Goudsche Courant, zondag 8 februari 1863

bleven De ALnimiter vochten met eene onbegrijpelijke stoiit noel heiJ toz j uul ljk met aciiterlating van een eroot nu A dooaen en HM niecsrci leels oude gevangenea ruei tcruir i siaze Zj hebbe i b j die gelegeiiheul eeue goede c è ïr ii tweede ber r r van den 27 December had lend oliiiichinceu l f Ort Myihü aanireta t maar waren z jmV n veriiPS vm i man aan dooien tot ileu terug ugt euoo liM i i m rorai i i n l D Moi renr bevat de volgende dupecae uit Lachin a i 1 lanuarj l e oproerige bev egiag is oumi ldeljk o rJru t A lniirail T vjunard tivij e de ii o deze k iciiii e i libs ZJU op he L ouveriiement te i a een gun lVen iiivi eil ui oe enea lor iu taiidhoudiug van den vrede L üe bekende abt Passadia is den IS jiu dezer te Montec hio een laiidsraJje in de Emilia tot lid der italiaanschekinier van vo k ir ev uir ügden geko en Dat hij onder eenemeestal uit lau bieden bestaan Ie bevolking en in weenvil vande openihjkeea h imeiyke tegen erking van de geestelijkheid de meerderheid vaa siemraen heeu vorkregen wordt als eenveelueteekenend en in de gevulgen govigtig feit beschouwddoor dejreuen üie eene scheuring in Italië uitloopende op devesti iiis eeuer mtiouaie kerk nenscheu Zij erkennen echterdat de verkiezing van Passaglia welUgt voor een niet geriügdeel aan den invloed van het italLmusche gouvernement 13 toete schrijven i a In lie zitiing der vetgevendc vergadering op heden beeft de heer l ieard opheldering gevraagd ten aanzien van de expeditie naar ilexuo die hij bestreed al ongegrond en als heilloos in de gevolgen De baron Jéróine D ivid verdedigde de expeditie op grond dat de eer van Frankrijk door Jlexico w as aangerand en dat daarvoor voldoening moest worden getischt Marseille 5 Febmarij De berigten uit Konsfcmtinopel loopen tut i9 Januarj Er is u eenigheid ontstaan tnsschen Fuad pacha en den groot vizier die de nieuwe ministers ondersteunt De heer Buhver he tt de gezanten der vreemde mogendheden aaiifferaden om ge ament jk een stap te doen tegen de benoemiug der drie uieuivj miuiaters Dit voorstel is evenwel veruornen De sultan stelt volkomen vertrouwen in de ministers De statuten der iiieune bank zijn vastgesteld De soldij van het leger en de bezoldiging der ambtenaren is drie maanden ten achteren Men zegt dat er eene nieuwe leening zal worden gesloten Er zijn ook beri ea ontvan ren uit Athene van 30 Januarij De daioladeu verklireii dat er in Lacouie eene volslagen anarchie htersi ht In Je nabij ïelejen provinciën loopen de plunderaars het land af Verscheidene afgevaardigden hebbeu een voorstel ge laan om alleu die dch schuldig maken aan staat nndige misdaden voor de komst d s nieuwen konings van de alIle tie ui te sluiten BeX lijn Eebruarij Het antwoord des Konings op hetidres i tr luecdc kamer komt hoofdzakelijk hierop neder 2 M oesluit uit den inhoud en de wijze van indiening van het adres ilat lie kamer belang stelt in zijn persoonlijk gevoelen Dekamer ije c uidigt het ministerie van in strijd met de grondwet üuiiei ua trti de z iken d s lauds Ie besturen doch dit is ge chie 1 s Koüiu rs goeirinden omdat Z M die hcndeiingenin ovrreeu i itiiniutj met de grondwet achtte liet besluit derkaïET ea