeds gebruikte water profiteren Het is uu reeds de vierde dag en er is van dieo a ird au ook jog niets gebeurd uu vraagt de inzender dezes wat zijn de arme israelieten alhier gebaat b j de raiuie absidien die door stedelijke en kerkelijke autorneiten wo iba bijgedragen en aan de geestelijkh id de vr iag cci in hoeverre zulk een huisvader nu in staat is de voors luMicn zijner heilige godsdienst op te volgen Marktberigten Gouda 29 January ïanve Zeeuwsehe 10 a 11 Polder ƒ S a ƒ 9 poolsche per Um X te 3S 5 Eogge Fransebe per 2250 N S ƒ 243 Dantziger per 21CÖ 8 ƒ 227 Polder ƒ 0 50 Zeeuwsehe 7 50 Gerst 5 a 6 Plaver 100 H 3 50 Duiveboonen 6 25 Paardeboonea 5 25 De veemarkt met geringen aanvoer de handel flaauw Boter ƒ 1 08 a 1 10 per N ffi Dordrecht 29 januarij Tarwe onveranderd echter wel te plaatsen Puike nieuwe f 9 50 a ƒ 9 70 mindere ƒ 9 10 ƒ 9 20 geringe S 0 ii ƒ S iO Zomertanve ƒ 7 50 a 3 50 Eogge met weinig handel in een doen 7 a 7 50 Gerst winter 10 a 20 c en zomer 20 e lager Winterzakmaat ƒ 4 20 a ƒ 5 40 gestort 5 50 Zomcrzakmaat 4 a ƒ 4 40 gestort ƒ 4 80 Spelt in een doen ƒ 2 70 a 3 doch alzoo met beperkte vraag Haver met genegen koopers inl voeder 2 00 a 3 10 dikke 3 i i 3 70 Paardeboonen ƒ 6 a 6 00 Duiveboonen 7 a 7 50 Witte en bruine Boo ifn als voren 0 50 a ƒ 9 50 Erwten goed te plaatsen goed kokende blaauwe 6 90 i ƒ 7 Mesting 6 30 il 6 50 Witte ƒ 7 40 Boekweit lusteloos per 2110 N Mechelsche voor 193 Peel 175 aangeboden Delft 29 Januarij De aanvoer ter graanmarkt was ruim met tamelijkeu handel de stemming niet wiilig r Tarwe f 9 40 i ƒ 10 23 Kogge ƒ 7 i 7 40 Wintergerst ƒ 5 10 a 5 40 Zomergerst 4 90 a ƒ Ti 00 Korte Haver ƒ 3 70 a 3 30 lange Haver ƒ 2 00 a 3 Duiveboonen ƒ 7 25 a 7 50 Paardeboonen f 6 50 Bruin Booncn 9 a ƒ 11 Groene Erwten s a 10 witte Erwten S Aan stadswaag gewogen van 33 tot 29 januarij 13I S en 90 10 Boter te zameu Aïii X g Eooiboter 35 i 05 het vierde 1 37V2 1 per X Deventer 30 Jauuar r irwe ƒ 7 50 a ƒ 9 50 Kogge ƒ O il 0 75 Boekweit 5 a ƒ tj Gerst 4 50 ü 5 25 Haver 3 a 3 75 Boter pr 20 X tP 1 s 24 a ƒ 26 2 s ƒ 10 50 a f 17 50 Zwolle 30 lai iiarij itiddciprijzen Tarwe S S7 Rogge 7 Boekweit J 90 Gerst ƒ 4 i7 aardapp 1 62 Boter pr X Xi f 1 20 o S ƒ 27 75 Londen 27 Januarij Boter Friesche 126 a 12b Kampcn en ZwiUe lno a 114 Kaas Edam 50 aüO Gouda 40 a 48 28 Januarij Granen inl en vr Tarwe met beperkten aanvoer eu de prijs is nominaal onveranilerd Gcrs iets lager te koop en Iltver flaauw Sedert eergisteren aaugebragt 130 qr inl en 11 550 qr vr Tarw 250 qr inl ea S870 qr vr Gerst en 28U qr inl en I15u nr r Haver 1030 z en 2720 vtj Meel 29 Januarij an de veem irkt v tn rieden werden aangeboden 930 Kunderen 177 Kalveren 130 Schapen en 310 Varkens Voci beste runderen werd 5 voor d k ilvere i 5 4 voor d schapen 5 10 cl voor d varkens 4 4 per stern beta ild 30 J iimarij Tarwe mei v cinis handel Bottr Friesjhe 120 a 128 Burgeriijie Stand GOUDA GnBoiti N i 0 Jraiuarij ornf lia 5Iaria ouders F S Kramer ea M C Vetter AO Conu li i ouders Uo t en J W VieuweuLuijzen Ad i iua ouders D au iiuuren en E rorti ijn OvtRLtr E 21 Jauua ij B Hir elel O m Gkïiuwd 2 Januarij W Kelder e i G wm dt n Broek Ü va der Kleij en S Jansen J T an der Kindt eu G van Lccuweo WOERDEX Bevat LtN 23 Januarij H Le Grand gcb Blok d 25 d Haan ceb Uitliol z L an dep Kolin geb Steehoawer z I G Boekenooge geb Komijn z 28 A mk geb Penaewaard d j CM irD 21 Januarij Jcnnigje Verduin ruim i 2 j