Goudsche Courant, zondag 8 maart 1863

Het wordt teu v Ue bovesti l d it iu Volhynie en Bes r b e iruote troq f b ve inipu pU r = vinden in de rijriin rcr oo enrk clic m lavisclie srenyeu Men verdiept zich hi r iu is iu eii uvt r he doe diir be e iugea duir het 7eer o iwaa rsL hrnlijk is dat zy met den pooUcheu opstand in ver io i diiidci k l ussen niet ii maat voortsaaii naar het zeggen liüstani oj gens voor Kus sische be iinbtf afsraekeii lurt vrienden ie Men leest in de Pr sse Vie opsfcu d in Polen duurt 1 T wakt vi ort oil wal de Russen er ie cu onderueiufi nne znakheid en onbek a mheid Zoo de OIJl man JBerlijn i Maart Uit Wilna is hier oekend geworden ae procl imatie van den gouverneur generaal Nazanroiv De Uiiuvenjcar wendt zich voornamelijk tot de boeren en brengt K ia d eldadeu van de vrijui iking iu herinnering hij zegt dat de to onmagt van misdadige pogingen moeten aantoone aoor de schuldigen gevangen te nemen en aan de autoriteit uit te leveren Verder steit hij de gemeenten verantwoordelijk voor de veiligheid van de müitaire en civiele ambtenaren Petersburg 3 Maart De grootvorst Konstantijn is tot kommandant en chef van de troepen in Polen benoemd men denkt dat generaal Sumarakow aan hem zal worden toegevoegd Heden is het overgann stydperk van de lijfeigenschap definitief 2eiudigd Niettegenstaande verschillende onrustbarende geruchten heerscht overal een volkomen rust ötnncnUnö CrOUda 6 Maart Een tamboer van het garnizoen M die ten gevolge eener bruiloft beschonken in de kazerne teruskeerde en daarover als correctie binnen moest blijven is gister in de sracbt gespronaen om zich aan dezen dwang te onttrekken lïij zonk onmiddellijk en bleef geruimen tijd onder water tot dat hij met bel uip eener baggerschuit als levenloos iverd opgehaald Door eene zorgvuldige behandeling in iet leven teruggeroepen bevindt hij zich weder vrij w Men schrijft ons uit Gorinch a d d 5 maari Gisteren avond omstreeks zcv c is van hier een hoogst merkwa irJig luchtverschijiisel r enomen Plotseling vertoonde zich aan den noordelijk lemcl een meteoor van vertezenden omvang zich van het noorden n iar het zuiden voortbewegende met matige snelheid Zijne lichtsterkte was ïó groot dat niettegenstaande de volle maan bij helderen l emcl scheen van liet maanlicht niets was te bespeuren De f intrek vertoonde zich in het licht van den middag Onder Let celuid van eene voorbijsnellende locomotief vertoonde de hoogrood lichtende bol eencn hel schitterenden staart die zich erkni l naarmate hij zich voortbewoog Met ecnen korten li h vv rtn dondc ag was het verschijnsel verdwenen of ch i n nog ecnigru r yl daarna eene steeds flaauwer wordende ïichtstr ep fie baan dien de meteoor doorloopen had aan den hemel auetktnde Het gcheele verschijnsel tot aan de vcr jniiig van den lichteuilen bol duurde ongeveer 15 seconden IHt verschijnsel is ook hier waargenomen eu uit Heusden I pion enz wordt ons hetzelfde gemeld gelijk mede uit irbladen blijkt dat het over eene groote uitgestrektheid r aar gen ar ine iuceait moet er bij den waterstaat plan be riv r d siad Zalt Bommel te verbreedeu alsdan lil ecnige roeden landwaarts worden ver erc i s tot Nijmegen nog op t ee plaat d u i tioor den afvoer van waior en ijs te iiy de koeten moeten op eenige tonnen geraamd Z jl j tvdcn is door den gemeenteraad Dr v Hall deL U Crv uor van s rijks Herbarium tot etenschappt ij Aeu li r van levensraidvlelen benoemd ofschoon de ge on ihtrhl kommissie had te Kennen gegeven dat voor diebetrckkihogeen botanist maar een