vuritre j irf o ntreiit het budget genomen was on iitv jf r tef vijl toch de zaken der openbare dienst geregeld iiirt j m tesu n i i m i Lingevoerde bezwaren aangaandemisbni eu in het bestuur jU ongegrond De koning betreurtv e Lr uuide tegeiistr jdig a id van inzigten maa hij is nietï fi l om de rejieu d r krjon en der eerste kamer aan de ie tn lier f kamer op te offeren Posen raarij De regering van Warschau begint tl r treiide de ligting in te trekken Op bevel imsays Wi nlen de personen die o 26 en J jigeligt wc ter in vrijheid gesteld Jn hoe 1 1 uitvoer gelegd is onbekend Te Suwalki eT de uiuoeriiig plaats gehad Pja a i Febru irij De heer Koch heeft zijn ont gd minister van buitenl zaken iu Keurhessen 1 m ijne plaats benoemd heeft die üetrek Il dj I geRe en De kapitein Durr is wegens de der ire getit ld Staatsdienaren en staatkundige i idj n ügl maj steitschennis te hebben gepiee d Men El i t Ka el het volgende Sedert ndin arht 1 lieub s eudi geene zitting gehouden dewijl het i i vi derrtcrpen ter behandeling ontbreekt jiK jrst wil d iiaud niet leencn tot bet afdoen van eenio e naardo r i i in staat zouden geraken om een ets oni verp b j e tMi f n in te dienen Bij gelegenheid van ue beraadslagingen te Bern o ehou den door de fransche en zwiisersche gevolroagtigden tot het luiten van een handelsverdrag is uit officiële staten gebleken dit de waarde van de fransche geestrijke dranken in Zwitserland gedurende 1S6I ingevoerd heeft bedragen 19 450 960 h GrOtha 5 Febniarij De landdag heeft heden met eenpari oe stemnien besloten den hertog namens hel volk dank te betuigen en hem de vreugde des lands kenbaar te maken weo ens het afwijzen der grieksche kroon Onmiddellijk na dit besluit werd te dien einde eene deputatie afgevaardigd die zich terstond van hare t ak heeft gekweten Krakau S Februarij Kielce is thans militair bezet te K roii nimeu de opstandelingen een wagen met gelden van den staat ïusschen Kurow en Kasimir bevindt zich eene goed georginiseerde schare opstandelingen De wacht bij Scaze werd gisteren door de opstandelingen ontwapend Athene 4 Februarij De regering heeft hare volmagt nedefelegd Op rapport van het ministerie heeft de constitueremle vergadering beslist dat de regering voorloopig aan het bestuur zal blijven totdat eene definitieve beslissing zal zijn genomen Eene wijziging van het bestuur is waarschijnlijk De constituerende vergadering heeft met eenparige stemmen het besluit goedgekeurd waarbij koning Ütto en zijnedynastie vervallen worden verklaard van den grieksclien troon zij verklaarde tevens prins Alfred van Engeland tot koningder Hellenen Hij was daartoe gekozen door 230 000 stemmen ömnenlanïr Gouda 7 Februarij Het concert gisteren avond gegeven door het dubbel quartet zangers gezelschap uit Toulouse heeft volkomen beantwoord aan de gunstige verwachting die men daaromtrent mogt koesteren Dat het publiek minder talrijk was dan gewoonlijk is waarschijnlijk alleen toe te schrijven aan de niet zeer tijdige aankondiging van het concert en heeft aanleiding gegeven tot de dringende uitnoodiging om het concert te herhalen waaraan ingevolge achti rstaande advertentie door het zangïc elschap gehoor is gegeven waardoor de gelegenheid