Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1863

aat deze bezittingen was Kngeland niet voornemens af te ftaan Parijs 9 Febnurij De vnortzettin der beraadslagingen over het adres van ni nvoord levert weinig belangrijks op en nog veel minder ceui stellig resultaat Ve paragrafen wonleii achtervoiïens met over rooie meerderheid aangenomen Y ca anikel in den Moniiear waarin de dagbladen tot voorzigi iïheid worden aangespoord geeft aanleiding aan het Joum dès Debais tot de opmerking dat nu meer dan ooit te voren de daïbUdschrijvers op hunne hoede moeien zyu maar ist inmiddels de hoogst moeijelijke taak aan de dagbladen eif r le rd aanmerkelijk verlisr is Het genoemde orgaan meent d in uok dat het uu eenvoudig ka i volstaan met de vcrinel lat de zinsnede van dinir het adres betrelfemle ilesieo door het rijevenil iigidia im is uingenomeu u alat die vergadering lia l a ïioord de inüohtiugen van den heer Biilauit en het ïntwoord van Jeu heer Jules Favre Le Siècli lijat zich volstrekt niet uit over de officiële nota en onthoudt zich mede ffehpel V UI eene naardering der laatste discussie in het wetgevend ligehaam Men verneemt van zeer goede zijde ilat de ru sische re treriiis op dit oogenblik ijverige pogingen door den heer de Kisseletf te iome doet aanwenden opdat de paus door een herderlijken brief de Poien in het algemeen en de poolsehe feestelijkheid in her bijzomler tot onderwerping aan Rusland a uimane L e russische regering hecht daaraan zooveel waarde da zij met het teriigroepen wm ham gezant heeft gedreigd Men üelooft echter niet dat Pins IX zal toegeven maar telfs in hel tegenovergestelde geval loopen zijne vermaningen gevaar hetzelfde lot als dat van den herderlijken brief te onderga in M M door Gregor us XVI aan Puien gerigt en die door de poulsche ïeesteiijkheid werd ter zijde gesteld BniSSfil ï ielirnarij Men verzekert dat de engelsche r srering met de onze eene conventie heeft geteekend w aarbij lij zich verbindt om voor 9 miliioen francs bij te dragen in Je kaDiiali=a ie van den schelde tol Wanneer dit vjorbeeld door de andere mogenil eden gevolgd wordt d m is deze kwestie hare oplossins nabij Weenen tebruanj an eene goed onderrigte zijde verzekert raen dat de voorloopig m jatregelen zijn genomen om twee briirades naar Gailicie Ie zenden ten einde die streek tegen moïelijke gebeunenisscu te dekken Het luintal russische troepen Polen gestationeerd is niet zoo talrijk al aiinvankelijk erd verspreid Volgensnaauwkeurze berigten wordt het aantd gesteld op 110 000 man van hetwelk geiijk bekend is het zoogenaamde russische t txAe 2 eette moet wordeu afgetrokken w ant steedsk nit eeu titrie der sterkte van een leirercorps bij de ïlusseniJUsInitend m t op het pipier Er bhjft derh dve slechtsSO OtIO laau üi r Hieruit verklaart zich tevens het feit datde op aLiI ve re van uigrmeen m ig ïeheeten w orden en hijtoch niet met eeuen slaj kan gefni ikt worden Ten eindeïrouter kraohtSDutwikkelini a i dci dag te leggen is reedsversterking uit lïusland op uei naar Polen Alen s hnjft nit Lembf de galliciseiie landdag is tot 2 M uin verlia L Men vern jnlt dat die verdaging heeft phxatsgeh id weïi is het voornemen van vorst Sipieha om bij deverte renwo jr liiring een voor tel ie doen tot het zenden vanfen idres i n cn kei er om l wigï een diplomatieken w eg tenbel r i l olen tus c ien beide te komen V f a gerucht i de markies VVielopolski vermoord voij 1 ii ren is h j gewond 1 1 I is in de jinstreken van Olknsch steik toegenont n iiHiirgenten onder Kiirow ki zijn voortgerukt tol 1 Z j hebben beh ofd dr spoorwegen niet te bescha g die treine i op hun bevel halt houden Ber I U t 1 inj Het huis der afgevaardigden laatz ih ir Lstitutionelen weg afbrengen Daar het anti V ii Lrecontrasigneerd is beschouw t men l et p de ütewone ijze vatbaar Het te i om het al en op vertrouwelijke v j i vorm in beh mdelincr te nemen r ji dringt men er op a m d tt het = i 1 onderzoek in het w