Goudsche Courant, donderdag 5 februari 1863

I kinnen werken toch zullen in elk gei al et rervol ralvorens afdoende hulp l mgs xu ucg u e chiiy c te raimen reeds binnen Vl n r n b ï efe an da artikel t voor r t vdHir uil Pèsugd de uitvin J n de bc e amenLu e toensoorten an e V Ilefreen de e uitvinding lo grooter waarde ge ni 1e JV bemerking der Udoelde plant s nic nK lu r aan de stof kan de verlangde graad opzigt 7 r i e ek Ucur worden gegeven b j de bemerking riitronltof ver ore aat hetgeen niet ge t n ot kaoen te worden veruerkt is zeer dieiisüg o ie dr a e van de beste papiersoort u Jc voorraadde i lr iaat i onultpattelok ant iniihoei uade ndu de nabijheid der zee zijn er merle bedekt en to leden is e nlant volkomen onbruikbaar geacht zood t zij oor dek cn n het xerv er te verkrijgen i ten gevolge waarvant r J J C vervaardigde katoen dat met de beste soorten kan d jvenn niet meer ou kosten dan b J Pe PO dBekwLe kaiien pdmeis hebben oe monsters van het katoendes h n S a b ot denocht en allen verklaard dat zij in elk uet d be te katoen oorten gel jL staan Ook de monster y m vl s hennep jute volgens de methoue van denheer Swaab bere d l vrre de beste aitkomsten op an hoeroot belang het voor l lnseiand voornauielijk i zegt de schrijver van de bedoelde brochure om de zaak zoo magelijk poediop g oote schaalle ver e eutl jken kan hieruit hiijkeu ten ia e IS 14 bedroei de uit Amerika ingevoerde h cNeeJieidkatoen l ftüU c u enaars in lS 14 was die geUommeu tot 4 600 000 en in 1 büO tot 10 OÜO OOu centenaars ter waardeVU 24i UUÜ üijO £ nldcn iiederl PariiS 2 Fei rmr j lie democratische part j ib Pij het ontvangen van het adres van den senaat heer de keizer aau de deputatie het volgende geantwoord Ik oiuvani iii t lakentelijkheid van den senaat het adrts dat eene gi eiikei rii 2 is van mijnc politiek Ik ben etrotTc ii door de nitdrukkiugeii vau gehechtheid die in het adres oor komen l e eenp figlicid van steniincn heeft mij eene grou e voldoe iiig segdcii viant zij is een bewijs van overeensteinluir ir die niet üiuIl s dai eeu gelukkig lesultaat kan teweeg brengen ilur ar ii ilt voorts dt pèches mede van Alcxandrie inet beriL teu ui Ai iu m Daarin wordt gemeld dat de p irtij die legen ia i ile is Kué geheel en al beheerscbt De minister v m k jMi n k1 in het annamitisehe rijk heett den iceadmiraai i n in of meer te kennen gegeven dat e cre artikelcii v r trietaat met Frankrijk ernstige moeijelijkheilru u a on hervinden De heer Bonard heeft d arop ma re e i i a voor alle ventnaliteilen Het olicil 1 i n bevat mede berigten uit Jïexico van 27 re i inbt r miLf 1 Tiirey bevond zich nog te Ori aba nieit V gro1 li r Hij was er op uit om o n groeten öorr Lil V i 1 i u middeien en oorlogs animunitie bijeen te me cn tn n n ar l uebla oprukken zoodra hij al het noodige dairvoi r f ii i brajLt had il j uui L ieviij uil Griekenland bevatten een aant il ire ri e bi ei ul eleu over de stoutmoedigheid e de udrijkkeiil der r mi eiuieu Geheeie dorpen werden geiduuderd p verschilici ie puiittn zija de postiljons uitgeschud erscheideue peromn ner ien sedood tot zelfs op deu weg van Bismarck Schöuhausen aan den president van het huis gerigt waarin hij keunis geeft dat Z JI geene termen heelt gevonden om het adres van antwoord door eene deputatie van he liuis te ontvangen De president stelt voor om dat adres schrif eiijk regtslreeks aan Z M te doen geworden Zonder di cnssie is daartoe besloten 1 Febriiarij Het is bekend dat de eerste kamer aanvankelijk niet voornemens was een adres aan den koning inte dienen Naar het nu blijkt zal zij evenwel daartoe overgaan ielijk men kan denken zal dit stuk geheel in dengeest van het ministerie zijn om r cei mogelijk den indruk e verzwakken dien de kordate houding van de tweede kamertijdens de liatste debatten heeft te weeg gcbragt In dienzm is cergisteii i avond op de soirc e van deu minister vanoorlog het wachtwoord gegeven terwijl de fractien van deeerste kamer reeds commissarissen hebben gekozen tot voorloopige beraadslaging zoowel betreffende de adres kwestie inhet