Goudsche Courant, donderdag 19 februari 1863

1803 Zondag 22 Februarij V 94 GOÜDSCHE COURANT BRINKMAN lange Tiendeiceg D u 61 ADVERTENTIEN A BRINKMAN EOtKHAXDELAAE la i e Tlendeiceg Wijk D X 61 te GQVDA Reoommandeert zich tot het leveren van alle Binnen en Buitenlandsche Boeken Tijüscliriften euz al het phiatseu ran ADVERTENTIEN iii alle COÜBANXEX i iort Iijiiiien dcu Kortst mogelijkea tijd alle ka c r Boel en St endrultwerli etr ivr rri vcn iij heeft voorhanden VClia Schrijfpapier an de r 1 1 Looger pn Uj z cT de 40 katerns of 240 vel nncuule Boekhandelaar heelt weder voorhanden a CGXTAXT voor 27 in pïuats aii ƒ o9 80 VAN BIN P R A C H T B IJ B E L iii 70 SlaalplaleD en Familio Rcgislor Uitgave van G B a üu v c Gouaa S u 4 kiiuiereu bfoodeloos is aclitcrgelaten omdat zij hare k i w v mogelijk aanzet om iets te rerdienen om m ie in hoei ii vau het t ezi n te voorzien Ook zulk een verórdt iiiui iï niet uitvoerbaar want is zij eenmaal gemaakt dan moe uii evoerd worden zonder aanzien des persoons i iv iit n wviien en verordeningen naar mijn inzien op onoverkom J t bc H arcn toch kan er iets gedaan worden ter bevorderiuü van het onderwijs Armverzorgers met goeden wil bezield knnneu zonder verordeningen van dien aard veel goeds bewerk labriekanten kunnen kinderen op bun fabrieken weigeren of zoo als in ïwenthe scholen aan hun fabriek verbinden avond en herhaling scholen moeten zooveel mogelijk in het irebrck voor ien en daarmede zoude men voorzeker verder komen Jan djor onuitvoerbare wetten en verordeningen iV voorstander van het ondenvijs Vergadering van den Gemeenteraad Zttfuig van Dintpdag 17 Februarij i ï £ Je hecreii Fortuijn Drooglcever ea Herman dt Groot Xa voorlezïu tu soedkeiinug dtr autulen an de liNj van gedeputeerde Maten houdende goedkeuring der gemeente robni u Lr ÏSfU I i n ircdeputei nit staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit luTLra de Bïjziintg der bc uldiging au de hulponderwijzers Mi r s t t i uratoriu an het gjumasium meldende dat de heer E Poser in he l i n jauuanj zijne betrekking heeft aanvaard 3ii i L i 1 het burg annbeiiunr ttr beaut oordJug der aanmerkingen n Jen raad op de begrootiug ovtr l tj S Mis ive au reirenteu an hel bestedclinghuis ter beantwoording van de vrass oratrtut het aan di inrigting te geven avond onderwijs AUe deze stukken worden Mis i e vasi de k mtr van koopliaudi i ter aanbieding der verantnoordiu oïer 1 62 wordende op Ktnniseaï e an B en W dat op den 2 Januarij de vroegere gevanirenis voor veroordeeldt vrouwen door de gemeente is overgeuotuen en dat in de vülsende vcrgadf rm een vi o tei omtrent dit gebouw zal gedaan H ordi D Xaar aaDleidinc an bet voorstel d r gcj undheid5Cümmi=s ie stellen B tn V oor een put te doen b reu op de vaikemarkt tot daarstelling an een pomp en hti bedrag bier oar geniamd op 220 bij wtlgelukken en ƒ 200 hij ml uk lug uat t dti tir B ichüir hiL rcmtreut iuliehtiugen cvraasjd bad en de jrzilter it rklaar l heeft dit aU pru J ncining te i eehüUT en wordt hit uur Ttl met alL cmeci e stemmen r angehonifn Ikt oor tel di r i l lUoolfonnni ie oni den oudei MJzi r in htt baud ftkenen ran de tad teektiiMbjcl 1orl üpic voor een jaar te belasten met et oncerAMJ i ft titkuitL aan de opei bdre sebulen behalve de tus