Goudsche Courant, donderdag 5 maart 1863

öiittcnlanïr Londen 2 Fcbniarij In de zittiuj van het lagrerluus1 1rtt de heer lIoiine5s voorgesteld 01 1 aan de koningin eena ina m ie bieden tot uanbeveliug eener vriendschappelijkefu i iiko ri t ttr gunste van Polen Iet voorstel werd doorr leden on eMrnud door andere bestreden na een ge i oi e n ii i lord Vahnersiun liet oord en verklaarde diti e srirndsLhjpji ke gezindheid au het parlement ten op iu te T in Tflen hem n t de nuii ehi evenae ru si che kei er eene amnestie 1 liet Wiener traetaat verlangde eene constitutie aan verlenen Kngeland bezit hec regt maar is niet i in Polen tusscheu beide te komen zoo eindigdei r ciit tevens iiet huis om de verdere 1 i i u ierie ü er te laten De heer llen r 1 M r tel in l j K i f t f verwikkelingen wegens den pool pas gekomen om de aandaeht van e 1 te leiden De positie van den 1 ir I lzelu k U ie en Die krijgs w t i M n luus he al erLerst Piu Ma aan te hc r Yi V U k oorbloo lU L komt acr k s udi bat i iu r zoodanig der i l e il eii zeiracn hij zuliin ook thans den op n L i ir iigt de s hr nr hoe l ir zal de liirui iilst zoöijf I i jd ii oo llir is om de l k uat to jungelingen te u tn opi rroejen Elk LtPolen r jp op zijne beurt lour den opstand Eu d ia 1 o i olen nu alleen het z ikke punt lan Rusland ia ir Polen z io als l ft th ms is is ook voor Europa eene hr n ia veortaurende onlusten het is een vulk ian wiens uitb irs ii u bijna periodiek wedtrkeeren Is het nu iu het belang lau E rjpa om zulk eene bron van onlusten te laten bestaan r Voli s den schrijver zij a er slechts twee wegen open om liet kw 1 1 dat bedreven is te herstellen door gew eld of door OVCt l fid door den opstand of door transactie ilaar i dat de poolsche kwestie dringend eene oplos 1 leii i i i l5 32 dat is n ne en dezelfde natie Il 1 I tiid uo als keizer XicoLi is gewild Jieeff tr m ïelijk Er moet een Polen zijn zoo als u Isl i o loolU eet t of een nog meer on oitr j ii oiu3iig hei oude r jk zouder de 1 de meest stellige bevelen gedreven ü r Polen te spreken De heer Havin Il a Siï ele is zelf bij den minister ont ui z er op het hart beeft gedrukt om te nemen mets ben n e bewei r htbbi D mea 1 vau de trcfpn die Icii in hma bevinden onder ile be van den hi r Jï nar te stellen li r ler stede hi i r cht eene zekere gisting Gelijk meest i het c ite kle ii rbeid die tot do agitatie a iiileiding m nr d daaraci er de werkelijke ontevrejenhf id der 1 IJU da hij exoe ti hiifi dl V 11 Ooi al l eft I oeriuien uit Mexico luiden iinCiim De fiMiiselie viootu g 1 om ers ie troepen en i c oerd wirdiii en het geil iu iller jl twee regementen hini overgebragt In irt ir eeuL oumogelijklieid Liiiiic ea zoo lang de ïïu j De adminial IJoiij man nieuwe treinen kans op goed giiuk Ie givoige besloten een ge bevolking schuilt over den tegenwoordigen stand van zaken behoeft wel niet gezegd te wor len 2 Maart De is zich een juist denkbeeld te vormen van den staat van zaken iu Polen aangezien de depêches al naar mate vau h ireii oorspron g de zaken in een ander licht pla atsen Brieven van Vera Cruz van 1 lebruarij melden DeFranschen hebben definitief T impico en Jalapa ontruimd Bijhet verlaten van Tampico hebben zij eene kanoniicerboot verbrand d iar deze de rivier niet kon afz ikkeu Zij hebbeninsgelijks de hutten der visschers die tot Wjkplaats van denvijand dieuden verbrand Do a imiraal Ju ien de la Gravière heeft zijne vlag geheschcii aan boord der Dryade Er v iit voorts geen nieuws te melden Men hoopte dat generaal l orey in de maand ma L i het beleg voor Piiebla zal slaan De gezouJheidstocst iiid vin het leger is voldoende De beloofde hervormingen in Rome blijken weder opniets te zuUeu uitloopen De betrekking tii schen Parijs enEorae wordt er minder welwillend door de reis der keizerinzou daardoor geheel vervallen De zaken loopen te Rometrouwens weder zoo dat k irdm ial Antcnelü op nieuw zijuont l ig heeft geviaagd dat f niet is a mgenoraen Brussel S Febmanj De ilgev i iruigdin hebben gisteren met 