Goudsche Courant, zondag 15 februari 1863

1 t OJ o IHt o d cii I lan 1 Iriukrjk i O i an 1 jk luizin 11 Mnter ele ripo u ïijt buc Il e op I opici 1 r en i i iiu ue en p u i rtliitu p iJ i W lui llf 1 1 vm dc clK pryvn e u e m uj i t Hoogirije zoo er njdeid 1 = II ont I e pjo mIh op t lud B dm o l ve re II 11 irt 1 iiui ue i i neu uit li fr 1 Omin lutt dt poUt up iiudnugviu Jt 1 lik ri lU tot e tend de oprigtiii uï c uit té llui L lert z jn cl i t 11 ï u uil it Uiijk dit reeds d hc el r iï 1 n tue i ii puuteii i 1 Ie ht t ie ü ml op een u dit 11 iutrj u 1 Uu iuddiari 1 I 1 n üi h miK 1 t luilu lilt 1 i I e houili n lii f 11 lot m dappti 1 liet ge luch tlü de 1 t iJi op tei biP ll rll II en u I tde blad lee t 1 bj paol I Ie r liutioniir cjuin den boertnIt OM 11 kn 1 uiiiier hetlt doen be1 tu h ir I l du te Ltjiber uiii en Jitüjui me gel jk doel die Ui II 11 itn 1 lubber Lik üurverp K s ïeiruik km orleu norilt i iiinnil lom tu dit te Lemberg m 1 ia welka Ie en niemind kent rp en tld en 11 rii uiJT en liet tunJ h 1 nut 1 u lil 1 hilleudc k tt J oi eer i m Pu L It V U lil 1 nc uüt i gt ondtn j UI il I r i rui la oog te 11 ri IC uur loicu ui up dtu m limdt l 1 1 Cl Lrl zu 1 i iLi ie retccinen 11 11 l e r 5 i uj nctmt ui 1 l Ul 1 lik ui m 1 ir L Lent hos 1 1 p u 1 1 h 1 1 u Men i OU t het 1 d l II l u t 1 R 5 ui i on ei Il iitl 1 h n 1 k lil d en tr 1 ril 11 0 lil e pi i iiui der tu K i 111 1 i tiuiii liitr Il UK 1 U 1 i i r 1 1 11 t i jul jk i k i imu JU r 1 ft li ui 1 f b IV ib 1 1 0 u LU u Ui L l 11 je r b htt H intro lutii i in dt jili i fu 1 1 1 i ijl i d it oiiir ei I i i lar 11 liiU lu iii t UI t om u ji op tu 1 V uhij j iij UI trjiptn a MU l l i iiiuiJe dit dt 1 t l l u KI el 111 JT 1 ceti 1 ita rdtn ten jntuerp u ut lil e tieii 1 tïi d i II b j de 1 ie oor li t 1 ei 1 il r 111 t o t rut list u 1 rcoi ril n I n i or It M i 1 uitl jk n e 3 1 tl d 11 Iipl iioii t jjrprjiivf j vC oim 1 ui lil dui zi i en dfii 11 V I N tl k h 11 Li ei tr iit ta itli lui t 1 h Lp iliii 11 tn het outueip Lr zil icr dt tute U u in LiUeiit uer 1 nduec il niti an uui kn op locpen de I t ec Jiifu ge lureude leht koiiiui dieu tpt t f 1 dieiilkn vrjdjk hu iiil luc tn i de liti ijd bj het lejrtr b V Lj iriii ii b n Li 1 r k ke 111 r IfU het 11 j uei de be n dt 1 i h o l 00 r 1 en atait van zaker in II jr Mn chijnt van bei e k uUen reig nJe mbjheid der Eu=seu de thuk cht la te boezemen de wanhopende po j eta ii e I Ue lU vier j uen uucn be ooien I neaontueip de rigeinj L litiis pliiriigeii op ko jpv uir Il dien ijd moeten vervuilen edert 1S54 waren n in it zpfde de minister dat hij r vooringenomenheid niet iiltil ui OU orucu Liidei p uet ut l ur irenotuen on eei c bcuoemtn bei t met de c ider ïinïeu lu msurgui i en di oe te vvnik die de rti sisc i troepen n uen ovu 1 Petersburg S lebmanj Alen ernijt hier der regeriu g hut onhudigi ei ontijuise toep