erk zal doen jredeii na r d n of tiiid waarin de openbare pers zich mans bevindt Er hoor naar vele bladen beweren te worden nagegiai W je vele dagbladen op last des minisiers zijn in beiaï men 2 in hoe weiniïe eevallen proee hires daaro er het gevolg zijn geweekt a hoe zeer gering het rr tal is der dagbladen welke later zijn veroordeeld in ver2 elijking van de vnjspraken Dit moet leiden tot den grond i tg der latere stappen in het belang der drukpers te nemen De p irtij van vooruitgang heeft eergisteren eene vergailering gehouden en het besluit genomen om een oulwerp betreurude de minisierii ele verantwoordelijkheid in te dienen IV commissie van reiiactie is reeds benoemd en zal zich zoo dig mogelijk vaa hare taak kwijten Voorts beweert men dat de poolsehe opstantl zich meer e i meer uitbreidt en dien ten gevolge zijn het eersle en zesde armetcorps met een divisie van het tweede vereenigd en y pt de sterkte der bataillons op m man worden gebragt Het antwoord des koniiisrs op het adres v in de eerste kamer houdt hoofdzakelijk in dat de volkomen eensgezindheid waarnede het loyale adres is tot stand gekomen Z M aangenaam getroffen heeft Het zal het doel der regering van Z M zijn met vastheid op het tegenwoordig standpunt te volharden doch voor iedere persoonlijke toenadeiing die Pruijwis mast en aanzien in het oog houdt toegankelijk blijven GrOtlia 9 Februarij De Coburger Ztg van heden geeft een ri sume van de onderhandelingen betreffende de kandidatuur van den griekscheu troon De hertog had vier voorwaarden gesteld eene loyale verklaring met de beijersche dynastie de goedkeuring van de stenden van Gotha eene mat rieele versterking van tj rieken land behoud van zijne positie in Duitsehland daar hij slechts ad interim de grieksehe zaken wilde waarnemen totdat zijn neef die kon overnemen De onderhandelingen zijn afgebroken op de verklaring van den hertog dat er geen resultaten van te wachten waren Madrid 7 Febmarij Bij afwezigheid van den mawschalk O Donnell heeft de maarschalk Serjano in de Cortes een besluit eer koningin voorgelezen waarbij de zittingen van dat ligehaam geschorst worden Deze maatregel heeft een levendigeu indruk te weeg gebragt Hen gelooft dat een besluit zal volgen w aarbij de Cortes wordec ontbonden ötnnenlnnïi GoudE 10 Februarij Gisteren avond omstreeks tien ure viel door een onbekend toeval in het water op de gouwe alhier de persoon van J v H en hij zoude vermoedelijk ver lioiilveu zijn ware het niet dat L Leeflang zich te water had bei pien den drenkeling had gegrepen en met de hulp vau andere pcrsojen op den kant had gehaald Op Zomerzarg bij Leydeii heeft eene vergadering plaatsg had van belangstellenden in eene goede vertegenwoordigingvan onze landbonw proi neten te Hamburg en Rijssel waartoevelen waren opgekomen en aar besloten werd dat eene coram zich zou belasten met het opkoopeu van vee en daarvoor eenkapitaal van ƒ 15 000 a ƒ 25 000 zou worden bijecngebragt Tot deze coram werden benoemd de hli J van der Breggen Az S de Clerq J B Snellen mr J D Viruly en P Arone teijn In de Inde pendance Beige leest men het volgende berigtuit s H aire van den 7 dezer 31en verneemt en ik haast miju mede te deelen dat de onderhandelingen ttisschen ons gouvernement en het kabinet van Brussel betreffende den afkoopvan de Sclieide tol op den besten voet staan ilen twijfelt erhier niet aan of die onderhandelingen zullen gelijkelijk gaanmet die aangaande de aftappingen der Maas Het handelsverdrag zal zonder moeijelijkhe d geslocen worilen V in een art van de delftsche court die geenszins onbepaald ingenomen is met het ministerie en vooral niet met zijnehouding in den laatsten tij I ontleenen w ij ile volgende belangrijke opmerkingen betreffende den nieuwen minister vankoloniën Wat nu de benoeming van den heer Fransen vande Putte betreft moeten wij rondborstig b kennen dat zijnegeschriften zijne staatkundige geloofsbelijdenis en zijne redevoeringen op ons niet