Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1863

W 93 1863 GOTJDSCHE COimANT Bruiöe Boonen 8 50 a ƒ 10 50 Groene Er ten ƒ 7 50 a ƒ 10 Witte Erwten y 7 50 a 7 60 ian stadswaag gewogen van 6 tot 12 febr 1S4 S en S9 16 Boter t zamcu 2970 N 8 Hooiboter ƒ 56 a ƒ 66 het vierde 1 40 a ƒ 1 65 per N Ter markt 20S mud Aardappelen hoogste pr ƒ 2 laagste 1 00 Deventer l Februanj Tar ie S a 10 Kogge 6 i ƒ ü 75 Üoekweit 5 25 k 6 Gerst 4 50 a 5 25 Haver Sa 3 75 Boter per 20 N S 1 s 23 50 a f 25 30 2 s 17 a IS Zwolle 13 Febrnarij Jliddelprijzen Tarwe 9 0S Kogge f 6 82 Boekweit 5 90 Ger t 4 47 Aardappelen 1 50 Boter per X f 1 20 20 X 27 50 Londen lO Febmarij Boter Friesche 124 a 126 en Kampen 114 a 118 Kaas £ Jam 54 a 60 en Gouda 46 i 4S 11 Febmarij Graanmarkt met kle ien a invoer Tame met eeuigc vraag onveranderd Amerik Mtel zeer vast Gerst lu een doen Boonen prijshouden Er ten onveranderd joede Haver wel zoo Tast mindere flaauw De aanvoer van 9 tot 10 dezer bedroeg 4 500 qr Tarwe 9660 qr Gerst 1360 qr Haver ea 2760 rakk en 2160 vtjs Meel 12 Februarij An de veemarkt van he lui werden aangeboden 970 Kunderen 250 Kalvoren 3140 Sehapen eu 360 Varkens V or beate ruudereu werd 1 1 0 en voor beste sel ipeu 4 8 per sleeu betaald Burgerlijke Stand GOUiU GEBOKt N y Ff bnianj Cdtliarm i uadtr T tlcii Outtv eu noo2 ei vorst 10 Wilhelinlua Cathani a oudere V Wtebcr en 1 Kramer 11 Johanna ouders D Boer eu C J iioiaof Cornells ouders C Vci douw en 1 Mausehot Cornells ouJert A van Waas eu E ijonsbeeiv 12 Iltiin iuus ü jilers C an Ualen en V C Zeverboom Maris Magdalena ouders J de Vne en M Iloogeiidooru Catbiruia ondeit I H in Bu iren en C Botkanip O rl LïoE N 12 Februanj A Verblaanw C m Oehiwii U lebrnanj £ J Lagerftey eu M Jansen 12 V de Kraaij en X an drjehem WOEUiJEN BEvALï tN 5 Februarij C J G Brcdius geb GijVberti Hodenpijl 7 M A Sas enaar geb Opdam z Jungclitig geb an Keuwen z 10 M lïil L er gcb an der Landen d O tKLEDLN 5 Kebruarjj Hendrik Nieuws en voor Gouda en Boiid fc tijdens 9 februarij i Advertentieblad Omstreken ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lamge Tkndeweg D n 6 Bevallen van eeiie Doehter E C i N DIR VEER Eehigen Die lan G KABEL GOCDA 14 Februarij 1563 Openbare V erkoopinff te r f t Voor de vele büjLen vaa bel n l Maandag len 2 Maart 1863 des oormi ldag tra ri F me iii het lo ïcelling bij geje eideid van on = Huwelijk gement DE PAAUW aan de Markt al ondervonden betuigen wij onzen opciitdaar van lijken dank GoUDA 15 Eebr 1862 H Ja EI V K lAOEK VaN ZlTPUEN Een HUIS en ERF aan de Westliaien te Gumla ijk B n 157 met ee HL IS eu ERF daar ichter uitkomende aaij de Beperstraat MASTHOUT Pe Xotaris G J l liCIJT zal op Vrijdag den 20 Februarij 1863 des Voormiddags ten 10 i rc lan het Kerkplein te OVDERKESk aan den Y sel in het openbaar eiipn en verkor pin Eene partij uitmnutend MASTHOUT lenaande in Grordiügen TU en Brngbalken Palen Slieten ei Eciien in voPe werk fr zijnde steenen WIND KOHEKMOLEN met Tw ee WCONHÜTZEN een PAAEDEN STAL en TÜIM aan den Kleiweg m de Vest te Gon la Wijk E ii 67 en 6 En eeiien OOPTTUIN met steenen KOEPEL in de Eer te Kade arm i e Karremelksloot te Gouda A ijk E i S3 X idere inliehliiiu rn zijn Ie lieknmen ten Kantore van den Xoiari V J FORTE IJ I EOOGLhL EK te Gmda Pei igt aan de Dame Fransch Anilin Praeparaat Ken ecnv p V J inftti ft iu l h irttK henVh FonJardf ige iiiiiiuttn zoLder de minste niutite yeif tp repïpii n Oran je RIaaiiw Ponceau