Goudsche Courant, zondag 15 februari 1863

deze zaak in beginsel ook omtrent dit punt met klem zal ondersteunen en s voiks belangen daarin behartigen ten einde den oiiguiistigen indruk door uuttelooze verspilling vero rzaakt weg te nemen Burgerlijke Stand GOUDA Geboüln 6 Lbruarij Go ltfndu3 Corueli oudt rs G C Maskani ea J allders 7 Josina otitltis b au Kijk en J de Koniuc Gerrit oudtTs F C an der Mark e i M Otgecs Isaac ouders 3 Bik en L OviRLLDEN 7 februarij i Jiruistens 19 m J an Dam 16 ra 8 J v u der U eijden 4 m ïj Prinsenberg ni ö L Kroeders 1 j XI 111 J bamsou 61 j SCHOOXHOYEN Ingeschreven van 30 Jan tot ö Feb 1S63 Gkeobln Johanna Enimirentia ouders M Deumers en J M Brouwer Maria Dlisabeth Johanna ouJer G van der Dussen en A bcheakel Ovii EDL v J Okhuizen bijua 2 J J Perk 72 j echtf en va B vau öousbtek J an den ilerg 63 j echtgcn van II Hoo kaas Grtkolwi D is met L an der Keijdcn T Plentric mét C Burghoorn OUDEWATER van i tot 10 tebruarij 1863 lunigje Trtels geb Kozehoom z Aiitje Scutncr geb Johannes Vergeer weduwen van Johanna Verhooren 7 j Vipliija athariiij Kragt wed an Johannes Adolf HoUeuberg 76 l GiiMWü Jonannes Ilcndnkus de Groot m 1 E isabetï Barbara Pou Londen lO Februarij In een door het manchestersche s initc uitgegeven erk over tien katueniiood vindt men o a de volgende opgaven 534 593 personen opeenr bevolking van 2 010 110 zielen verdeeld over 152 gemeenten leeft van den ka toenarbeid Hiervan jn er 228 129 geheel zonder erk 159 537 werken een klein gedeelte van den dag teruijl 146 927 den ganschen dag bezig zijn Het vnr orgiiigs cornité heeft ongeveer39 474 £ per week noodigora in de dr ngendstt beiioefteu te voorzien Een hoüfd irrikel n den Morning Post geeft te kennendat er van le westersehe laogciirlheiien geeue oiidersieuniugvoor den poolsciien opstand t vervvachten is Geen ra tn dieeenig staatkundig inzig en geiu iiigdheid heeft zegt dat orgaan van lord l ilraer i in zal zijne goe Ikeiiriiig kunnen onthouden aan de door het frinsciie iroiivenjeinent bij het wetgevend ligchaam afgelegde verklaring dat het niet gezin 1 isom voor Polen a iii Rusland den oorlog aan te doen De hr Billaiilt zcide tei egt dat de pogingen der pi oiseiie opstandelingen geen ander gevolï dan nieuwe r üiipen voor hun ongeliikkiï land zonden hebben dal is eene uedroevende maarpr ictische airheid Xiemiud k iii het afkeuren dat het fransehe gu nernemeiit niet gezind is om met het hoofd tegenden muur te loopen Er zijn andere mogendheden die metRusland de hmd in de lerdeeling van Polen hel en sehad namelijk Oislenrgk en Pruisen deze zonden ouk hunne voormaals poo s he beziltingen door eene tusschenkomst van Frankrijk iu gfva ir zien komen Z n Ier medeiierkiug van Ojstennjk en Pruisen zal Poleiir on if ii mkelfjkhei 1 waarschijnlijknooit norleii hersteld en op die me le erking is on l inks den toenenieudeii najier vin O isiciir jk en Pruisen jegens liii1 111 I cj neiiiig voorniiziirt dit ij met anders kunnen liieii d iii ilen Polen de liehariigiiig a iiibeielen vae den hun dour i u lieer liill iiilt gegeven raad om hiiiiue hoop eer opde bekende deukwij e van kei er MeMiiier ie vestigen dm i p liiiiiiie eigene sirgdkrichteu of op de krachtige oudersUu t nuig i ui ver vijder ie siaien 1 12 Febr Uit Xeiv York uorit van 2i J m berigt d ir het Püiom ic ieger z il De tir van W is dngion verzekert dat Hooker pi in heeft op enis ge oper ilieu jeiierial Ui mt heeft een regement uit Illinois wegens insiiiior linatie eu poging om zich aan de uidelijken o er te treveii laten outuapei n Uit Hnana wordt i m 12 jm gemeld dat in Mevico e guei Uas de geiiiieiisch ip lussclieii Vera Cr z en Onz dia verstoren De Fra is hen heblieii A Mpiileo gel um i rdetrd na drie il igen liebben zy het fort genomen Je k munnen vernageld en zijn toen verder gegi in Parij S 1 1 Febni irij Jn lierigten uit Vera C riiz vanden 17 jnniiarj w rdt gemeld dat de gezondheidstoeslandder i ransche troepen