Goudsche Courant, zondag 8 maart 1863

1863 Donderdag 12 Maar iü 1 9 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 61 OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE S HOOLCOMMI SIE te GOVDA brengt ter algemeene teunisse d it op WoenSdag H Maart e k mschnjving zal worden gehouden oor de Kinderen wier pla itsing wordt verlangd aan de Openbare Jon gejufrrouwenschool de Hollandsche Burgerschool deTusschen SChOOl voir rnn rinogenden en aan de StadS armen eu BeWaarSChOOl Ie 5c ir iiig lA plaats hebben op bovengemeldeu dag des namiddags ten vijf ure in de respective Schoollocalen Alle kinderen ar u de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terscliole voorzien zgu van een bewijs van icel affjdoopen caccine of doorgestane h nd rzic tt Namens de PI Schoolcommissie GoCD 7 Maart IStiS J B PEETERS JZ Secretaris Expositie Kunstkronijk ten huize van de Boekhandelaars J van BENTUM Zoon te GOUDA fot de bezigtiging der PRACHTIGE VOORW ERPEN aangekocht voor de verloting an i fii Jaargang l ij waaronder zich bevinden een MILIEU DE TABLEmet vier Fniitsc ucn gezamenlijk ter waarde van ƒ 1500 uit de fabriek van J M VAK Kfm tn te foofiilioten bekroond met de gouden en zilveren medaille op de nijverheids teu ionstelling te Haarlem drie Prachtige Voorwerpen van deu Heer L J NooiJE v t r j Jti dam benevens Schilderijen van B J van Hove Ch Leickekt J G Siiiis Mej Leiden Maart 1 63 A W STTHOFF ADVERTE TrE o P It E G T E IlunelijksaanvTaag Een Jong llensch van de P G goed uiterlijk gezond ligchaamsgestel door zijne betrekking neinig in de gelegenheid om met het vrju elijk geslacht in aanraking te komen over een njidilelmatig vermogen kunnende beschikken zoekt langs dezen weg in aanraking te komen met een Jong Meisje of Weduwe liefst zouder kinderen om zoo mogelijk na kennismaking tot een Huwelijk te geraken Er zal meer op lieftalligheid eu goede eden dan op fortuin gelet norden Stipte eheiuihouding wordt verzekerd Adres Franco onder le ter A bij len Boekhan lelaar A BRIXKM VX alhie Attentie i De onilcrjreteekende heeft de i er het geëerde Publiek te heru ten d t hij hier eeiiigen lijd zal vfrk i tm zijn tot het vervaardip eii v m WLLGLIJJkt XDK Photographische Portretten vnn af 50 Cents per Portret en hoo er oc ten voetPü i uls Bu ten StereOSCO pische Platen e Visitekaarten a 5 per dozijn Grooto Portret t n i S per stuk e ke iihimk d uir bo f ii l Mj iijin aara aanbevelende VFaK I w Dienaar E A BLITZ Werkzaam ten huize van den Heer H PIEKJEE Oostliaren B i i Desverkiezeude kan men dezelve bij ich aan huis gemaakt krijiren Men verlangt eene Vereenlglng van Kapitalisten om eene belangrijke INDUS IRIEELE ONDERNEMING op te rigten die reeds in het Buitenland bestaande ook hier de beste resultaten moet opleveren Aanbiedingen Franco in te levereu onder letter O bij den Uitgever dezer Courant 250 Staats Loterij Ten Kantore van J H van LEENT te GovDA alwaar ia de Eerste Klasse is getrokken op N 2992 de Prijs van 20 000 Gld is heden in de DERDE KLASSE gevallen op N 15545 de Prijs vau 25 000 Gld GüiuA i Maart 1S6S ATTENTIE Voor den aanstaanden Schoonmaaktijdheeft de ondergeteekenden in ruime sortering voorhanden zeer Best en Blank MJSDRIjK van 20 eu 25 cents het boek AVIT KASTPAPIER 25 cent et boek WITTE KASTRANDEN 6 eeut het pakje GEKLEURDE id 10 GKAAUW PAPIER voor behangers per riem ƒ 2 60 en ƒ 2 80 het boek van 24 vellen 15 en 16 cents Zwaar STROOPAPIER de riem ƒ 1 35 het boek 8 cents A QUANT Wijdiiraat A 174 IN HET Lokaal Nut eu Vermaak Met toedeiïiming tmi de WelEd AcMb Meeren Burgemeester en JFethouders zullen de