Violet en Maaenta e r eurea wit w H fn Hl ïi aan e 1 I te Vtrtch Vik BosiEHn vn erdnir J tei Ve J r e t J T 1 meT fc r l h M 11 Vrahem Ge r v a 11 Srwa H prei ger lEosc H c t v Eijr orm Wei F Mei Ijorin Aem H Bod rv Groniiï e i Wed Feldhn sHapB H Lensink 1 Karmelen W G Ki rer HariingCT P L Mir iif ii I r Wa ch lebtan l lij ea n fh nieinv gedragen II u i brniks a inwij i L kost 75 CentS Geverwde ir c i rtin inji Hoül il dfpot voor Nederland M J Li der verkrjjstba ir te Helmond W v ten Tl inenburg L endam e st dac Hihers im 1 A M ddens Levden K S ieiner Mpp el I Br jekhni en liddediurir K Ba irt Ouilei iii r A Buij Utrecht Kiiikliuizeii Herminghuüjn fi He ideu S CO A BTmg om DEPOT Fbanco bij M J C HAM Vtrtcht M 1 e H im Veendam C T Polak i ineii M j HuOL eiidoorn Vli iiijTp J llelvo e WaïeniUïeii A jman Voerden G L Kuilen Zutphen H v Ji ck 1 1 ij ivii uer 1 AilSTERDAM Vrijdn 1 Feb rnanj 1 Haggle IloOL te uLle M uCt koers kous klKl Ned w seh 2 e V 6 iVic WV4 dito i 7 u dito 4 99V6 9 6 i nó Amurt Sijnd S s Handelm 41 5 HI s I4IV2 Ui O O I Leeningr 4 99 Aaiid H Sp 41 2 d Knii pn 4V Bel rie Üoits 2 Spanje old 2 Hl s d liiiitenl 3 3 1 = d bimieiil i 9 Vl6 5 Vi 49Vu l orni il old j 4Ö Vl6 Kii I iibl H 5 I02V4 il 1 2S 29 5 lOlVs 1011 101 l i erf 1 i j J 5 d I JO 4 d 5 erie 5 i s S i= i y v d J ene 5 DOVs 90 iJ oifref p 5 201 201 Va Uj l Pnii eii 1 s 9 5 1025 8 üost liijGüU 5 dito 4 dito iMelall 5 BO ViJ Bl s 01 iito dito 2 2 3lVi6 d rente mst 5 79 8 do nat 1S34 5 65 V fi V16 G i Me oblt 51 3 ai 7 0 li Vertreïi derypoorlreliien I uiif t rau IC jihi litr 1SÜ2 Van Gouda naar Rott ordam 7 30 9 20 12 14 1 53 C i 40 Vin Rotterdam naar Grouda 0 12 2 10 55 iM3 m Gouda naar Utrecht 7 3e 10 28 12 40 2 42 6 29 9 35 Van Utrecht naar Gouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 SfF He met geteekende treinen loorim op Zoneu Fetüdagen NIEÏ Ter BoiUiukkcrij van A URIKKMA N iem Couraot verschijnt des Douderdags en Zondags In de Swd geBciüO lt de uitgave dea avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der i d ertentien kaü geschieden tot des mollens ten 11 ure Overzigt GOUl 18 Februarij De oorlog in Noord Amerika levert nog hoegEnaamd geen uitzigt op eenige beslissing aan het innemen van Kichmoad len hoofdzetel der opstandelingen schynt voor het oogenblik met gedacht te kunnen rorden de stad wordt ontoegankelijk daar de wegen en omstreken door den buitengewoon zachten winter en de regens in mperassen veranderd zijn De noordelijken beramen dan ook weder ondernemingen tegen de zuidelijker streken maaf die tyzonHêfé fexpedïtien mogen zij al gelukken kunnen geea ovenvegenden invloed oefenen op het einde van het droevig pleit Voeg nu daarbij gedurige afwisseling XTiXi legerhoofden wantrouwen ia het uitvoerend bewind gebrek aan geld desertie moedeloosheid volgende op overspanning en het zal niemand vreemd voorkomen dat de strijd minder levendig gevoerd wordt maar toeh blijven haat eu afschuw gloeijen in de gemoederen toch blijven de ooreu gesloten voor vreedzamen raad En waarlijk schikking schijnt onmogelijk zoolang het zuiden niet inziet dat de slavernij ophouden moet De hoop op de bereiking van dit doel zal tot volhirding bemoedigen en die uitkomst is elk oifer wa ig Ook de poolsche zaak is onvatbaar voor vreedzame schikkicg het onregt Polea aangedaan kan niet veijareu het jyoolsche voiV is altijd in zijn regt als het voor zijne zelfstandigheid strijdt Geen Nederlander kan dit