Goudsche Courant, zondag 1 maart 1863

11 000 op 200 noO tb en de eeresoldij in ie gaan met 1 r i ir j jl a i i irfiiouiPii jn 1 r i irj In de i ing v m de tv eede kamer pp 1 lh i ü i ii i o ikO atieu p i ts geli d ovt r ue poolsc lie knc Vf l Mi ii SUu l vprkLuirile i r ie regering 5li clit= ie i lui tii iien reu l i i r end ten Llrokkeu en ecu oird r l e r iroet a u in cu een omkeer ii uU reir i iL i ek iiriieel lies ii u ij cjt it vele r i Tvjuilirelii Ti 1 u niet ï jn iiiiceh u id maar latLii ei ijii ïTcbraïïi De naatregelen v iu I Oc i e hiir von Bi marLk egt daarop dat r i u r de fjue ticn bridanie n et eeft kunnen 1 h V i ler land de i ppusilie daarin zou heb I lU oi i ie minister een e gelsch lagerhuis m L 11 ii i i Il estauden ll j verklaart dat het r i iiiu t iivn en beslnit van s m jathie getuigt voer e ea dat de gfraehten tmirent den inh ud der e ieel zijn gr repcn Uit een weigering om c L ïite r r g ie kamer geen gev igtrekkingen i ih N ulj lie dtb UKu ujter in zes u U hadden geduurd v aarbij de voik rti Z i iMinÜL ing de rcgeriiigspoütiek op de lie iu e V i e aauviti i e zitting tot mergen verdaagd ï it War cliait a ordt van den 2 i gemeld dat Jlirosl v =ki niet o er de iri enztn is gevlugt inaar naar Koio inhet g iivf rncnieiit Kaü eli i gedrongen waar hij dien dagen liii Avriuiii met de En en had gcicohtcn LaiiCi eu ivZ A a3 over den IVeiehsel getrekken en manoeuvreerde ie L i iiii i7 F brii rij De diseus ien in tweede kamer over de I ehc a Ui ijn heden voort gezet maar niet geëindigd lil i e df n inisi r v i itin rek htbben de hh von Vineke U Jïonin l tt i c frd evoerd Petersburg 17 Filia ai ij He ikt meer en meer d ep i iHd in 1 1 iie men niet verv arhtle dat zoo £ ue rstan i on liiiiiin Liit zoo irrniakkdi k zal vorden diiikt als n en eir l iriieiale Somn igen zijU van oordeel en in iirpu iiü van buiten hulp beloofd is en zij die lm iii i cnlvargfn labben Men tv ijfelt niet of de V ridi 1 i g reorganiseerd u m Ofst in het voor kiii 0 h dat de reerutcriiig haar bespocd ird heeft de i tkeii eid der eerste beweging Mn de insiir lifigisirr is weder eene atVteüng er garde naar iiük iü ken ia vertrekt r n f ander regiment 1 I iriii die bij sommige reginienien zijn krij s Afri i v urdm bij andere corpsen geplaatst öinncnknö GOUG S S ie iiMrij De eomiiiissaris des konings in de 1 heeft den 1 de r ter keunis van de gt dat bij besluit van IS feb jl door d oifuiiiig van de afzcn er i ke j glen iri ITdcrivet v in 13 jui l iT s i ebben op zaturdog 7 maar k i gen van eendvogels in eeialei sia iiide toestellen welk jagiliedrijl i j a niet iJl maart daaraanvolgende n r rt ii 11 i d iip af de jagtbed ijven lermeid I lib ii it in f CU v n iaatstgemeid tijd r i zijii i niii v n Let wei pel van kwartelen mn tC k rLii 1 viitirnei irt 1 Ie t t difr weij is toepeiaieiivan 1 n ei e k iet en ii i i 15 juüj daaraanvolgende met bepaliag dat het vlieguet in gecu geval tot het tirasjereu litrivv artelen zal mogen £ rebruikt wor ien Dat de visscherij in de Idnuenwatei eu zal aesloteu u 17 raaart e k tot en niet 17 mei daaraanvolgende met u Zy dering van het visschen naar aal en paling hetwelk ge durende den gesloten vischtijd door middel van fuiken aalkorven aalsciiaren aai eepeu dobbers mitsgaders door peuren blijft vrijitelaten 4 Dat da irenboven het visschen met aukerkuilen van 1 april tot en met l ï juiiij lsü 3 is verboden a Dat de kooilieden hunne eenden zullen moeten opsluiten of opbokken van 1 tot en met 30 april en van 15 junij e k iv t en met 31 augustus daaraanvolgende Xair men verneemt is