Goudsche Courant, zondag 22 februari 1863

i u TaderlauJ terug te keeren aan de grenzen aangehouden er aan de Kusseu overgeleverd 7ijn Gistert n is hier de vastenavond op de gebruikelijke wij e ueïierd Eeu onafzienbare menigte wandelde op de boulevards iln tr niem iud drueg een masker De publieke bals v arei buitor üiivoou druk bezocht Men zegt dat er in het quarticr iloiiiiuartro aüeiu 514 vergunningen zijn uitgereikt om ei u luHliek bal te even llen kaii zich daaruit eenig denkbctll lermon van Il l us ocde der pa rij en aars Weenen 1 l i hru irij Wat er ook tegen gedaan wordt de pjolsjhe insurrcMe wint gci adig veld Zoowel uit i ar M iKS lit andere steden en lut Posen vereeiagen zich de i 1 lit l i 1 1 u i in piji van alle vericogeu die hunne iilers o au 1 r ii il ii teu en inbrengen Blijft dat nog lang jrtïaau dan ti in het eeuma d tot eene uitbarsting waa oij ijfrlrk fi n blt ib Ld zal order a aagïrigt aangezien de iU seiï niets ontzien Eeu aaotal kooplieden en andere particulieren dndit vooruitzien hebben dan ook reeds aanstitl ai willen maken om hunne vrouwen eu kinderen over de iz n in veiligheid te brengen maar overhel algemeen heb j t i nueligeen succes doordien de vrouwen zich be u i t t n e etteii Berlijn l F brmrj In de tweede k amcr hejuen de ren ir i irz en chultze eene interpellatie tot de legering r gt 1 11 f vernemen of deze aan het nissisehe gouverneM iit bij een verdrao haar hulp tot onderdrukking van den op mi in l ole i h i 1 loiirezegd De heer vou lüsmarck heeft i i v u ii rM e erd hierop etnig antwoord te g ven iiaar p is eene U cnssle gevolgd wa irin de heer von Bism iick vcikLi ut il t de regering geeue ruS5is lie maar eene pnii sischr politiek vul t geen der andere mogendheden heeft zich d ar nog tegen r et De liberale i ractien h bben eene resolutie voorgesicld om te vi ridaren dat het betuig van l ruisen vordert dat men geen lier beide partijen ondersieune Een der dagblideu lerzekert dat de onderhandelingenni t TiUsUnd alleeu nia itiviriien tegen den opstand betreffen enuiv i den poolsehcn opstaml in het algemeen noch minder hehij n zij eene ovi reenkom t over eene aigemeene politek ten doel Met Öjstenrijk iiebbcn nog in het geheel geen onderhandelinLcii pi Lita gehad l e Elberfilder Ztg zegt Elk volk d at tegen zijn wiluor r ecu vreemd volk beheerscht en verdnkt wordt is doorhet ri gt dat als eeuwije dochter neven Gods troon staat en IV uiruit alle ondergeschikte regten en verdr igen onder de raen chen hun oorsprong moeten nemfii of waarmede zij tenmiuste niet in s rijd mogen zijn bevoeg l op te staan hetvreemde juk te lerbreken en zich vrij te maken Do duitschenatie heeft dikwijls van dat natuurlijke regt gebruik gemaakt eu steeds waren de tijden w aarin zij in naam van dat heiligrejt opstoud de meest grootsche faarer seschied nis en zijzullen met haar leven zoolang eene duitsche natie bestaat W iarom zou de poolsche natie geen gelijk regt hebben Zjh eft liet maar z j is buiten de mogelijkheid waarin de duitsche zoorlr i zij eensgezind i steeds zal crkeeren lic fdsiiiaiies wui gevangen genomen insurgenten gaan ia elden gm m iar de regering toont minder gerusthrid te ar5ch lu de piarden van de brandweer in de hoofdïM l jn op de Cl ai M rebr igt Vooral zijn het de kozakken I ins dia ii huishouden en die uit zucht tot piun niet alleen l uiia maar Russen vermoorden Te Tomas op de galde gren en wtrden dr Zelkowski met vrouiv I nieren in de viammeu zijner woning geworpeu de mil Dorabrowski en zijn broeder de gewezen otlicier wer r nfjrd de kapt iMu hern van den mss staf de be I L uko vicz 11 zijne vijf kinderen w aaronder eene IS i oiiiter K rJen doorstoken de Ojarige Brzcs werd pi r l ni uir