Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1863

W komen eu weidra zal het bij de behaudeluig van het deüu t ef budget m kt Iouieu moeten blijken of cne utu LeiiIijktT meerderheid den v eUprekender minister zal s e incn in de tucp r oinpr der vr j innige beginselen ó ij regt hadden als uel ge fstiird te bes houuen tegenover het eïgenb itig behoud Ihd i a dit het geval niet is dan blijft er weinig hoop dd de ii v e kamer haic dwaling inzien zal en het land beurren te en den tiNtand de verwarrinir en hei groote nadeel at Oii r n jdelgk o iiiM met uit de ve n ij dering der bekwaamste mill tï n vpL olj t te worden do r onv i=te beginselloo e iii rigaiten Oiiitcnlanïr Parijs i relmuirij Voor oo ver v ij hier ge icht kunnui uorliti op de hoogte zijn is de s uid der mexieaaiische anii r V1 ii chc t n pniisi che kwestien no altijd dezelfde Ook H ii Jf p i l elie oiuHenteling in verband tot de 1 iu = i 1 i c tie v ilt niets mcuiis te malden dan allien u it do p u ehe drukpers niur en meer een erustigcn toon uiLi it en dm opst u d in Polen niet la iger binnen de riii7rn i n pla i e i k bel iML bejierkt ra uir daaraan het gevist LeIii van m iraip uk v aarbij gi heel Europa een d reL r Ijelaug lu efi lu Algcrie giat het siceht De kolonisten zijn woedendOver il u hekeuden briet v ai i fn keizer aan den hertog van iV grieksclie k e3tie schijnt een nieuw tijdperk in tetrediu Geen koning kunnende vinden en geenc republiekmo cuile uitroepen ijn de Grieken op het denkbeeld gekomenom ecu regentschap in te stellen eene soort van tnssehenbestuur dat een lateren o erg ug tot het constitutionele koniugs h ip OU mogelijk laten len spreekt an een brief van Mazziiii waarin hij klaagtdat de pooUehe opstand te roeg is uitgebarsten Volgenszi ae plannen had eerst in de lente moeten pl ats hebben te e k met uurn aliremeeneu opstitnd in het oosten o Tebruarj Pe Pa rie meent te weten dat de fran ehe regering eeiie depi che a m heren ge ant te Berlijn heeft gezonden over de raisiseh russisehe conventie Onze regering moei in die depêche in e eu gematigde als vriendschappelijke bewGordaigeu aan Pruisen onder het oog brengen dat Pruisen door Zjiie hulj om den opstand in Polen te dempen list ook de andere b voikiiigen van poolseben oorsprong tot aspiratieii op ek en dat idzoo dl bevolk igen gemeeue zaak u n kunne i maken met de opst indeli a Pe Constit uinnel bevat een ike van den heer Boni ni 1 rin bij iL t dat men icli moet 11 i in irij Een der dagbladen meldt doch ouder rer beur e alhier het irerncht m omloop was als zou k ibinet peremptoir geweigerd hebben de voorstelliijreii eike de IVansche gezant iu last had te i ir St Mare Ie Girardin is eene petitie ten 1 b j i en senaat ingediend beuekt met 2000 L i ai zet r spoedig daarover r pport w orden u i r ui de hoop dat de pruisiscn rnssische il Il mo eiidheden ernietigd zal norden De s i 1 m Europa verhett tegen het gedrag van Brii ssel Pr sli hts van raadgevenden aard De priasische ü ji diit die stem geen bedreiging worde PebrLarij N men zegt staat het met de betrelfeade iL heldetol slnts eenige dagen st onze ii ohten voet l i het vooruitzigt op ene spoelt 1 in die kttestie w ordt er dan ook weer i pr over het plan tot conversie De minister van i i reeds ten rongen jare iu zjne pa lementairc re u dat plan opgeworpen en naar men nu nader ver düeu de voordeden uit deze operatie verkregen moeten 1 tot floening van het montant voortspruitende uitconveiite met Nederland Weenen 20 F bruar j Ten aanzien der onderhandelingen iiie iLn onze regeriuï en die tan Rusliiid g voerd ever j hare toetreding tol de conventie door laatstgenoemde met Pruisen gesloten verneemt i len nog het vol ende K Sl ind I heeft verklaird geneigd te z ju volledige amnestie te verleeBen aan aiie i olen die vrijwillig de w tpcnen nederleggen indien Oostenr jk het bedoelde verdraj mede onderteekent Dit heeft niet plaats gehad Rusland zal van onze regering noch mo j rele noch materiele ondersteuning bekomen en hierdoor heeft zij den dank vcrnorveu ran het geheele land E it Ales aiii rie wordt medegedeeld dat de onderkoning voor 1 tanige dagen heeft gezegd dat hij de doo graving van het kan ial van buez niet zon hebben goedgekeurd maar dewijl de onderneming eenmaal