Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1863

1863 a ƒ 7 40 Wintergerst ƒ 4 90 a ƒ 5 60 Zomergerst ƒ 3 20 ƒ 5 SC Korte Haver ƒ 3 60 i 3 80 lange 2 70 a 3 40 Duiveboonen ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Paardebconen ƒ 6 30 a 6 70 Bruine Boonen 9 a ƒ 10 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 9 witte ƒ 6 75 i ƒ 7 25 Aan stadswaag gewogen van 20 tot 26 februarij 117 8 en 99 lU Boter te zamen 3330 X £ Hooiboter 58 a ƒ 66 het vierde ƒ 1 45 a ƒ 1 65 per N S Ter m rkt 165 mud Aardapp hoogste prijs 2 laagste 1 60 Dordrecht 26 ïebmanj Onze markt was iets beter voorzien de prijzen onveranderd Zomertarwe schaarsch en prijshoudend Zeeuwsche VI en Overm 9 50 a ƒ 9 80 mindere en blaauwe ƒ 8 60 a 9 zomer 8 30 a ƒ 8 80 Kogge meer aangevoerd 10 c lager moeijelijk te plaatsen ƒ 6 30 a ƒ 6 90 M intergerst 10 c lager ƒ 4 20 a ƒ 5 20 Zomer 4 a ƒ 5 Spelt ƒ 2 80 a 3 10 Haver voeder 2 7 O a o lO lUkke ƒ 3 2U a ƒ 3 70 Boekweit met meer handel iets hooErer Peel ƒ 175 a ƒ 178 Bredasche verkocht a ƒ 190 per 2100 X Paardeboonen ƒ 6 20 ii ƒ 6 60 Duileboouen ƒ 7 a ƒ 7 50 Witte Boonen ƒ S a ƒ 10 bruine ƒ 7 50 i f 9 50 Elaanwe Ern ten G öO a ƒ 7 witte 7 ii 7 50 Deventer 27 Ftbmarij Tarwe ƒ b 50 a ƒ 10 25 SoL e t 4U a ƒ t SO Boekweit ƒ 5 25 a ƒ 6 25 Gerst K a il 25 HaNT ƒ 3 a f 3 75 Boter per 20 N e 1 3 23 50 a ƒ 23 r 0 2 = ƒ j i is Zwolle 27 H ebruanj llidJelprijzeu ïarue ƒ 8 87 R i y 62 Boek eit ƒ 5 7 Gtrsl ƒ 4 40 Aardappelen ƒ 1 60 B ter per X ff ƒ 1 15 20 X HL ƒ 27 ïiOnden 25 Febmarlj Gnmen Eng en vreemde Tarwe met weinig aanvoer maar er is niet d m tot lageren prijs te plaatsen Gerst en haver vast Aanvoer sedert eergisteren 590 qr inl en 1313 qr vr Tarwe 260 qr inl en 3870 vr Gerst 130 qr inl en 2320 qr vr Haver 1030 zakk en 590 vtjs Heel 26 Februarij Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 98 Ruudeicn 151 Kalveren 940 Schapen en 148 Varkens Voor beste runderen werd 5 voor tl kalveren 5 8 voor d schapen 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboulx 23 februarij Franciscus ouders J de Weger en J C Starre 2 KraDcioa Martina ouders J J de Vroom eu 1 an der Kind 5 Jolianues ilhelmus ouders T Klingen en J ü A Ürendel Mar rjc ouders C Oudijk eu A aD Eijk 26 Aruoldus ouders C den Edel eu G Tom ilaria l icteruella ouders A J Koeman en C J de Jlol Gerardus Jacobus ouder J de Mol eu A Tiiii Jacob Abiaham Willem ouders W A van Kluijvc en X C N an Geel 0 tiiLtl LN 24 Febru irij b au Loon bU j U Sehuuten 1 j 6 m 25 P I Vermcij 9 m D F de Mol 2 j 11 m 26 N an der Maa 21 j Snel 11 w Gi HU u 2d Februuiij J W Brakel en J Muller WOLKDEX Bt VALLEX 19 Fi bruaHj J van Letu sen jtb Lemmet J 20 J M Aisser gtb de Jajier z 22 M bmits jrtb an lUcrick t 23 G AtUesfiu gcb Stellmfr z O VEHi LL N 19 Februanj Antlmme Mruik 65 echtgcn van Maria de Groot 22 Jobauna iVtronella de Jager bijiia 1 j i3 Hendrik de Koning ruun 7b j wtdunen an Jauujirn Üruat 2i Aunigje van Aclttho en ruiin 78 j ved va i Gernt Oo ttruni Donderdag 5 Maart H 97 GOUDSCHE COÜRAWT Uitgave van A BRINKMAN Zan e Tiendemeg D n 61 ADVERTENTIEN Gebleven k r 991 2 YiaQiDIEING van de Afdeeling GOUDA en Omsteiken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw op ilaamlatj den 2 Maart 1863 des Avonds ten 7 ure in het Logement de Zalm te GOUDA De Ondergeteekcnde geeft bij deze ken inis dat hij zijue AlTaire in BOTEB KAAS enz ir het g iot en klein zalopenen op MAAXDAG 2 Maart Verzoekt beleefdelijk ieders gtinst en recommandatie A DERCKSEN Ojieiibai c Verkooping te ft O r J Maandag 2 Maart 1863 i idd s lil