Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1863

er zuidelijken betrefTende die zaak als zeer overtlrevetr SBioiint en 2 dat zij geene opheffing of tijdelijke schorsing tfier blokkade erkent Daarna is hier eene depêche ontvangen uit Charleston vau 3 dezer meldende dat die haven we3er geheel geblokkeern is en dat meu er ieder oogenblik een aanval der noordelijken verwachtte Het vroeger gemelde voorstel strekkende tot eene demonstratie tegen Frankrijk wegens den inval in Mexico en den eisch tot terugroeping der frausche troepen uit dat land is in den senaat vernorpen u t ins was echter Je renniu iert n op de inkomende itgti t n bewerkte tibjk zoo als sig iren snuif rook en prairatab Deze rekten beJ r iaen thans 9 i ot ƒ 5 70 holl per pond g ist dat naïuurljk eeue groott uitnoodigiag ♦ c i ielen i jfet 15 l oo t w iarsohijuiijk dat muien de amerikaansehe oorlo niet spoeuifir emdi i Kuseiaad in den strijd zal worden b trokken ün e ii aie t ü die ramp liefst vermij len doch onze min s ers schija a zich minder om reat eene derge 1 e kommercn Graaf Kussell n ömnenknö lo ri l dmer tun hebben wel bij de openiiii van het parlement verkUanl dat de re ig de strikst neutraliteit in het geschil wenscht in acht te uemLii doch er zijn in de laatite dagea ongeluk k r i edcr een tal van fe ten aan het li ht geküinen die Jite siechts en voorïiellen en dat onze re on etrenicï c be i ea d dic endsel is om het iioonlen gerust reriuï aan de zuide j ea weldeffelijk pracusche ondersleuning Cerleent door hunnen agenten alhier te veroorloven voortdurend schepen voor hun gouvernement in onze havens uit te rustend Marseille n i cbruar Uit Eome wordt van 14 dezer cemeiJ dat het carnaval tea gevolge der publicatien van het roiucinsjh comité aldaar nagenoeg geene feestelijkheden ople ver Men nz er bijii i geene rijtuigen Ecu aanl dergenen die lie tring v iu het caruav U verhinderen hebben getracht ii h bjj de ilonte Fincio te vereenigen en bij die gelegenheid lie L enjamierie belecdigd iloch werden teruggedreven waarna zij door het sirooijen van stank verspreidende kruiden de deelnemers der genia kerde bals genoodzaakt hebben uiteen te gaan Brussel is Febmanj De koning klaagt van tijd tot tiji üVLr p nt e ijke pijueu Desniettemin is de toestand van leu Jlt c r v Mnpime en kan hij d igeli ks niet alleen zijn e uiii n arjeiJ l c heer Rogier is voornemens de 10 000 fr schadeveriroediDg hem dezer dairen door den directeur van het Jour11 d e Bnixelles uiibe aidd a n de kas tot ondersteuning v inhuiplielioevendc boekdrukktr en letterzetters te schenkeu Berlijn ü Februanj Ten gevolge de gebeurtenissen in l oicii hieft naar gezegd nordt de kroonprins van Pniisen die binnen neiuige dagen na ir Londen meende te reizen zijn venrek tot 5 m iart uitgesteld De budget cümuiiasie heeft in hare heden gehouden zitting met a creineeije stemmen min twee dou post van 31 000 th voor gidieirae uirg iven verworpen Naar BreaUu i reels bevel gezonden dat de ll e di visie df reserve moet oprurpen ten eiude de manschappen vande e diviie n i r i p oische grenzen kunnen oprukken Vercier i mar men ïeriicemi l i=t gegeven om alle irrensplaatsenw i ir zich een projjigamla voor den opstand openbaren mogt üumidtiillijk iu ïl ai van beleg re verkiarei olgfll ijer LT uit P jSfU is de reserv aldaar in zoo n ha t ü t Jtpen dat de manschappen 24 uren na u ngen u het bevel daartoe zich op marsch moesten ii i f i i vaar zij bij het ald i ir lu garnizoea RL ni iii il Cïien worden ingedeeld ill iiu ir