Goudsche Courant, zondag 8 maart 1863

1803 Zondag 8 Maart der constitutie zeer vijandig en wil tot het oüde stelsel terug De baroQ Rothschild zal zich belasten met de italiaansche leening In de zanderij aan de brouwerskolk bij Haarlem zijn twee werklieden door eene nederstorteade zandmassa bedolven slechts een der twee ongelukkigen mogt men nog levend opdelveu De koning van Abjssinie heeft deu oorlog verklaard aan Said Pacha den overleden onderkoning van Ktrypte De belgibchc regering heeft te kennen gegeven dat zij geeu ontwerp van wet op de militaire servituten zal indienen zoo lang de gisting te Autwerpeu voortduurt iH 98 GOÜDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUDA GiBOBEX 26 Februarij Pieternella Maria ouders H Schrave en N van Ylict 27 Magdalena Xeia Ida ouders D Starreveld en N L d Bruijn Gerardus ouders G Ypelaar en H C Schiebroek Anthouie ouders J 31 Mcbrave en M A Gielissen Johauucs Gerardus ouders J B vau den Bos en J Viezer 2H Johanna F edeica ouders A Dercksen en IL W Portener Johanna ouders C van Zijl en M W van Houten Jacobus ouders P Verkerk eu M de Jong Jacobu üudtrs J A Amcsz cu L van der Linden Dirk ouders F Bez m en C Blok Dirk ouders J H an der AVant en H de Jung 1 Maart Cornelis ouders P Korswagtn en J de Roos Teunis ouders J Verwoerd en M den Houdijker 3 Neeltje ouders J de Jong cu E Yerbij OvEitLtDEN 2 Maart B van Kranenburg 14 m 3 J C Mullaart 10 d lieüvvs en M voor Gouda en SCHOOXHOVEX Ingeschreven van 20 tot 27 Februarij 1863 Geboken Jan Hendrik ouders P Suur en G Tieter Dirkje ouders J Pluut en A de Bruin Uitgave van A BRINKMAN Lange Tknde eg 1 n Gl OVEKLEDLN X Pek 21 C F Lensen 15 OUDEWAÏEK van 25 Ftbr tot 3 Maart 1863 Bevailes Hcndrika Adriana Bosman geb Brouwer d OVERLEDEN Mamgje Uithol 42 j geh met Huig Ilagoort ADVERTENTIEN Het dagblad Ia France meldt dat prins Heiidrik der Nederlanden beuocmd is tot admiraal en kommandant der tveede divisie der russische tIooI In de zuidelijke staten van X Amerika is het papier zoo achaarsch ra Zix duur dat eeü dagblad in Louisiana gedrukt wordt op de blauke zijde an behaugseljiapier Vit Mexico komen ongunstige berigteo die doen vermotjen dat de expeditie weldra eiudigea zal z ndet resultaat Prinses Akiaiidra an Denemarken de bruid an den prius van Wallis ivordt dout lord Palpierstou aangeprezen als jong schoon aaugi naam ben Deüjk wel opvoed en protestanr De eeiste secretaris dor ncderi i L be legatie te Vecneu i ici een düU gevallen In het cirque te Fan s wordtw de slag au Marengo opgevoerd waarin ezentlijke kanoonci voorkomen Behalve aniUeristen heeft de minister van oorlog 500 rnau troepen bt=ch kbaar gesteld Het contingent der nationale militie voorde ligting vau dit j iar = bepaald op 8S80 man waaronder 301 ioor de zeeiaagt In Rusland ijU bevelen gegeven om het poolsche oproer binntn tien dagen te dempen Men vermoedt dat keizer Napoleon na Ie fctrhaalde afwijzine zijner bemiddeling weldra al overgaan tot de erkentruis der zuidthjkc laten van N Aaierika De hanoversch j hofuiaar cbalk generaal oii Hcdemann is wegens verduistering van gelden ten nodeele der k ïuingiu vcfoord eld tot cassatie en 25 jaren tuchthiii=straf Te Athene i een nieun kabinet benoemd daaroudtT zekere Douzios lleen btkend door den moordaanslag van zijn zoon op koniiigiu Amelia pr r gering heen bevolen dat aan s rijkswaters