thans bij den raad van state in behandeling een ontwerp van wet op de registratie dat van zeer groeten omvang is Ook verneemt men dat de definitieve begrooting van hetfleparteieent van koloniën gereed is en binnen kort aan de tweedekamer zal worden ingediend Jlen schrijft uit Delfl lu de nabijheid van Oudewaterwerden dezer dagen door een arbeider van den Ir r G v mder Lee twee tot nu toe geheel onbekende noodmunten gevonden geslagen in 1575 iN aar wij vernomeu hebben zulleu dezehoogst merkwaardige voorwerpen op de aanstaande tentoonstelling vu oudheden alhier vior een ieder te zien zijn Wijkunnen tevens be igten dat in Oudewater een aantal hoogstbelangrijke zaken voor genoemde tentoonstelling zijn zaam gebragt waarvan door de ijverige sub commissie aldaar reedsopgave werd gedaan aan de hoofdcommissie dhier Als een bewijs hoe juist ten platten lande nog vele merkwaardige voorwerpen worden bewaard die de aandacht overwaardig zijn deelen wij mede dat naar wij vernomen hebben bij de hoofd commissie van de aanstaande tentoonstelling vanoudheden te Delft eene allerbelangrijkste opgave is ontvangenuit de gemeente Loosduinen van vele en kostbare zaken diezeker den luister van genocinde tentoonstelling niet weinigzullen verhoogen iMen leest in het H bl betreffende het wetsontwerp overde veruiiKÜiig der spoornegen o a de vra ig heeft zich intussehen voorgedaan of door de goedkeuring van het ontwerp de mogelijkleid werd weggenomen om in het vervolg vantijd de wegen Levden ÏVoerden en s Gravenhage Gouda teverkrijgen iMen hee dit willen opmaken uit de bepaling vanart 10 der overeenkomst v iu de Itijn en HoUandsehc spoorwe n aat5chappijen waarbij deze icli verbinden om zonder wedcrkee ige toestemming geenenieinie verbinding van den IIol andschen met den Hijuspoorwefr tot stand te biengen inveiband met n artikel der concessie waarin de regering zichwel de bevoegdheid voorbehoudt om hare toestemming te geventot bet aanleggen van zijtakken doch met de bijvoeging dathet voorbehoud wordt gemaakt zonder dat daardoor hinder ofnadeel zal worden toegebr igt aan de overeenkomst tusschen deIiijiien liuihindsehe spoorwegmaatschappijen Indien de ledoeling van dit een en ander inderdaad ware om elke nieuweTerbinding tusschen den Eijn en drn Hollandschen spoorweguit te sleiien wij zouden dit evenzeer afkeuren als de vroegereuitsluitende concessie door den h van Heemstra verleend Doch wij zien niet in dat dit de bedoeling van de overeenkomst en de concessie is omdat wij er niet in kunnen lezenJat de regering zich verbindt om zelve geene zoodanige aansluiting of verbinding te maken of te doen maken Het tegendeel worilt onzes bedunkens in het bedoelde artikel der concessiegezegd en de overeenkomst tusschen de beide spoonvcgm latscliappijen bindt de regering niet en kou zelfs door haar nietworden verhinderd of ver oden De miiiister van koloniën iieeft de ciilfuur wet ingetrokken omdat deze eene omv erkins vereiseiit Het spook op denachtergrond i dus voor het oogeiiblik vei dwenen en ele oppositie zal voorshands na r een ander moeien omzien om denbewindsman te eroordeeien en e Leu verdenken Dat middelzal wei spoedig gevonden worden gelijk de intrekking der wetzelve zeker ook op eene of andere wijze hatelijk zal wordenuiigeLgd iMen late zich echter niet verschrikken der de redenering die lai zeker volgen zal dat men door deze daad vanden minister geheel in het onzekere wordt gcbragt omtrentzijue in igten en uedoelingen Beiden zijn genoeg bekend en j let laat zich vooraf denken in welken geest de omwerking der wet geschieden