chemist moest in aanmerking koniLU s Gravenhage i M iart In de zitting van heden heeft de IV cede kamer beslotin tot toelating vau den heer van Bwtrkwijk lie na het afleggen der gevorderde eeden zitting heeft genomen Daarna zijn de beraadslagingen voortgezet over het wets ontwerp betreffende het middelbaar onderwijs De min v binneul zaken heeft op de tegen dat wets ontwerp in ebr gle bedenkingen geintwoord Il ij bepai ldc zich tot de hoofd imiten en beliaudelde ten eerste de vraag wat ondei middelbaar en hooger ondenvijs moest orden verstaan en dit wel iu verband me hetgeen vroeger was vo gevallen ter vastsfellintt vau die l egrippeu en van derzelver grenzen en ter a uiwijzing der vakkeu tot ieder van die twee takken van het onderwijs behoorende Vooral kwam de minister terug op de kwestie voortvloeijende uit art 194 der grondwet eu op de vraag of de latijnsclie scholen en gymnasien tot het middelbaar of tot het hooger onderwijs moesten gebragt worden Voorts antwoordde hij op de tegen de voordragt ingebragte hoofdgricveu bepaaldelijk op de bewering dat zij geene duidelijke omschrijving van het onderwerp gaf dat zij eenzijdig was en enkel een deel van het geheel regelde Voorts trad hij in eeue ontwikkeling van denkoeeldeu om aan te toonen wat het karakter van middslb iar en hooger onderwijs moe t zijn uit welke beschouwingen zijns inziens duidelijk werd waarom het wets ontvvcrp geene regeling der latijnsche scholen en gymu asien bevatte dewijl het anders uit ongelijksoortige deeien zou bestaan Onderscheidene leden en ook de minister hebben vervolgens hunne gevoelens nader uiteengezet waarbij tusschen den heer van Lyuden en den minister eene woordenwisseling plaats had over het gebeurde aangaande de koloniale politiek en over de aan die voorvallen te hechten beteekenis Daarmede liepen de algemeene beraadslagingen af en werden die over de artikelen aangevangen Op art 1 is door den heer van Heemstra een amendement ingediend inhoudende flat bij de omschrijving van het middelbaar onderwijs zal worden aangenomen dat dit ondenvijs zal zijn eene voortzetting van het lager eu eene voorbereiding tot het hooger onderwijs en dat ook in de onderwerpelijke wet de regeling van het onderwijs in de gymnasien zal wor len opgenomen De heer Wintgens heeft als amendement voorgesteld dat er zal worden bepaald dat het klassikaal onderwijs in de gj mnasien bij eene afzonderlijke wet zal worden geregeld 5 Maart Iu de zitting van de t eede kamer van hedenzijn de beraadslagingen over art 1 van iiet wetsontnerp voortgezet De discussie heeft geloopen over de amendementen vande hh van Heemstra en Vintgens Laatstgemelde heeft zijuamendement nog gewijzigd zoodat ook het onderwijs aan gj uinasien bij eeue latere wet zou orden geregeld De ministerheeft zich tegen beide de amendementen verklaard De heerKappcijne v iu de Coppello heeft een amenilement voorgesteld strekkende om eent definitie van hel middelbaar onderwijs tegeen ten einde da rdoor de uiteenloopend e gevoelens tot elkander te brengen Daarover ontstond eene nieune discussieen werden ondersclieidene vragen gedaan De minister erkende dat dit amendement van een voorstander van het ontwerpkwam maar behield zich zijn oordeel toch tot morgen voor zullende dan de discussien worden voortgezet 6 Maart Het belang der zitting van heden waarin dediscussien over de wet op het middelbaar onderwijs art 1 eude daarop voorgestelde amendementen zijn voortgezet ligt geheel in het resultaat En dat is 1 Dat het amendement van den heer Heemstra ter omverwerping