erken geen waalmaarriji Aif n moeten gebezigd worden daar de eerste voor die werken ten tr on eichikt zijn bevonden Te Utrecht hlaagt men overduisïer tegenstaande het nieuwe licht In XajM ls ie de politie eene u men werine op het pour De sroote banÜLtecbcnden verdwijnen n kleine zijn nog ijverig in de weer De engelsche marineword en sommÏL en te karig bezoldigd Op den oudeiaardschen poorweg heeft den 27 febr bet eerste ongeluk daats gehad Twee treii £Q zijn in een der tunuels op elkander gestooten waardoor een twintigtaljt rs jncG meer of minder ernstig gewond werden In Ci hm Chiua zijnnog 400 000 christenen ten l vr zich vroeger een miUioen bevond Onder Ridderkerk i eeue boerenwoning afgebrand In de wapenfabrieken fe Luik beerseht gro jte bedrijvigheid De pooLche agenten hebbenbijna aï den voorraad opgekocht en vele bestellingen gedaan Zij bttalentontant In Spanje doet men vriicbtelooze pogingen om een ministeriebijeen te brengen De hernhutter gemeeute te liern heeft geweigerdeen letm tt van CO OOO te aanvaaricn In 18 l zijnde vi atiiigHerkenvan Maiiiz en landen aanmerkelijk i r erkt De tvrolsche landdag is Smidsknechts Twee PLAATWERKERS worden eevniiisd tegen gOSd lOOn bij G 1 BEETELS ie Sc iitda i Briti en franco af 50 Cents per Bortret eu hooger zoo ten voeten uit als Busten StereOSCO pische Platen en Visitekaarten Attentie De onderprefeekende heeft de eer het gecerJe Publiek te herigten dat hij hier eeuiirea iijd zal nerlv uun zijn tot I et T rva r ii en v m WELGELIJKEXDE PhotograpMsehe Portretten van a ƒ 5 per doziju Groote Portretten i ƒ 3 per stuk elke afdnik daarboven ƒ 1 Mij minzaam aanbevelende U£d l ir Bitnaar E A BLITZ Werkzaam ten huize van deu Heer H PIEKEE Oosthmen l ii Desverkiezende kan men dezelve bij zich aan huis gemaakt krijgen HOOFD DEPOT voor El EBLA D M J C HAM Utrecht WA L DAV OLL W AAEEX FABKIK VON H SCHMIDT C Remda Thuriii gemond bijial ue menigvuldige Genee attp ten en Aanbevelii van e neer n vestigen dnt het BOSCHWOL PRODUCT uit K het vourtre ie jk te MIDDEL tol genez ng y m Jk I t Hoofd 9 7 j5 ra iUi amati5chen aard dienen liet r r eH GSTUKKEN geschikt voor aile drelen es i4 lL hL en kLPER p el SPIRIFU S EXTK MT v T i EP t ir ren enz al inede AXTl KHEUMATlStHE WALDWOLWAT dr rTiK v n me ilenneu oiie a 25 en 5U cents het pakje en DEXOLIE a ïi en 7U cents het tleschje Tot waarborg der echl ieid van oni aat is a es voorzien met ons Etiquet en d it van ons Iloijfil ilepol en klEFLKKAALDEN ELIXe r BOXBO XS v oor Koelt el Bor TEN Fabricaar uepot eu voor GOl bA aUeenlijk verkrijgbaar bij Mej de Wed EUS MAX euBreukelf i J Vl uderen Eotterdam Wed P de Kontr Harmelen vV b Kurvers Viauen B W de irnf Ondewater A Eaijs Woerden C G L Buiten en verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingeu Aanvraag om DEPóT Fba Nco bij 1 J c HAM Virecht Prl jzen der Effecten AM dag laagste koirs 141 A MSXEEDAM dag i Maart Il oogst t kuLlS esVa Gebleven l Ct 3 4 0 1 i 2 U 3 3 5 5 koera 63 531 2 101 5 5 5 4 5 Ned VV sch dito dito Amort 8ijnd Haadehn Ü I I eeuing and H tip d Bijuspw België Eotts Spanje obl d buitenl d biuneul Portugal obl Busl obl H dO IS28 29 CertlS31 aa d 1 10 d 5 serie d 6 = serie Volgef Spw Pruisen 1859 Oost bij GoU dito dito Metall dito dito dOreutcAni il nat 1 5 1 Me obl 51 i Verlreli der Spoortreinen Diiii W rati 16 Sejjtemler 1862 Va i Gouda