zal De miuister heeft reeds vóo r lang opentliik I bewijzen gegeven dat hij met zoovelen de gebreken van het I tegfiiwüordig stelsel eikeiit maar tevens dat hij de verbetering daarvan niet wil door jilotelingen overgang of overhaaste slooping Indie gcchikt m ken voor eeneu toestand die even uatiiiiiüik als redelijk is en inmiddels aPes voorbereiden om die toestand werkelijklieid ie doen woriieu ter geschikter tijd dai gelooven wij ligt in liet plan van den man die duidelijk en rond zijue meening heeft uit gesproken IVij behooren tot degenen die vcrtrouuend afwachten wat de nii une minister veor 1 lid ie zal beramen en voorstellen maar wij ii bet niet ciiti iiig cm bij de e waarlijk g wigtige mini i v handeling te waarschuwen dat men zich nieii laie verontii s en door let geschreeuw dat L iarover zal worden aangeheven 0 cs C j s Gravenhage 26 Februarlj Door de eoDimissie voor de staatsspoorivegen lieeft heden aan het ministerie van binnenlaniLche zaken de herbesteding plaats gehad bij enkele insclirjjviijg Van het maken van den bovenbouw van twee regthoekige draaibruïsen met vast gedeelte van gesmeed ijzer over het groot noord iioUmdsch kanaal in den spoorweg van KieuHO Diep naar Alkin iar Die herbesteding heeft geleid tot een incident waarvan de geschiedenis onzer aanbestedingen van openbare werken zooveel wij weten geen voorbeeld oplevert Er was t eu inschrijiingsbiljet ingekomen van de belgisclie firma John Cockerill te Seraing ad ƒ 103 1 5 08 Hieruit blijkt reeds dat alle vroegere inschrijvers op dcien eenen ua zich hebben teruggetrokken en alzoo feitelijk hebben willen toouen te protesteren t gen de in deze gevolgde handelwijze maar nog sterker sprak dit protest uit de beteekening door tusschen komst v i i den deurnairder Dnterhorst van een formeel protest door 8 firma s van nederlandsche industriëlen onderteekend 27 Februarij Heden heeft de tweede kamer tene sorte zitting gehouden Twee wetsontwerpen betreffende de onteigening van perceelen en den verkoop van rijksgrond zijn ingekomen en is de beiMadslagiiig over het ontwerp tot regeling van bet middelbaar ouderw ijs tegen diugsdng i maart bepaald SchOOntlOVeil ii Februarij Heden had alhier de aaubestediug plaats voor het uouweu van eene infirmerie ten dienste der instru ie compaguie der artillerie Van de zeven ingekomen inschrij ing biljetteu bleek de hoogste te zijn an dei heer T van Dijk te Vrees vijk voor eene som van 13 200 en de laagste van den heer A Oudijk te Gouda voor de som van f 12 140 Laatstgenoemde is alzoo aannemer van dit werk geworden Dordrecht 25 Februarij De kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft bij een gisteren vastgesteld adres aan den minister van binnenl zaken vooral met het oog op het nederlandsche handelsbelang aangedrongen op de opheffing der nog steeds bestaande onzekerheid aangaande de spoorwegverbinding van Dordrecht in de rigting van de lijn van Eotterdam over Dordrecht naar den iMoerdijk HeUSdeil 25 Februarij Het maken n kanalen en waterv egen schijnt in den tegenwooreligeu tijd a m de orde van elen dag te zijn want zoo als men verneemt zoude er een plan bestaan dat alhier een kanaal zoude gegraven worden begiuueude te Hedikhuizen loopende rcgt eloor Oud Heusden tot aan het bergsciie vlak dat kanaal zoude eene breedte hebben van 50 ellen de dijkeu te z ainen insgelijks 50 ellen het zoude dienen voor de groote schepen en stoombooteu ten einde de i d tas die alhier loopt tot Goriiicliem oubeva irbaar te maken eene menigte bunders uitmuntend wei hooi en bouwiaiüi oude daardoor verloren gaan