Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1863

1863 courant hetzij op eene andere voldoende vijzp bekena te inaken met de besluiten waarbij de belangen van deze gemeenteof van hare inwoners zijn betrokken J Zondag 1 Maart i 96 Burgerlijke Stand GOUDSCHE COURANT GOUDA GEBOKr 19 Februarij Johanna ouders L Vergeer en C de Mooij 20 Paulina en Gijshert ouder L Begeer en G de Joïig 21 Betje ouders M M Kijzer en G Mendels Aaltje ouders P Mul en J Kcij Jacoba Cornelia ouders P Mul en C J van der Kleijn 22 Hendncus ouders J Mikkers en J van Roon Jacobus lludolphu3 Theodorus ouders J Vos en A van der Knaap 23 Cornell Adnanus ouders P Looijaard en A Sonsbeek Arie ouders H Hijnhart en A W Abbema OvEfiLfcüLN 20 Februarij M Molenaar buisvr van B Kok 53 j G Verkleij 66 j Hl C van Miet 19 d 22 A iooijman 68 j 8 m 23 J C Grendel wed M J de Gidts 46 j 24 J PreVQ 1 j 8 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 13 tot 30 February 1863 Geboden Johanna Elizabeth ouders J ten Hol ter en A A Ponsioeu Pieteruella Jacoba oudeis J B Labeij en H £ deling Jan ouder J J vau Huuksloot en A van der Haar OvEKLKDES M Flenterie 33 j echtgen van R Wiltenburg 6 H Westbroek ruim 9 j Zondags I TT A ÜDTMlTATAXr P Advertentieu van één tot zes Uitgave van A ÜKirSlK31 AiAl regels met mbcgnp an het zegel i5 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent B uitengewü e letters w ordtn bcretend naar pldytsrnimte OÜDEWATER van 18 tot 24 Februarij 1863 Fi omiena Rijkelijkhuizen geb van Lieshout d Corue de Koning d Adnana van Es geb Flink levenï 2 j gehuwd met Maria Schoonder Zan e Tlendeiceg D n 61 Cornelis Groeneuond 5v ADVERTENTIEN De Thee Soorten riT HET M iG iZIJN V VN Shiderani en Sibïcsz te Artiliem zijn fijn geurig en waterboudend Z j munten daardojr boven veel andere soorten bijzonder vit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 3 en 1 ons verkrijgbaar by G EABJBIi Zange TiendeKeg D N 24 te GOUDA D BOEB Az te Oudeicater en verdere Dépotc VX ajne betrekking afstaan De keizerin der Franscbea is ter gti e der oicii geitemd Men wil te Mainz een tweede vaste brug ox r den Jtijn leggen In net gebouw der magnetische telegraaf compagnie beeft ecDC ontzettende rasontploffiug plaats grgrepen waardoor dne a vier kamers zwaar bt chailicd maar geene personen getrofifen deQ Men ziet thans o de ouneschijf ue n vlakken van verschillen i grootte en vorm Te rw ir zijn reeds nieuwe aardappelen ter markt gebragt In dea zooloffiirfhci t iin te Keulen heeft eene gier eijeren gelegd Men meent dat dit het eer=te voorbeeld s van een gevangen gier dit een broedsel bc f In eeue steenïiolenmijn bij WedEesborv zyn vier arbeiders door biL curroomend water en isrde bedolven Te Pekel i beeft een arbeider zijQ vierentwintigste kind a rgegeven Keizer Napoleon is tei bruiloft geroodigd bij den prins van Ingezonden Bevallen lia Horten las Overleden woerd Onlangs heeft het ontwerp eeuer algeraeene keur voor het üoogheemraadscb Kijnlanu viiarin zoo vele ook op onze stad betrekking hebbende bepalingen zijn opgenomen voor het publiek ter inzage gelegen Maar daar hieraai geene andere bekendheid is gegeven dan door miildel vai ceu aan plak biljet zullen zeker de meeste onzer stadgenooten weinig J niets er van hebben gev eten ik althans vtrneem het erF heder nu de tijd om bezwanrsehriften in te die ita lang vei s treken is Eene publiciteit alleen in naam kan de bedoeling van het bestuur van Kijniand niet ijn Ik neem daarom de vrijheid zijne aandacht op dit puntte vestiiren en het te rzoeken voortaan de ingezetenen dezer stad hetzij door aankon liging in deze Hen vraagt teircn 1 MEI eeu KKIIKKlTMTirm die een burger pot ir koken en van goedi getuigenissen IS voorzie Adres cider letter TJ bij den Boekhandelaar A 151 INKMAN Tieude veg Gevraagd GEHUWDE