nog een tal anderen werden in genoemde T i od Moonlen rooven plunderen is hel ias overal 1 e in l ok a nijv r i blad zegt dat over de kandidatuur van il onderh indelingen zijn geopend tusschen 1 n prins Nicola is van Nassau en dat deze isti ie voorwaarden stjh 1 geen regtstreeksehe j leliug iiVl el zal op den volkswil worden uitgeoe Il i 2 d y i mogendheden zuilen door eene door haar e w aarborg n Ifeuing bijdragen tot het bevestigen van di n financieleu toestand v in Griekenland S Griekenlands grenen zullen vorden uitgebreid w ijl anders het land niet voor leven en out ikkehng vatbaar zou zijn In brieven uit tt irschau van 17 dezer wordt gemeld t het hoofd van he revolutionaire comité in die stad bij i gor r a m de erkliedin verboden heeft om hunne v erkn iais u en lan de schooljeugd beneden de 18 jaar om Imar olen te verlaten De in oners van Warschau worden d iarbij or alle manifes atieu gewaarschuwd wanneer zoo zegt de da order het oogenblik voor den opstand ook voor vVaiacIiaii zal zijn langebroken dan zullen de ingezetenen orden opgeroepen op dit oogenblik is rust noodzakelijk In ecu offi ieel schrijven van het hoofd van het revolutionaire comité aan den pruisisclieu consul wür lt aan dezen verweten dat hij voor Rusland ijvert en vijandelijk tfgen Je insurgenten optreedt De hoop wordt daarin te kennen gegeven dat 1 i en een regtv ardiger handelwijs zal volgen daar anders de natio aie regering tot krachtdadige maatregelen zou moeten overg i in Uit Posen meldt men dat de insurgenten zich in den nacht van den 17 18 van Konig hebben meester gemaakt Dr R issen moeten door den aav al verrast geheel uit elkander zijn gejaagd Petersburg S rebruarij De depêches over den pstand in Polen worden hier over Berlijn cntv mgen daar de regtstreeksehe gemeenschap verbroken is De regering heeft wel dadelijk werklieden gezoudeu om de lijnen te herstellen maar waar ze niet bewaard worden zijn ze toch dadelijk weder vernield De treinen loopen niet meer bij nacht en bij dag worden ze voorafgegaan door éclaireurs Er worden massa s troepen niuir Polen gezonden ongerekend die uit het binnenland Dii alles versterkt de meeuing d it de opstand van ernsuger aar l is dan men zegt hetgeen nog bevestigd wordt door de talrijke doorhalingen in de russische en buiteniaudsche dagbliden Op het oogenblik is het saisoen nog de bondgenoot der Russen maar ieder houdt het er voor dat bet tegen mei nog vrij wat ernstiger zal toeg ian New York 7 Eebmarij Een corps der noordelijken is dcDr de zuidelijken aan de zijde van Texas geslagen De zuidelijken veroverden daarbij t cc schepen en namen 200 mau gevangen De zuidelijken beschouwen ook de blokkade van Galveston als opgeheven hetwelk door de noordelijken wordt ontkend Er loopt een gerucht dat generaal Ilalleck zal worden vervangen door Butler De noordelijken maken groote toebereidselen tot een aanval op Charleston en Savannah ömnenlonö Gouda 20 Februarij Terwijl de viering ven s Konings verjaardag alhier op de gebruikelijke wijze plaats greep door het uitsteken van vlaggen het spelen van het carillon het houden van een assant en de parade van garnizoen en schutterij dealen de dagbladen de bijzonderheden mede van de luisterrijke wijze waarop dit feest niet alleen in de hoofdstad eu de residentie is gevierd maar ook in verschillende andeie steden vooral te Rotterdam Ouder de vele nuttige inrigtiugen welke men hier vindt verdient de Xormaalschool wel eene eerste plaats Zij was deeerste die na de invoering der wet op het lager onderwijs in ons vaderland v iu ri ksiiege in werking werd gebragt en van den aanvang tot nu toe rnogt zij zich in eeu voortdurendenbloeijenden toestand verheugen waartoe m de hoogste