de communicatie met Gorincliem zomle insgelijks gestremd worden ludieu gemeld plan ten uitvoer wcrdt gebragt dan ziet men Heusden herschapen in een stalje zonder handel en welvaart want zonder Gorincliem is Heusden niets dus zoude liet te wenschcu zijn dat er een waterweg werd elaargcstcid aan het andere einde der stad want de handel mag toch niet gestremd worden Maastricilt 23 Februarij De gedeputeerde staten van Limburg zijn ingevolge den last op hen verstrekt door de provinciale staten opgekomen tegen de voorgestelde verhoogiug der grondbelasting in dit gewest met ongeveer 50 pCt In een adres aan de tweede kamer der staten generaal gerigt hebben zij getracht aan te toouen dat deze door deu minister van financiën bij het onlangs ingediende wets ontw erj verlangde opvoering Vi n het cijfer dier belasting is onbillijk strijdig m t de eerste beginselen der staathuishoudkunde en eene soort van ongeoorloofde onteigening van een gedeelte der waarde van den grond elat zoo er eene verandering van belasting muet plaats hebben dit niet partieel voor Limburg alleen aag gesoliieJen doch verkregen moet worden door eene geheele herziening van het kadaster Cfcfflciigde Berigteii Meu wil een nieawen spoorweg van Parijs naar Marseille aangelgen waarop 6e weg van 813 ned mijlea in anderhalf uur Op 1 jaiiuarij jl telde het zwitsersche Ug T 125 000 man in diensten als reserve de laudneer 50 000 man In 18ö2 heeft de belnstingop de honden in Engeland opgebragt meer dan 2 350 000 gulden 5fea vil JIoscou en Od issa door een spoorweg 3Ien verneemt dat heden een twaalftal invaliden uit het gesticht teLe dcn ovtrgep att wordt naar Bronbeek Ten behoeve der norniaaljes Ci in Overijssel is van regeringswege toegestaan eene jaarhjksche toe lage van 5300 Op het einde van Iö60 telde Suriname eene bevoïkiug van 5i 017 zielen r uarvan 1Ü 01G vrijen en 37 001 niet vrijen Het grital plautagcs beliep 248 waarvan 87 suikerjdantages die ruim Ó4 mülioeü ains id ponden suiktr opleverden Engclaud bezit thans zooHvl op zee als in aanbouw 21 gepantserde schepen De Rassen hebben volgeus het beuereu van de oostenr Presse reeds tweemaal bet oosteurijksch grondgebied gcscbouden De wetgevende magt van Illinois beeft zich verecnigd met eeu oorstel ter gunste vaa den vrede Te Hoorn iè de uitdieping der haveu aanbesteed voor ƒ 11 700 De porte heeft in eeue nota de aandacht der mogendheden gevestigd op dLn taat van zaken iu de Doiiauvorsteudommen De vereeaigd Staten vaa Amerika wijzen elk voorstel ter bemidJeliug af Te Roermond is in gfbruik gesteld eene gelieel nieuwe cellulaire gevaugeuis voor 72 pcrsoian dit zeer aaagcprezai wordt De oudcrkoaiug van Egvpte s i K i i anti nopcl aaugckotn Het teg Uivoordig koaingnjk pol is ji z 2 ï31 vierkaate mijleu met eeue bevolking v m 4 S00 il j imv tJ r i armwerven van em granten vcor Sur uam ait g p d ma ü i ücJen daar hU plao ter oprigtiug vaa een gjuojtsth ip tj Anutei iLtm mislukte De vijf tonnen gouds voor deu sp rwcg u Vijm eQ op kleef ijn olgLi ekeud In Zweden is voorge teM d i ko ang in zijn financiële moe gelijkheden ti hulp te komeu mut eeue toelage van i ïO OQO njkstbaler gcdureade vier jaren Twee verpleegden uit bet ki aukziunigeugeaticht te Delft zijn door middel vaa braak ontvlugt D spoorweg van Rome on Napels iö gL opend De Londe cview noemt de pruisisch russische overeenkomst eene Tugitive white slave law Men spreekt van de oprigting an cfcu fiausch kamp van 25000 duizr ud m m aan den Rijn lltt pruisisehe mmisterie schijnt uit elkander te vallen T i Utrecht 13 iu lSü2 als üpbrecgst der