regt miskennen zonder zieh zelven te verloochenen Toeh moeten wij den opstand als een groot onheil betreuren omdat de kans op het elslageu ïoo gering is indien toch geene bir tengewone omstandigheden tussehea beide k uicri is de uitkomst niet moeijelijk te voorzien vernieling des lauds uitmoording van de bloem des volks algemeene verarming en uitputting om nog eens jaren lang rust te genieten ouder de neldadige heerschappij van russiscbe willekeur Te vergeefs steken de vertrapte Polen de armen smeekend uit naar de hulp van andere volken De vrienden van regt en vrijheid mogen hun geregen zijn de gouvernementen onthouden zich of zijn vijandig de politiek verbiedt elke ondersteuning l ruisen is vijandig gezind het bezit een gedeelte van den poolschen buit het vreest voor het overslaan van den brand en de gezindheid van het tegenwoordig bestuur is echt russisch Daarom is het weinig te verwonderen dat het over De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbe fjp van het zegel is 80 Cent voor Iken regel daarboven 10 Cent Buitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte eenkomsten met Eusland sk it die moeten medewerken tot het bedwingen van den opstand maar te Parijs en Londen beden king baren als begin van interventie Oostenrijk overigens in dezelfde positie is Husland minder geiiegen en wil door strikte onzijdigheid zijn ii vloed verhoogen in Duitschland waar het volk den opstand toejuicht en de herstelling van Polen wenseht De berigten over den opstand zijn onvolledig onzamenhangend onzeker het goheele land schijnt in beweging de vestingen in handen der Russen de strijd wordt met hevige verbittering en afwisselende kans gevoerd Eeerfs Terueemt iutu afgt j5 lijke bijfcondorhedec ar sfcpleegde wreedheden die in zoodanigen oorlog wel i Ideu achterblijven Frankrijk verspilde onder Orlt as telken jare een tal van ijdele wooi den ter gunste der Polen cic keizerljfce regering versmaadt deze weelde en Frankrijk maakt zich zelf ouschadelijk door zijne verre togten naar vreemde lauden die de ylele fransehen niet eens bevredigen door roemrijke overniniiiagcn jS och Mexico noch Cochin C hiaa beantwoorden aan de matigste verwachtingen het duurt laug iu Mexico eu het begint op nieuw in Cochin Chiaa en geene schitterende bals kunneu het misnoegen stuiten dat in stilte toeneemt en der keizerlijke regering hare glorie ontneemt Italië heeft gebrek aan geld jrickcnland aan eeu kou t liet eerste is een zeer gewoon het laatste een zeer vrermd verschijnsel De groote kwestie iu Italië nist want Gariu 1 is nog niet geheel hersteld en zijn koning zal hem L aarne n vertrekken naar Polen als hij dwaas genoeg is om Kome da ute gaan zoeken Griekenland aan zich zelf overgelaten gaat der regeringloosheid te genioet De toestand aarin Europa verkeert wekt ernstige bedenkingen en de minste onvoorziene gebeurtenis kon de erustigsie gevolgen na zieh slepen iluttcnlanïr Londen IÓ Februarij De minister van financiën faeeit kennis gegeven dat hij eerlang eene voordragt al iudienen strekkende om aan bijzoudere spaarbanken gelegenheid te geveu gelden over te diagen in de spaarbanken vau het gouvernement aan het postkantoor aar zich thans tusschende anderhalf en tnee millioen £ bevinden Verder heeft de riinister het plan de doorloopende 3 pCt annuïteiten der nationale schuld in 21 2 pCt te veranderen en voor het verschil afloopende smnri teiten te geven Het voornaamste punt ia s ministets aankon