was aangevangen verklaarde hij er rijue eer in te stellen haar onder zijne regering te voltooijen Een der drie mannen in Griekenland die het voorloopigbestuur uitmaken de admiraal Canaris heeft als zoodanig zijnontslag genomen Hij is daartoe overgegaan omdat de nationale vergadering het mandaat zijner twee medeleden dehecren Bulgaris eu Euphos bij de eerste stemming vernieuwdheeft teruijl dit te zijnen aanzien slechts bij eene herstemming plaats had De admiraal was hierover zoozeer getroffen dat liij on liddciiijk ziju ontslag aanbood De nationale vergadering heeft alstoen geweigerd dit ontslag aau te nemen enwilde door dit vleijend besluit haar ongelijk goed maken Maar de heer Canaris heeft zich hierdoor ni t van zijn voorneuieu laten afbrengen Krakau 22 February De post van Warschau io nietaangekomin en de communicatie door middel van der spoorweg afgebroken waardoor hel gerucht vau ge echten bij Petrika en lladowsk zich schijnt te bevestigen 21 Februarij Langiewicz is cpcerukt tjt Kielce in hetzuiden des lands zuidelijk gedeel der prov Rad m om zijuniarseli vooit te zetten naar iliechow eenige uren zuidelijker op slechts weinige uren afstand ten noorden an Krakau geiegenj P j Opoczno in het midden van genoe mde provincie ennoordwestelijk van Kielce gelegen strain 1500 sterk gewapendeinsurgenteu Berlijn 2 Febmarij Y i cnf iden dagbladen bevatten het berigt d t de russische grencstad Dobrzyn tegenover de pruisische grensstad GoUub in den nacht van woensdag op donderdag acht uren lang door pniisische militairen is bezet geweest omdat men vreesde voor de komst van iiisurgenten De tweede kamer heeft in hare zitting van gisteren debegrooting voor justitie na langdurige debatten aangenomen Den i der volgende maand breekt in Eusland de dagder vrijheid vooi 20 millioen lijfeigenen aan Eeeils langgeleden was met het oog op dit gewigtig oogcnblik een militair net over het laud gespannen ten einde aan alle daaruitvoortvloeijcnde gevaren het hoofd te kunnen bieden De troepen waren zoo verdeeld dat overal onmid iellijk de noodigemiUti iie hulp voorhanden was Nu is dit geheele plan nduigen gevallen Men is met de regeling dier zaal nog nietgereed en het is dus te begrijpen dat de kommandanten inde miiit iire districten van Volhvnie en Podoiie geen troepenvoor Polen meer kunnen of wi len afstaan Het spreekt evenwel aan den anderen kant van zelf dat bij toenemend gevaariu Poicii troepen moeten gevonden worden en men zal hetland cus hier en daar van de noodige militaire magt moetenontblooten Eerst heeft men van het g rnizoen te Petersburgzoo eel mogelijk afgestaan diuirop heeft de kommandaut vanKiew zoo veel kozakken als hij missen kon laten vertrekken eindelijk heeft men de vierde militaire divisie in Bessarabiemarschva udig gemaakt die door de dertiende uit het noordelijk gedeelte van het gouvernement Oi j i trv mgen zal worden bijaldien de opstand in Poien riet spoedig onderdrukt wordt De tweede divisie garde infanterie ontving den 11 dezer bevelnaar i olen o niarsch te gaan ztiodat te Petersburg nog slechtseene divisie van diü wapen overig is 23 F eb uarij Men meldt uit Kattouich van gistei een groot aantal peolsche gc innen is alhier per sneltreinaangekomen de vhigt nemende voor de aanrukkende Kussen Eussische troepen zijn te Lombkow it binueugetrokken morgen vroeg worden zij te Sosnouiee verwaclit Een der chefsvan de insurgenteu Kurowski heeft zich door middel vaneen pistoolschot van het leven beroofd 2 i Februarij Bij eenige alhier woonachtige Pokn zijndoor de policie 300 handgranaten in beslag genomen Diepersonen werden tevens gearresteerd en tot onderzoek eerzaak aan de daartoe bevoegde autoriteit overgegeven New York ll Febr iarij De aanval op Charleston is nog niet begonnen de tegen die stad gerigte expeditie telt j vaariuigen De regier vlergel van het leger van den Potomie heeft met goed gcMilg eene ierkenning nilgevoerd Volgeus geiuchten hebbeu de noc rdelijken Lebanon in Tenessee neder Lezei eu daarbij 600 man gevangen genomen Het berigt van eene bij fort Donnelson in Tennessee aan de zuidelijken door den generaal Kosenkrautz toegebragte nederlaag bevestigt zich De weer iu tegen de inlijving der negers heeft in het leger tot verscheiden muiierijeu