naar Rotterdam 7 30 9 2i 12 44 1 53 6 7 8 40 Van RotteT dajii uaar Gouda fi = 15 0 O 12 25 2 10 5 55 9 15 Van Gouda naar UtrecM 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 Van Utrecht naar Jouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 3 De met getcekende treinen loopeM op Zon en Teeüdageu NIET Ter Boekdrukkcrij van A BRINKMAN Deze Courant öuitenlanïr IiOnddn 3 Maart Op onderscheidene plaatsen hier te lande worden meetings voorbereid uitsluitend met het doel om de algemeene symjjathie jegens de Polen uit te drukken Eene dezer bijeenkomsten heeft weder hier ter stede pbuits gehad en werd door een aantal pTrleinenf leden bijgewoond Sedert eenige dagtn is hier sprake van het plan derregering om de obligatien der staatsschuld die op naam siaan te veranderen en a ui toonder te stellen zoo als dit in andere landtu gebruikelijk is De Morning Star zegt dat dekanselier der schatkist met dat doel eerstdaags eene bill bijhet parlement zal indienen 4 Jlaart De staatkundige aangelegenheden zijn hiersinds ee ige dagen geheel en al op len achtergrond geraakt Ods pi bliek houdt zich bijna uitsluitend bezig met de toebereidselen voor de festiviteiten van aanstaanden zaturdag Waar men ook komt overal hoort men van de ontvangst vanprinses Alexandni van den optogt en van de illuminatie niemand schijnt geneigd zich thans met andere onderwerpenin te laten Onze hoofdstad begint intusschen een zeer feestelijk aanzien te krijgen In verschillende wijken ziet menreeds talrijke vlaggen wapperen terwijl bereids zeer vele huizen met decoratien en bloemkransen versierd zijn Ook deburgerlijke rutoriteiten zijn ijverig in de eer om de ontvangstvan het bruidspaar zoo sciiitterend mogelijk ie maken Aande londonbridgc zijn honderde werklieden bezig met hetbouwen vau cerepoorfen enz en de passage aldaar is volkomenversperd door de talrijke nieuwsgierigen die de toebereidselenin oogensehouw komen nemen Men denkt dat er zaturdagmeer dan een miüioeu toeschouwers op de been zullen zijn waaronder vermoedelijk wel weer eeu aantal dieven eu zakkenrollers die een zeer actieve rol zullen spelen ZitplaatsenZijn thans niet meer te verkrijgen dan tegen ongehoorde prijzen Ms een bewijs van het voordeel dal sommigen bij hetverhuren laarvan zullen maken meldl men o a dat de heerDakin ie Co de groote theebandehiar alhier zijne woning in Ie itv voor zaturdag a s voor 80t guiujes heeft verhuurd Volgens berigten die men heden uit Amerika ontv ingeii heeft valt er nog volstrekt aan geeu vrede te denken Het bijkt iiieiiendeel zeer duidelijk dat het bondsgouven emeiit vast besloten hoeft den strijd niet op te geven en in welken vorm ook gean vreemde lusschenkomst toe te staan De senaat heeft eene bill aangenomen waarbij president Lincoln wordt geiiiagtigd kaperbrieven uit te geven Die maatregel schijnt naar Uien hier ei kt voldoende te beivij en dat men ecu oorlog met een der europesche mogendheden als schier onverai jdelijk hes houwt eu dat men d m ook alleen met het oog oji die eventuiliteit da rtoe de toevlugt heeft genomen De door deu senaat aangenomen eoiis riptie bill waarbij aile weerbare bnigers van 2 1 tot 15 j irigeu ouderduin dicnstptiglig worden vfrKhi ird wordt hier door oininigen ais een zeer l rl aar chen maiticLrel besehou vd De Times eu de aiiti nuionisten alhier zijn er woedeud over Zij schijnen