algemeen als aangaande het adres zelf Het behoeft intussclien naauwelijks gezegu te worden het vrij nioeijelijk zal gaan cm den aigemecnen iudrnk dei diseussien in de tweede kan r bij de natie te onderdrukken Hierbij doet zich tevens he gcvai voor dat men hier eene aanschrijving neeft gerigt tot Ie liberale leden van de eerste namelijk de vertegenwoordigers der steden en universiteiten in de rijnprovincie inhoudende het vi rzoek on vooral in tijds alhier tegenwoordig te zijn Van verscheidene zijden wordt verzekerd dat de toestand des konings vee minder gunstig is dan de officiële berigten doen vermoeden Posen 3 Ftbruarij De militiire gouverneur en de opperpresident iiebben bij proclamatie de bewoners de bewoners der provincie l osen gewaarschuwd voor directe of indirecte deelneming am dei opstand in Polen daar deze Je op hoogverraad gestelde straf ten gevolge zou kunnen heb ien Frankfort 2 Febr Het m ni t rie m Baden heeft het voornemen opgevat om b t voorbeeld an Frui sCn te volgen en lic aUemeene ilieustoligtigheid in te vo ren Het dai rtoe betrekk Ijke wetsontwerp zal echter niet in dei et stvolgeuden landdau wiens zittingeu op 9 febr aanvangen te beli inde ling winder aangeboden Tevens wordt gemeld dat de rege i op Je tolconferentie welke binnen korten tijd te Muuchen voilsii geopend pogingen zal iiinwenden om het niisver tLiss inn de noordeiijKe en zuidelijke staten van het erS D jV r de aanneming van het Fransch Pruisische han jii rdrag gerezen uit den weg te ruimen Petersburg 2 Febmarij De gcnenial Sturler heeft zich iiii t fiicpeu in de rigtin van Bialystock begeven en had ich vercenigü met den generaal Bontemps die van Warschau 1 p icg was gegaan De spoorweg is door de arbeidslieden t j medegenomen habdcn hejsteld Vele insurgenteu zijn fVM ii gciij jeu Deze beweren dat zij geüwongen z n u 1 en aan d n opstand deel te nemen Alle militaire com SS en verklaren dat geestcijken de hoofdaanieggers van den suu d ijn Kïal au 2 Februarij Gisteren namiddag hebben 2000 pu i he insurgenteu Olkusz ingenomen Zij zijn vervolgens opgerukt naar Losnowice en Bucliares t 2 Febmarij De verontrusteuae geruciiten die te Parijs en Weenen lu omloop waren nopens een conflct tusscheu de weigevendc vergidering en prins Cauza zija ongegrond De vergadering houdt zich bezig met diseussien over het aires In al v ichtmg van het votum over het budget heeft de vcrgidcnug de regering vergunning verleend om eene leening v n zes iniUioen piasters te sluiten om de uitgaven der luopeu ie dienet te bestrijden Athene il Januir j De heer Flliot heeft aangpl o idi dat de hcrtug van Cobnrg de cindiih uii r voor lUii iro u van Oriekenlatd al aannemeD De heer Balbis is tut president der nationale vergadering verkveu New York 19 Jauu nj Bij den senaat is een voorstel ingediend strekkende om van dit ligcha im de verkiariug te verkrijgen Jdat de fransche interventie i Mexico eene vijandige lianileliug ten opzigte der Vereen gde Staten en eene schending vau het loudensche traclaat is en tevens om bij deu p esident Lincoln er op aan te dringen Uat hij een eisch zal doen tot terugroeping der fransche troepen uit Mexico 24 Feb Generaal Burusice heeft aan zijn leger bekend g miikt dat er weldra een beslissende veldslag zal worden geleverd en d it het mogelijk zou kunnen ziju dat men deu lerz iakteQ vijand een doodelijkeu slag toebr igt De regens hebben generaal Burnside belet om den Eappahaunoek over te trekken de geheele armee heeft haar vroegere positie weder ingenomen Heden avond is generaal Grant met zijne afdeeling boiid sïroepen uit Memphis opgerukt om een nieuwen aanval op Vioksburg te ondernemen Gouda 3 Febmarij Wij vernemen dat alhier op uitnoodiging van de hoofdcommissie voor de tentoonotelling van oudheden Ie Delft ii de maanden Jul j en Augustus Je sjaars zicli vcieenigd hebben tot eene sub comm ssie de u i T P Vivuly dr J G Eooseboom Th Jorissen en mr J Fortuyn Drooglecver Te oerden bestaat de sub commissie uit de hh C J Brediiis M J van F rp Taalman Kip en J de Koning Jz Te 0 devvater uit de hh G Steenholf en G