aanleiding gegeven Het voorstel van Frinkrijk om op neutraal gebied conferentien tot herstel van den vrede te houden wordt door ondersch idene dagbladen van het noorden aanbevolen 6tnnenlttnïï Gouda 21 l ebruarij Z M heeft benoemd tot ridder der orde van de eikeiikioon den heer W F Barbiers predikant bij de Luthertche gemeente alhier vertaler van den bijbel uit het hoogdui sch van Otto von Gerlach welke arbeid door hem aan H M de koningin is opgedragen Z M heeft wegens de opheffing der strafgevangenis alhier a u de heeren N IJzendoorn vice prestdent en D W Wes erbaan A Eomeyn H P N Koemans A Sinits G J de Jong en m J H van Gennep leden der commissie van administratie over de gevangenis als zoodanig een eervol ontslag lerleend met dankbetuiging vooi de vele en belangelooze door hen in die betrekking bewezen diensten Men leest in de li riesche Courant Op den langen duurkan men Polen ten ouder brengen maar dan moet de c iarhet laten uitmoorden De geschiedenis toch bewijst het datten onder gebragte nationaliteiten altijd weer het hoofd opstaken eu duurzaam komen de wingenesten of gekoppeldeprovinciën niet tot rust Volkeb ded Fsidrelandet en aadri deensche bladen spreken het onverholen uit dat Denemarkenniet beter kan doen dan zich hoe eer zoo beter van SleeswijkHolstein te ontslaan Zoo moest Spanje het veroverde Portugal neder aan het huis van Braganza afstaan Engelandverloor XoordAmerika toen dit land mondig geworden nasen manner kracht in zijne leden ontwaarde Griener and herKreeg na eene onderdrukking van ruim vier eeuw en zijnevrijheid Spanje moest Xederland zijne nationaliteit schenken maar Xederland moest ook België na eene korte vereenigingweder loslaten Oosten ijk kon Lombardije niet behouden evenmin als Pruisen Xeufchatel Zoo zal ook Polen voor Eusland een lastpost en eene gestadige bron van onheilen blijven zooiang het dat land onder zijn scepter houdt Men ziet weldat de zoud iren uit egoisme de deugd zonden beoefenen indien ze haar kenden zoo zou men ook kunnen zeggen dateene wijze regering uit staatkunde de vnjheid moest exploiteren tot heil des volks omdat de staathuishoudkunde leert hoe dwaas het is in onze eeuw zijne grootheid te oekeu inlandbezit en verovering Dezelfde courant zeg na eenige aanmerkingen betreffende houding der Amsterdammers en hunne blijdschap over den i weg Opmerkelijk is het dat bij de bekrachtiging der Kei tot vrijverklariug der slaven in West Indie wèl uit Engeland van het conitc van de britsclie an ti slavernij maatschappij een dankadres aau deu kening werd aangeboden maar de Amsterdammers zich toen stilhielden Schuilde de reden hiervan ook misschien in de omstandigheid dat te Amsterdam veel eigenaren van aanzienlijke plantagieu wonen die er eenige geldelijke schade door ondervonden dat 60 000 mensehen in hunne waarde als zoodanig werden hersteld en voortaan niet meer als vee zullen worden behandeld tu leest in het Handelsblad Aangaande de werkzaamheden der hoofd commissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor November 1813 enz meciien nij met zekerheid te kunnen melden dat zij zich onledig liouct met voorbereidende maatregelen tot zamenstelling der plaatselijke commissien wier leden gelijk bekend is door Z K H tien prins voorzitter zullen worden benoemd Men mag allereerst te gemoet zien de benoemingen van de plaatselijke commissieii te Amsterdam Eotterdam sCravecliage en verdere provinciale hoofdsteden vermoedelijk zullen die plaatselijke commissien zeer talrijk zijn Zeer opmerkelijk is de toevloed van aanbiedingen uit alle oorden de lands om het plan te hclpcu gelukken Het laat zich nu reeds aanzien dat het der hoofdcommissie aau voldoende blijken van nationale sympathie niet zal ontbreken lar men verneemt zal de centraal spoorweg van IJtrech naai uiersfoort Njkerk en Harderw jk tot de IJsselbrug nabij Zi olie vermoedelijk iu Augtistus t eh anders tellig tegen het einde van November of het begin van December dezes jaars voor het vervoer van personen en goederen worden onengesteid In of even na Mei zal een proefrid langs de geueele lijn geschieden Het hoofdstation te Utrecht zal grenzen aan dat van den rijnspoorweg of het laatste zal aoor vergrooting dienstbaar worden gcmaast om ook als station voor