dien ongunsligen indruk hebben gemaakt als bij sommigen het geval is Het hangt bij de beoordeeling daarvan ve l af van liet standpunt waarop menzich plaatst Zoo groote voorstanders als wij zijn van hetbehoud der gouvernements culturss en van de voordeelen diedaaruit voortvloeijin hebben wij toch altijd den grootstenafkeer van de misbruiken die in het koloniaal beheermogten zijn ingeslopen Wij hebben altijd geweuscht verbetering en vooniitgang in gematigden zin en opheffing vanmisbruiken een eiuilpaal aan het gunstbetoon Het is degroote vraag of dat doel dat wij met zoo velen wenscheu kan worden bereikt zonder nadeel van de groote inkomsten die de staat uit de O I bezittingen trekt Is dat mogelijk dan zouden de belangen van moederland en koloniënkracht ladig kunnen bevorder l worden W anneer wij ons niiherinneren tJat de heer Flansen van de Putte in iiet jaar IsiiO in een rotterdamsch orgaau werd afgesehêtst als eeu ouafhankelijk man een helder hoofd iemand van liberalen zin en vangroote scherpzinnigheid en grondig bekend met handel scheepvaart inilustrie en me onze koloniën als wij verderop m rken dat toen aldus van liera gewaagd werd Hij is metIr die bekend jaren lang heeft hij er doorgebragt hij heeftniet in lands bedieningen en dus geene niagt hebbende maarvrij en ongedwongen met den inlander verkeerende eene zeldzame keunis opged ian van de indische zeden het l ven en de begrippen der Javanen waarvan de kennis onontbeerlijk is voor de bevordering van eiken hen betreffenden regeringsmaat regel en die zelfs bij het indiselie bestuur hoogst zelden zoo volledi wordt aangetrotfen eene kennis tevens die zich niet bepaalt tot enkele jocaliteiten wier omvang niet lijdt door hare diepte want hij heeft door talrijke reizen geheel Java gezien en Iceren kennen Wanneer wij verder van hem gemeld vinden bij zijne aanbeveling tot afgevaardigde in 1860 hij zou in elk opzigt een bekwaam onafhankelijk waardig vertegeuwoDrdiger zijn Dan mogen we niet uit oppositiezucht hem reeds dadelijk veroordeelen Letten wij daarbij verder op zijne staatkundige geloofsbelijdenis die hij 7 febr 1862 in de vergadering der kiesverceniging Orde te Rotterdam heeft afgelegd dan mogen w ij hem ook op dien grond voor als nog niet bestrijden Hij wees foch op vier boof lbeginselen waarop voor Indie moest gelet worden 1 Dat men wake voor het rustig en voortdurend bezit van die koloniën niet alleen uit materieel belang maar omdat het slechtste europeesch bestuur nog beter is dan het beste inlandsche 2 Dat men het verschil van toestand van landaard godsdienst zeden gebruiken begrippen van bezit niet uit het oog verlieze er niet vergete den invloed dien een tropische zon uitoefent op 6 breedte 3 Dat men eiken maatregel dien men neemt eerst en vooraf toetse aan de belangen van de schatkist ladie brengt veel op maar kon bij een goed geleid wordende ontwikkeling meer produceren zonder de lasten der bevolking te verzwaren 40 Dat men bij de zorgen voor de moeder ook vooral niet vergete de behoeften en regtmatige eischen van het zich op grooien afstand bevindende kind Letten wij nu verder op de redevoeringen die de heer Fransen van de Putte sedert zijne opt eding in de tweede kamer en bepaaldelijk in december jl over de koloniale aangelegenheden heeft gehouden dan hebben wij daarin meenen te bespeuren een hart dat warm klopt voor moederland en koloniën dan blijkt diuiruit dat hij volstrekt geen vijand ia van het eultuurstelsel dat hij het niet aanvalt dat zijne oppositie gerigt is tegen de misbruiken dat hij een overgang wil tot een toestand dien hij veel beter acht dat hij het eultuurstelsel vooralsnog een noodzakelijk kwaad acht en dergelijke verklaringc i meer In Pruisen moge het mogelijk zijn zonder budget teregeren in Griekenland zonder koning in Frankrijkzonder medewerking des volks in Italië zonder de eenheid in Hessen Kasscl zonder kamer in Engeland zonderGods genade in Nederland is het regeren onmogelijk