j J c o ereenkomsi van Pruisen en Kusland 1 CL i iii e uitirientie in Pelen houdt de politieke we1 i fi bt itr 11 i is zeker dat de heer von Bismarck 1 cl i j iu e n iliea gebruiken om eindelijk een i t 1 I r te h b icu Hij neet wel dat voor een I M ie i u llu=l i j zoolang de pruisische gren l iiircirl i k de inatiïde fractien der tweede aJ i V i iirij m ar hij hoopt zii h wanneer 1 iiniii i ilin oorlog heeft verbonden bij een I 1 r op de vaderlandsliefde van het volk pen til ook t toestemming van den koning en f gl i it Engeland en Frauk ijk gemeenschap u m ii L i r n om Prui=eii v m elke ïoorbirige i iiui p 11 11 rrten cn he reiL zijn af te hoiï jk i i et zicii hierbij op krachtige ii iLi tti liiir ion Bismarck i if reeds een O i e Ji heef te eeg irebr iii t In int us ook r iMn met de beide we tersehe mogendheden 1 igni Fi irii iij Volgen bcrigten van 31 jan 11 V alllaar a mwezige schepen der zui ecii aanval gedaan op het eskader der die haven geblokkeerd houdt met het jhepf n van dit eskader in den grond 1 hadigd werden waarop het gouver imiddellijk op officieele wijze heeft be blokkade van Charleston door de zui l i ie heeft diai op terstond eene depêche rekkende ter verklaring l dat zij het r ip Gouda IS Februarij Morgen zal des namiddags ten twee ure ter gelegenheid an s konings veijaardag op de markt groote parade worden gehouden waarbij ook de schutterij zal tegenwoordig zijn Des avonds zul er bal gegeven worden door de officieren van het garnizoen in het Lokaal Nut en Yer aak en in het logement de Paauw door de onderofficieren sewYork rlr 1 irf i jkcr dat r 1 en ante Bielim lakt d u i opirche der Er zijn naar wij vernemen thans bij den raad van stateaanhangig wetsontwerpen op biiitenlandsch gedisteleerd enz benevens een tractaat met Frankrijk Zijn wij wel onderrigt dan bestaat het plan om vande voornaamste voorwerpen die voor de tentoonstelling van 1 udheden te Delft zullen worden ingezonden en bijzonder tie aandacht verdienen om hunne kunstige bewerking of herinneringen er aan verbonden een album uit te geven Hetlijdt geen twijfel of zulk een album zou aan alle oudheid liefhebbers hoogst welkom zijn en zeker een pl aats ontvangen op alle zoo binnen als buitenlandsche musea vanoudheden Men leest in de delftsche courant Vergissen wij onsniet dan bestaat er bij iele bezitters van oud en merkwaardigheden een misverstand aangaande de bedoelingen der hoofdcommissie met de aanstaande tentoonstelling Algemeen schijntmen in den waan te verkeeren dat er voor verpen wordenveriauffd die uitsluitend op Zuid Holland betrekking hebben Daareutfgen heeft de hoofd comraissie in hare circulaire gezegd dat zij alle oud en me kwaardighedei gaarne zal ontvangen die in de provincie Zuid HolLmd voorhanden zijn onverschillig of zij uit die provincie of van elders afkomstigzijn De beperking met betrekking tot Ziüd Hoiland geldtalleen voor oudheid iiefhcbbers in andere provinciën In de vorige week zijn te Amstenlam eenige groote manufictnur ninkels tot geldboeten veroordeeld wegens het voorhanden hebben van oude afgeschafte eilen in hunne linkeUof magazijnen en te ens is daarbij de vernietiging der in beslas genomen stukken bevolen Ook is een persoon tot eenegeldboete van 10 gulden veroordeeld wegens het doen eeneraankondiging van prijzen der waren in oude afgeschafte maat n ge igt Bj de verkiezing van een lid der tweede kamer in hetkiesdistrict Zierikzcc heeft niemand de volstrekte meerderheidbekomen Fr moet eene herstemming phiats hebben tusschenden