Tooneelisten onder Directie van STEEK tan OLLEFEN HASPELS de eer hebben ten Tooneele te voeren op Woensdag 11 Maart 1863 EDlIAllDiüSCïlOTLA D OF de nacht eens Vlugtclings Geschiedkundig Tooneelspel in 3 Bedrijven naar het fraiisch van Alex Duval en het hoogd van A voN Kotzebue DAAENA Heuriêtte Rosalinde en Chaiiüt Vrolijke Vaudeville in 1 Bedr naar hel fr Aanvang ten ZEVEN ure PRIJZEN DEE PLAATSEN Eerste EANGyi 49 Tw£EDERANG 0 49 Bij Abonnement van lO Kaarten a f 1 per Kaart I e plaatsen kunnen van heden af besproken worden vau s morgens 10 tot s uiniiddags 4 ure tegen betaling van lU cents OPENBARE Verkooping ten overstaau van den Notaris C C KROM op DONDERDAG den 12 Maakt 1863 des mildags ten 12 ure in het Logement de Zalm te GOUDA van Een HUIS en ERF aldaar aan de westzijde van de Groeiieiceg wijk L N O Kadaster Sectie C N 51 3 groot 52 Ellen In huur bij J Zhaxeveld a ƒ 1 in de week Eu eenige perceekn WEI eu HOOI LAND enz in de Foor Willeits gemeente STEIN Kadaster Sectie B N 769 782 1177 1178 llSliw en 1505 te zameu groot 6 Bunders 67 Eoeden 24 Ellen Geheel in huur bij J Stbeefl 4XI tot 22 Februarij 1865 tegen 34 in het jaar Voorts op D INGSDA G den IQ MAART 1863 des voormiddags ten 9 ure aan het Huis wijk D N 60 te GOUDA van eeuig gemaakt GOUD ZILVER en JUWEELEN Meubilaire en andere Roerende Goederen Alles breeder hij bilUtten vermeld S Plaatsgebrek noodzaakt ons een paar advertentien achterwege te laten Eep Ter Boekdrukkcrij van A BKlNKMAIf Nieuws en voor Gouda en Deze Couraut verschijnt des JJonderd ijrs en Z nddj s In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per dne maanden is 2 franco p p t 2 25 De iüzeudiiig der Ad rtentien kan geschieden tot des morgens len 11 110 1 Ovcrzigt GOUDA 11 Maart De algemeene belangstelling houdt zich voortdurend bezig met den poolsehen opst ind De berigteu blijven geheel onzeker de russische gewagen dcige 3 van het verslaan en het uiteenjageu der poolsclie beniieu die zich echter spoedig hereenigen eu op nieuw aanvallen liet plan der Polen is dan ook om den op stand over eene groote uitgestrektheid te verdeelea geene belangrijke gevejiiieu Ie wagen maar tijd te winnen om hulp en uilkomst in te wachten De groote mogendheden zijn den Polen gunstig maar de weg der diplomatie is een slingerpad en wat de een wil verwerpt de ander Aau zamenstemraende pogiugeu is niet te denken Engeland en frankrijk wantrouwen elkander en Oostenrijk dat alleen in staat is wezentlijk te helpen is besluiteloos in Pruisen zijn velen bekommerd over de bedoelingen van Frankrijk en het is waarlijk bedenkelijk zicL door een dwaze couveutie met Rusland zoo bloot te geven voor den keizer van wien nog altijd velen duchten dat hij zich ten levensdoel stelde de vergelding van Waterloo Hij zoekt een voor een te straffen voor hetgene zij als coalitie tegen Frankrijk en zijn grooten voorganger volbragteu Heeft Rusland in de Krim Oostenrijk in It ilie eene les gehad de beurt is nu aan Pruisen en de gelegenheid st iat schoon om een beioek aan den Rijn te brengen De pruiïische conventie is nog altijd niet medegedeeld en dit zal ook met dan lu veranderden vorm ge ohiedeu En wie kent dan nog de geheime artikelen Het nieuwe spaausche ministerie boezemt weinig vertrouwen in en Griekenland g tat onrust en beroering te gemoet hoewei de omvenierping van het voorloopig bewind geen nieuwe onlus en licetï ten gevolge gehad In de fransche wetgevende vergadering is het stelsel der supplenientoire credieteu cruslig aangevallen de mexicaansche expeditie bedreigt de fransche financiën en zoo is dan ook de oppositie