uitmuntend is Hel laatste eonvooi artillerie is 10 jiiiurj 11 n O dl I vm t I TE KOOP TWEE naast elkander staande HUIZEN met kleine T iiln ftn er achter op den Hoek vaa de Blaalwstea it Te bevragen franco bij A DERCKSEN rryzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 10 Februarij llooirste I Gil le i rt Ned w sch 2 dito 3 dito i Amort Sijnd 3 ilandelin i 0 1 Leening 4 Vand H Sp 41 d Rijnspw 41 2 België Rotts ay Spanje obl 2 d buitenl 3 d biuueul 3 Portugal obl 3 Kusl obl H 5 1828 29 5 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 tl 5e serie 5 d Ge serie 5 Volgrf Spw 5 Pruisen Isö 9 5 Oost bij Goll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 di reuteAmst 5 l iiat 1S Ö4 5 Me oblS51 3 k u 4 9Ï V 99 993 Vis 46 5oy 4fi V 903 2111 797 65 Ter BockdruUerij van A BRI NhilAX een □ rei bei nËT tiire c ver ütM ïihappij Wel nn het feit 19 daar ea belanghebbenden achtien het drinïeud Z F c den Minister te verzoeken dat en beter t ezigt zekerder waarborgen voor hunne ie PU dat geen invloed of rang den rekenpligV ii ecu auihoudeud streng toezigt en personele jkheid hect t r i pl iati gegrepen ain de Xedcrlandsche G 11 v m u ire he niet weu clietjk dat het verzoek nu inge o i len do r ile g nteres eerlen een algemeen verzoek iver 1 a a alle t kktn des bestuiir i d it eene zeer strenge ver mtwcordelijjcl e d rastte op hen aan rtier betrekking soins tonnen gouds worden ver rouwd Herinneren wij ons wat omtrent het stoomschip Groningen IS geconst ileerd hetzelve werd onder speci ial toczigt Win rgks nege gebo d onder een opzigt van menschen van nier kennis ea ivetensch ip ineu de besle verwachtingen van welslagen mogt koesteren en hoe is de uitkomst geweest Wie betreurt niet ue tonnc schats letter gk verspild met dat hoogst kostbare en onbn ikbare dok te N ieuwedieo had men weliigt gevolg gegeven aan het voorstel cm het werk naar e n ander plan uit ie voeren dan zouden naar men verneemt ile lannemers voor een half millioen meer hetzelve voor hun e gen risico hebben willen daarstellen maar neen het plan moest doorje et worden en de reddelooze toestand waarin zich het dok bevindt doet bij ie4ereen de vraig rijzen op wien de verantwoordelijkheid rist van die heillooze lerspilling lif l VLLF N Vrei tjk dt liaiDEN Dit IS eeue zaïk w arbij elk Xe lerlan ler belang leefr wint het kan en mag hem nie onverschillig zijn te zien of het geld door hem als belasting opgebra t verspild en op ondo lm itige wijze zonder verantwoording en Btritfoloos uitgegeven of wel op n ittigc wijze besteed wordt Daarom is het wenschelijk d t in alle takken des bestiiurs en niet alleen im de Nejeriandsche Bink de rontróle en het toe igt zr uucr aanzien van rang of persoon strenger worde gehandhaafd en zjlks vooral met het o ig cp de eerlang aan Ie vangen belangrijke werken voor de waterwegen Wij vermeenen zeker te zijn dat ons tegenwoordig krachtig ministerie ADVERTENTIEN Heden beviel zeer voorspoedig Tan een welgeschapen Zoon MaRIA CORNELIA T i DEN TOORX hartelijk geliefde Echtgenoote van P VLASVELD GoCDA 9 Februanj 1 63 9 Er IS GEVONDEN een Gouden Ringetje De eigenaar daarvan kan zich ter temgfaekoiiing vervoegen bij den Uitgever dezer OiiuDt werkzaam te zijn in Woerden en Om streken Zij 7ullen zich volgaarr belasten met het in ontvangst nemen van alle Voor werjien die hetzij om humie Oudheid zeldzaamheid knnstige bewerking hunne betrekking tot beroemde personen en merkwaardige gebeiutenissen hetzij als bijdragen tot de kennis der gebruiken en leefwijze van vroegere tijden belangrijk zijn De Ondergeteekenden hebben zich op Bitnoodr iinï dtr Hoofd t Miui sie gaa ne bereid v rklaard om lonr de TENTOONSTELLING van OUDHEDEN die iii e m aiiiien Julij en Augustus dezes jaars te DELFT zal ge Zij verzoeken de opgaven van hetgeen men van dien aard tijdelijk zal willen afstaan vóór of op 1 i pril te mogen ontvangen Ook zijn zij bereid tot het geven van nadere inlichtingen Woerdtn 10 