heer J J van Kerkwijk die a41 en jhr mr J F Sshuurbecke Boeije die 303 st op zich vereenigde Wijders bekwamen de hh Goekoop 119 del Campo gen Camp 117 vanWassenaar 74 van den Broek 74 en v n Weel 57 st Hetgetal iuïekomen geldige stemmen bedroeg 1124 Uit Paramaribo schrijft men van 19 Januarij Het nieuwejaar met zijne reeks van feesten is hier bijzonder rustig afgeloopen De vrees voor onlusten ven den kant der slaven bleekongegrond te ijn Noch in de stad noch op de plantaadjenis de minste on geregeld heid voorgevjUcn De uieunjaarfeestenwaren veel stiller dan in vorige jaren Te Elburg zal naar men verneemt een deelhebber inde onderlinge brandwaarborg maatschappij onder directie vande heeren de Jong C omp te Amsterdam de betaling van zijn aanslag weigeren ten einde langs den weg van eeneprocedure de inlichtingen te verkrijgen die in der minne zimgevraagd maar geweigerd terwijl de gezamentlijke deelhebbersaldaar de daarmede gepaard gaande kosten zullen dragen Te Leyden was eenige spanning ontstaan tussehen hetstudentencorps en de professoren over het weigeren van degebruikelijke serenade De studenten hebben den rector magnif Cobet daarover geschreven en van hem een breedvoerig even rond als gematigd antwoord ontvangen waardoor mende hoop mag koesteren dat de geheele zaak e ne bevredigendeuitkomst zal hebben De beide stukken worden doordeLejd sche courant van heden medegedeeld De hoofdonderwijzers in Dantumadeel zijn dezrr dagenaangeschreven door den schoolopziener ota de volgeiide vrpgeate beantwoorden 1 of de gemeente sedert de invoering derwet op het lager onderwijs bijbels voor de scholen heeft doen aankuopeu 2 of de bijbol op de school als leesboek tijdens de schooluren wordt gelezen en 3 of psalmen en evangelische gezangen Avorden gezongen Een berigt desbetreffende in de uieuwspapiereu opgenomen moet de aandacht van hoogere autoriteiten tot zich hebben getrokken Uitgelokt door eeue keurige geïllustreerde Afüche diesederi weinige dagen in onze voornaamste couditoreijcn prijkt hebben wij ons genoopt gevoeld kenu s te maken met enkelesoorten van het chocoiade fabriekaat van de heeren D en M Grootes gebroeders te Westzaan voor welk fabriekaat wegensde deugdelijke bereiding zij op de jongste internationale Tentoonstelling te Londen eene eervolle onderscheiding hebbeu genoten Het is ons aangenaam om der wille van de nederlandscheindustrie te kunnen zeggen dat onze verwachting ver overtroifen is en d it hunne chocolade ten zeerste aanbevelenswaardigis of juister gezegd elke aanbeveling overbodig maakt Uit dien hoofde kunnen wij dan ook allezins billijken datgenoemde heeren fabriekantef hunne pakjes die in de voornaamste etablissementen van ons land verkrijgbaar zijo vancachet en fabriekmerk hebben voorzien ten einde voor de yprbruikers de deugdelijkheid te waarborgen S k Eff U s Gravenliage 17 Februarij Bij gelegenheid van s konings vcijaardag zal er ten hove groot diner en gala plaats hebben Bij die gelegenheid zal er bij den heer van der Maesen de Sombreff minister van buitenlandsche zaken een groot diner en gala plaats hebben tot bijwoning waarvan vele hooge staats ambtenaren zijn uitgenoodigd Cielijk gewoonlijk uilen op s konings verjaardag de weezen in de verschilleiid j godsdienstige gestichten op een feestmaal onthaald worden terwijl H M de koningin weder voornejnens moet zijn om wanneei de weezen in het evangelisch luthersch weeshuis aan tafel zullen zijn gezeten hen te bezoeken Xaar men verneemt zijn thans de regeringsantwoorden