Goudsche Courant, zondag 8 februari 1863

1803 Zondag 8 February iK 90 OvKELEDES 30 Januarij L M vaa den Berg 24 j A L Vinger 17 d W A Kabouï 2 J 31 P Janms 6 J vau het 85 j J van der Burgerlijiie Stand GOUDSCHE COURANT GOUDA oudc J C S heul en H T ric uBauktk ucn G r BrrVdoo iU je a I 1 Feb Johaniic toniili ru llei Jn 11 a C A Zlilemau Hfi Jrua ouJei JiQOetjc ouJ r A vhiidou c i C dm Haag cu vJn 11 mf tu l UI P Sflieük 3 IciiJ Lt J 011 A aa Emueu SCHOONHOVEN Ingeschreven van 23 tot 30 Januarij 1863 GiBOKLN Leonardus ouders J Miltenburg en M lan der Laan Cathaniia Adnana ouders P Pek en T Poute On iïLEnt N F Kooiman 27 j ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKiMW Lange Tioidefceg D n 61 MAGAZIJl VAX Tapijtgoederen en Matten Voor buiten de Stad wordt allesfranco toegezonden j orde gemaakt De Ondergeteekeuae berigt aan het g i Lte Publiek dat in zijii op IIEDEX geopend MAGAZIJN eene rulme en nette keuze voorhanden is van a APlTIKELEN zijn rai betreffende Zich minzaam in ieders gunst en r£ ommanuatie aanbevelende heeft hij de eeruch te noemen UEd I c Dieuaar GoCDi 2 Pebruarij 1S63 H PANDER Rorte Tieiulewcg i iis ► K itr l Bi iUi i Il me Doi liter M A JONKER iN Tri EN ƒ Kciiinsi e iiig lOUDv iibru ij lb j3 U ViiefJ joag ie Pecbtertje f niLRlM ANNE ncrd ons bedeu door deu do J ontrukt Ch EOBEfTE GoiDA C H EODETTE lfebru rijl i 3 BstxÉ Scho l vburg I HET Lokaal ut en Vermaak Met tofte j caii ie 7 r V Judb HeeMi B i t r t Jl tt ü Jcrs iil pn de T i i i vuiler I irectie v in STERK i ui ri EX 5 il Woensdag 11 Febraarij 1863 Gaston van Fraiiliiijk of de MAE met het IJZEnEN MASKER T i rpfi = ill 7 T iftTee en nt r het EniL m n jl u en l fn rmer Aar ritsten ZEVEN ure tl de n e ai t d üiUtTooI l n r jLEN A rUKge 7 X i r L VATEEN t 1 10 FDFK M 7 0 49 rL UOIlt v 10 k Mrten n al b 10 tot ld iL = 4 re irL t n f ing van lu ctats Wasdoeken EN Zeildoek Men verlangt in GoUOA kOSt inwoning en huiseliik verkeer met r je bcscbikknig o er ï a 3 Kamers voor ecue WEDUWE uit deu beschaafden st m l eu van gevorderden leeftijd Brieven met opgave vau conditien FBWCO ouder letter S bij v iN BENÏU M Zoon Boekhandelaars op de Markt alhier Lokaal Nut en VerraaaL Vrijdag 6 Februari 1863 Groot Concert te geven door het Fransche diibbel quartet ZAXGEHSGfEZELSClIAP iiT TOÜLOE E Heeren enDames in hetCostuum van h 3t land onder Henri IV i Op bo etigcuuemd jezel ehtp hetwelk de eer lu d a m verscheiden Kei eriijke en i Konhikljjke Hoven zoowel als in de eerste Theatres dor hoofdsteden V m England Zw pden DeiiCmarken Duitschland Frankrijk en nu laatstelijk den 30 Januarij 1863 b j i H il de Koningin Moeder Voordragten te geven nordt hierdoor bijzonder de aan dacht e e ig 1 daar het alhier slechts ei u i f on dt al kunnen geven om reien het naar A i u moet vertrekken Ni5 fekbtboekjes zijn a 25 Cents aaii 1 1 IJ 1 verkrijgbaarAanvang ten HALF ACHT ure rUlJZEX ULR FLaAÏSEN ELllSTERA r yO 99 T EEJiERiNG 0 49 De l la tseu kuiii en van heden af besproken worden van s morgens 10I tot s namiddags 4 ure tegen be I tail g vau 10 Cents Tafe kleeden IN Le verkie ende Noorden de T i ijteii ook Yzergaas 250 = Staats Loterlj Heden iu de EERSTE Klasse getrokken ten kantore van J H Van LEENT alhier op X 2992 het Hoogste Lot vaa 20 000 Gld Devies Op de Goudschi Loten Vallen de Grooten Gouda 3 Februarij 1863 ai De Ondergeteekende heeft de eer te berigten dat het openbaar en privaat Ondorwijs in de GYMNASTIEK op heden is a ingevangen De voorwaarden van het PRIVAAT ONDERWIJS waaraan de Leerlingen vereenigd deelnemen zijn per bkie m anijEN tegen Vooruitbetaling ticee uren per week Vcor iederen Leerling ƒ 2 00 ƒ meer uit hetzelfde huisgezin 1 00 terwijl tevens