i= ing der rtcruteringsviet dtn 1 L 1 en ovtiheden lu Polen de nillekeunge nij e vv 1 ZIJ die Uu Uitvoer htbbtu gelegd Meu la over il lu bit publiek zeer nituu gierij hoe het er nu in Polen uitziet raair niemuid vittt het en de oiBciele mededeeliugen komen uit geen vtitijuu Ie bron Intusschen schijut de opstand grooter uitbrei din te 1 ebben erlangd UI Polenen de luigienzeude pioviucieD dm de re fiin el vul weten Warschau 1 ch Door de op t indelingen zijn 6 3 000 r in bealag L tuomeu iin het bureau van in en uitgiinde regten te Soiiiuiu iO 000 cenleuiira lood die zij ook weggevoerd hobtii ijn gedeelU jk door htn betiaid terwijl de gelden vil de pijiueg uuettie gehtel onamgeioerd zijn gebleven Lit vt r i iiiitudt berigten zilfa vm rusMsche zijde meeat me i te kuiiutn opuiktn dit de m igt der opatandUingen grooter i tiin aiiiv ii jk uei 1 vermoed Madlld 12 lebiiiirg 1 regering heefi be loten de ej ia te OU biudeu lu t bc l ut li ekln olficied opinbaar u 11 iM VI 11 len D nieuut kuit i lej eu 15 ilei bijeengeiuipp V 01 ku om ovcr het id te stemmen 1 e beii tcn uit II iv m i v ui 15 J luu iry spreken ten eili hu berigt cgen nopena eene neder i ig der trinachen bj I ll lil Atll3Qe I lebriiiij Het voori i i beum 1 schijn met i ue tl jo t juir taik iii pHi a v ui krtchtig de bind te i lil i n k uliuj der ziktu de hitilhaving v u oide en kij t it 111 het II oorl g I eett blieken v ui u iklieid geo even door de be ji 111 u Vil 0 111 kiullie icii tot i Ij id lut inijooi cndit ui tui k 1 V 111 41 iJ bjiliiui ill on iel ii itr hl ibui vuiui tn oudtr be lieiging voor kop biie i it t 1 Ie ir 111 t lu liet iegi r biijtt leii e iieiiini e I jit UI f i ip ie iiLUa hen De j nige lier i die bij k jiiji rii k r ai ld tu LÏicn le kaztine Ili iii ii htt pikis Ia opgi i t i noï niitttiu tu men zegt d it 150 UUO drac iiiuj I e l vooi hem jtti cu won ii VGl a CrUZ Januirj Lr Ijopen vtracliiilcnde geiiit i leii i L iS het ecne i eeii corpa v iii 10 000 McMcineii nu Put lil komende met eene h ui the diviaie ter sterkievai 11 lüO mul aliu a ceuetat met het gi vol dit dt Iriiiathen p lifftu uerleu ui 2000 lu ui am dooden verloren olgen tl 11 luetle eiuclil iitel bj Hio rc etu gevecht p iita ge lil t iaai lie i 5Ü0J McM 11 tn cii dt div aie vm guierml j i r 11 tl vvieua ver us b dt e ge t reuli il op 1 jO mui uorlt b j iO t Aoigtna iii dei It Jl ncht ou Pue jl i a ui IL liui5 iin ijn ovti fi geven ei zi 1 n de t I i npico m J 1 ip 1 ontruimtt htblien Ömncnlnnö Gouda It Itbruiiij Ej e pini e ijke cominiasit to het 111 III eitn v m bjdr ji u ttr oprig luj v ui een gt ien vte ken voor wijlen zijiie doorluthtige lioogttii den hertjg Bern h ir 1 V m Siveii A eiin ir I ii en le i i ontv iiigtn v m dt ii ge i ttueu 93 00 en V in httginu i n 2 Ja te amen IS Ja Oibitr hetit zith a iiiti du i op ii jmg v lu het icvti beroofd zekere pijpm ikeiakuetht 1 11 