mateheeft bijgedragen de belangstelling welke zij van alle zijdenondervond Komt daarvoor eere aan de hooge regering niet mil der hebben inspecteur en schoolopzieners zich beijverd omde belangen der noimaalsidiool steeds te bevorderen terwijlhet bestuur van Gouda ook allen lof toekomt voor de bereidwilligheid waarmede het de uitmuntende lokalen die geheelopzettelijk daartoe iugerigt zijn verschaft Op dezen oogenbliktelt de school 31 leLrlingen die steeds geregeld degelijk onderwijs genieten van den directeur Kluitman eu de onderwijzersTerwen L iilenian Ruijter en Krauiers Eergisteren had het jaarlijkseh onderzoek naar de vorderingen der leerlingen plaats De inspecteur was daartoe uit s Ilage overgekomen en van half een tot half vier en later van half zeven tot half tien behandelde elk der onderwijzers het vak waarin hij ouderrigt geeft Dat cnderzoek ook steeds door den ijverigen schoolopziener den heer Broedelet bijgewoond werd des avonds nog met de tegen voordigheid vereerd van de heereu Burgemeester Wethouders en secretaris van Gouda en ce meeste leden der plaatselijke schoolcommissie Met gezang onder begeleiding van viool en fluit werd het onderzoek aaugevangeii afgewisseld en besloien er het mag gezegd worden dat ieder die de vruchten van het onderwijs waarnam het erkennen moet dat de leerlingen gocde vorderingen gemaakt hadden De hoog geachte inspec eur drukte dan ook zijne tevredenheid in warme oorden aan de onderwijzers en de leerlingen uit terwijl ten slotte aan zeven der meest veruienstelijken een boekgeschenk werd vereerd waarna al de leerlingen er nog met nadruk op gewezen werden dai zij zich steeds mogten bevlijtigen om voordeel e trekken van eene inrigting zoo degelijk en i als dt rraaalschool is waarop Gouda zich beroemen iü Eergisteren is door de politie alhier aangehouden ie ptrsooii van 1 van Rijn bode vau het begrafenisfonds T j nut van t Algemeen gevestigd te s Hage n elke persoon valschheid in geschrifte had gepleegd en zich daardoor eene soai van 187 toegce gend ten nadeele van genoemd fonds ter zake waarv in bcvei van gevangenneming tegen hem was verleend De gedeputeerde staten van Gelderland hebben lians dejaarwedden der burseineesters en secretarissen in die provinciedeels verhoogd deels op nieuw vastgesteld Bij die regelingis voor die jaarwedden voor gemeenten van eene bevolking van 20 000 zielen en daarboven ƒ 2000 als ma ximum aangenomen zoodat de jaarwedden van de burgemeesters van Arnhem enNijmegen op dat bedrag zijn bepaald De jaarwedden der wethouders zijn gebleven als vroeger Men leest in de Leydsche Courant Wat wij als gerucht naauM elijks gelooven konden is nu gebleken waarheidte zijn Het bijblait tot de staats courant bevat thans de stukken betrekkeliJK de aanvrage van eene subsidie van l 120 000voor d versmalling van den hoilandschen spoorweg Daarbijvindt men de concessie te dezer zake door de regering aande hoUandhche spoorweg maatschappij verleend en do overeenkomst tusschen deze maatschappij en de rijnspoorweg maatschappij over de aansluiting te Rotterdam gesloten In Laatstg meld stuk staat werkelijk in art 10 te iezen Beide iimalschapp jen verhinien zich om niet dan met beider tiiidrukkelijketoestemming durende den loop van dit contract direct of indirect te ullen ondernemen ondersteunen of bevorderen het aanleggen of exploiteren van eenige andere spooricegverbinding fusschenplaat n aait d ii Hoilandschen ijzeren spoorweg en plaatsea aanden Nederlaudschen Rijnspoortceg gelegen dan die te Rotterdamen ie AMsterdam Bij art 11 wordt de duur van deze overeenkomst bepaald voor een tijd eindigende met het jaar 1898 In de concessie aan de hollandsche maatsch appij verleend wordt wel