nog is ge ipend aan allen lüe prijs stellen op kunstgenot om onder begeleiding van ons heerlijk orgel d voortreffelijke zangers te hüoren ileii leest in de Ulr Courant De waarde van de versnelde middelen van vervoer van de beiere iurigting der posterijen van den stoom en van de telegrafie priiigt niet beter in het oog dan als men een oud dagblad legt u iast een antler uit onzen tijd en dan de datum vau de ver ohillende berigten en die van de nommers der bladen met elkander vergelijkt Zoo vestig ik thans mijn oog op eenige nommers eener voorname hollandsche courant v iii het j iar 17 55 en zie daarin dat de tijdingen die zij mededeel ie door elk inderen genomen oud waren uit Brussel 3 uit Keulen 4 uit Hamburg 6 uit Londen 5 a 6 uit Parijs 6 ü 7 ui Frankfort 6 a 7 uit Berlijn 7 uit Weeiien 13 a 14 uit Stockholm 17 uit Warschau 17 uit Turijn 17 uit IVtersbuig 21 uit Hume 21 a 22 uit Madrid 2ü ü 2 uit Xapels 22 a 25 en uit Moscou 27 a 30 dagen Van de verschrikkelijke aardbeving die op 1 november 1755 Lissabon verwoestte gaven de hollandsche bladen althans dat hetv elk ik bedoel voor het eerst op 27 november een berigt en wel uit Madrid gc ligtcekpud 10 november terwijl het op dienzelfdeu dag mededceMe dal de Vesuvius op 1 november vuur gespuwd had In hetzelfde nommer van 27 nov schreef men nt Versailles d d 21 november dat aldaar twee dagea te voren per expresse uit Lissabon de tijdir g werd aangebragt dat Lissabon op 1 november was verwoest Te Londen zooals uit die stad in de bewuste courant v erd gemeld ontving men het berigt Tan die droevige gebeurtenis uit Parijs op 2S nov en deed de koning daarvan eue t oodschap aan het parlement en werd er besloten hulp aan de bevolking der portuge che hoofibtad te doen toekomen Onmiddellijk werden 4000 quarters tarwe tot dat doel verzonden alsmede ven oorlogschepeu met allerlei levensbehoeften en ƒ 1 20 O aan contiinten Op O december gaf het hollandsche blad waarvan wij hier spreken een verhaal van de aardbeving in eene Na Courant Hoeveel eerder zou thans zulk een gebem tenis ter kenni in geheel Europa zijn gekomen en hoe veel spoediger ook hulp zijn aangebragt Z r heeft an de heeren A C J baron Schimmelpennmck van der Oije en E baron Sirtema van Grovestins respectivelijk gezanten bij de hoven van Pruisen koninklijk en groot hertogelijk Saksen en bij dat van Spanje eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de trouwe en langdurige diensten door hen aan dea lande bewezen behoudens aanspraak op pensioen en voorts benoemd de Leeren M J V J A graaf van Zuijlen van Nijeveit tot gezant bij de hoven van Pruisen koninklijk en gro it hertogelijk Saksen C M E G graaf van Bijlandt tot gezant bij het hof van Turkije Jhr M M J L J H A Heldewier tot minister resident bij het hof van Italië M L H A baron van Ittersum tot ininister resident bij de hoven van Spanje en Portugal en M W F Sochussen tot minister resident bij de hoven van Zweden Noorwegen en van Denemarken Rotterdam 5 Feb Niettegenstaande men zich gisteren op den dag in eene schoone weersgesteldheid mogt verheugen stak in den avond de wind op en verhief zich in den nacht tot een geweldigen storm die verscheidene uren duurde In den nanacht deed een