evenwel te vergelen dat de zuidelijken reeds lang geleden tot deiizelfden maatregel Advertentieblad Onisirekefl De prfjs der Adv ertentien van één tot zes j regels m t inbegrip xïi liet aègel is 80 Cent voor eiken rcgt daarboven in Cent Buil etigew oue letters morden berekend na r plaatsruimif hun toevlugt hebben genomen en dien reeds lang in werking hebben gebragt 5 Maart Berigten uit Xew York van 21 Febr melden dat men na de verdagiug van het congres eene wijziging vanhet kabinet van Washington venvacht De commissie vau dinsenaat voor buitenl zaken verwerpt elk denkbce d aan eeuebemiddeling of interventie De bondsvloot voor Vicksimr w i sdeu Ü in positie om die plaats aan te vallen Volgens inededeeliiigcn uit Shanglüe van 26 Jan jl isde majoor IloUaud benoemd tot bevelhebber van het corps v u W ard die voor eenigen tijd is gesneuveld ilet Friu che or tingent is geslagen in de nabijheid vnu Xingpo eu de chefvan dat corps gesneuveld De Kei er heef iiet liaudelvrr drag met Pruisen aaugegann bekrachtigd Up Jap ra al w a scliijiilijk spoedig ei burgeroorlog uitliarstou Parijs 3 Maart De tijdiugeu uit Mcxicu luu b vo r duriug ongunstig De generaal Forey heeft ge hreven dat hij na de inname v ii Puebla aid iar zal moeten bl i tor dat he sti uea der k jonsen voorbij is Eerst tegen maan Ocio jer zou lij tciru Mexico kunnen opmkken In ai e iiiiaiica c wereltl vii Jt men üe zaak meer en meer bedeykeujk eu dit k n uiemaiiii vervi ondereu die wee dat gemrail Forey om i dt enor nie behoeften der expedr e te voor ie op in t minisierie i tinancien disponeert wei Ke wisseis tli ins reeds eei cjfer beloopeu van 153 millioen fr mcs Men verzekert d tt in den op et ri i teren te Ljndea trehouden kabinetsraad besloten is om ian diplomniieke i eg bij de rnssische regering ter guuste van l jie i tusschen beide te komen Marseille 5 Maart Volg n berigten nir A iicue vaa den 25 i = februarij hebben Ie amhangers der bergparfij een opstand beproefd tegen de n itiouale vergadering Iii deu nacht van den 2 hebben lOi i lulateii omgekocht door denzoon van Kanaris getr icht oiu I di iris len bekenden chef van het voorioopig bewind op te liarteiimen beschuldigde heai van naar de dictatuur te stam De vergader n heeft gedecretcf rd dat zij de uitvoerende uiagc ue lcr op zica u m en tot de imensteiling van een nieuw 1 111 vernement oii over ran liiar jp heeft zij den soldaten bcvi en om de wapens neder te gen aan welk bevel dezen heübtu gehoorzaamd Den volgenden dag zijn er aclit ministers g ko e v aaronder Valbis tot minister president zonder porteteiiille 1 hcaoemd Bij decreet zijn de tro peu en de nati nale garde on ier de onmiddellijke bevelen van de nationale vergadering ges ei De consul vfin Beijereu is verb iiinen als beschuldigd v iu op a a=poren van den heer Elliot geld uitgedeeld te hebl en aaii d reaclioniiren ter gunste van de bejersche dyui e Zeven officieren en een afgcviuirdigde zijn in deze beschul l ii ig betr j ken Er zijn twee petitien ingekomen waarbij d keuze i cu italiaans h n prins tot k ig wordt gevraagd Weenen 4 Maan Heden verzekert men hier ter stede dat w eldra zal orden bekend gemaakt een uka e van keizer Alexander II waarbij het koningrijk Polen zal hersteld worde n onder de constitutie van 1830 met benoemmg van des ke g€ s orö öfi grootvorst Konstantyn tot koning Tan het nieuws ko gnj l7