gelegenhe d bestaat tot ondei rigt iu de SCHERMKUNST De Onderici H j stee bergen 3 leb 1863 Adres Karuemelkslootn 96 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dlngsdag 3 Februarij Laagste Hoogste Geblevea pCt koers kutrs koera Ned w seh 2Vo 643 8 W I6 dito 3 767 8 dito 4 997 8 9a Vi6 Amort Sijnd S j HanJelm 4i j I4IV2 C ueeumg 4 Aand H Sp 4Vo IOIV4 d Kjuspw 4V = 105Vs Helfiie Itotts 2I 2 Sp uije übl 3 4öV8 467 46 V d buitenl 3 53 A6 d biiiiieid 3 50Vs SÜV16 507 Portugal obl 3 46Vg lïusl obl H 5 102 d 182 29 5 loiv Certlbai i 5 843 d I iO 4 76V2 09 5 serie 5 8 51 2 d ü serie 7 91 Va Voliref pu 5 200V 201 2üüV Pruisei Jy 5 Oost liijCoH 5 dito 4 dito 61 61l 61Vu dito ilo 21 2 31 4 1 31 31V d renteAinst 5 797 8 1 d nat 1 5 54 ö S Vis 66 667 Me oblS51 3 31Vi SlVs 1 Tpr Hn lfl ll Nieuws eo voor Gouda en De e Couraut versohijnt üc Donderdags eu Zuudags Jn de Stdd troachicdt de uit iie des i üiitls te voren De prijs per drie ma trideu i J Irajico p püsty 2 25 De inzeudingder Vdv rtcutieaküUgeseliiedBiitotdes morgeïis ten 11 ure Oiittenlanïr Londen 5 Febmanj De koningin heeft heden met de gebruikelijke pl tigheden de itting iii het parlement geopend In re troonrede gaf zij kei ms v an bet aansta inde huwelijk van iIp prins van Wallis Vroegere verbindteiiissen heb ien haar belei de kroon van Griekenland voor haren oon i an te nemen zij hoopt dat het gneische volk een souverein zal kiezen die den bloei des lands zal verzekeren Verder wordt in de troonrede de overlegging toegezegd van de stukken betreffende Ital e Griekenland Denemarken en de vermindering der uitg iven Het huwelijk vaa den prins van Wallis zal op 10 maarf in de kapel van Windsor worden ingezegend Prinses Alexandra zal op 7 maart te Londea aankomen en met den prins de stad doortiekken 6 Februarij In de zitting van het lagerhuis op gisteren heeft lord Palmerston nog in antwoord op een door denheer Disraeli gedane vraag gezegd dat de onderhandelingen metden hertog iii C oburg over diens kandidatuur voor den troonvan Griekenland nog niet ziju afgeloopen en dat hij den uitslag daarvan niet kon voorspellen De heer Odo Russell heeft den paus niet geraden om Rome te verlaten maar de paus heeft hem gevraagd of hij in geval zijne vlucrt noodzakelijk ncrd op de gastvrijheid van Engeland kou rekenen hierop h d de heer I us ell bevestigend geantwoord De heer Bonjer ontkent het dat de paus dit ernstig zou heiiben gevraagd ParyS 3 Febmarij De hier ontvangen berigten uit Polen luideu niet zeer gunstig zij gewagen niet meer van een ver i t van de Z jile der recruten m lar van een algemeenen opstand Invloedrijke mannen zijn in Polen aangekomen om den opstand te leiden en te orgciiiseren aan stnjdlustigen ontbreekt liet niet wel aan w ipenen Al het werkvolk in de lakeufabrieken der stad Tomaszotf is iu opstand gekcieu niettegeustaande het stadje slechts op v einige mijlen afstand van Warschau gelegen i ïa al lie provmcuii heerscht de hoogst mogelijke gisting Langs de oe ers van de liiig en W eichsel worden door de opst indelingen kampen aangelegd de grensdistricten ziju lu hunne nagt de rusische soldaten met de bewaking der grenzen bel 1st hebben den strijd met durven aanvaarden maar met achterlating hunner wapenen de wijk op oosienryksch grondgebied genomen In een der hier aangekomen brieven wordt gezegd Hadden wij wapenen e konden meer dan twee m ial honderd duizend man op de been brengen Algemeen is men van gevoelen d it Rusland meer dan honderd duizend man zal behoeven om de revolutie ten onder te brengen Men verwacht de aankomst van een uitgewekene die een beroemden naam diii gt en bestemd is om aan het hoold der rehecle beweging geplaatst te worden Jie berigten uit