zware donderslag die door een verblin den licht onmiddelijk was voorafgegaan de bewoners wakker schrikken Het onweder dreef echter dadelijk over Nabij s Hage aan de Loosduinsche brug is de bliksem in een der wieken van een der daar staande molens geslagen zonder dat daardoor evenwel brand is veroorzaakt Een groot aantal vensterglazen werd echter door den hagel verbrijzeld Te lip is de bliksem iu de kerk en de pastorij der doopsgez geslagen ten gevolge waarvan beiden zijn afgebrand Ie Edam is de houtzaagmolen toebehoorende aan den heer Tengs in de asch gelegd terwijl te Zaandam de bliksem de molen van den heer Carpatier heeft getroffen de brand werd echter door diens knecht oiimiddelijk gebiuscht 6 Februarij De verkiezing van een lid van de tweede kamer in plaats van den heer Fransen vau de Putte in het hoofdkiesdistrict Eotterdam is door den minister van Binn Z vastgesteld op Dingsdag 3 Maart De herstemming zoo noodig zal plaats hebben op Dingsdag 17 maart Gorinctiem 6 Feomarij Door bet zacht winterweder is het begin van den plantengroei reeds algemeen duidelijk te bespeuren Ook zijn enkele ooijevaars kievitten en eenige vroeg vertrekkende vinken teruggezien Bij helderen zonneschijn veraangenaamt de leeuwrik door zijn zang het b iiteuleven reeds Vele heestergewassen en enkele hoornen beginnen uitteloopen inzonderheid eenige vroeg bloeijende rozensoorten De weilanden vertoonen mede al nieuw en schoon groen gras waartusschen eene menigte madeliefjes en sneeuwklokjes hunne bloempjes opsteken In de nabijheid dezer stad zijn ook al bebroedde spreeuweneijeren gevonden Gfcnieiigde Berigten Men gaat in Trankijk altijd voort met het zenden vau troepen naar Mexico Jn C herbnurg o a zullen 3 G40 man en 483 paarden orden ïnge cheept uit Oran Te Stut ard is de beroemde boekhandelaar Baron on Cotta overleden Meu uil te s Hertogenboscii ecu deficit in de stadskas dekken door Men heeft te Dordrecht het voornemen eene nieuwe kade aan de rivier tot stand te brengen welke van het Groothoofd tot aan den Rietdijk al doorloopen De schouwburg te Glasgow is door brand vernield Het gebouw en de michinerie waren verzekerd voor ƒ 144 000 Dit is in 20 jaar de vierde maal dat dit daar gebeurt Tn Napels wil men eenelandweer vormen ter bestrijding der roovers De pieterspenning teRome heeft 2 ï millioen opgebragt toch is er een deficit van 25 millioen beh il iL 20 millioen rente voor de staatsschuld Tegen bet einde vanhet jaar zal men 80 millioen moeten Iecr n Men vtrtelt te Parijsd it bet vreemden legioen naar Tampico zal gezonden worJen De katjpflkrisig is no eerst ia het departement van den Boven Kijn ten i uitgebroken 55000 werklieden loopen gevaar binnen kort geheel broodeloos te zijn In 18C0 beliep het effectief der engelsche politie en vaahet korps konstabels 20 760 man d i op de 870 inwouers één politicmaa maar gemiddeld was er een dief op de 115 inwoners In het laatstvan december 1862 waren er in Engeland en Wallis 1 103 540 armen die uit openbare fondsen werden onder teuud De Alabama heeft eene ealifornische poststoomboot genomen met 1 500 000 dollars KeizerNapoleon heeft het model voltooid van een stuk gegroefd geschut voor demarine Marktberigten Gouda 5 Februarij