voorbehouden dat de min van binnen zakenzijtakken en aansluitingen luvn den hollanüscheu spoorweg kandoen of laten ra aken maar met uitdrukkelijke bepaling art Sj dal daardoor geen inder of nadeel zal worden toegehragt aanJiet geen bij het lings contract tusschen de beide maatschappijen is otereenge Die uitsluitende bepaling is dus door de regering gehomologeerd En alzoo zal tot 1898 toe voor Haarlem Leyden s Hage Delft en alle plaatsen langs den hoilandschen spoorweg elke naauwere kortere en goedkoopere verbinding met het europesche spoorwegnet dan ever Rotterdam of eventueel Amsterdam voor goed afgesloten zijn s Gravenhage 20 Februarij De tweede kamer der statengeneraal zal dingsdag e k 24 dezer hare werkzaamheden her vatten Bij die kamer zijn aanhangig de volgende wetsontwerpen Cultnurondernemingen in X ludie Afkoopbaarstelling der tienden Regeling van het regtsgebied der regterl collegien Regeling van het middelbaar onderwijs A ereeniging der gemeenten Haarlemmerliede enz Over het novaal tieadregt en het beheer der kroondomciuen Grondbelasting in Limburg Xadere regeling van het kolon batig slot van 18C0 Regeling van het geneesk staatstoezigt enz Outeigening van perc voor het spoorwegstation te Zwolle Regeling van de exploite ti der staatsspoorwegen Bekrachtiging van sommige artikelen eener concessie vanexploitatie der spoorwegen Verhooging van H VI Marine der staatsbegr voor 1863 Toekenning van subsidie aan de holl spoorw maatsch X aturalisatie van C T de la Chaut en 8 anderen IC Aanvulling der wet van 20 Aug 1859 stbl n 94 betreffende het verkenen van pensioen aan schippers enz 17 Bekrachtiging eener ordonnantie ven den gouvern generaal betreffende den vrijen invoer van padie en rijst op Java eu Madura enz Men ziet de aanbieding van verschillende andere wetsontwerpen onder anderen dat houdende de definitieve begrooting voor het departement van koloniën voor 1 63 te gemoet A oor eeuigei tijd schroef de Geneesk Courant dat de seueeskundige wetsontwerpen niet verder bij de tweede kamerin behandeling zouden worden genomen Van waar dit onjuiste berigt Zijn wij wel onderrigt dan is het verslag dercommissie van rapporteurs gereed en heeft het niet kunnen worden vastgesteld in den aanvang ven Januarij omdat de heerIdzerda voorzitter en de heer Westerhoff lid dier comm afwezi bleven Gewis zal het verslag dadelijk worden vastgesteld wanneer de kaïrer over eenige dagen weder bijeen zal zijn gekomen Overzigt van de opbrengst der middelen hoofdsom enopcenten over de maand januarij 1863 Directe belastin gen 866 391 49 in en uitgaande regten en scheepvaartregleu Z M heeft benoemd tot generaal der infanterie en be 9 erd tot luit admiraal hoogstd beminden zoon Z K H tV illem Xicolaas Alexander Prederik Karel Hendrik prins van oranje uitenant gener inspecteur van het wapen der kavallerie en benoemd tot gen majoor den minister van oorlog eu kolonel üer artillerie J W Blanken Woerderij 19 ïebruarij De geboortedag vm onzen geeeruiedigden koning werd ook hier door het luiden der klokken het iiiistekeu der nationale vlaggen en het houden van parade luisterrijk gevierd Er had des avonds een assant plaats door de gezamentlijke onderoliicieren van het bier in garnizoen liggende 3 = bat v in het 4 = reg iuf iu rie waarbij ae Edel Gestr Heer 1 = luit adjudant Y Rie h i eu eene treffende rede uitsprak die op all u diepen inuru in iakle Gemengde Berigten Het engdsch parlement kost jaarlijks nagenoeg twee millioen gulden waarvan c igeveer de helft voor drukloon en het overiie aan salaris Men beweert dat Kusland en I rant rijk zith bij voorbaat trachten te verstaan over maati cgeleu na liet overlijden van den koning van Bdgie Te Liverpool zijn