Mexico maken een pijnlijken indiut Erblijk t joh uit dat generaal Forev door ernstige belemmeringen Lurt wordt voorwaarls te rukken den 27 december bevond hij zich nog te Orizaba IIij kan zich in de aangrenzende staten noch levensmiddelen noch materieel noch last Adverlentielilad Ouislrelieo I De pnjs der Advertentieu an éer tot ze I regcL met lubegrip an het zigel is bü Leut uor tlken rtgtl daarboven 10 Cent B u 1 1 e I g e ft o u e letters v orden berekend naai ploathiuifnti dieren aanschaffen de hulpbronnen die X oord Amerikaaanbiedt zijn dermate onvoldoentle dat de genera reed paarden eu materieel uit Orau heeft laten komen Alles trekt zich lau het fransche leger terug d it zich voortdurend als het ware in eene woestenij beweegt Het einde is alzoo nog niet te voorzien van eeue expeditie d e oii e schatkist ledigt en de sreledercn on er sold iten dunt eukche schiereiland i en sultan gedraagt 4 FeLr Heden zijn de discussien over het adres v nantwoord in de wetgevende vergadenng aangevangen De liferPliehi u heeft in de eerste plaat = de staitkuude der regering tenopzigte der drukpers en voorts hare tus chenkoriat in de a iiigelcgenheden van de verkiezingen gegi i De htf Kolb Bernard behandelde de buitenlandsche kwes irn De poli iefc derregeri ig ir China Cochin Chin en Jip u keiirle h j goedOvergaande tot de tiirksche kwr tii iiie hj dit Eugel indtegenwoordig te Konstantiuope allts n i en di n status quo alleen met een zelfzuchtig doei trachl ii udh iven Engelautlwil Griekenland het bezi ireud ge clipiik r Ionische eil ndcudoen ten einde zich het ge ag op Lette verzekeren het blijft de ceiDieerde v m zich als of het dien tot sciiii 1 wil strekken versterkt ziji e positie op Périm en haakt n ii het bezit van Lemiio eu de Daruanelle Hij hoopt dat u enrijk ic i met Frankrijk z il vereenigen om de oosters hi k e tie op te lossen K i iand zeide hij verder wil zich lU Ko i auliuopel meester maken en onderd ukt te gelijkertijd Pi len iir het onder deu naam van ligting van rekruten j igl oji uieiischeii ma tkt er chiileude teekenen van goedkeuring p de bai keiij Itiisland ikt met eene liberale politiek in het oosteu streeft n iar het bis leii iheerschap over de cliris eiien aldaar eu tr iclit om let wi iv der ontbinding van Turkije te bespoedigen J ie nont tot rt u gerioot te maken De politiek v m I ririkrijk lu het t conservatief besohermeude do christenen eu ic i pi i tusschen de eerzuchtige pogingen die strekken om zich n provinciën van liet zii Kende njk meester Ie maken Betreffende Italië zegt hij dit Frankrij verpligr is l tt o tholicisiue aldaar te be cberinen Hij is nie voor de itaiiunsche eenheid en uelooft met dat het mogeijk is hit bei i vau de werel llyke magt des p iusen te vereenliren iii i Ie heerschzuchiine eischen v m Pieinont Hij hoopt dat Frankrijk tot zijue traditionele i olitiek aldaar terugkeeren zal 5 Februarij Xadat gisteren de algemeene beraadsl igiugover het ontneip idres van antwoord was geslote is deeerste paragraaf goedgekeurd na eene redevoering van denheer Lemercier die de handelingen van het bestuur gispt tenopzigte der drukpers en het kiessielsel Bij gelegenheid der ehandeling van § 2 g ai de heer OUivier de politiek der regering na en betoogt het noodzakelijke om te komen tot de vestig i g der vrijheid Den 17 Dec is in Cochin China een opstand uitgebroken waarbij de franschen te Saigon werden aangevallen dooreene vijandelijke magt die minstens twintigmaal sterker wasdan hunne armee Dien ten gevolge slaagden de aanvallersin hun plan om tot binneu de forten door te dmigSn A1 8Montstond toen een woedend gevecht van man t en jan fej gevolge waarvan op enkele posten nieii ind opgekwetsl is gev