ELF ure in het lo t LS PA A UW aan de Markt al VJIl i cn HUIS en ERF a n de West 1 te Govila Wijk B u 157 met HUIS en ERF daarachter uitkomende e P perstraat te in volle werkiiifr zijnde steenen WIND KORENMOLEN met Tw ee WOOKKUIZEN eenPAARDEN STAL tu TUIN jau den Kleiweg en d Vest te Pr udu W jk E n d7 eu 68 Uu OOPTTUIN met steenen K Ei il Eerste Kade aan de Karnti H UtWa W k E vfl 88 l it i c ii cm ziju te bekomen ten K ut ri u Xutaris W J FOETU JN hWjKjt Z S te Gouda OPENBARE Verkooping ten overstaan van den Xotaris C C KROM op DOXDERDAG den 12 MAART 1863 des miJdags ten 12 ure in bet Logement de Zalm te GOVDA van Een HUIS en ERF aldaar aan de westzijde van de Groeneiceg wijk L X 9 Kadaster Sectie C X 563 groot 52 EUen In huur bij J Zwaneveld a ƒ 1 in de week En eenige perceelen WEI en HOOI LAND enz in de roor fflUtas gemeente STEIN Kadaster Sectie B X 769 782 1177 1178 llSlte en 1505 te zamen groot 6 Bunders 67 Hoeden 24 Ellen Geheel in huur bij J Steeeïland t3t 22 Februarij 1865 tegenƒ349 in het jaar Voorts op DIXGSDAG d 10 MAART 1863 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis wijk D X 60 te GOUDA van eeuig gemaakt GOUD ZILVER en JUWEELEN Meubilaire en andere Roerende Goedereu Allet Ireeder hij UlUtten ren mld Effecten Vrijdag 27 Februarij der Prijzen AMSTEEDAM La i ste 991 94 WIV4 99Vi6 101 Hoogste koers 63V8 SÖ ie 4515 46 49V 10178 46V4 8 11 S4V 75 2 n sa S Q t7 lO 197 1971 197 1021 U l 2V 1 59V GüVio 59 Vi 301 2 SO i s 3OV2 80V4 65 fi5V 6 653 6 ii pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd SVs Hand elm 41 2 O I Leeuing 4 Aand H Sp 41 0 d llijnspu 4Y2 België Rotts 21 0 Spanj obl 3 df buitenl 3 d biuneiil 3 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 1828 29 5 Cetl831 33 5 dO lb4U 4 d 5 serie 5 d eisene 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost bij Goll 5 dito 4 dito iletall 5 dito dito 21 2 d renteArast 5 d nat 1854 5 Mex oblSöl 3 Vertrek dci spoorlrciiiefl Dienst van 16 September 1862 Van Grouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Rotterdam naar Grouda 6 55 9 50 12 25 2 10 5 55 9 15 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 Van Utrecht naar GOUia 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 p De met geteekende treinen loopea op Zonen Feestdagen NIET Ter BoekdruLkenj van A BHINKJIÜ Aieuvvs en vcor fioada m l eze Courant verschijnt des Doaderdags ea Zondags la de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De pnjd per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieo kan geschieden tot des morgens t D 11 ure Overzigt GOUDA 4 Maart Het ontbreekt niet aan eene menigte tegenstrijdige berigten betreffende dea poolschen opstand die al naar de bron waaruit zij ontspruiten den Polen of den Bussen gunstig zijn maar hcc ontbreekt geheel en ai aan eenige eenigzins zekere voorstelling van den eigentlijken stand der zaak die zoo groote feelangstelliag in geheel Europa wekt Het is niet mogelijk de waarheid of letgeuAJiAight v JfetcsAea der Ter9ehil KÏ geruchten Xaar allen schijn beproeven de Polen het onmogelijke en verspillen zij hun bloed en hunne kracht in eene wanhopige poging De regtvaardigheid hunner zaak wordt slechts door enkele openbare vrienden van gen eld en onderdrukking betwijfeld de engelsche bewindslieden verklaren onl ewimpeld dat de Eussen al hunne ïieloften geschonden hebben eu door hunne geweldenarijen den opstand uitgelokt AVat baat echter deze erkentenis en de sympathie der regeringen en bevolkingen als zij op nieuw bezwijken moeien in dea ongelijken strijd De pmisische