Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1863

Berlijn Maart Ifen schrijft der resering het voome mi M i f om het budget hoe gewij i d en gekortwiekt het ook door de k uner mozt vorden aan te nemen en daarop voort te regeren ninar de kosten der reorganisatie door budgetover chrijii i en te dekken v i rtoe rjj vermoedelijk door een besluit t i te k nier zou worden aangenioetligd Seaert ecu paar dagen is het ïjerucht in omloop dat de prov ovii ine l oscu L erlang in stJ at van beleg zal worden verklaard itrt cht echter nadere bevestiging hoewel er allerlei i r w r L t i ivoijeu ver jirrid aangaande zamenzweringen aansl H imt r reeselij k e Alken die aldaar zouden ontdekt zijn Turijn lu ilaart Pe senaat heeft de wet omtrent de niii e Uil ing ingenomen met 116 tegen ö stemmen Bij die Leletjeiii eil heeft het mini terie zich verdedigd tegen de beschuldiging als jf j in de romeinsche kwestie eene politiek 1 11 f ntlu uuiiji 1 ide De regering wenscht niet af te wijken i r jT iiü ii i ivüiir en de besluiten van het italiaan i i i ri Zj is gevolgelijk bereii te onderhandelen i 1 i üiiuLi u indelingen het beginsel van non interventie tf i L r 11 N ig liïr e Deze verklaring werd levendig toegejuichd New York Febmarij Het bombardement van Vicks r i er begonnen 1 N 11 e u s bestaat eene agitatie tegen de neger regiiiieiitiii e AV ishiugton heeft den president Lincoln gemag 1 f rpiis rte te schorsen lil L i i T rl chip Queen Vett van het bondsirc iV ri 11 it is door de uidelijkeu genomen Otnncnlan Ck Uda 11 Bij koninklijk besluit van 10 maart l i 3 n 1 zijn ondel bekrachtiging door de wet aar de e v ordt vereiseht ïoedirekeiird de voorwaanlen waarop bij De mit van den gonveri eur sei emal van Xedcriaud ch Iniiie van S augustus Ib lS n 1 aau de heeren Pooim m c s concessie is vcrlcfuu vaorden aanhir van eenen spoorweg van Samarang langs Soerakarta n ir Dj kiijokarta zoodanig als dezelve krachtens hetdoor den gouvernenr genenial gestelde voorbehoud door denminister v in koi uien in overleg met de concessionarissen zijngew ij iri s Gravenhage Maart Heden is voor den hoogeni iad lie r lak van ie algcmeene commissie van liqui datie n v m de voormalige wees en momboirkamers tegen it ate louda tot afgifte van dertig ohügatieu elk van ƒ i M ii d voormaiige weeskamer aldaar De alge tneene heef ich voorzien in cassatie tegen een arrest v n ht a i ere aof in ZuidhoUand oonieelcnde dat nil 1 c in mi sie ten de e enkel toekomt eene vor dering ii in r en verantwoording maar niet tot afgifte Ier oil Vn r de commissie = aangevoerd door de hh advoc i l cipr it en v d Linden dat het hof door deze iiit pra r t jre cli n leii artt 1 2 en 4 der wet van 5 Mrnirt 1S 2 1 n Het ca a ie raiildel is bestrer en en 1 v r e geraPdii Gouda verdedigd door den heer ad é 2 april zal door het openb ministerie is r rden geconcludeerd itii r van de tweede kamer van heden irigp discussie over art H fontnerp 1 t middeib ar onderwijs geweest dat vr Ipnien van den heer van Heemstra 1 i ur ers hoien oor njksrekening werd r rworpen een ameudement van de hh k oprigting van dergelijke schode belioefie te beoordeelen door li werd aanuenamen zooals het f d namelijk dat in elke gelen eene zcodaniire burgerschool urdt opgerigt M uindag voort nnre memorie van bcintwoording in L der tweede kamer over de wetsont ü enin cn van het uovaal tieudregt van 1 en n peus het beheer der kroondomeinen D enkele opmerkingen van ondergeschikt Ij 1 i g f i eenige veranderingen in de redactie V 11 gewezen ten gevolge waarvan twee ge wij v irieri overgelegd II i iig er commissie van rapporteurs over deze wetsoniM is reeds vastgesteld zoodat men de spoedio e ichandeii h irvin mag te gemoet zien 9 art In