den centraal spoorweg te worden gebruikt Sten schrijft uit s Gravenhage aan de Amst Ct dd 21 dezer Z M de koning is zeer onlangs in de gelegenheid geweest zijne meening te zeggen over den staat der betrekkingen tussohen ons land en België Hij uitte den w ensch dat die betrekkingen tussehen de twee regeringen weder even hartelijk mogten worden als zij geweest ziju en gaf de hoop te kennen dat de conflicten die ze thans benadeelen weldra zouden verdwijnen 0 erige ns schijnt het zeker dat de onderhandelingen thans zeer gunstig staan en men met grond eerlang eene volkomene overeenstemming ten aanzien van de aanhangige punten verwachten mag De heer Monguiel een fransch uitvinder heeft z Jn oornemen te kennen gegeven om ons van de tininuie ier g izmaatsch ippijen en het gevaar van het gaz e verlossen eud larvooreen licht te verschaffen oneindig goedkoo er en meer doeltreffend Dit zal moeien geschieden door de dampkringslucht dooreene vloeistof photogene genaamd te laten passeren het schijnteene naphta te zijn van eeuen vlugtigeu aard en die met degen one gaz ornamenten gebrand kan worden De toestellenzijn zeer eenvoud en het licht is zevenmaal sterker dan gazen het voornaamste z jjnt te zijn de goedkoopheid De voorstanders dezer uitvinding zeggen dat bij het ontsnappen derphotogene het slechts op den grond of op de meubeler zoutlevallen en het slechts dan alleen in brand zou kunnen gaanals het in werkelijke aanraking met vuur kwam Het gaz zooals het nu gebruikt wordt kan ook door photogene gepasseerdworden hetgeen eene besparing van veertig percent iu het gebruik oplevert benevens eene vijfmaal sterker verliciitende kracTit Deze uitvinding vindt reeds naar men zegt in Frankrijk veelingang S Gravenhage i Februarij Heden heeft de tweeiie kamer hare werkzaamheden hervat De voorzitter deed mededeeling van de ingekomen stukken en wets ontw erpen waaronder eene missive van den mini ter van koloniën houdende mededeeling dat het wets ontnerp nopens de cultuurondernemingeu in Ned Indie wordt ingetrokken daar h omwerking vereischt Voorts deelde hij mede dr t de comL sie van rapporteurs gei eed was mtt haar eindverslag over het wets ontw erp nopens de afkoopbaarstelling der tienden Drukken en ronddeelen zullende de dag der discussie nader worden bepaald Vervolgens werd overgegaan tot de loting der afdeelingen na af oop waarvan de leden zi h in de scctien hebben begeven tot het bejoem n hunner voorzitters en ondervoorzitters en der leden van de commissie voor de verzoekschriften Door de regering is aan de tweede kamer der statei generaal aangeboden e n wets o t rp strekken om aanert 17 van de wet op de nat rau tie eene slotbepaling toe tevoegen waarbij de hier te laudu zich bevindende zoon vanden Nederlander die ter zake van s lands dienst in s rijkso eizeesche bezittingen of koloniën woont wordt ontheven vand verpligting om ziih voor de militie te laten inschrijven Gemengde Bcrigten ilea verzekert üt het W ecncr kabinet bc lotcQ icefi het leger epri daags te ermindcrej met 2 000 man Een hardtU n = diup a trt verdrag is te Lomlen bekrachtigd tus=thtn C rijke partijen katoen an Liverpool naar e Vork regering te Wasbingtou is iu geschil met de repubiek X Gren tia icii daar iïi de binnenlaudaehe aangelegenheden mcn tn n l niets te doen heeft In 1862 heeft de keizer vau ür op 2ti G40 verzoekschriften van bijzondere personen 500 i tr i slechts buitenwerk Tc Bucharest Letrscht he e g rhriJ vai den landdag wii Alexander Jan I iu staat qu itÜen en ucrejpt zich op Xouatautinopel JDe biidgetcoj L a ei leeft 30 000 thlr ten behoe e der geheime politie geschr j r Lcne commisFÏe an 63 leden zal de banovcrsche ca echismos kwestie oaderzoeken Het hnis der gsmecKten heeft den pr na ran Wallis bïj geiegenbesd van zTjn huwelijk en jaargeld tocges aao an iU duizend p st hierbij voegebtle 60 duizend als jaarlijl sche inkomst van Cornwallis moet LiJ zU l beheinen met twaalf tonnen gonds Aan de prinses van Wallis is toegekend 10 duizend en e q als weduwcgeld 30 duizend p st De po ist ae emigratie wil bij elk der groote mogendhed i van Europa eec agent benoemen Te Oosterwijtwert is eene bf i nwoning verbrand met meubelen granen gereedschappen 23 koeijcü 9 aarden 19 schapen en 3 varkens Men