zonder minister van koloniën Daarom is er dan ook wedereen minister van koloniën nadat de portefeuille eenigen rijd was vacint gebleven De heer Uhleiibeck mogt rrcen genade vinden n de oogen der jonkerpartij al de heer Fransen van de Putte het haar naar den zin kunnen maken Ongetwijfeld neen Hij is ook van het geioof dat vrije werkzaamheid in Oost Iiidie de ware nijverheid zal in het levenroepen die men er nog niet kent hij is vau de leer die debelijders der nieuwere koloniale politiek huldigen Die leer isgevaarlijk zij heult met de staathuishoudkunde en kleefthet gevocden aan van Hugo de Groot Niets is verderfelijkervoor een staat en verhaast zijn ondergang me r dan een pamatige gouddorst En wij zijn zoo aardig op weg geweest om Spanje na te doen dat tot Peru en Mexico riep Goud millioenenl en dat door die millioenen lui werd en tenonder ging Fr s Gravenhage 8 Febmarij Gisteren avond is aan de leden der tweede kamer rondgedeeld het voorloopig verslag van de commissie van rapporteurs over het wetsontwerp betreffende de cultuurondernemiugen in Nederlandseh Indie door den afgetreden minister Ühlenbeck voorgedragen Nagenoeg eenparig meende men dat er behoefte bestaat aan regeling van geheel het onderwerp der cultuur ondernemingen bu teu overeenkomst met het gouvernement Het ontwerp zelf ondervond zoo als bekend was groeten regenstand uit verschillenden hoofde 9 Februarij Herlen zijn rondgedeeld de ontwerpen van vet aan de tweede kamer aangeboden 1 tot regeling vande exploitatie der staatsspoorwegeu en 2 tot bekrachtigingvan sommige artikelen eener concessie vin exploitatie van taatsspoorwegen Het hoofdbeginsel van het eerste ontwerpis de exploitatie wordt naar de bepalingen van deze wet aan bijzondere ondernemingen bij concessie gegund Zoo deexploitatie op geene aannemelijke voor vaarden is te gunnen geschiedt zij van staatswege Rotterdam lO Februarij De kiezersvereeniging Orde heeft heden tot kandidaat voor de tweede kamer in plaats van den heer J D Fransen van de Pnlte ïe tpld de beer W A Vinily Verbrugge burgemeester an oriiu liein Woerden lO Februarij Door den gemeenteraad alhier zijn op 6 dezer tot hulponderwijzers aan de school voor kosteloos onderwijs benoemd de hh H Kok van Utrecht en A H van Westing van Maarsen GcmeDgde Berigten A oor een lid van de tweede kamer te Zïerikzee zijn zooveel kandidateo aÏ3 voor de grieksehe kroon Ook Spanje zal weder troepen motieii xenden naar Cochinchina om de Franscheu te helpen Men beweert dat de Turken de hand hebben in den poolschen opstand Dat hebben rij dan toch van de Russen geleerd Er is reeds tot een bedrag vau ruim twee milHoen geteekend roor eeoe vernieuwde poging ter verbinding van Europa en Amerika door een telegraafkabel De senaat der unie te Washington heeft een voorstel aangenomen waarbij verklaard wordt dat ffFrankrijk door de wapenen tegen Mexico te voeren het volkenregï heeft geschonden Chiii heeft een gezant naar Meiico gezonden om den president Tuarez zijne sympathie te betuigea De koning dt r klopgeesten de amerikaan Hume is op de tuilerien voor den keizer tu de keizerin werkzaam geweest als medïuin Men vertelt dat Mazzmi over oostenrijksch gebied naar Caprera is gegaan om te confereren met Garibaldi Bij den braud der doopsgezinde kerk en pastorij te lip is de belangrijke bibliotheek van den predikant met vele zeldzame werken geheel vernield Garibaldi heeft aan zijne vrienden te Grwiingen een beleefdbriefje geschreden Deri 5 febr bedankt de landdag te Coburg harenhertog voor het weigeren der grieksehe kroon en dea 6 febr verzekert Palmerston dat men daarover nog druk onderhandelt De prnisische afgevaardigden kregen staanplaatsen op het concert ten hove Men wilte Parijs eenige zetels in den senaat erfelijk maken Te Londen Z jn welgeslaagde proeven genoEDen met den pneiuuatiscben of luchtdruktoestel tot vüortdryving van wagentjes met fariefpakketten door onderaardschebuizen Te Meppel heeft men besloten