Februarij 1863 C J BREDIÜS J PE KOXIXG Jz N ERP TAALM X KU houden worden al S ib irecoiiiinitteerden A BRINKMAN Br LKHAXDELAAR Unge TittuWeg Wijfc D N Gl te GOVDA Eeeommahdeert zich tot het kveren van alle Binnen eo Buiteniandstlie Boeken Tijdschriften ene alsmede tot het plaiitsen van ADVERTENTIEN in alle COURAXTEX levert binnen den kortaf nio elijkcn tijd alle Kantoor Boeli en Steendruknerk T kaïerns rii i vel FERSC TT g raagd een GESCHIKT i JiSSOON to het vemgten an loopwerk x i X a 7 fT biii fcf irjzen hij iieeft voorhanden veliU Schrijfpüpier van fA r n en hooger Postpapier van 75 ts de 40 kaferns r f 3J0 vel 1863 H 92 Zondag 15 Februarij GOÜDSCHE COURANT Advertentieblad Onislrelieo en voor Gouda en Uit rave van A BRINKMAN Zauf e Tiendticeff X u 61 De prys dei Ad ertt i iiti an een tot zes reg ls intt inbegrip an htt zt t is feÜ Cet t oor eiken rejii daaib eu l i Cei t liuirengcwoiit Utters ucrdeu berekend saur plaatsruiuite Deze Counmt vt rsclüjiii des Du viurdaj s p i ZtmJairs In de Stad irschiedt de lutf iu dc s i uiuU ti ürea De prijs per drie maanden is t 2 traim p po t f 2 2Ö De iazevAiug der Adverteüt i u kan gescliitdt u tut des luorjueus ten 11 ure öuttcnlanïï Forey zou den 23 dier maand die stad verlaten om zich tivereenigeu met de troepen die reeds op eg aren naar Puebla Men geloofde dat ue militaire oper itieu voor dii stad op het einde van januorij zonden beginnen ici de ontruiming van ïampico is een t e2 in gemaakt Volgcus berigteu uit Cmrera gaat Uariba Ji s irfre u j goed vooruit zoodat hij ueldra zonder krukken ai k iiii m loopen Hij heeft meldt nicn tot eeue depuiat e Puien e egd dat hij ingeval de opstand mei eenigen k m on xm n nog voortduurt als hij geheel geiic eu is hij zie i i ij di P den zal voegen Bijn i al de Polen die hier te l inde I af d naar Let tooneel v m den op t ind er rukk u Mui t hul f iigt den turkschen gezant hen da inui de rn id le i j Me hebben Cl I I z jner p at j In de zitting van het c j heer D irimon net door hfin en vu Vüorgednigen f meudement verle liL i afsühafhiig i er net oj i iuir us i u n Iil il Laurent heeft hierop gi i u rd il im n du r zou terugkeeren tol de iii jr i en der 2C t rinj Süonlijke De heer Baroehe be reurde u i er di ci iii i i s over een zoo teeder onden cro l kuuc i lei hiervan gewegerd de re ie v m den heer iiji n s u uaar ain IJ het r gens niet 12 p ebruarij Heden heli jii ii iiu e am i tu ii naar a inlenling v in deiuon r ii a door een i i i den ten behoeve der Polen bewirk ielligl E n g fttreeks 12 of 1500 k eeKelin ii br nor i ile i deinen in de reglea eu me t i e b a zien i liet hotel C artorNski beijei i n r luui zegt oa heffen vau den kreet Leve l jicn De orde 1 = o gesioord Marseille 12 Februinj Uit Kon r minopei or It onder d ig eci em ig v m ö fjbr j 1 geinel l dat een delinitie c ovoreeiiKoiii t beireiiende de nieii e turksehf bink den vongcii fl tg WIS uenc eii 1 met de gevolinag igden van hel ere liet mmulier e 1 rjs en de oitoin i iuis iie bink Ie Lniden De concessie is verleend voor den tijd v m 30 j iren het ithii sciiappelijk k ipit ial is bep i ild op £ 2 ïaü 000 De bank zal h ire oper itien binnen den tijd v m es nu iiiden a iiiv iiigeu Te Koust intinopel en in de sleden wa ir een snecnrsaal wordt opgerigt zal een legde kofrs worden iuüevoerd De bank zal bel ist zijn met lie ontv ingst van de mkoiuaten van den staat en tevens de i nituetaling op zich nemen vin de binnen en buitenlaudsche S hulrl Ind en het blijkt dat de overeenkomst beantwoordt aai de ven achting dan zal de toekomst van het tnrksche I rijK verzekerd zijn De sultan heeft bevel gegeven dat een I onderzoek zal worden ingesteld omtrent het financieel beheer van den staat Uit Alex üidrie is hel officiële berigt ontvani gen d it de nieuwe onderkoning van Egypte met het aan stoiinde r imazanfeest te Konstautinopel zal komen eir 4 zijne hnbie aan den sultan als zijn opperleenheet fe biedelT S i iii i i