de zitiing der tweede kamer van heden zijn de beraadsLigingeu over het wets ontwerp tot regeling v m het middelbaar onderwijs voortgezet Die beraadslagingen hebbeu geleid tot de volgende uitkomsten 1 Aanneming zouder discussie of stemming van art l i bevattende het beginsel van de oprigting van lioogere burgerscholen met vijf en driejarigen cursus 2 Aaneming zonder sleiummg van artt 16 en 17 bepalende de vakkeu van onderwijs aan de hoogere burgerscholen roet vijfen driejarigen cursus na afstemming van het amendement van üen heer van Eek om ook op de hoogere burgerscholen de gezondheidsleer onder de vakken op te nemen Alleen de heer van Eek verklaarde zich voor het ameudement nadat de minister van binnenl zaken had verklaard dat dit ook gelijk meer andere vakken in de wet gemist zal kunnen worden onderwezen in de inrigtiugen door particulieren opgerigt 3 Aaneming zonder stemming van art 18 na intrekking van een amendement van den heer van Logchem dat de strekking had aan de gemeentebesturen en particulieren in de eerste plaiits tot de oprigting van hoogere burgerscholen een prikkel te geven en eerst indien zij in gebreke bleven het rijk het initiatief te doen nemen Nog heeft op dit art de verwerping plaats gehad van twee amendementen ais een van den heer van Goltstein met 4 3 tegen IS stemmen om het getal van 15 scholen als maximum en niet gelijk de regering beoogde als minimum aan te nemen en één van den beer üodefroi met 44 legen 17 stemmen om de bepaling van het aantal hoogere burgerscholen te toetsen aan de bestaande behoefte De minister verkhuirde een en andermaal d t iiet getal van vijftien onmisbaar noodzakelijk was om van wege het gouvernement een krachtigen stoot te geven ook tot aansporing van particuliere ondernemingen van dien aard 4 Vanneming op art 19 ide oprigting van twee landbouwscholenj met 3C tegen 26 stemmen van een door den minister bestreden amendement van den heer Begram ten doel hebbende om slechts ét ne rijks landbouwschool in plaat van twee op te rigten indien de behoefte dit vorderde en om te bepalen dat aau bij ondere landbouwscholen subsidie kan worden verleend Eindelijk moet melding worden gemaakt dat de heer Virulv Verbrugge in de kamer heeft zitting genomen e dat in de zitiing van heden drie wetsontwerpen zijn aangeboden als 1 dat tot wijziging van sommige bepalingen omtrent den accijns op het buiteui indsch gedistilleerd 2 dat tot verhooging van hoofdstuk Ylll der begrooting voor 1862 marine en ó dat tot goedki aring van eene schikking tot wijziging van het tr iciaat van handel en scheepvaart met Frankrijk 10 il iart In de zitting der tweede kamer van heden is de discussie over het wetsontwerp tot regeling van het middelb iar onderwijs gevorderd tot art 38 Art 20 is aangehouden tot morgen iv mneer de heer Begram als amendement zal voorstellen een eenvoudiger programma van leerstof voor de rijks laudbouwschool rt 21 tot 36 aangenomen Bij art 37 heeft eene langdurige d scussie plaats gehad over een amei dcment van den heer Groen die voor de gemeentelijke burgerscholen een verpligt schoolgeld wenscht ter vermijding van de benadeeling van het bijzonder onderwijs Dit amendement is verworpen met 13 tegen 19 stemmen zoodat de heöing facultatief blijft Een amendement van den heer Cool om de bepaling van het bedrag van het schoolgeld over te laten aan het gemeentebestuur is verworpen met 34 tegen 28 stemmen Art 37 is daarop aangenomen Morgen voortzetting Eceds is in verschillende bladen de aanstaande tentoonstelling v in oudheden ter sprake gebragt Geruchten omtrent de pogingen die ginds en elders worden aangewend tot het bijeenbrengen van merkwaardige voorwerpen werden ia dit blad medegedeeld of uit an lere