77 tegen 19 stemmen liet door de regering aangevraagde ere liet van lüt 00ü fr voor muurschilderingen aangenomen Da irua is de begrooting voor binnenlandsche zaken goedgekeurd met algemeene HS stemmen In lic bijeenkomst de kamer op he ien heeft het ministerie de antwerpsche kwestie tot eene kabincts kwestie gemaakt Zij heeft de zege beha dd met 4ü tegen Ib stemmen na hartstogtelyke debattiu Weenen 2S Febr Van eene goed ouderrigte zijde vordt verzeker d it onze regering tene r j scherpe nota aan het rnssische kabinet heeft ge ouden waarin op de herhaalde schending van grondgebied wordt gewezen en De sedert l inge i tijd voorgenomen vermindering vanhet ge imeutlijke leg r heeft thans door een maatregel derregrring definitief h iar beslag gekregen Men verneemt namel jk dat de keizei het besluit geteekend heeft wa irbij hetttaliaausche leger dcor het verleeneu van verlof op grooterschaal in t geheel mci 40 000 mm verminderd wordt Oostenrijk is bij al es wat in Polen omg i it veel meer betrokken dan Pruisen En toch heeft onze regering terwijl Pruisen zijue reserve oproejit en het buitengewone militaire budget op nieuw met eenigo honderddui ende th of waarschijnlijk met eenige millioeuen verhoogt besloten ee ie reductie m het leger te brengen Onze regering ziet dat h ire neutrale politiek de goedkeuring van het geheele land wegdraagt Geen wonder derhalve dat de verjaardag der staatsregeling in de geheele monarchie met uitzondering natuurlijk v iu Hongarijej roet groote deelneming is gevierd Toont ouze regering eene zeer gematigde en toch populairepolitiek in de poolsche zaak te willen volgen ook elders wilhet eeue betere stelling aannemen een nieuw statuut voorVenetië is bep iald in bew erking men erw ieht dat de persoonlijke wil des keizers het spoedig door den staatsraad zaldoen a iunemen Iu de nationale vergadering te Atliene is door het lid Ge irge Fclis het voors el ge li n de grieksche kroon aan prinsEugenius Emanuel Joseph M iria Paul Franciscus Anthouiusvan t irgn iii geboren 1 i April l lü ian te bie len h j werdbij beluit van den koning i u Sirainie van 2S April 1S34 tot prins v iii Suo e Cirign u verheven en is admiraal deritali 1 111phe loot nam ven gen l Ma irt aisieren heeft de politie in zeker huis eeue bijeenkomst v m eeu Sütal personen ontdekt die zich gereed m i ikien 01 1 ka b j de lusurgenten aan te sluiten De politie heeft let huis om ragclil en toen hierop eenige schoten uit het huis gelost werden ette de politie de personen die inmiddels op de vlugt aren gegaan achterna en eenigen gevangen terwijl etn hunner gedood werd O heerscht hier volmaakte rust Berlijn 23 Febru irij Iledfa zijn de debatten over de russisihe conventie in de pruisisuhe tweede kamer voortgezet De i Ui i ivdigde Sinison voerde pene hevige faal tegen beo mii s erie IVannecr het hersieMe Polen een ongeluk voot Prui en was dan heeft de regering niets crgers kunnen doen dan zij nu deed want z j heeft aan de westersclie mojendheden ge egenlieid gegeven deze aangelegenheid tot e europesc he te maken De heer von S bel maakte de i erking dat de heer von Bernstorff onvolledig met den ii iio d der conventie bekend schijnt geweest te zijn waardoor eene gevaar lijke dwaling in Europa ontstaati is Naar zijn oordeel was nooit een onverantwoordelijker spel gedreven met de belangen des l inds Wij willen zeide hij het land voor onzen koning en d n koning voor het land redden Ten slotte werd de verklaring met eene kleine verandering van redactie aangenomen met 24 1 tege ó7 stemmen 1 Maart Het geruelit is weer in omloop dat de tweedekamer eeistdaags ontbonden zal worden Te Warschau wordt de generaal von Berg verwacht een m in die reeds in 1831 in die stad versciieen en toenveel energie in den geest van keizer i ieol ias ontwikkelde Hijmoet meer een goed directeur van politie dan veldheer zijn De Sehlc ische Zeitung meldt dat het L rngiewicz isgeweest die aan de spits van GOOO man de Russen geslagen heeft V lircns niededeelingen van reizigers hebbeu de opstandelingen