LIEDEX zonder kinderen waarvan de vroun geschikt is voor HUISHOUDSTEH Adres aan deu Uitgever dezer Courant ZUTPHENSCHE Schroefstoomii boot Reederij Tot Vervoer van GOEDEREN en VEE TUSSCHEN ROTTERDAM en ZUTPHEN LAiS GS Gouda Amsterdam Rampen Wijlie Olst en Deventer in Directe Verbinding met Zwolle EnSChedé en AlmelO Zomer dienst aanv 1 Maart 1863 Van 2UTPHEN Tan ROTTERDAM l Düigs bg en Vnjdair s vi rds ten 7 ure j Van GOUDA I Woensdag en Zaturdag s morgens ten 6 are Wccr =daeenZ turdciL norn circa6ure I t AMSTERDAM i an DEVENTjSR V fr 3ujg en Z uir l i iii d S ure Woensdag en Zaturdag s morg circa 9 ure Na e e i orD a en 1 J A van dee SCHCIJT Haringvliet Zuidzijde te Ectterdam en bij de Ageuteu in bovengemelde Plaatsen Depot in t groot en klein van JOH VNX JIOFF hes MALZEX TRACT GezoudJieidMer bij J C Van Vreumingen Westhaven B 186 te GoLU 1 Met inbegrip der Flesch 50 Cents Bij Parlij tot minderen prijs Ledige Flesschen worden a 5 Cei ts terug genomen Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Dingsdag 24 Februarij Laaji ste koers C3V2 OtLle eii kotr pCt r 4 3V2 4 4y 2 3 3 3 Hoogst kotrs 63 Ned w sch dito dito Amort Sijnd Handelm O I Leeuing Aand H Sp 107 45 531 4 49 40V2 10ü S4V8 751 4 Si 196 1021 4 d Kijnspw België Eotts Spanje obl d buitenl 4GV4 lOlVs 101 S9V 1961 2 4üS i IÜII 2 d binneid Portl gal ibl Kusl ubl H 75V4 1961 3 d Ibis iy ert 1831 33 d lr 40 cK 5 ene i scne Viii ef Spw Pruisen 1S59 Oost bij GoU 597 801 31 dito 5fV 30V 80 6415 31 59 8OV4 65 dito Metall 5 5 3 dito dito dfrenteAmst d= ijt 854 Mer jbl8ül i6 Ter Bütkdrukkerij aii A BKINKJIAX en voor Gouda en Deze Couraot verscnijut des Donderdags eu In de Stad geschiedt de uitgave 02 = avonds te voren De prtjs per drie maanden is 2 franrop po t 2 25 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttcnlttnir Londen 24 Februarij De Times vaart hevig uit tegen Pruisen Na voorop gezet te hebben dat het tegenwoordig als beginsel is a ingenomen dat eene regering welke den wederstand door verdrukking uitlokt geene hulp van buiten mag ontvangen maakt het blad eene vergelijking tusschen den koning van Pruisen de Bourtons en de fetuarts Eerstgemelde zegt het blad begaat alle misslagen der laatsten 7onder hunne ridderlijke loyauteit te hebbeu Hij heeft alle beginselen vau internationaal regt geschonden en handelt even als Kusland met eea geest van wraaic Geheel Europa is verontwaardigd De Globe en de meeste overige dagbladen spreken ia gelijken geest In de zitting van het huis der gemeenten verlangde gia teren de heer Griffith te vernemen of het waaraeid A as dat twee door Pruisen reizende poolsohe studenten te ïhorn waren gearresteerd Lord P ilraerston antwoordde dat hem daarvan niets bekend nas De heer Henuessy wensciite inzage van de pruisisch russisclic conventie De heer Layard antwoordde dat de regering niet in bet bezl van een afschrift was en den inhoud alleen kende van hooren zeggen De heer Buxton laakte het zenden van Egyptenaren naar Mexico Lord Palmerston hernam hierop dat deze maatregel te betrfuren was en strijdig met het gebruik want het staat deu p icha van Egypte niet ifrij troepen zonder toestemming van ien sultan ter beschikking te stellen van eene andere mogendheid buitendien zijn deze zwarte soldaten even als de Polen droevige offers der recrutering eu nadat Frankrijk dienaangaande Euslands gedrag ten strengste heeft afgekeurd zal het iiaar de minister hoopt trachten zijne eigene onbillijkheid weder goed te maken De Engelsehe regering heeft deswege vcrtoogen bij de fransche ingeleverd 25 Februarij Even als te Parijs zijn ook de hier aanwezige Polen ijverig in de weer om hunnen landgeuooten alle mogelijke hulp te verleenen Een aantal Polen waaronder etmg voorname krijgskundigen zijn bereids van hier vertrokken om aan den grooten strijd