van het beginsel der wet door opname in art 1 van de gymnasien en latijnsche scholen is verworpen met 53 tegen 13 stemmen 2 Dat het amendement van den heer Wintgens om het onderwijs aan de gymnasien bij eene afzonderlijke wet te regelen mede is verworpen met 37 tegen 29 stemmen 3 Dat het amendement van den heer Kappeijne om eene definitie van middelbaar onderwijs te geven na uiteenzetting van s ministers bedenkingen daartegen door den voorsteller is ingetrokken 4 Dat het artikel der regeringsvoordragf dat zegt dat tot het middelbaar ondernijs gerekentl worden te behoorcn alle vakkeu welke volgens deze wet aan de aldaar genoemde scholen worden onderwezen zoodat de we zelve aard en omvang van liet middelbaar onderwijs aanduidt is aangenomen me 43 legen 23 slemraeu 5 Dat op art 2 de oudersciieiding en rangschikking der scholen waarop tevens is toepasselijk gemaakt art 23 der vvet op het lager schoolwezen tegen de krciing van den eerbied aan de godsdienstige gevoelens van eenige gezindheid is aangenomen een amendement van den heer Groen om te doen uitkomen dat de bepaling alleen slaat op scholen van overheidswege opgerigt of gesubsidieerd dus niet op de bijzondere middelbare scholen De discussie over dat amendement had ten gevolge der toelichting van den voorsteller tot veel misverstand aanleiding gegevtn maar is ten slotte toen men het eens werd over do beiioeling met bijna algemeene stemmen aange omen tj Dat op art U door den heer van Eek is m resteld om T rmits deze wet in dat art niet toepasselijk i t verklaard op het onderwijs der zee en landmagt dat oiMlcrwerp bij eene nadere wet te doen regelen De minister zou daarover met zijn ambtgenoot voor oorlog raadplegen eu het artikel is inmiddels aangehouden 7 Dat in art 12 bij stemming de polytechnische school overeenkomstig het ontwerp onder het middelbaar onderwijs is gerangschikt 8 Dat na aanhouding van art 13 de burgerscholen tot aan de beslissing over art 14 verpligte oprigting van zoodanige scholen in gemeenten boven de 10000 zielen het amendement van de heeren Heemskerk Az en Cool om die verpligtiug weg te nemen in discuccie is gekomen die niet is afgeloopea zoodat daarover morgen de gedachtenwisseling zal worden vonrt rczet GrOrinClieill 4 Maart Het schoouc weder werkt den landlieden ongemeen iu de hand Rondom deze stad en omlig a nde geincenieu is men reeds druk bezig zoowel late alvroege aardappelen aan den grond toetevertrou veu De laatste zijn zelfs meerendeels reeds gelegd Voor de voorhandene aardappelen wordt van ƒ 1 25 tot ƒ 1 30 besteed Veel vraag is er evenwel niet naar en de meeste boeren vervoeren die dan ook bij groote hoeveelheden aan het hoornvee Volgens sommigen moeten aardappelen echter niet gui ctig op de hoedanigheid van de melk werken Ook zouden lijnkoeken meer dan aardappelen om de hoeveelheid aantebevelen zijn Voor versche boter die gezocht schijnt besteedt men tot 1 15 het ntd pond De voorhandene waar zal d irdoor vermoedelijk veelal worden afgezet Nadat heden tegen 12 ure de verkiezing bekend werdvan onzen geachten burgemeester den heer W A Viruly Verbrugge tot lid der tweede kamer voor het kiesdistrict Rotterdam had heden avond ten 8 ure eene luisterrijke serenadebij fakkellicht plaats van de harmonie en sehutterijmuziekalhier gezamentlijk eene onafzienbare menigte woonde deze bij terwijl eene gewenschte orde daarbij plaats vond Anmierstol 6 Maart De zalmvisscherij heeft deze week eene matige opbrengst opgeleverd ter markt kwamen 52 stuks gemiddeld van 15 tot 25 halve ned