eene neede zegepraal beha ild daar zij 4000 man sterk eene afleeling russische troepen versloegen die met versnelden marsch aanrukten om de Russen die aan Langiewicz slag leverden te hulp te komen üroole transporten gewonde russische soldaten zijn in de stationsgebouwen die aan de plaats waar gevochten is grenzen aangekomen ötnnenlöitÏJ Gouda 4 Maart Sij de gisteren in hrt hoofdkies distiict Rotterdam en de daartoe behoorende gemeenten gehouden stemming ter verkie ing van een lid voor de tweede kamer der statengenenial zijn ingeleverd 1670 stembilleten Heden is bij de opening der stembillctten gebleken datverkozen is met 1058 stemmen de heer W A Viraly Verbrugge buriremeester van Goriuehem De heer s Jacob verkreeg 460 de heer Bichou vau Ysselraonde 121 stemm en Even als op andere plaatsen zullen ook alhier gedurandeden aanst ianden zomer door de dienstdoende schutterij inveieeniging met het alhier in garnizoen liggend 4 bataillon 4 = regiment infanterie exereitien plaats hebbon Terwijl reedsin de volgende week een begin zal worden gemaakt met delijnexercitien waartoe zich eenige officieren beuevens het grootste gede Iie van het kader onderofficieren en korpora ils derdd chntterij vrijwillig hebben bereid verklaard Ook is door ien heer kolonel kommandant van het 4 regiment infanterie lhier welwillend de gelegenheid aangeboden aan die ledtnder schutterij welke mogten verlangen zich in de schermkunst te bekwamen de oefeningen welke bij het garnizoenplaats hebben te kunnen bijwonen Z M lieeft aan den heer II Seheltema op verzoek eervol ontslag Het staatsblad u 13 bevat het koiiinkl besluit waarbijwordt vernietigd een besluit van gedep staten van Noordlloliand om in strijd met de verklaringen door schoolopzieners gegeven vijf openbare schoollocaieii in de gemeenteAmsterdam die voor de gezondheid schadelijk en in de ruimteonvoldoende waren zcohang als tijdelijke hulplocalen te gebruiken tot dat de nieuwe zouden gereed zijn De Amst Cour meldt dat de nieuwe aceijnswet op hetgedistelcerd nog niet is afgekondigd om dat de werktuigenvoor het opnemen van het gehalte van den jenever waarvoorde ou le niet meer kunnen gebruikt worden nog niet gereedzijn en dit dus de middelen om de nieuwe wet uit te voeren 1 oL ontbreken Men verzeker dat sommigen van de oude leden inde h gs he b iKe bepaal lelijk beslotcu hebben niet als gemaü tigilen op te tre leu bij den r i id van state Als redenenvoor d t besluit worden o a gegeven 1 dat zij begrijpen lilt h t iu strij l is met de eer en de waardigheid der orde i ch op te ni gin ergens waar men iii openbare vergaderingen ron luit ge e gd heeft dat men hen niet verlangt te zien en C d it zj ook voor hunne cliënten niet het minste nutzien in de cliijnvertooniug van ons administratief regt datalie eigenschappen mist van een oraal debat en dat zij dusmeenen beter te doen zulk een onvruchtbaar werk geheel overte lalen aan de heeren zaakwaarnemers Zij gelooven dat ditde beste wij e voor de advoe tten is om zich te wreken ove Ie wij e w iarop men van zekere zijile vermeent hunne ordete kunnen behande en Bij de stemming ter verkiezing van ei lid van detneeJo kamer der staten genera al voor het kiesdistrict Zierikzee zijn uitgebragt 1127 geldige stemmen De heer J J vanKerkwijk bekwam Üli en de beer J F Scliuurbeque Boeije 51 5 stemmen Derlniive gekozen de heer J J van Kerkwijk s Gravenhage 3 Maart in de zitting van de tweede kaïner der staten generaal van heden is ingekomen eene ko ninklijke boodschap ten geleide van een wetsontwerp houdende goedkeuring van eenige bepalingen van het handelstractaat met Zwitserland Daarna zijti de algemeene beraadslagingen aangevangen over het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs Tien sprekers hebben daarover het woord gevoei d De heer vau der Veen acht de dcor de regering gegeven omschrijving van het middelbaar onderwijs onjuist kleurt afd verpligting voor gemeenten boven de 10 000 zielen tot oprigting van minstens eene burgerschool en misprijst tevens dat