koning reeds zoo zeer in tegenspraak met den zin des volks heeft door het sluiten der conventie met Kusland de maat volgemeten en niet slechts de afkeuring der vert geawoordigers maar die van geheel Europa op zich geladen V el is die conventie nog niet geheel bekend schijnt men bedacht die vooraf te willen wijzigen om der ongunstigen indruk te temperen maar dit zal niemand bevredigen daar le iotciitie gebleken is De h uidelnij e van het pruisisclie ministerie bedreigt meer uog dan de poolsehe opstand de rust van Europa Engeland n Frankrijk en natr men hoopt ook Oostenrijk zullen ter gunste van Polen aandringen op de handhaving üer reeds zoo dikwerf geschonden weener tractaten maar zouden daaruit geene nieuwe moeijelijkheden kunnen voortkomen Anderen hopen in het belang van Polen op aanstaande onlusten in Kusland bij gelegenheid der emancipatie van eenige niillioenen lijfeigenen of spreken van misnoegen en gisting in Finland Zoo iets kon waarlijk meer helpen dan de diplomatische vertoogen der groote mogendheden aiit zelfs het vestigen van een fransch observatiecorps aau den Rijn zou Pruisen wel wakker schudden matu wiuig invloed oefenen op liet lot der Polen Over Frankrijk valt niet veel meer te zeggen dan over Eus AdverteDÉblad Omstreken I De prijs der Advertentï n an ee c tot zet regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent B iitt ugewüue letters worden berekend naar plaat SI mm te land Men kar bij de onvrijheid die ook daar heerscht weinig zekers vernemen van den zin des volks Het is wel zeker dat men daar niet tevreden kan zijn onder den druk der willekeur en het gemis van alle redelijke vryheid De keizer is niet gewoon zijne inzigten bloot te leggen hij vindt lust zioh in eenen nevel te hullen maar zijne nuuding in den laatsten tijd tegenover Italië mort velen die vroeger nog eenig vertrouwen in zijne bedoelingen stelden van hem rervreemd n en de rampzalige expeditien met roekeloozen overmoed naar verre onherbergzame stranden ondernomen moeten aller gemoederen veroatnisUB Hoeveel messchen zyu opgeofferd hoeveel schatten verspild om niets te verknjgeu In Mj xico komt men geen stap voortuit en in Cocuin hina is hel verkregene niet te behouden In Spanje is he ministerie bezweken en het schijnt moeijelijk te vallen een ander bijeen te brengen Oostenrijk blijkt ernstig bedacht op bezuiniging hervorming eu vooruitgang ofschoon het onbuigzame Kongarije en het Onze tweede kamer heeft de discussie aangevangen over een wetsont erp van het hoogste geuigt De regeling van het middelbaar onderwijs is dringend noodzakel jk U i T nij te dezen aanzien aciilersttian bij andere volken Het wetsontwerp welks juiste beoordcrliug hoogst nioHjtlijk is bevat ongotttijfeld veel goeds Duch het geldt nier eene voor ons nieuwe zaak de ondervinding moet nog verkregen worden zij zal leemten en gebrekeu openbaren die eerst bij de toepassing ingezien worden maar liet is hoog tijd handen aan het werk te slaan en te waken voor de verdere vorming des volks na de eisehen des tijds De vaststelling dezer net kan van verbazeuden invloed zijn op de volks ontwikkeling eu een krichtigen steun bieder aan stofïelijken vooruitgangen geestelijke verheffing AVij zien immers hoeveel goe s in de laatste jaren is tot stand gebragt door t = nieuwe wet op het Liger onderwijs die niet geacht kon worden zooveel voortreffelijker te zijn dan de vroegere maar die een stoot gegeven hoeft tot belangrijken vooruitgang terwijl het hier geldt de regeling jgöw ai juwe zaak die tot heden was overgelaten aan wille concurrentie