voor de onaf hauKelijkheid van hun ongelukkig land deel te nemen Binnen wsiniire dagen zal hier naar men verneemt eeu groote meeting worden gehouden waardoor aan ons publiek de gelegenheid zal vorden verschaft om opentlijk sympathie jegens de Polen te beiuigen lum idels zamelt men overal in o s land gelden byeeu tot het aaukoopen van oorlogsbeuoodigihedeu voor de insnrgentcu Parijs 25 Februarij De poolsohe kwestie trekt boven alle andere de aand icnt en de ongerustheid die zg te waeg brengt oefent een zeer ongunstigen invloed uit op den koers van alle effecten Op de beurs van gisteren heerschtte eene agitatie zoo als men die m langen tijd niet heeft waargenomen Tip syndicus van de beursm ikelaars niogt al op de ticurs rondwandelen en verklaren dat de geriichteo die men in omloop bragt van allen grond waren ontbloot d it hij ze te zekerder kon logenstraffen omdat hij nog deu eigen morgen AdverteDtiebiad Oinsirekeo met den minister van financiën had gesproken niets hielp üngst is niet te genezen zegt men en de beu s was gedrakt Van den anderen kant echte heeft de heer von Budberg nog geen twee dagen geleden aan den keizer verklaard dat de czaar de meest liberale denkbeelden koestert eu dat h j gezind is om alle mogelijke concesoien aan de Polen toe te taan zoodra zij tot rust zijn teruggekeerd de baron inieiide t iens de verzekering te kunnen geven dat Polen spoedig vedrr geheel rustig zou zijn omdat na ir hij zeide de ops andeliugCii gebrek haddeu aan wapens levensmiddelen eu kundige opperhoofden 26 Februarij Men verzekert dat de am den senaatingediende petitie ter gunste van Polen eer l v t Let eindeXün de volgeode week iu beh indeling zal koiueu Het kabinet te TVHshinirtou heeft op de vc teKen vauFrankrijk geantnoord en de heer Se varJ houdt ï it s or oumogelijk om directe onderii üidelins a over lii t tlpit u vaifden vrede te openen Volgeus hei kabiiut te Wasliingtouzou het beste middel om tot eei f ohikkuiir raken ditzijn dat de afgevaardigden van de jresclieidcii en tp hetcongres kwamen waar de plannen to eene tJenaucrin Z iadpiikunnen worden besproken en aan Je goedti ur ig Vun ile u itionale conventie onderwerpen MarSSiUo 26 Febru rg Berigtei uit Kou intinorel vau 19 dezer melden Op het eiland Kandia hebben bloeiige b n en plaa s gehad tussohen de Turken i tjriekea u lkc Uit Athene is van den 20= i bcrigt runanr i lit degrieksche natioualc vergadrriiic dm lijj dezer iiastievan koning Oito formeel leriMiitu w n den trw ver klaard Voorts heeft de vergadering ingetrokken i van het voc Ioopig gouvernement tot het verleenen enj mestie en de beslissing over oorlug en vrede Weenen 24 Februanj Men is hier hevig ingenomen tegen Pruisen Zoo zegt de Presse o a Heeft deze of gene het nog betBijfeld dat Pruiseu niet aan het hoofd mag staan van Duitschland dat aan Pruisen de handhaving der eei en waardigheid van Duitschland niet raag worden toevertrouwd thans zal ieder zich d rvan hebben overtuigd Zelden hi eft men het voorbeeld aanscit awd dat eeu staat door tie dv riasheid zijner politieke leiders in een zoo onaangenameu tocbiaud is geraakt als thans met Pruisen het geval is Éra kEU 26 Februarij Er hebb u weder twee gevechten piaats gehad omtrent het eeue waarbij Langicwict de in=urgenten aarvoerde zgn geene bijzoDderhcde n bekend Het andere had plaats bij Kutuow alwaarde Ru n de nederlaag leden In Podlachie is de insurrectionele bt veguig neder toegenomen Berlijn 24 Februarij Als eene bijzonderheid mag worden medegedeeld dat onder de sprekers in het huis der jfgevj rrtfigrden bij de lehandelmg van het wetbontwei p betieffencV e eeresoldij te verleenen aan i s strijders uit het tijdvak vito IS fS 1815 vijf met het ijzeren kruis zijn versierd Het wétgófiiwerp is ingevolge het voorstel des heeren v Bonin verhpoging vaa