couranten overgenomen Daartoe iiitgenoodigd wil ik gaarne een en ander mededeelcn dat zeker welkom zal zijn aan allen die belang stellen in het doel dat de hoofdcommissie zich heet t voorgesteld en tot opwekking kan dienen voor hen die tot hiertoe van hunne medewerking niet lieten blijken Hoewel wij niet kunnen onderstellen dtt er iemand in deze stad of haren omtrek zon zijn die bijaldien hij werkelijk precieuse zaken bezit zou weigeren ze af te staan Inderdaad er is geen trt ijfel aan of deze tentoonstelling belooft in alle opzigten aan de verwachtingen te beantwoorden Door de ijverige bemoeijingen van de sub commissie hier ter stede zijn reeds vau ongeveer een vijftigtal inzenders bij de hoofd commissie de belangrijkste toezeggingen ontvangen En dagelijks vermeerdert het aantal opgaven Beed nu voorwerpen bij namen te noemen zou zeker wat voorbarig zijn Doch zeker is dat de collectie Delftsch aardewerk in alle mogelijke vormen uit verschillende tijdperken en fabrieken éénig zal zijn Aan sierlijke bekers gedreven goud en zilver Werk gesneden en geslepen glazen zal het evenmin ontbreken Zijn de opgaven van meubelen en beeldhouwerk nog gering wij mogen niet vergeten dat er nog vele toezeggingen zijn te gemoet te zien Het is te verwachten dat Delft in alle opzigten op waardige wijze tot het beoogde doel zal roeiriverlceD en het dient vooral vermeld te worden dat de ijver om iets daartoe bij te dragen al is het maa ten enkel voorwerp bij de eenvoudige burgerklasse niet het geringste is Ook van andere steden komen voortdurend goede berigten Wel ia waar zijn tot hiertoe alleen uit Oudewater SchoonhoTen Vlaardingen Hellevoetslnis en Woerden bepaalde opgaven ontvangen doch neemt men in aanmerking dat die opgaven uit Oudewater en Schoonhoven elk reeds meer dan zestig aaken beliel en dan kan men hieruit afleiden van elk ecu omvang de tentoonstelling zal worden wanneer uit Gouda Brielle Maassluis en andere steden een evenredig aantal toeze rgingen worden gedaan om van s Hage Rotterdam Dordrecht en Leiden niet eens te spreken Ten platten lande blijft men niet achter Behalve v in Loosduinen weet de hoofdcommissie thans reeds met zekerheid dat zij ook van Rijswijk M iasland Schipiiii len Heenvliet Berganibaijht Lopik Langerak en Moordrecht een en ander mag te gemoet zien Over het geheel bedraagt de catalogus op lit oogenblik circa vijf honderd nummers En nu hebben wij nog geen gewag gemaakt van hetgeen enkele eigenaars van kabinetten en kunstminnaars in andere provinciën zullen bijdragen Alles te zamen genomen lijdt het geen twijfel of in de maanden Julij eu Augustus zal alhier in de localen die met 1 Mei daarvoor geheel gereed zullen zijn eene verzameling van oudheden en merkwaardigheden zijn bijeengebr igt die aller aandacht everwaardig zal zijn Na deze mededeeling is zeker eene opwekking tot medewerking geheel overbodig Daar Z M onz geëerbiedigde koningzich bereid heeft verklaard om uit hoogst des7 elfs verzamelingalles tijdelijk af te staan wat de tentoonstelling tot luister kanTerstrekken zal ieder het zich tot eere rekenen ook het zijne toe te brengen lï M tac ie Ct Ingezonden De Goudsche Pijp Ons land beroemd door deiurd en zeden Hield altijd vast aan wat het deed t Brengt ook ieis eigci dom lijks mede lij ied re levensvreugd geree In alle steden alle dorpen Is man of jonge borst maar rijp Zal men met alle lusten slorpen Aan de bekende Goudsche pijp De pijp geeft ieder mensch genoegen En t meest den echten burgeriuan Den boezelfs ijverig aan t ploegen Trekt aan zijn pijpje wat hij kan Dat prikkien van de fijne blaren Genotvol is men eenmaal rep Geeft meer dan t lij ie soort cigaren Dus boven aan de Goudsche pijp Den bruigom door de min