Goudsche Courant, zondag 8 februari 1863

1863 Donderdag 12 February H 91 GOUDSCHE C0UR OrT Uitgavt an A BRINKMAN Lange Tktideiceg D ii 61 ADVERTE TIE De Ondergeteekende berigt aan zijne geachte Sudsenooten dat hij niim voor Pe aangekondigde Openbare gerookt Gelder H Spek Verkoop van ON ROEEE NDE GOE Ham Worst Vet en Bookvleeseh 1863 leii ierstaun van den Xot iri3 W J OKTUIJX DilOOGLEtVEli ald uir zal geen doorgang L EH X te GOl DJ op den 9 F ir r j j en llelfi clie Kaas en Boter alles tot een civip fn prgs Hij beveelt zich minzaam in ieders gunst en recommandatie kehben i ii lioofde VEEKCjCHT zi UIT DE IIAXD W KOK St Anfonii slr iiit Met de hunclijksi dankbeluigi j reeft e Commisjie lot bereiding en uitüeeiiii van SOEP te Goida kennis da bij haar an itraauti die onbekend wenscht te blijven gedurende VIER SflJSKOivi iuEX ill dt maand Januarj 11 TIEN Kuo VXi hSCH Toor iedere koking zijn ontvangen alliens le Cmiuuissk W POST DHOST l e Ondergeteekenden hebben zich op uitnoodiging der Hoofd Commissie ffaarne bereid verklaard om voor de T3N TOONSTELLING van OUDHEDEN p in de maanden Julij en Aucr tus dezes jaars te DELFT zal gehouden worden als Sub gecommitteerden werkzaam te zijn in Gouda en Omstreken Zij zullen zich volgaarne belasttu met het in ontv mgst nemen van alle A oor Bii sote d d 5 Fcbru crij 1S63 voor den werpen die Üetzlj Om hunne Oudheid zeldzaamheid kunstige Notaris il Klsf te Gouda verieden is mssciitn de Ondereeteekenden ABRAH M JACOB TRIJBITS Koopman cniioZES bewerkmg himne betrekking ABKAHAM TfcUBlTS zonder beroep beide ie G jiida aansei aan eene VennOOtSChap r firmi van A J TRIJBITS ZOON lo het drr eii van Handel in oudt en nieu Ae Me alei Lompen en andere norlnmende aken De Vennootscb ip is geve tis ii Gouda en heeft aanv nï genomen op zf üceiyJen datum Al J TRIJBITS M TRIJBITS KOSMOS VE ZEKERING BVXk te Z£I ST i Waarborg kapitaal 1 800 000 r Jf5i i ca v i y Ecbriiar j en 17 J ilij 1S62 tot beroemde personen en merkwaardige gebeurtenissen hetzij als bijdiagen tot dekennis der gebruikeu en iöefwijzevanvroe £ rA tijder oel asrijk zijn 7 i g opgaven van hetgeen n i dien aard ti delijk zal willen af taan uur of op 15 April te mogen ütv ngcr Ook zijn zij bereid tot het geven van nadere inlichtingen fiovda fi pob rünrij 186S T r VIRULY Voor ifter i 0 SBOO M M J FOHTUIJN DEOOGLEEVEK i ere VEKZEKLitINGS BAXK sluit Levens Uitzet Renten en Overlevingsverzekeringen tegen billijke Priniitn en vuorJeeliirc ou litien r ii OU zijU vast u kunnen uij 1 r V 1 o i De Onuer eteekenden hebben zich np 1 uirnoc ijii lloofd Commissie gaarne j bere l verklaard nm voor de TEN llidt ie te i U of op i tie GcjiiJa i l KM i u l A TüONSTiüIi G van OUDHEDEN die in de maanden Julii en Au 5tus dezes jaars te DELFT zal ge üoudeii worden ais Sub gecommitteerden cri 7 im 1 zijn ia de stad Oudewater en omstreken i 1 iOItTEUN DiLO Oordeelt niet v s Dat er Vtei er f et nufr 1 o U ra ü r tL r bt flooi G UE i Z j zullen zich volgaarne belasten met bet in ontvancrst nemen van alle Vnor 1 i HJU t f cuee5t dcOast door den f l 3t2ij om htmne oud heid seld aamheid kunstige bewerking Vmnns betrekking tot beroem de personen en merk rii iju I uit j waardige gebeurtenissen ïietzij o str Heer j jg bijdragen tot de kennis der venule Ml gsbruiken eu leefwijze van vroe r enii r d gere tiJQ ii belangrijk zijn en i u i ifii w z ie en ue opgaven aa lietgeen men i t van dten aard tijdelijk zal wiilen atstaau u liuruM welke j j o id r Huur I n ou af tot uitenijk 1 il iart te mo he e hebben i g en cntvaBïen Ook ziui zij bereid tot Oiiuergeieekende j inUcbliiigen 1 igentaal zal ot 1 Ouaeiraltr 