gereed omtrent het wetsontwerp nopens de afkoopbaarstellingder tienden zoodat ook deze aangelegenheid spoedig in beraadslaging zal komen Xaar men verneemt heeft de minister van marine overeenkomstig zijn vroeger bij de behandeling der begrooting tekennen gegeven voiirneraen op nieuw aan de tweede kameraangevraagd eeue som an ruim 14 ton voor het aanschaffenvan paniserplaten en het vervormen van sommige schepen van onze vloot De som vcreischt tot dekking dezer uitgaven zou moeten gevonden worden uit het overschot der dienst vanlbC2 dit daartoe toereikend is jfcnieRgde Bcrigten In Boli in iijn nieuue zilvermijnen ontdekt lo een der zalen van hpr secretariaat dtr kamer au af evaardigden te Tunjn is brand ontstaan waardiwr elc bi langrijke papieren In verschillende deelen an Zuid Arnerika begint men zich ijverig toete leggen p de katoenteelt In Prnisen zal men een parlementsgebouwstichten het are beter der constitutie te gehoorzamen De Prsnschenhebben zich ve pligt gezien Tanipico in Mexico te ontruimen Te Peking ia eene 7amenï fring tegen den regent prins Kong ontdekt Te Geiiemuidcn is de broodzetting op Te bliediecht is de pastonj afgebrand en zeer weinig daaruit gered Het derde eigenhandig schrijden van Garibaldi is dezer dagen te Gorredijk ontvangen De Pruisen bevoeren dat zij de Russen reeds voor zes maanden tegen den jxïolsehen opstand gewaarschnv d hebben Men raamt de uitgaven der dames voor het gecostumeerde bal der frsnsehekeizerin oj t cc miUioen IV Te locden heeft zich eene uitgebreidemaatschappij gevormd voor den aanvoer de zuivering en de verspreidingvan het pjlroleum Een gevecht tutb hen raadsleden heeft te Belfast in Ierland plaats gegrepen In Kleinazie zijn weder onlusten uitgebroken en christenen vermoord De poolsche studenten zijn uit Pruisennaar hon vaderland ten stryde getrokken De koningin van Pruisenheeft ƒ 2000 overgezonden voor het gedenkteeken ter eere van den hertog van Saxen Weiuiar Eene maatschappij n binnen en buitenlandsche kapitalisten heeft het voornemen opgevat om de uitgestrekte wouden der Karpathen aan te koopcn zoomede de ijzermijnen in die streken en dieop nieuw in exploitatie te brengen oor rekening der zuidelijke statenworden jn Engelaud een aantal oorlogsc epeu gebouwd en uitgerust Te Xew Cdstle is eene groote ïederfaljriek door brand vernield De schade bedraagt 20 a 30 duizend pond st 150 arbeiders zijn zonder werk Door bet voorbeeldeloos zachte wintenveder en de vele regens zit het leger van de Potomac in den modder In een magazijn an manufacturen te Brussel worden gebruikte postzegels aangenomen Men zegt dat generaal Forey nogmaals 15000 man versterking voor Mexico aanvraagt De Italiaan die te Schiedam een man in dronkenschap doodstak is veroordeeld tot eene tuchthuisstraf van acht jaren De directeur der napelsche bank is door roovers gevangen genomen en tegen een losprijs van 20 000 dukaten weder vrij gegeven Op de hoogte van Graveseud h pft de schroefboot Scotia een kolenschin in deu grjiid gevaren waarb j drie menscheu omkwamen Victor Hugo heeft eene proclamatie uitgevaardigd aan bet russische leger ter gnnstc der Polen Garibaldi schnjft aan zijn vriend Masto De Polen moeten geholpen worden lu Moutenegro vecht men weder twee hlokhuizen zijn vemitld Ingezonden Schoolpllgtlgheid Onlangs viel mij een der bladen aan het onderwijs gewijd doorziende een overoude verordening in het oog waarbij bepaald werd dat de bedeeling zoude worde ingehouden van ouders die hun kinderen niet getrouw ter schole zonden