gedreven Biedt men de pijp zeer fraai gekroond l3 t duidlijk beeld van t echtvol leven Als bloem en groen zijn echtstaat loont De wolkjes trekken bl iauw naar boven Gevoelt hij zich voor liefde rijp En zal daarom echt hollnndsch loven Het rookeu van de Goudsche pijp Is t dagwerk rustig afgeloopen De doos én pijp zet moe ler klaar Om goedkoop t rookgeuot te koopen in huis of meer in t openbaar De vree spreekt uit des rooiers blikken Zijn zaligheid is blijkbaar rijp Mag hij de dunne wolkjes slikken Uit de geliefde Goudsche pijp Des avonds aan den haard gezeten Dan geeft een Goudsche pijp geluk Dan wordt beslommering vergeten En denkt men om geen leed of druk Dan luistren kindren naar t vertellen Want t rooken dat maakt alles rijp Voor vrouwen kindren en gezellen Rookt vader dan zijn Goudsche pijp Den meester oij xyn aantal kindren Den dominé bij elke preek Kan geen van beiden t pijpje hindren Maar t brengt hem eerder meer op attetkf De burgemeester en zyn raden Zij maken ieder ontwerp rijp Opdat st niemand ooit zou schaden Bij t rooken van een Goudsche pijp Wat dus verandre of verkeere Ons levert GouD v t echt product En wie het pijpje moet omberen Gaat zeker ouder zorg gebukt Laat dus de spritsen voor de vrouwen Kiest iedre borst tot man reeds rijp Het zal u zeker nooit berouwen Het rooken van een Goudsche pyp Gouda Maart 1863 J K Dl Eegt Gemengde Berigten Een fransch dagblad heeft berekend dir Algerie tot nu toe in kapitaal en renten aau Frankrijk heeft gukost 4 632 millit en frcs De spocx w g van l trecht naar Amersfcott is ger ed Kossuth belooft aan è Polen dat hij Hongrmje in opstand zal brengen aU Gallicie niet binnea zes weken aan het herstelde Puleu id terue gegeven ïn het onvenitderlijke Rome heerscht eene mmisteritle crisis De bruii van den prins vao Wallis is met buiteageftone geestdnit te Londen ontvangen Te ICl lleeu in Eiiiidand en Zweden raa in Zwit erlaüd en Portugal wordea volks rgadermgeu gehoudL n ui i jmpathie voor Polen tabetuigen Leopold in lïeitrie heeft J btm id mg r p zich genoaenin het geschil tusschi u £ ngelai d eu Bra ii l i beijtrsche co i ul te Athene is gevangen genomen u brsi huiii jd ui uijcnj en nmkooping Eene zestigjarige boereuvrou a hrikte woe Jag a ond z x zeer vanhet bekende luchtver chijnsel O Un straatweg ui r Eit n dat zij bewusteloos ter aarde stortte en wtli a o trleed T Klaaswaal is eenewoning smederij en groote schuur verbrand Uit Limburg zijn ruim 250 landverhuizers op itis ge a iu nu r Burgerlijke Stand übufïA Geboke v 5 Slaart Hermauus Ptirua ouder C J van dt Pavoordt en P de Loos ntüo ie ouders II de Joeg en A Meytr 6 Elizabeth ouders A Nieuwenhuizen en Goediaad 7 utraröus Johanne ouders P de Jong en C E E Bus ircrs I endeit Pieter Oüde s A H Knïik eu N Kromme Arie ouders J de Koop en A de Knegt S Petrus ouders R Wildenburg en M W Dongelmaus Geertruij Petroüelia oaders J de Briiija en G P Polet Adrianus oudera G Jansen en M van Maren Jao ouders A J Verkaaik n J 3 der Pool Maggiel ouders A Blanken en G van Dijk Agati comeiia ouders J C ïbbes en A C Ijifeber Maria ouders W Lankhorii ea J Jonker 9 Tiieodorus Johaunee ouders J Arts en C J Janses OvRKLKiJtN G Maart F ftchuphof hui vr van H de SoU 45 j L Bo hlooptr i7 j G P Hoogcuboi m 3 m f Sud 1 j 6 a 7 M de JouL 6 m 8 D Lourier wed G S de Bnujn CS j 6 a 9 J Ziiiimermaiis huisvr van J van Baaien 52 j GtHVWD 11 Maart J Xederber en H Alebeecq G Macs hü £ c J Bouter SCHOONHOVKN Ingeschreven van 27 Feb tot 6 Maart 1S63 Geboren Pieter ouders A Hoogendoom en P Karreman OvEKLEDEN P Ouwerkerk 22 m Getrouwd M W Schalij met D A Lagerweij oum vatëbI V4n 4 tot 10 Maart 1363 Bevaxlen Clasina Cornelia Brinkman geb Vermey A OVERLEDEN Catharina Brinkman 6 d