van der Lee Te t jonhoven uit de hh S E vau Nooten en C L Tan Willenswaard Te Alphen uit de bh J C Uitenhage de Mist m A W Hartman en J W Rosener Maaz Wij maken onze lezers opmerkzaam op de achterstaandeaankondiging van iet concert in het lul ial Nut en Vermaaktegen vrijdag avond te geven door het zai ers gezelschap uit Toulouse dat op zijne kuustreis door Europa en in de laatstedagen in oo menige plaats ook van ons vaderland welverdienden roem heeft verworven Wij twijfelen nie of velen zullen deze gelegenheid niet ongebruikt voorbij laten gaan omkennis te maken met dit naar de algemeene opinie wil zoohoogst verdienstelijk gezelschap waaraan o a in de afgeloopenweek uog de hooge eer te beu t viel zich met veel succes opetn soiree bij II M de Koningin Moeder alwaar vele ledenvan het Koninklijk gezin benevens een groot aantal genoodigden vereenigd waren te doen hooren W ij vernemen ook uit s Graven hage dal het gezelschap aldaar jlzaturdag een concert in het lokaal Diligentia beeft gegeven en de algemeene toejuiching weggedragen Het gezelschap heeft van wege H M de koningin moeder waar het zidi vrijd ig jl heeft doen hioren de meest vleijende betuigingen van tevredenheid en een aanzienlijk geschenk ontvangen Men verneemt dat de persoon van J van Leeuwen arbeider aan den Xederlandschcn Rijnspoorweg beschuldigd van ster jegens den koning dü jr de arr regtbank te Rotterdam ter ojienbare teregtzifting van heden van die beschuldigingis vrijgesproken it Londen schrijft men van 29 j n aan de Amst Ct In een bedeu gebouilen ministerraad belegd om over den f krop van den seheldetol te beraadsl igen is eindelijk na lange en moeijelijke onderhandelingen deze zaak tot eene schikking gcbragt De engcische regering die reeds in beginsel in de kapitalisatie van den tol had toegestemd heeft thans besloten daartoe eene geldfom bij te dragen en ben ik wel onderri ït dan za de brit che schatkist voor haar aandeel on veer vierhonderd duizend £ ƒ 4 800 000 aan Nederland uitkeeren Nu hangt het nog maar alleen vau laatstgenoemden s aat af om de zaak tot genoegen van alle partijen haar ï cslag te doen krijgen en ik meen te weten dat de nederlandsehe gezant te Londen de verzekering heeft gegeven dat zijne regering zeer geneigd schijnt om de aangelegenheid op de voor allen meest bevredigende vvijze ten einde te brenscen Bij beschikking v u den minister van binncnl zaken isbepaald dat de verkiezing van een lid voor de tweede kamerder statenirenerial die in het hoofd kiesüistriet Zierikzee we j cns het overlijden van dea hr m S H In eene vergadering van aandeelhouders der Enschedeschekatoenspinnerij gehouden deu ai dezer is door commissarissen de balans overgelegd en verslag uitgebragt over het jaar 1862 Het bleek dat dir ja r ten gevolge der ongunstigeiijdsonistimligheden nadcelige resultaten heeft opgeleverd TenMoitc v erd op voorstel van eonnnisiarisseu bestoten tot den flkoop der etablisscmcn eii te Mmelo Uit Jroningeu schrijft men Weidra zullen de advocaten een begin maken met het verduisteren en uiwikkeleu van de nu nog vrij heldere zaak der Ommelander kas Immers is het niet te tli kei dat het daarover te voeren proces spoedig zal ceiudigil zi u het zal in tegendeel wel een twist worden als lie over het pad in Gellcrts fabil er zijn raim negen ton gouds gestort bij den ontvanger der registratie dit is voorzeker een vasthoudend depot doch wat is t veilig als ter eene zijde hef min van binnenlandsche zaken ter andere een zwerm juristen op den buit aast Zeker schijnt het dat de Ommelander kas weldra eene omgevallen n liïdige kas zal zijn De fransche Moniteur meldt dat de prulsische kapiteinder ar illerie Sehulze eene nieuwe soort van buskruid heeftuitgevonrlen en zich thans te Parijs bevindt om zijne uitvin ding aan de fransche regering aan te bieden Het bestaat uit dezelfde bestanddeelen als hef thans gebruikt wordende buskruid doch a de nadeelige bestanddeelen daarvan z u er uit verwijderd De bewerkin g daarvan is vols rekt niet met gevaar voor ontploffing verbonden De rook is veel ligter daa van het gewone