en dit deed mij over het voor en tegen van dien maatregel en over het gemeen over de schoolpligtigheid nadenken In theorie klinkt achoolpligtigheid zeer mooi nog schooner utopie zoude het zijn als alle ouders het belang van onderwijs gevoelden en allen vrijwillig hun kinderen ter schole stuurden maar daar dit vooreerst het geval nog niet schijnt te zullen zijn willen velen bij de wet de schoolpi gtigheid doen bevelen en dus de kinderen dwingen om in te gaan Behalve dat dwang altijd verkeerd is kan ik mij niet voorstellen dat zulk een wet zoude kunnen worden uitgevoerd en laat men uitzonderingen toe dan kan men wel het begin maar niet het einde bepalen Bij ons volk toch bestaat in het algemeen geen weerzin om zijn kinderen te doen onderwijzen men wil gaarne maar de omstandigheden van het gezin beletten het Een handwerksman een daglooner ten platten lande verdient ƒ 5 a ƒ G s weeks waarvan vrouw en 4 kinderen dit is immers het gemiddeld getal moeten gevoed en gekleed worden Vele lezers zullen dit moeijelijk misschien onmogeljk achten en toch leven duizenden onzer j ndgenooten van zu k een loon en dragen er roem op nog nooit bedeeld te zijn minr behaive de man zijn daarvoor ook vrouw en kinderen bestendig werkzaam om de schrale verdiensten zoo mogelijk te vermeerderen De vrouw gaat uit wasschen werken en en laat haar oudste dochtertje een kind van 9 of 10 jaar tf auis om op de kleine kinderen te passen terwijl de oudste jongen reeds vroeg het land in moet om brand te verzamelen koeijen Ie hoeden enz dit spaart dagelijks weder veischeidene centen Hoe blijft nu tijd over tot schoolgaan en toch is men over het algemeen zoo welgezind dat juist uit die standen onze plattelandsscholen het meest zijn bevolkt Wel moet men nu en dan klagen over schoolverzuim maar zij doen toch wat zij kunnen En zoude dit door eene wet kunnen worden veranderd Goedwillige menschen zoude men kunnen grieven maar welke straffen zoude men een vader opleggen die zijn kind moedwillig en zonder noodzaak het noodigste onderwijs onthield Boete kan niet voldaan worden en volgt daarop gevangenis dan is het huisgezin voor dien tijd verstoken van een kostwinner en het schoolgaan is althans gedurende dien tijd door de wet zelve die het schoolgaan verpligtend maakC on nogei jk geworden Dit alleen reeds is een groot bezwaar om zulk een et hier uit te voeren om niet te spreken van den algemeeiien onuü dien zij zoude veroorzaken De ouders geven vrijwillig hun kindert als verdedigers des lands en zouden zij hen dan niet veel liever afstaan om nuttig onderrigt te ontvangen I et antwoord kan theoretisch niet anders dan bevestigend zijn maar de prakJjk leert dat de milicien door deu staat gevoed en gekleed wordt terwijl de scholier ten laste d r ouders blijft die dikwijls gedwongen zijn tot stelregel aan te nemen die niet werkt zal niet eten Ik heb mij tot nu slechts bij de mindere standen bepaald daar toch is schoolverzuim het sterkst aar ook bij de hoogere standen zoude de wet in de uitvoering moeijelijkhtdcn veroorzaken Indien mr A of doctor B zijne kindereu te huis houdt voorgevende dat zij huis onderwijs genieteu wie zal du dan kunnen verifiëren Alen zal zeggen zoo ijts zal geen plaats hebben maar eilieve dan is ook geen wet noodig daar ieder toch tegenwoordig van de noodzakelijkheid van het onderwijs overtuigd is En nu ten slotte nog iets over het onderwijs aan kinderen van bedeelden Zoude een diaken of armbestuurder de bedeeling van ƒ 2 a ƒ 3 aan een w eduwe durven weigeren die met