van 5 tot 8 stemmen geklommen Merkwaardig is de in Engeland aan het lagerhuis overgelegde depêche van lord Clar iidon v in 15 öuitcnlttnJï IjOnden fi Maart De eerste belangrijke meeting ter gunste van Polen werd gisteren avond gehoudeu in de briiish institution alhiei Verschillende aanzieulijice ingezetenen en ook eenige parlementsleden namen er deel aan Na eenige welsprekende redevoeringen werden de twee navolgende be Adverfenlieblad Omstreken j De prijs der Adverteotien van één tot zei i regels niet inbegrip an het zegel is 80 Cent yoot I eiken regel daarboven H tut B uilen gewone letteis vordtn berekend naar plaatsruimtL sluiten voorgesteld en met eenparige stemmen goedgekeurd 1 Dat de behandeling waaraan de poolsche bevolking thans onderworpen is de beschaving eu humaniteit ten schande strekt en de lusschenkomst der Engehchen vereischt om aan die barbaarschheid een einde te maken 2 Dat de regering in dit l ind verpligt is haren invloed aan te enden tot betenj eling der wreedheden die de russische autoriteiten begaan en voor de ondersteuning vaa Polen als eene afzonderlijke natie Parijs 7 Maart In de hier ontvangen brieven uit Spanje wordt een zeer somber tooneel opgehangen van deu toestand Tn dat land Er heerscht eene onbeschrijfelijke verdeeldheid onder de verschillende partijen en een bijna geheele anarchie in de regeringjuringcu de agci icii der revolutie vereeuigeu zich rondom generaal Prim i jp een gegeven oogeublik in st at zou zijn om een wanhopig ii coup te wagen Tegen Mei vreest men voor ernstige gebeurtenissen 9 Maart Volgens de dagblideii is het antwoord derrussische regering in de poolsche kwtstle door tiisschenkomstvan den iranschen ge ant te St Peterburg heden alhier ontvangen Er heeft een buitengewone ministerraad onder voorzitterschap des keizers plaats gehad 10 Maart Men iieweert dat de russische kei er in zijnantwoord verklaart geene coneessien ten behoe t van l oleu t kunnen doen zoolang de opstand niei is ouilerdruht Volgeus gerucht zou Liigciuid dm maar eene notahebben gerigt aan de mogenjhc leu dn li irictatPii vau 1S15onderteekenden waarbij ile posilie van Poieu u eregeid Ook verzekert men dit de pruisisch r i nevel heeftgegeven tot her cuucentrereii van een groot u r epen aande greii eii van Polen Het geschil ttisarlten prins uuz i en Pru dfel der romaauscbe veitegenwoordigiiig is coo hoog g re t ii dat devertegenwoordigers der groote roogendïioi rii te Koustantinopelden in Febr eene vergadering heiibeii gehouden pu denkonsuls hebben bevolen al het mogelijke te doen om de zaakweder in orde te brenuen A eenen 7 Maart officii el is er hier nog niets van bekend dat Rusland er in t i teinil heeft de poolsche kwestieop eene konferentie te be i indelen waartoe de verdragen vanlbl5 de basis zulleu uitmaken Naar al wat men uit Petersburg verneemt bestaat daar nog ireeuzins ue lust om de e zaakdoor de groote mogendheden t laten uitmaken vooral daarmen nog steeds de hoop koestert den opstand binnen kortmeester te worden eene hoop die hier als bedriegelgk besi houwdwordt De houding der in urgenten vindt hier zooveel datmogelijk is goedkeuring Vooral waardeert men het da zijnergens zoo ver gaan van de afze ang des keizers uit te snjsiPlS hetgeen wel in 1831 gebeurde toen de revolutie be on metde kreet Er is geen Xikolaas Nu stellen de itisurgenjeizich tevreden met de russische adminis ratie floor eenepoolsche te vervangen doch verkondigen nergens den afvalvan hun vorst Dit is een duidelijk dementi aan praiaische ministerie dat beweert dat de opstand strekt fot heaui van den toestand van 1778