hij een brand zes personen in de vlammen om ekomcu en twee gevaarlijk gekwetst Adeliua Fatti heelt te Panjs gedurende drie maandei met z ugeu 103 500 ir c diend De iunoncrs an het stadje Gennep v iUeu minstens ƒ 100 000 geven als zij in verbiudini komen met den ontworpen nijmcegscheu spoorweg Te Venetië heeft men de hoofden van het revolutionaire lomité ontdekt en gevangen sencmeu Men is te Warscbaa beducht dat de opstand ook aldaar spo dig zaluitbarsten Te Deventer zijn tliaus 43 studenten aan het Ath iisumingeschreven waarvan ii voor de natuur cteustbappen vjor nijverheid landbouw en artsenijmengcn In verschillende o irden van Zwitserlandzijn werfdepöts die iu het geheim soldalen aannemen voor de legers derIdide partijen in Xoord imerika De stad Pnebla is ou onzagwekkendewijze versterkt en voorzien van een garnizoen i an iöoOO man en bezet met 200 stukken geschut De spaausche regering is volstrekt ongeneeenveder troepen naar Mexico te zenden Het fransche zuidzee eskadT r hiïeftoulangs een schip onder amerikaansche vlag g nomen dat den Meïicanenwapenen overbragt uit Peru A in de kusi van Guinea Moeit nag altijdde slavenhandel 1300 negers zijn naar Brazilië en 900 naar Cuba vervoerd Te Rome is een schouw burg afgebraud De spooi i f dien de Franseben in Meiico leggen wordt door den rigjn en de guerillas brschadiiid Te iecuwardeu wil men eeu tweede gasfabriek oprigteu De groïtézaal op het binnenhof i de loterijzaal te s Hage zal eerlang tot een museum van lied oudheden wuiden ingerigt Tut n de leydsche euutrechtsche studenten is oiieeuigheid ontstaan ten gevolge v m bciccdi endgeaelite uitdrukkingen iu de almanakken Er zyn gerucl ten iu omloopvau ouiustige bewegingen in ïiulaud Men verneemt dat het gouvernement d ir amerik zuidelijken eene leening heeft gesloten bij Erlamrcr Comp te Parijs en Frankfort van ti ii 7 millioen guldeu Htt bed a zal na de ophetüng der blokkade terug betaald worden iu katoen tCtren 30 c het pond Men verneemt dat er plan bistaat om als monumentloor dea hertog lan Saicu Ueimar eene egorisehe fontein in het illemsiiark te s Hage te stichten Te A u terdam is op s koniugj verjaardag brand ontstaau door eene outploÖii g iu eeu uurw crkwinkei op de X Z achterburgwal Te Eome ijn een legio pateutbedelaars De eersteklasse telt een duizendtal gi iatenteerden die op d j trappen v an St Pietermogen bedelen de tweeic s die zich door de stad verspreiden teltvijf duizend li jfhebbers D i 18 dezer hebben GS agens bet sparregroen langs den N 11 spoo w g naar Amsterdam vervo rd Op deparijsehe beurs beweren sommigen dat de keizer plan hei ft 150 000 mannaar den Rijn te zend n De bank te Manchester is bestolen voor eenbedrag van 1060 p st Mcu wil te Louden eene met de jjoliiie inverband staande brandwacht van 500 man vormen Te Doetiiichem zaleene gasfabriek opgcrig worden Keizer Xapoleon heeft den koning ipzijn verjaardag een keurig geseheuk doen aai bieden be laiide in tweeerpresselijk voor deze gelegeuheid te Sevres vervaardigde Marktberigten CrOUda 19 Februarij Tarwe per 80 X S poolsche IS SO Dantziger 12 70 Hamburger ƒ 12 50 Galacz ƒ 9 50 Zceuwsche per mud ƒ 11 Polüer ƒ 9 a ƒ 10 Hogge per 75 X S Amerik ƒ 8 Oostzee ongedr ƒ 7 75 voor koebrood 7 25 Gerst winter 6 25 zomer f 5 50 Haver 9S ül JO lï 3 35 90 a 95 tt 3 10 Duivehooueu 6 75 Fa areleboonen ƒ 6 25 De veemarkt met geringen aanvoer de handel traag niet aUes verkocht Boter ƒ 1 10 a f 1 20 per X Dordrecht 19 ïebruarij Tarwe vond tot 10 c hooger genegen koopers Puike n Zeeuwsche ƒ 9 70 a ƒ 9 80 mindere ƒ 9 30 a ƒ 9 40 geringe 8 60 a ƒ 9 10 Zomertarwe ƒ 8 a ƒ 8 80 Eogge slap en zelfs moeijelijk tot 2ü c lager te plaatsen ƒ 6 20 a ƒ 7 Gerst puike winter kwam