hen ehwd en i ir i ir tye ie = ta in reue bezoldiging i is GOO s jaar lokt Idoaduri t r uiüaiapiügen uit aaraau deel ntmeii de hceren Keniper lïuebner ii Oi iJkt p n lij en lïeiitiuger ua rop de voorzitter voor It het Midtr Lrp ie jjhtjea en in bera Jalaging te brengen Ie de be zoldiging 2e de benoeming waartoe wordt bcsiotc a up het eerste pent wordt dojr den heer irulij als amendement voorgesteld die som te brengen op ƒ 500 nadat de heer Prince had voorgeslagen die op de helft te verminderen bet amendement door de heereu Reutingcr eu Kemij ondersteund wordt aangenonieu niet 11 tegen Z stemmen de heer temper en de voorzitter terwijl het tweede gedeelte met algem stemmen wordt aangenomen alsmede een voorstel van den heer van Gennep om de in de diseussien aangeroerde bezwaren over de leeruren aan de pi schooleommissie mede te deelen met verzoek zooveel mogelijk daarin te voorzien B en W stellen voor den heer P C Matthijs die wegens ziekte eervol ontslag verzoekt aU hulpoudcrw ijzer zulks te verleeneu met ingang au 1 febr waartoe wordt besloten i lsnu wordt overgegaan tot bet benoemen van vier leden der commissie voor de stadsapotheek in plaats der heeren die als zoodanig hebben bedankt z jnde de uitslag der stemming in plaats van den heer Hoffman de heeren Hoffman 9 Kemij 3 IJzeodoorn 1 blanco 1 ter vervanging van den heer J Tzendoorn de heer IJzendoorn Ü Prince 2 blaneo 2 oor den beer Buchner de heer Buchner IC Keutinger 2 bïanto 1 en voor den heer lïooseboom de beer Rooseboom 9 Post Drost 2 blanco 2 Alsuu geeft de voorzitter kennis dai is ontvangen eecc missive van de commissie voor de tentoonstelling van oudheden te Delft houdende verzoek om eenige der gem ente behoorende antiquiteiten naar derwaarts te mogen zenden welk verzoek nadat de heer Kcmper over bet al of niet gevaarlijke daarvan had gesproken wat handschriften en dergelijke aangaat met algemeene stemmen wordt toegestaan Ook geeft de voorzitter kennis dat is ingekomen het gerevideerd brandreglement ten einde bet in eene volgende vergadering te behandelen Hierna wordt de zitting gealoten Burgerlijke Stand GOUDA Gebokex 13 Februarij Jacobr Christina ouders E Sliedrccht en J Verveen Anna Maria Geertruida ouders H V Onstenk en M Swild us 14 Anna Johanna Maria ouders G Kabel eu E C van der Veer Jan ouders G J Bik en A Broekhuijzcu 15 Neeltje ouders A Yout en H iSuelïeman Petrus Theodoras Hendricus ouders P C Pinkse en J J Kpskamp Heiltje Cornelia Johanna ouders C Vermeulen en J van der Burg 16 Johannes Everardus ouders H Agter en Panger Willem ouders J van Hoorn en G S pieringsboek Hermanns ouders W van Baaien en C P Lafeber Catharina Johanna ouders A de Gruil en J von tavel 17 Gerrigje ouders C A erkerk en S Rahüuw OVERi KiiEN 13 Februarij W Keij 23 j 13 M Rijnhart 59 i 14 C Mclkert 50 j 11 m A H de Wind 33 m J Schiedon 58 j lÖ J den Os 62 j G van der Klein 8 j ÖCHOONHOVEX Ingeschreven van 6 tot 13 Februarij 1SG3 Gebokcn Matthijs ouders S in t Veldt en W de Kluijver Cathariua ouders J Kommer en W Smits Comelis eu Cornelia ouders P au Geldercn eu T Burgers 0 ij LKi h C n G dderen 2 uren F C lensen 3 m 3L G A Ie JouL 13 m Prijzen der EITecten GehlcveH küers pCt Xed sch 2 dito 3 dito 4 Arnort Sijnd S s Handelm 41 2 O I Leening 4 Aand H