de oorziik vm ditnooillotiig bt luit 1 onbekend Ill hel tn de indiathc htiigten rets belangrijks din deaa iküint v m d n ii euwtn koinm ndint v ui htt indiscjie legeide initui ut generul btnimpt toch ic en vvij diiriu ook eeneb houvu i 01 lent den g ug dc be tuur lu het ifgtloupeujiii eu w it voor de toekoraat te hopen en te vreezen is Zoo lezen wij in het 1 itivi lache h mik fbl ld Bestian er u i bj het eu ie vjn lu jiar 1 02 in indie vele redenen V m bt ci illicul en kom uti m t let oog op de tu i i t zoo dour gebrek lan dociimtige or juiiaitu doel Il hotsen prijs er eeis e levi u behoif en in Iii ie i dooi de weinig liberale houding van iejeil md tege i iver de e btji ting er zijn toch ook redenen V m be noediging voorde foekomat voorhanden Een lindvoogd wiens helder doorzigt meaigen liberalen mnt regel doet nemen al bezit het oude stelsel juist m zijne n iaic omgeving i eszelfa ijvenga vooratandeis een 1 mdbouw en nijverheil lie onder geliirigen druk ge lung menu e krach en tot ontuikkeling UI het spel brengen een handel die op soliede groudaiagen ruat en jnist bij de financieele moeijelijkheden der iiatatt maindtn de sprekendste bewijzen heeft gegeven van energie m het scheppen van nieuwe hulpbronnen en eindelijk eene pers die hoezeer van tijd tot tjd buigende onder mngti gen peisjnelen invloed ethter toch gedurig vooruitariit op het pad der veidediging v m de ware beginselen w iirmede Inde behooit geregeer 1 te worden zic daar de teekeneii die hoop geven op een beleie trtkomst en iedereen tot volhuding mnp len iinsporcn die leli a in het voorstaan van het algemeen bduij vin id Iiidit heeft toegewijd De Jiviboile sehi jt Het vilt echter bij eene retrospective beachouuing v ui den gir der z iken in Indie niet te on ktnnen dit eene vooiwa irtsche eenegmg merkbaii is en lil veie reicriuïabealu ten een streven dooratra ilt van de zutht om het oude te lateu varen eu op milde vrijgevijre beirinse len vooit te bnuueii Mogen er e litei enkele feieursteiiingen gelekn zijii ol laujce egtnheden die alg h indeld konden ge woruen zijn tot de pia voti bohooren billijkheid en gezond verstand vorderen van ons de erkenning dat eischen veel gemakkelijker te doen dan te volbrengen ijn Enfin wij vooi ons durven aan het ind van dit jaar de verklarmg afleg gen dat de kolonie er me minder op is geworden Er mogen nu en din eenige schokken op het gtbied vin handel hebben plaats gegrepen velke onzacht op de maatschippij terugwerkten even als er vulkanische eruptien en dientengevolge nrdbev insen phats hadden door voorbijgaande schokken valt evenmin eene geheele nintsoh ippij als een land dooi eene ligic urdbeviiur wordt ouuekeeril Alen meldt uit Hei uio rd A oor eenige weken vcizotht en veikieeg de oiei bare onderwij er zijnontaiiï V lil ik e be ifkkini die iii Mairte k vitii wordt 13 p m ƒ lOCJ tracreinent v ei bun len ur men verneemt