ponden de prijs is gedurende deze week f 1 per N S Donderdag avond il zag men hier een zeer ongewoonluchtverschijn el een vuurbol vloog van het noorden naarhet zuiden door de lucht en gaf zulk een helder licht dat hetvoor een oogenblik dag was de maan scheen helder maarhaar licht verzonk voor een oogenblik in het niet Ongeveer 5 minuten daarna hoorde men een dof gerommel als van dendonder eu voelde men eene bijna onmerkbare schudding Ofdit met het verschijnsel in verband staat is nog onbekend Overigens is hier de veldarbeid in volleu gang het aarcappelland wordt gespit en bepoot en zoo er geene ongunstige verandering in de weersgesteldheid komt voorspelt alles eeue heerlijke lente Gemengde Berigten De spaanpche regering is voornemens de accijnsrn af te schaffen De italiaadsehe regering belet de oprigting van viijcorpsen ter oitroeijing der roevers omdat zij zeker die hulp ducht Te Lejden woeden hevige fwistea in de hervormde gemeente die algemeen gi oote ergernis geven De Zweden betuigen groote sympathie voor de Polen en zamelen koperen schellingen in voor de goede zaak In het gesticht aaa de Ommerschans zijn onlusten uifgebrotven Te Bucharest is een den vorst vijandig adres aangenomen Op Java worden rijke bronnen van aardolie petroleum gevonden In de oiiistreken van s Hertogenbosch wordenvele aardappeleo tegen ƒ 1 30 voor Pruisen opgekocht De ontvangstder deensche prinses zal aan de city alleen ƒ 350 000 kosten Men verneemt weder ongunstige berigten betreffende den toestand van s pansen gezondheid Te lissabon is besloten tot de afschaffing der majoraten ïn regeringskringen te Berlijn beweert men dat de conventie metUusland nirt bestaat ja zelfs niet bestaan heeft Te Luik is eene meeting van regtsgelecrden gehouden ter gnnste van de afschaffing der doodstraf Men veineeint dat Juarez president van Mexico vredes voorslagen doet die den Fnu chcn billijk voorkomen zeker omdat zij in nood verkeeren Onze ron ul gencraal te Cairo in Egypte is door het gepeupel belecv J d Prins Alfred is lijdende aan griek che koorts en marinepijn Men wil een spooiv eg aanleggen over de Monl Ccnis tusscheu San Micheli ca u a zonder tuonel dan zou men de reis van Parijs naar Turijnin 20 uur volbrengep De prins de Crovs Chanel die zich reeds opgeworpen had als pretendent naar de kroon van Hongarije maakt nn aan spraak op het hertogdom MoJena Men denkt dat het om eene toelagete doen is In Frankrijk houdt men zich weder bezig met een plan terdoorgraving der landeogte van Panama De belgische minister Rogier heeft gunstige uitzigten medegedeeld betreffende den afkoop van den Scheldctol In Spanje is na lang zoeken een nieuw ministerie bijeen gebragt Aan dr Sarphati is door den koning bewilliging verleend ter oprigting eener nederlandsche crediet en depositobank te Amsterdam met eenkapitaal van tien millioen Te s Hertogenbosch is voor eene stedelijkeleening van ƒ 30 000 ingeschreven ƒ 128 500 De beroemde dr Tiratli volgens de Zwolsche Ct in verzekerde bewaring in Prankrijk zou hijreeds dertienmaal wegens opligting veroordeeld zijn Te GeldermalsumIS eene boerenwoning met vijf stuks vee verbrand De afkoopsom van lie militaire dienst is voor dit jaar in Frankrijk bepaald op 2300 franken In Warschau heeft alles een somber voorkomen en ducht men bij hetHiiustc iacident een bombardement Marktbeilgten GrOUda a Maart Tarwe Poolscbe ƒ 12 30 Zeeuwsche ƒ 9 90 a ƒ 10 Eoige Amerik ƒ 7 70 Zeeuwsche ƒ 6 75 a 7 Gerst ƒ 4 30 a ƒ 5 75 Haver ƒ 3 50 a ƒ 3 75 Boekweit Meehelsche per 2100 X S ƒ 195 a ƒ 200 