het admissieexamen op de burgerscholen niet verpligtend is gemaakt Welligt zal hij de net afstemmen De heer van Goltstein kan zich ook niet met het er leriuiE door de regering tot onderscheiding van het mildelb iar onderwijs gegeven vereenigen De regering is i in de omschrijving van het middelbaar onderwijs niet geslaagd eu heeft niet de grenzen tusschen hooge en lager onderwijs zoo eigebakend als dat door de grondwet is verlangd De heer Storm van s Gravesande voert als bezwaar aan de opneming der polytechnische school Deze behoort i i tot het hooger onderwijs Ditzelfde bezwaar weegt echter in mindere mate bij dea heer van Voorthuyzen die afkeurt dat bij deze wet het technisch onderwijs beneden het geleerd onderwijs wordt gesteld Maar hij is overigens zeer voor de wet De heer van Heemstra acht de wet Tooial daarom onvolledig omdat daarin het beginsel wordt gemist wat in den zin onzer grondwet onder middelbaar onderwijs zij te verstaan Hij zal een amendement voorstellen om strijd over dit beginsel uit te lokken en eene beslissing te doen nemen De heer Guljé roemt dit wetsontwerp en noemt het een waarachtig meesterstuk hetgeen hij in de bijzonderhedea aanw ijst De heer de Meester hoopt dat de strekking in het ontwerp blijkbaar om in te grijpen in de magt en zelfstandigneid der gemeentebesturen door amendementen zal kunnen worden verzacht Hij heeft vooral het oog op de verpligting voor de gemeentebestmren boven de 10 000 zielen om eene burgerschool op te rigten De heer van Lynden zich aansluitende aan de heeren vau Goltstein en van Heenstra weidt vooral uit over het nadeelige om de gunnastie iu deze regeling niet te begrijpen De heer van Loóchem wederlegt de bezwaren van de heeren van s Gravesande van Heemstra en de Meester De heer Groen v Prinsterer noemt alvorens bij z jne bezwaren ontwikkelt welke met die van de heeren van L nden en van Goltstein overeenstemmen de behandeling v an dit ontwerp voorbarig en ontijdig voorbarig omdat de behandeling der koloniale begrooting had Mooren vooraf te gaan daar nog altijd het koloniale vraag tuk aan de orde is en z i ue ministerieele crisis voortduurt ontijdig omdat de wet op het lager onderwijs vooraf in den geest van spr behoorde gewijzigd te worden en de regering ook vooraf hare beginseleu betrekkelijk het hooger onderw ijs had moeten blootleggen Het woord is morgen u den minister van binnenl zaken Haarlem 2 Maart Heden werd alhier buiten de houtpoort de voorjaarspaardemarkt gehouden Er waren ongeveer 200 paarden aan de lijn grootendeels van minder gehalte De handel was vrij levendig toch bleven vele paarden onverkocht Er werden redelijke prijzen besteed Gister had hier op de nieuwe gracht eene vechtpartij plaats tusschen een vader en zijue beide zonen Toen die bloedig dreigde te worden kwam de politie tusschen beide en arresteerde een der beide zonen die echter weldra iu de gracht sprong en door zekeren P v O gered naar het bureau van politie overgebragt werd Woerden 2 Maart Men verneemt uit eeue goede bron d it het grootste gedeelte der leden van de ccramissie van administi atie over de gevangenis voor veroordeelde vrouwen alhier als zoodanig ontsl ig heeft gevraagd teu gevolge v in een verschil met de departementen van oorlog en justitie over de vermindering der wachtposten aan gemelde gevangenis Hekendorp 27 Februarij Heden had alhier in de openbare school der gemeente er amen eu prijsuitdeeling voor het eerst pLaats De indruk die dit kinderfeest gemaakt heeft is over het algemeen gunstig te noemen De beiaagstelling in het onderwijs is er door opgewekt en zal zeker kunnen bijdragen tot het getrouw bijwonen van ons openbaar onderwijs Gemengde Berigten De riis i che krijgsmagt in Polen wordt begroot op 100 000 man Be hwiaea in Zwitserland hebben iu den laatstee tij het leven gekost aan 8 5 personen terwijl 18 zwaar zijn gckwet=t Ci gebouwen zijn verbrijzeld waaraan de schade wordt geschat op 27 t 31 3 fra Men sjffeekt van pogingen in Finland beproefd om oproenge btwegingea uit te lokktu