5 Eebruarij t 63 G STEEXHOFE G TAN uLii LEE Fei ruarij 1863 01 DOEXL v D r rzoelven de I Groot Concert AN GEWIJDE 51LZIJK A OOR ZAXG EX ORGEL in de GROOÏE KERK te Gouda te geven lüor liet Fransclie dubbel quarlet ZA GEI 8 EZEL SIUAP LIT TOULOUSE met welwillende medewerking van den Ht tr Op Zondag 8 February Op bovengenoemd Gezelschap hetwelk de eer had aan verscheiden Keizerlijke en Koninklijke Hoven zoowel als in de eerste Theatres der Hoofdsteden van Rusland Zweden Denemarken Duitschland frankrijk en uu laatstelijk 30 Janiiarij 1S63 bij H II de Koningin Moeder VOORDR VGTEX te geven wordt jiierdoor bijzonder de aandacht gevestigd daar het alhier op ve cereiide uitnoodiging nog tt S COXCEkT zal geven NB De Tcktstboekjes zijn aan de deur te verkrijgen tegen 10 Cents Aanvang ten HALF ACHT Ure ENIRÉE 49 Cents de Persoon Een gedeelte der Opbrengst zal gestort worden voor de Armen alhier l N HET Lokaal Nut eii Veroiaak I el ioetteiiiiniH j tan c e JfVlJl Achlb lietrni Jittrijtiaeestfr tti Jitthoiu crs zullen de Tooueelisten onder Direciie van t ÏERK v N OLLEFEX Sc JIA FELS da eer hebben ten Tooneele te voeren op Woensdag 11 Pebruarij 1863 Gaston van Franlirijk of de MAM met het IJZEREJff MASKER Tooneelspel iu 7 Tafereden naar het I ransch van Aknoui ü en l oi it MtR Aanvang ten ZEVEN ure S Om de uitgebreid Ireid v m dit Toon eispel kan er GEEX XASTL K gegeven worden liJJZEX DEK FLAATSEN Eerste R iNoyl 49 Twj Ei LK iNr ƒ 0 49 Bij Abonnement van 10 Kaarten a ƒ 1 per kaart De plaatsen kunnen vau heden af besproken worden van s morgens 10 tot s namiddags 4 ure tegen betaling van 10 cents CORRBSPOJNDENTIE Een iii L7o diii stuk wLtltilpfit Il Uagt over de isracl badmnjitiiig n b x r d J mcdtdeeImg dat het opontLüud veroorzaakt werd door eeue noodzakdijke reparatie Het stuk kan echter met gi plaatst norden omdat de schrijver te hevig 111 zijne uitdriikkingcü ea danrti boveu ziet hij geheel i orbij dat er twee aizonleilyke ftukkcu vartii opgenomen an Te Uuekdrukkenj Yi n A B1U KJU Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donilerdairs cu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a nndb te vorcii De prijs p r Jrie maanden is i franco p p j t ƒ 2 25 l e inzendingder Adv ertentieu kan geschieden tot des morgens teu 11 ure Overzigt GOUDA 10 Eebruarij De beraadslagingen over het adres van antwoord ir het wetgevend ligchaam te Parijs zijn niet van belang ontbloot hoe 2eer de amendementen der oppositie verworpen werden Zou men bij mogelijkheid iets anders kunnen vernaehten van de tilaafsche aanbidders van het geweld dat elke vrije uiting belet Jules Favre de welsprekendste der vijf opposanten heeft met de overtuigende kracht der waarheid al het onregt en al de dwaasheid der mexicaansche expeditie bloot gelegd en de keizerlijke redenaar wist da irtegen niet dan holle woorden te stellen Niemand laat zich d uirdoor langer overtuigen en het volk kan niet ongeschokt de groote en bloedige offers brengen die dete otiregtvaardige en onberaden onderneming dagelijks blijft eischen Xog altijd blijven de beloofde overwinningen achter en het beoogde doel in een verwijderd verschiet Door gedurige bedreigingen wordt de drukpers in toom geliuuden maar geen geweld is iu staat de toenemende innerlijke ontevredenheid weg te remeu Ondanks den nood der fabriekdistricten verkeert Engeland in gunstigen toestand de geldmiddelen leveren een overschoten de vermindering der belastingen wordt toegezegd In de amerikaansche geschillen handhaaft het ministerie eene wijze onzijdigheid met regimatige belangstelling in de goede zaak van het noorden De staatkundige invloed