Paardeboonen ƒ 6 Duiveboonen J 1 a f 7 50 De veemarkt met geringen aanvoer de handel iets levendiger magere kalveren op den duur ving magere Varkens traag Ilooiboter 1 10 a ƒ 1 20 Delft 5 Maaart De aanvoer van granen was heden zeer ruim tot staande prijzen ging nog al wat om in piiVeic gevallen werd iets meer besteed Boode T inve vond uie vnag en werd 10 a 20 c hooger betaald Tarwe ƒ 9 l l a 10 20 Rogge ƒ 7 il ƒ 7 30 Wintergerst ƒ 5 a ƒ 5 40 Zomergerst f 4 90 a ƒ 5 30 Korte Haver ƒ 3 60 a ƒ 3 80 lange ƒ 2 90 A f 3 40 Dtiiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 25 Paardeboonen ƒ 6 25 a ƒ 6 75 Bruine Booneu ƒ 9 a 11 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 11 witte ƒ 7 50 Aan stads waag gewogen van 27 febr tot 5 maart 126 S en 92 16 te zamen 3440 N S Hooiboter ƒ 54 a ƒ 64 het Tierde ƒ 1 35 a ƒ 1 60 per X S Ter markt 190 mud Aardappelen hoogste prijs ƒ 2 laagste prijs ƒ 1 60 Dordrecllt 5 Maart Tanve vorige prijzen be odgen doch de stemming flaauw Voor puike n Zeeuwsche ƒ 9 7 O a ƒ 9 90 mindere 9 30 i ƒ 9 40 geringe ƒ 8 60 a ƒ 9 10 besteed Zomertarwe als voren beter te plaatsen van ƒ 8 a ƒ 8 80 verkocht Kegge in een doen ƒ 6 20 a ƒ 6 90 In vreemde soorten niets omgegaan Gerst eenige mooije partijtjes winter 20 c hooger zakiE iat ƒ 4 a ƒ 4 80 gestort ƒ 5 40 zomer mede 20 c verbeterd zakmaat ƒ 4 80 gestort 5 10 Spelt 10 a 20 c hooger verkocht ƒ 3 a ƒ 3 20 Hiver prijshoudend inl voeder 2 60 ü ƒ 3 10 dikke 3 a 3 70 Paardeboonen als voren 6 i 6 50 Duiveboonen 7a ƒ 7 50 Witte en bruine Booneu 6 50 a ƒ 9 50 Erwteu bij kleinen handel als voren goed kokende blaauwe ƒ 7 afwijkende en mesting ƒ O a 6 50 witte ƒ 7 40 Boekweit per 2100 N E N brab en Mech ƒ 190 af 195 Deventer 6 Maart Tarwe ƒ 8 a ƒ 10 Rogge ƒ 6 40 a 6 90 Boekweit 5 50 a ƒ 6 25 Gerst 4 50 a 5 25 Haver ƒ 3 a ƒ 3 75 Boter per 20 N S 1 = s ƒ 23 a ƒ 25 infer 22 2 = s ƒ 17 a IS Zwolle 6 Maart Middelprijzen Tarwe n ƒ 8 88 Ruwarige n S 35 Rogge 6 65 Boekweit 5 75 Gerst 4 65 Aardappelen ƒ 1 55 Boter pr X S 1 12 20 X S 7 Londen 3 Maart Boter Fr esche 124 ü 126 eu Kamper 114 a 118 Kaas Edam 56 a 60 en Gouda 44 a 48 4 Maart Granen Eng Tarwe met weinig aanvoer vreemde met groote aan oeren en de markt is flaauw op vorige prijzen Gerst en I iver in een doen Van 28 febr tot 3 maart aangebragt 6 0 qr inl en 20590 qr vr Tarw 790 qr inl en 17310 qr vr Gerst en 9130 qr vr Haver 2460 zakk en 24 380 vtjs Meel 5 Maart Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1120 Runderen 104 Kalveren 3440 Schapen en 310 Varkens Voor beste rundereu werd 4 10 voor dP kalveren 5 6 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 S per steenbetaald 6 Maart Bot ïr Priesehe 124 a 128 Burgerlijke Stand GOUDA Gkbosk 3 Maart Arie ouders K Slinger en A Alphenaar Gerardii s oudtrs J F Daalmans en E Jaspers 4 Johanna Jacoba ouders J Prinsenberg en J M an Leeuwen Johaunea ouders C Bergman e Bcztai Cornells ouders J C Xecriutveld en C Verkleij OvERLEDEK 3 Maart AV Abresch wed van L J Spandaw Dncelliée 92 j 4 m 4 C van Vaas U j C van Waas 3 w H Bode wed van J A Lagerwaard 67 j P J Dijkman 2 m Gehuwd 4 Maart iP Boulogne en H Dijs J Vreedenbnrg en J va Fouten O C de Bruijn en W de Jou A Jansen en A M Sauerbeck WOERDEN Bevallen 1 Maart K Hoogendoorc geb Goedhart z M Bestebroer geb Smaling d OvEBLtDEN 28 Febroarij Ferdinant Frans Marinua Kouwenberp ruiai 10 m 3 Maart Neeltje Kriege ruim Ij Cornells Killestein 9 d Arie van der Landen 19 m ONDEBTBoT ffD 27 Februaiij Willem Eijswijk ruim 33 j cd Cornel den Boggendcn bijna 24 j