Sp 4Vi d Kijnspw 4 2 België Kotts 21 Spanje obl 2 d biiitenl 3 d binnenl 3 Portngai übl 3 Rusl ot i H 5 d 1828 29 5 CertlS3 33 5 d IS to 4 i o serie 5 d ü serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1S Ï 9 5 Oost bijGcU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 dörenteAmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSSl 3 4C13 903 003 COIV16 803 5IV16 AMSTERDAM Dingsdag 17 Februarij Laagste HoOKste koers koers 63lV fi 64 7GV 99Vi6 99V2 94Vi 46Vi6 46 53Vi6 531 2 501 8 46V 4613 1021 8 841 76 8 31 4 903 907 3 2007 201 êÓiVia 6015 16 SlVic 31V SOV4 81 65 i6 66 32 32Vl6 Ter jBoekdrukkerij van A BKDfKJI W Nieuws en voor Gouda en Uitgave van A De e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Tn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is S franco p post ƒ 3 25 De inzending der Advertentien kau geschieden tot des morgens ten 11 are Öuttenlartïï Londen 17 Februarij In de zitting van het lagerhuis is het ministerie geïnterpelleerd over de berigten door dagbladen medegedeeld betreffende de hulp door de Kussen beloofd ter herovering van Nanking en andere plaatsen op de opstandelingen en tevens over de bemoeijingea der Franschen met bet chinesche leger enz De heer Layard heeft daarop namens de regering verklaard dat zij de geruchten betreffende het bedoeld russisch chiueesoh traktaat heeft vernomen maar dat er bij haar nog geen genoegzamen grond bestaat om die geruchten als juist te besciiouwen Voorts mee nde hij wel te weten dat eenige fransche ofhcierm belast zijn met het disciplineren van cbinesche troepen ma ir hij wist niet dat die officieren ook belast zouden zijn met het orgai ren van speciale corpsen evenmin was er bij de re jering iets bekend omtrent de zaak der gronden te Ningpo en wat de inning der douane regten betrof zoo lag er toch niets vreemds in wanneer een l ranschman daarmede as belast aangezien die funotien door de chinesche regering hier en daar zcowel aan Franschen en andere vreemdelingen als aan Chinezen word n opgedragen Ib F bmarij In het hoogerhnis heeft lord Normanby eeneinterpellatie tot de rcjrcrin J eiigt betreffende hare politiek tenopzigte van Home daar die politiek zijns inziens thans lijnregt in strijd was met hare zienswijze in 1849 Graaf Russell verklaarde in antwoord hierop dat Engeland in bet genoemde jaar wel in de bezetting van Rjme door de franschen had berust maar dat dit nog geene volledige goedkeuring in zich sluit Na eenige nadere ophelderingen dienaaniaaude en enkele opmerkingen van andere leden heeft de interpellatie geene verdere gevolgen gehad In een der voornaamste zuidelijke organen de RichmondExaminer leest men Het is geen ijdel gepoch der Yankeesdat zij op nieuw in het bezit zijn van al hetgeen ze vroegerbe ateu en wanneer ze Eredurende een of tuoc jaren zoo voorrg an dan valt het niet re betwijfelen dat zij de zuidelijke cor fcderiiif ii eii on ieruerpen Zj die deuken dat onze onafhankelijkheid kan ANor len voltooid do r sciiitterende duch inhet neieu der zaïk weinig beiuidenrle zegepralen ztdlen weldoen met een onp iriijdigen bük te si ian op de veelvuldigeb zitn ii2 n dfr 1 iiikei 5 in ons land Men beroemt zich datMarylatid Kenturkv en ilissoiiri een deel van de zuidelijkeconfederdie uitmaken m iar ze