van Engeland is op dit oogenblik ongetwijfeld zeer groot bij de verwikkelingen die de overige groote mogendheden belemmeren Pruisen heeft waarlijk de handen vol genoeg met zijne parlementaire moe jtlijkheden waarvan niemand het einde voorziet om niet ontrust te worden tloor den opst md aan zijne gren en die de rust in zijne poolsche provinciën bedreigt Het neemt dan ook reeds maatregelen ora opkomende woelingen te oniletdnikken en houdt zijne troepen gereed om het overJa nd oproer te beteugelen Want het is droevige ernst met deu poolschen opstand Xog eens al de bloem der natie uitgemoord worden om tijdelijk rust te verkrijgen De berigten zijn duister en uiteenloopend en het is nog uiet doenlijk zich eene duidelijke voorstelling t vormen van deu omvang en het gewigt van den opstand Er beslaat geen twijfel meer of het zal veel t iiilerdnik liloed en ii sp uaiing koelen om eene be Adverteütieblad Omslreken Dt prijs der Advertentien van één tot ici i rcTtirmet iüb np an het z gel is 80 Cent voor dken regel daarboeu 10 Cent Huit c iige one letters vorÜLD berekend v aitr plaatsruiuite ken die na der Kussen eigene erkentenis uitgelokt is om het land te zuiveren van ontevredenen Daar men de hoofden vn den tegenstand in het buitenland niet bereiken kan wil men de ma sa die men onder zijn bereik heeft uitroeijen Al wie niet dankbaar de minste gaven vaa deu vreemden overweldiger aanneemt die van vroeger onregt en van gerooid zelfbestaan blijft droomen wordt ten verderve gedoemd om plaats te maken vo een nieuw geslacht dat met vreemden zin vreemde heerschappij zal huldigen Ook Griekenland gaat eene duistere toekomst van burgertwisten en oproeren te gemoet Terwijl Europa zich vermaakt met de telkens afwisselende candidaturen wordt het grieksche volk aan zich zelf overgelaten en aan de onedele kuiperijen deivreemde mogendheden D ze toestand zoo verderfelijk voor het land is hoogst gevaarlijk voor de rast van Europa De oostersche kwestie die reeds sedert zoo langen tijd bezorgdheid baarde die de oorzaak was van eenen vernielenden oorlog bedreigt geheel Europa me nieuw gevaar als de grieksche aangelegenheden niet spoedig op vast n voet geregeld worden öuttcnlanïr Londen 9 Eebruarij De hertog van Saksen Coburg heeft than een antwoord aai de engelsche regering doen tcekomen betreffende de kandidatuur voor den griekscheu troon De hertog weigert om verschillende redenen deünitief en wil dat zijn naam niet meer gebruikt wordt als kandidaat In de zittiag van het lagerhuis heeft lord Palmerston inantwoord op eene interpellatie ge egd dat de Grieken tot nojtoe geen anderen koning hebben gekozen dan prins Alfreil endat van die verkiezing thans officieel medetleeling is gedaanaan het engelsoh gouvernement hetwelk dit aanbod van de handheeft gewezen Berigteu uit New York melden dat generaal Bumsidezijn ontslag heeft ingediend en den generaals Summer en Eranklin hunne commando s ontnomen zijn Het opperbevel overhet leger aan den Potomac is nu toevertrouwd aan generaal Hooker Overigens maakt het regensaizoen den veldtogt thansonmogelijk Een stoomschip der zuidelijken heeft na een h etgevecht de kanonneerboot van de zeemagt der Unie ilatterasop de hoogte van Galveston in den grond geboord 10 Februarij in de zitting van het lagerhuis op hedenheeft lord Palmerston in antwoord op eene interpellatie verklaard dat Oostenrijk nimmer een voorstel had gedaan omPolen onafhankelijk te verklaren Verder verklaaple i uister dat aan den afstand der Ionische eilaiwfen de vcN waarde verbonden is dat Griekenland die niet a iu BSti dere mogendheid zou afataan Wat Jlalta en Gibraffar aan J c