tot de oprlgticg van een edingerigt gymnasium Geheel Nederland ziet verlangend uit naar zulk eenwonder In Mexico vergiftigt men de Franschen met atrijchnine Het fransche dagblad van Petersburg erkent dat de ligting van rekrutenin Polen niets dan een valstrik was om het oproer uit te lokken enalzoo de ontevredenen uit te roeijen Edtle staatkunde Het antwoordvan den praisischen koning op het adres der tweede kamer is den president Grabow ter hand gesteld dcor een gensdarme Duizend Arabieren worden voor Mexico in rescheepf Het zijn vrijwilligers tegen hooge soldij De heer Soeleus wil een paardenspoor leggen tosscheii Amheai enNijmegen Deo febr is te Hardcganjp de bliksem in den toren geslagen waardoor deze en het kerkgebouw in korten tijd een prooi dervlammen werd De commissie door de italiaansche kamer aftezondenom een ond rzoek in te stellen naar de rooverijen in apcl5 heeft eeneeerewacht van 000 man infanterie en een regimfut kavallerie Bijeen portretschilder is door koningin Victoria eene groep besteld van hetbruidspaar en verdere familie waarvoor hem ƒ 3G Ö00 wordt betaald Eeu knperschip der afgescheiden amerikaansche stalen kruist in de hm van Bengalen De generaal Fore zal de stad Mexiro niet voor halfmaart innemen In Frankrijk bestaan tegenwoordig IfOO das tn t ü bladen waarvan er alleen te Parijs 576 het Ucht zieu Itaht wil rneide euiopcsche staten handelsverdragen sluiten op deu voet an het metFrankrijk geslotene De oorldureüde westelijke winden bedreigen oo met eene koude lente of ee buitengewoon drtnigen zomer Op uit december 1 S6D bedroeg de bevolkiog van Ja a en Madi ra 12 716 717 zielen Eiiropeanen 22 Ö i3 Chinezen H9 t i4 Arabifren 6133 aadei vreemde Oosterlingen 2C 2 inlanders j 2 514 262 De onderkouiiig van Eg pte maakt zich gereed den sultan zijne hulde te gaan betuigen De gewezen koning van Griekenland schijot zich te willen tevredenhouden met een groote rekening van chaüe en onkosten Mtii beweertdat de zuidelijke amerik staten in Eü tp i eene leening van 24 millioengulden gesloten hebben die tegen 90 pC uitgegeven wordt De Franschen hebben te Acppu co wapenen gevonaen die af feomslig bleken uit de A ereenigde staten Een noord brabaut=c predikant houdt ook correspondentie met Garibaldi IngezondcD Eenige dagen geleden hebben nij gezien dat een adres aan Zijne Exc den Minister van financiën is ingezonden strekkende tot verzoek dat eene strengere controle zal gehouden worden op de boekhouding het beheer en de verantwoording van gelden door de ambtenaren van de nederlamlsehe bank Het feit dat daartoe aanleiding gaf is van algeineeiie bekendheid een der hoogste ambtenaren aan de bank heeft op schandelijke wijze eene zeer aanzienlijke som verduisterd en zich uit de voeten gemaakt Die daad hoe slecht ook op zich zelve wordt te verachtelijker wanneer men het hooge stindpuut nagaat waarop de dader geplaatst was In het genot van het volst vertrouwen en een hoog inkomen vorderde echter eene buitensporige verkwistende levenswijze meer en meer Gewis waren bij een iiaaunlettend toezigt op her geldelijk beheer handelingen ontdekt welke welligt reeds vroeger aangetoond zouden hebben op welk een onw irdige wijze misb uik werd gemaakt van het onbekrompen geschonken vertrouwen Ja het is waar eene contn le bestond er maar hoe weru die uitgevoerd was het niet meer de vervulling eener formaiiteir dan wei eene grondige verificatie zooals het belang der zaak eischte Maar hier scheen die strenge opname der gelden die er moesten zijn krenkend en vernederend voor zulk eeuen hooggeplaatsten ambtenaar zulk een toezigt is wel noodzakelijk en gebiedend voor mindere comptabelen die door eene bekrumpene financiële positie al zeer ligt verleid orden om eerst tot eene leening uit de kas lunne toevlugt te nemen om later van erger tot erger vervallende eindelijk alle beginsels van eerlijkheid vaarwel te zeggea maar dat was niet denkbaar bij iemand van diea rang en stand in de maat