bestait pi gegioid v uu it irt om teDonlieelit euie volkoiuene ver ameiing v in niet iiiinder d uveerlig childtrijen ei puit e ten w iirondci v m kipiiak i urde ilsine Ie eeue aeheele eolliLtie teehuiingen v m dei licroemdui Arv öchelfir aan zijue geboorteatid Doidieclit gea honken te zien miieer diirvoor etiie geschikte ruimte nfgeseheiuen vsm andeie kiuial km iing ue ni vvoiden s Graveahage 12 lebrumj llr men vemcemi la bij l e twet k kamei iie st uu gcneriai lUffcdiend een ontwerp van wet ten ciude ui vueii g te kunnen ireveii uii de overeenkomat ire loten aisa hen de Ilollandsehe IJ erei spoorwegmntschippij en de Kiju poorwegm iifsth ippij betrekkelijk de verbinding en amslnitiiig te Potterdim en wiiibij tevens Tvordt toej e tPmd m het verlecuen eener snbsu ie door den stiit tot een be li ig van 14 ton egeus htt versmallen van het apoor tu ien Amateidam en Rotteidim Min verneemt dit de evriigde conceasie verkregen istot het instellen eenei geregelde stoombootdienat tiisochen Alphen leiden en Podegriveu in velban 1 met de soortreiuenvan dl Iltl indsehe en ïïijn poorwegen Delft 2 I ebriurij In eene vertenisde vergadenng van den icntei ml eu den keikeriad der ned herv gemeente jl Ding dig a hit 1 geloudui ia be lolcn 1 art 1 der ovei tukomat d ii iïb AI nrt 1862 tuasc ien uen gemeeuteriad en 1 keikerud cealo eii in zooveire te wij igen dit het l pit 1 li III de diirbj vt melde n il itenschap vm wijlen den hoei 1 J Peighuis bij vi je beachikkmg n het giootboek der 21 j pet weikeljke achuld vvoide ingeaehicven tt u mme Delft fliel onue mTuiien en vrouwenhi iiiders enaamd de k imer v ui e lulnten in de sclioolatceg b i nen de stid en het bij art 2 vin bovcngenoeme e cvueenkomat gereer veei Ie k ipit i i vm ƒ 29 500 in chrijvintr 2 pet weikelijke cliii i s iinue ttn n inic Delft de kimei v m chantiien te te erdce en one er de armbesturen dei on Jerschcidene godsdienstige cre uulheden binn n l ze stad lu evenredigheid van het zielental tot iedere eemeente hoorende GorinChem 12 Februinj Als een bewijs dat de boeiren ook lu deze streken aan de hooge prijzen die de boter m de ii a e j iren kon bedu gen zijn gewoon gera ikt di ne dat geene producenten vcoi i en geboden prijs van ƒ 0 90 tot 095 wenachen van de h md te zenen miir tot l iO a ƒ 1 20 het ned pond te ragen Daardoor worelen duizenden en duizenden ponden opgehouden om bij stijging van den prijs te worde I verkocht ofwel na omwerking voordiu gevriagde waai iptren de bes eerde markt hunnen weg te gaan Ove het algemeen ia de veestapel groot en welvarend Door de vele kalfkoeijen is de melkerij reeda zeer bchnorrijk A an er liiulengeivoon vroeg versche grasboier aan de markt tome uur de landerijen en zelfs tie dijken reeda jeugdig gra veitooiien AmmerstOl 13 rebmanj Aan maandig 9 febraanj lot heden zijn hier gei uuren lOS zilmen prija geuureiide deze week van ƒ I tot 1 25 pei 