Tarwe Poolsche per 24u0 N S ƒ 385 Zfeun sche per mud ƒ 10 a ƒ U Polder S a 9 Bogge Fransche per 2250 N S 240 Dantziger pr 2100 N 226 Zeeuwsche per mud 7 50 Polder 6 50 Gerst 4 50 a 5 50 Haver 100 3 50 De veemirkt met geriiigen aanvoer de handel flaauw Boter per N 1 10 a 1 16 Dortlrecllt 5 Februarij Tarwe ofschoon geen hoogere prijzen werden ingewiiUgd was de stemraing gunstiger Puike nieuwe 9 50 a 9 70 mindere 9 10 a 9 20 geringe 8 50 a 8 80 Zoraertarwe 7 50 a 8 50 Rogge trager 2ü c lager nieuwe 6 80 a 7 30 vr soorten niet ter veil Wintergerst schaarsch zakmaat 4 20 a 5 gestort 5 50 Zomer 20 c hooger zakmaat ƒ 4 a 4 60 gestort 5 Spelt onveranderd 2 70 a 3 Haver inl voeder wel te plaatsen 2 60 a 3 10 dikke minder begeerd 3 a 3 70 Paardeboonen 6 a ƒ 6 60 Duiveboonen 7a 7 50 Witte en bruine Boonen 6 50 a 9 50 Erwten 20 c hooger goed kokende bl 7 10 i 7 20 Mesting 6 50 witte ƒ 7 40 Boekweii minder geveild doch bepaaiu gevraagd Per 2100 N verkocht Peel 173 en l7a Mechelsche 193 Bredasche 190 gelaten Dölft 5 Februarij De groiinmarkt was heden niet ruim voorzien Alleen Haver was ruimer aangevoerd waarin goeden handel tot iets beter prij en Tarwe ƒ 9 20 a 10 Rogge 7 a 7 30 W intergerst 4 90 a 5 50 Zomergerst 5 a 5 60 Korte Haver 3 60 a 3 80 lange Haver 2 60 a 3 20 Duiveböonen 7 50 Paardeboonen 6 50 Groen Eiwten 7 50 a ƒ 10 Witte Erwten 7 50 a 6 Aan stadswaag gewogen van 30 januarij tot 5 februarij 1Ï7 8 en 93 16 Boter te zamen 3270 N S Hooiboter 56 a 66 het vierde ƒ 1 40 a 1 65 per X S Ter markt 205 mud AardappeleiJ hoogste pnjo 2 laagste prijs 1 60 Deventer 6 Februarij Tarwe 7 50 a 9 50 Rogge 6 a 6 60 Boekweit 5 25 a 6 Gerst 4 50 a ƒ 5 25 Haver 3 ii 3 75 Boter per 10 N 1 s 25 a 26 2 s 17 a 18 Zwolle 6 Februarij Middelprij en Tarwe 9 Rogge 7 03 Boekweit 6 Gerst 4 50 Booneu 6 90 Aardapp 1 62 Boter pr N 1 12 20 N S ƒ 28 25 Londen 3 Februarij Boter Friesche 124 a 128 Kamper 112 a 118 Kaas Edam 56 a 59 en Gouda 40 a 48 4 Februarij Granen Er was zeer we eng Tarweter markt en de invoer van vreerade was ouk niet groot maar er ging weinig om Gerst vast en Haver meer ge7raagd Sedert eergisteren aangevoerd 360 qr inl en 4000 d vr tarwe 190 qr inl en 1230 vr Gerst liO qr inl en 300 qr vr Haver en 520 en 11660 vtjs meel 5 Febmarij Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 880 Runaeren 239 Kalveren 3220 Schapen eu 130 Varkens G Febr Tarwe nominaal Boler Friesche 124 a 128 Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 4 Februarij Susanna Maria ouders W Dakkcr eny ü t liug J D ouders ï Vermeulen en A M van Eeuwen Arie olu J t anders en D Ooms 5 Sara Wilhelmina ouders 3 Blom ta C V an Waas GtHUWD 4 Februarij A A van Omme en V F L Wortman H Jager en A K van Zutphen F Geirnaert en M Andruüi L Steenwinkel en M Heetman WOERDEN Bevallen 3 Februarij A M van Rooijen geb vaa Kooijen a M van Rooijen geh van Rooijen z M van Zwieten geb den Oudste eeo levenloos kind OVERLEDEN 29 Januarij Maria Anna Elisabeth Bruning bijna 18 m 3 Feb Johanna Schalkwijk lö d 4 Anna Maria Claösena ruim 65 j echtgen van Willem Üoo rE OUDEWATER van 28 Jan tot 3 Februarij 1S63 OvEELtnis Geertruida Ravesteijn 13 m Cornelia Hagoort 14 w Celia Beek wed van Ernst van der Grift ruim 72 j