buskruid ooaat de damp dadelijk optrekt en de prijs is zoo gering dat Frankrijk bij de aanwending verscheidene millioen zou besparen De heer v Eijckevorsel te Rotterdam oud lid vaa dearaad van de prov staten van de beide kamers en van ee tal commissien en besturen thans nog pres van de kamervan koophandel viert lieden aldaar zijn gouden bruiloft Men verneemt uit Curapao van 7 jan I e kers ennieuwjaarsdagen zijn h er zeer rustig afgeloopen Van den kantder slaven is er geene andere demoustratie geweest dan eeu kleine optogt naar den gouverneur als bewijs van dankbaarheid voor de emancipatie De slaven van het stadsdistrictb en zich den 25 uec naar het gouvernementshuis om demgou erneur zoo voor zich als m na im liunner lotgenooten hunnen daiik te betuigen voor de groote weldaad waar aedcZ M de koning hen heeft begiftigd door de opheffing d rslavernij in deze kolonie op 1 julij 1863 De gouverneur ontving hen minzaam en ried hen om kalm en tevreden het tijdsiip der bevrijding af te wachten e door werkzaamheid ondergeschiktheid en getrouwe pligtsvcrvulling 1 Jt bewijs te geven dat zij de weldaad welke h m reed verzekerd is waardig zijn s Gravenhage 3 Febmanj Bij besluit van den 2 februarij n 47 heeft Z M goeiige vonden 1 den heer G H Betz minister van financiën van de tijdelijke waarneming der portefeuille van koloniën eervol te ontslaan 2 t ie noemen tot mi ister van koloniën den heer J D Fransen va de Putte lid van de tweede kamer der staten generaal Gemengde Berigten Hel franselic kger in Mexico lijdt voortdurtiid prootc vfli j i doorde vomito Weinige dageu voor ziju duod clircff de c Ux m Husselde marine iterft en mort met l e ninu Ui itle kn ia lu K urht sénis naaunelïjka geeindii d of tL iir nieuwe staal voor de licur duor tiet bedanken au deu mini= tcr an tinannen ïii Lseter i a l e f ouden i eene monster meeting gelioudeu ter bctuigiug n npathit oor I incol Men beweert dat in Tonkin 16 000 ebristeuen njn engels b scbip beniagtigii iV n kapitetn Vfruio rd d bf i ca genomen en het stiiij ipliiiderd In Zuid m i aid begint men gi oot gtbiLiv t gevnr en an ye dat m j lüi ca 50 in de hospitalen oiun l i s ler oosio l ij n i Qorlogsliehoef en vertri kki w dtt ao Cherbouri ii ti l i i 10 niillioen fr afjrezondLU Do li schop van l u L i i i r gcmoedigd om zieh onder 7ijne bc chermiiig candid i ii tt v w ze protestant znlk een warm voorstander is van s pau eii ui i De keurvorst van Hlssou laat te Fraag ten pili t1 1 ia soms te pas koir cn Ken circafesi phe pnus th iiN i S i n keizer ten geboore tOL tlaten Men begint all iv te gevoelen eener tmaiun le crisis De ihagfr tia rouwrand verschenen toi n zij de a inneniieir nu U vv tr u gen mededeelde ÏL i i iios onzckei oi Pejiuli n i u l v ti irg gaat voor een houdtU ol een huw lijka at i t i lu il in Rusland nog in s t ii d blijven diiri de rijksia hi v v i j i dr jkpers heelt verwoipen De nn e nation b üh tf K i l pel zal beginnen niet een kapitaal v i i 2 15 l 0 l pond ït i fransche kanuidateii bebbru bet voorin nien om hun pbolo s il i m aan al de kiezers te z ciidui Prins N poleon is de ctnui i m in deu senaat tegen bet ndies van anivKoord heeft geftcmd Ik s baurschap van Kampen zijn door de dooibraak van den id titid iv j miUiocü turven ter waaidt vjti f 100 000 weg ge p eld b i n tt de voor uitvoer gcsi hikte k itoen OvCi dit jaar in hgjipte op l io Ui Itjien tegen 105 000 in ïiet veiltden iaar Te Lissabon ht tfi mei vaKiiulijlv verspreid dat de b mk van Portugal insolvent was Het di n t ie lo k zal prinses Alexaudia een br idsgescheuk van 100 000 rijk il i r 13 i 00 gulden adiibicv ijf en twintig reuiger liible wni i2 dagen in he ilooster o St Gotltard moeten vci toe en o id i ii sneeuw al de bergv egui t i=3en onbegaanbaar had ire n i ikt iu f r et Frittsnie bestaan tliaiis 1 00 nieuwsbladen waarvdu er 2 u L i Jtn uitkomen De pai he bakkers geven elk wektl k 1 kilo bioji m de noodlijdende werklicd u 4100 bakker een brood va i i e n aakt 1640 fr De Frannlien mr krn ziek gpreed om m di n exn n n bo provineie Sonora goud te gaan graven De