1 3 S Gemengde Berigten ft d Be kjmng aii Prmsen 7 il ui het oorjaai de TerschilUnde proviaciendes rijks bczoekm De pooUtbe ops ii d is niet wem g vrucht ter sprakeeebidfï m de ertepeuwooidi iug au Eii djnd liai k tu IijIk De totctand iti tüt hm China eischt ina ti2t oi r ciid 1 1 J a s b trom n T jn vSckLu viiu lO 10 ol jau z te i u 1 i deoouderaard ichcii spoornttr moertï CM 116 pei üi dt ü t 1 a beduxg 7 74 poud st I it titi tiekc opgi eii bii i d de tiüu m t te ZwoUrpermiiicnt afneemt PriisCs Ai od Muiat ui a a tiouwen mtt dcuhertog laii Uidci Ie Pan s htcli mea lu de hoo cf krmgeQ vaUthespekrs ontdekt De hoofdkis ui au de bankte Zurich heelt 1 3 OOoir verdui terd Ie Atl tiie hftti te Rotttidim etiie du 1 jr hit vi m n en ba r k j IJ 1 ü Ie i ie Lu e jit te i 1 O vui Jï t De Prui en 1 It P Ie Ilver o lu vvoiJ u JliOnoO It 1 ö lil jiui I ie t jt cpi ii Lil be Isï 1 n d = eeue i t e 1 ü 111 ieu 1 te niici UI JitJ lo el IraiLt J r Ja r ii ton meer ütlut 1 71 Kt tr i lige brai Jwüiukn bckuini ü I zij r t den De uit tn heilt d tonit t 1 kiathti i dtfi J üp iiaat n de rutii u Itjit Het r biuü j Jo iiiiUioe 1 i r zil t IK chniiti u uitjrevandir d 11 M d id 1 o er H jau iitvan tn dit de i i i dun t ritbla ziju bezetting n Rome ko t jaadijk aiu Irrankr wanlioin t de rti t in P u eu rci i ii 1 t i rj vuid u m OOO fles iï u nilz fr ijirii eu I f ioote ee it u r It den 1 jru dn IbbS ill it p Ja 1 n het pikoU u ktr en oO 000 k 1 kuftij tint a I etu n toni 1 diuktcfken u gift V n 10 111 rk iieii De duimu wedicp toi britv n tn j door de 1 af tuoiuen De opiuinpart op 3 i ó bt ie kinieidls zjjii ereei e iiei R b pool Wl iich fiu 1 tp tinraiidii dJii lil IMJ It Kor o louat de feesten ondank de pogingen itr rtjien ii komen de ru i ieiie iroipeu p hunne pooiwt i te ver oereii I Marktberigten GOUdS 12 Februirij Tirwe l ooisclie per J411O N tï ób ZieuHsche per mud 10 2 i ƒ 11 l o iter y 23 a ƒ 9 25 Kigge Irin che per 22ó0 f 2iO i in iger oer 2100 ffi ƒ 225 Aeinvsiiit p r mud ƒ 7 l Polder 6 70 Ger t 4 50 i J jO H ver 1 jf f 3 50 De mukt W s levendiger De Dordrecht 12 lebruiPj De aanvoer grooter dan de vorige eek prij eii onveriiiu r I met genegen kooper Zjmer 20 c hooger luike Zeeuws lie ƒ 9 50 a ƒ 9 0 inndere ƒ S b a ƒ 9 en Zomertirwe s y 8 70 Kogge 10 c lager ƒ 6 SO a ƒ 7 20 Winterger t ƒ I 40 a ƒ 5 j Zomer ƒ 4 i ƒ 5 Spelt on erindera ƒ 2 70 a f i Huer mi voeder ƒ 2 70 d ƒ 10 en Dikke ƒ S 20 i i lO Boekweit Peel per 2100 £ƒ 173 a 17G Oo ter iom ehc ƒ 183 Piardebooneu ƒ b 3ü 4 60 Duiveboc eu 7 i 7 50 Witte Boonen ƒ 7 50 a 10 BI irwlen ƒ 8 60 d ƒ 7 20 Witte Lruten ƒ 7 40 a ƒ 7 50 Delft 12 Feb uarij De aanvoer onbeduidend de stein mmg etb williger de phit=en Trwe ƒ 9 20 terger=t ƒ 5 d ƒ 5 00 Haver f 3 40 i f J 60 han iel tliiuw H ver leis beter te ƒ 10 Eogge ƒ 7 a 7 40 Win Zomeiserst ƒ 4 90 a ƒ 5 50 Korte linse Havei f 2 10 a ƒ j 20 Puj