zijn niet riiindei in de migt vanLin oln diM Advertenliei lad Ouistréi eD De prijs der Advertentien van én tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters w orden berekend naar plsiitsruimte 20 Februarij In bet parlement hebben gniaf Ressell enlord Palmerston verklaard dat wel volgens de EussischPrui siscbe conventie de russische troepen het regt hebben om deinsurgenten op prnisisch grondgebied te vervolgen en daartoevan de spoortreinen gebruik te maken maar dat de engeiseberegering niet v ist van eene in die conventie opgenomen bepaling volgens welke de Pruisen daarbij den Sussen behulpza mzonden zijn Pairijs 18 Februarij De conventie tusschen I rui=en en Rusland ten opzigte van eene interventie van Pruisen in Polen heeft hier nog al indruk gemaakt B iron Gros heef omtrent deze onderhandelingen te Londen geopend die zeer goed door graaf Russell zijn opgenomen gcvord n ilcn is niet Treemd van het denkbeeld dat men spoedig aai ptmidjelii g zou gaan denken doch daartoe is noodig dat de opstmd nng eenigzins iu kracht en uitgebreidheid toeneme en dit te Russen hunne wreedheden voortïeüen de Lrpen verbranden en plunderen en de ongelukkige Polen b j n ver orden Jlen heeft de noodige instructien aan den er de V iibczen con sulgeneraal van Frankrijk te Uarseha ifgezonden tvT en d iri etn rt P5 i ifd leer i cr itie ure rie vt L rd ttei A i beeft luei i er zich Men beweert dat de opstand ia Puien zich allerwegeuitbreidt De milita rc bevelhebbers in Liiiir ci en Vollivniehebben geweigerd vcrsieiki pn n i r eldirs t zi Wn cp ur nddat de onder hunne bevek staande strj li ric i i wd in tegering voor eigen verdedigm kuiinep wi rler De nieuwe brochure va dt a lieer i iarr i ri la situation financière en 1m 3 brengt in oive ui groote verbittering te weeg l i schrijver Ie euaauwkeurig en duidelijk met on eilersprekeiijke bewijs dat geen der hervornii jen de s uOjeFould voorspelde resuliaien ii f ü 1 j tI Men zegt dat er te i gev i n dt ti b Napoleon aan den hertog v n Malakolf rei e in Algerie is ontsla n lie k loiuifen benere stelsel den ondergang ih i ko nieztil te eer braiïizesiien zij wordt uaard jjr a m de Ar b n i Hierin zal nu wel veel oicrdr jviiig zijn niir ide agitatie zulk eene uitgebivi i eid gei eii dihier ongerust over be int te intke Op de beurs ias lieden liei genielit verspreiil dat de kabiiieuen van P injs en L n ien overecngekonien waren om eene nota a m de regering te üerüjii te zenden ten einde te protesteren tegen de milit iire conientie van Pruiien en Rusbind ten opzigte der gebeurtenissen m Polen Er is alle reden om te gelooven d it die tijding ongegrond is Hoewel de rapporten v in de prefecten te kennen geven dat er in alle denartemcnten eene levendige svinpathie voor de insurgenten wordt am den d ig gelegd schijnt de keizer ten minste voor het oogeriblik besloten om volstrekt niet tusschen beide te komen zelfs niet langs diplomaticken weg Uit Warschau meldt men dat de prui ischc autontettenzich niet vergenoegen met aan de russische troepen vrijendoorgang te veivekeren maar dat zij ook alle maar cfnipiun verdacht schijnende reizigers in hechtenis nemen e an Ru f land overleveren Zoo moeten drie jonge Polenykweekettngeavan onze schoieu die onlaogs Parijs hebben veiaten Cnr aaar