stedelijke beU ting op het biunen en buitenlandsciie gedisteleerd meer dan 117 006 guldeu ontvangen Te s Gravenhage is eeu magazijn van verfwaren verbrand en bet belendende huis zwaar beschadigd De bevolkiug van Schotland bedi oeg op het einde van 1862 3 070 650 zielen Te Lissabon worden binnen kort twee nienwe handelsbanku onder engelsch toezigt en ondersteund door engeUch kapitaal opgerigt Uit Beyeren verneemt men dat aldaar niet alleen allerwege spreeuwen en kwikstaartcn ia menigte worden gezien maar zelf snippen dat zoo vioeg iu het jaar zouder voorbeeld is De fran cbe ligting zal dit jaar vroeger dan gewoonlijk plaats hebbeu Eene groote stoomzagerij is te Londen gehetd uitgebrand m weerwil dat ouk de hulp was ingeroepen van de stoomspuit Jra hoppL r die 200 gallon water per minuut uitwerpt J e vcKirbiopiizc ncrkzaamhedeu ti u behoeve van dem atiileg eener spoonsi vpib nJiug van Veulo met Munster Bremen en Hamburg zijn afgeloo x u voor zoover het p ui isch grondgebied betreft Generaal Turr vertiekt uaar Lu k om daar uit naam vaa het italiaan che gouvern meut G0 U00 gewjicu met getrokken loopen te konpeo voor de wapening der nationale garde Op de ludische berigten ï het zegi cu toepa 3Llijk Gelukkig het land vxaarover weiaig te zeggen alt Te Alblasstrdam is doudnvlag jl door de liedertafel Cecilia een concert gcL even afgewisseld door insirumentale muziek liet spaan c e mmislcne heeft zijn ontslag gevraagd en bekomen In verscheidene £ edtüitea van ludie b staat nog schaarscbte en duurte van rijst Motitakmbert heeft eeue brochure over Polen geschreven doch niemand durft die te Panjs drukken of uitgeven In Japan is het nog alles behalve plu oppassen is de boodschap voor vreemd hngen Twee oorlogschept naar de Socio eilanden tegin de zeeruovers gezonden In c ne ii7 terij nabij Ilauley is een stuomkeud g pruiigen waardoor acht wc op de plaats dotjd blevt U en dertig anderen zoo gevaarlijk ge den dat men vreest voor velrr leven Ze = Javanen zija te B amineerd als verloskundigen acht anji re al chirurg u ten uit Berliju kau de priiisi cL ru h o ereeuküuii t al i eü beschouwd wordeu Kantongeregt te Gouda Door het kantongeregt alhier zijn op df 23 I jr irij jl veroordeeld II in eene gelilboele van ƒ 2 bij ldag gevangenisstraf ter ake van het ter keuring Am van vleesch dat kennelijk ongezond was G B in eene geldboete van ƒ 3 wegens als vner ch niet bevinden op elen weg bij zijn nj of voertuig i om hetzelve te voeren of te geleiden G V S in eene geldboete van ƒ 3 ter zake r dan stapvoets rijden dooreen gedeelte der gemeei iii C V d S in eene gehlboete van ƒ 3 bij 3 dagen gevangenisstraf wegens visschen in eens h water zonder sehrii telijke vergunning van dene ut regthebbende op dat vi chwater V V in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetui Lg 3 dagen gevangenisstraf tezake van het beziiren bij het visschen van ecu kee rnet waa mede den visch de doortogt werd belet Eu al de verjordeeldi a olidair in de kosten Marktberigten Gouda 3 Februarij Tarn e i uolsche jar per 3400 N 1Ï ƒ 3 50 nieuwe Bovenlaudsehe ƒ 2 0 ii ƒ 2S 3 Zeeiuvsehe per mud ƒ 9 90 i ƒ 10 Rogge Amerik ƒ 233 Odessa 195 Zeeuusche ƒ C 7ö a ƒ 7 Gerst f ifii kfr a Boekweit Mechelsche per 2100 X f IS5 ii ƒ 190 Paardeboonen ü Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 De veemarkt met geringen aanvoer handel zeer tlaavi magere varkens ilaauw Boter ƒ 1 14 a ƒ 1 20 per X S Groote kaasmarkt op woenselag 11 maart e k Delft 2Ö Februarij De handel was heden iets levendiger ele stemming iets slapper Tarwe ƒ i 10 a ƒ 9 70 Rogge 7