Goudsche Courant, donderdag 12 maart 1863

1803 Zondag 15 Maart iV 1€0 ADVERTENTIEN GOÜDSCHE COURANT Berigt aan de Dames Bij den Boekhandelaar A BP INKMAN op de Lange Tiendeweg alhier is ontvangen eene Partij Extra best PAPILLOTTEN PAPIER rrijs per Riem van 240 vel ƒ 1 Monsterboeken van 21 ve 6 Ceuts Velin GraauW PAPIER ƒ 2 C0 de Riem Tevens bestaat er bij hem gelegenheid om in te telkenen op de KVNSTKROX IJK waaraan eene Verloting van PRACHTIGE VOORWERPEN verbonden is alsmede op het maandwerk GRACIEUSE TIJDSCHRIFT voot Jonge Dames beide Uitgaven van A W SiTHOFF te Leyden en op het geïllustreerd STllVERS MAGAZIJX dat met IS63 tegen eenen ongeloofelijk goedkoopen prijs wordt geleverd door de Gebr BEL1XF NTE te s Hage Met maaudelijksche afleveri igen ingenaaid ƒ 3 per j iar met wekelijksche vellen a f 2 fiO per jaar Uitgave van A BRINKiMAN Lan e Titiideiceg D n 61 Expositie Kunstkronijk ten huize van de Boekhandelaars J van BENTUM Zoon tö GOUDA Tot de bezigtiging der PRACHTIGE VOORWERPEN aaugekocht voor de verloting van den Jaargang 1863 waaronder zich bevinden een MILIEU DE TABLE net vier Fmitschalen gezamenlijk ter waarde van ƒ 1500 uit de fabriek van J M ViN Kempen te Voorschoten bekroond met de Gouden en Zilveren Medaille p de nijverheids tentoonstelling te Haarlem drie Prachtige Voorwerpen van den Heer L J Xooijen te Eutt trdam beaevens Schilderijen van B J v tN HovE Cn Leickeht J G S mits Mej Ahrendse en P F tak WuNG iERDT en eenige andere anikelen wordt men beleefdelijk uitgenoodigd Lidden Maart 1863 A W SYTHOFP ▼ ervoer van Groederen en Passagiers tusschen OUDEWATER GOUDA ROTTERDAM en UTRECHT en aUe aan den Yssel daartusschen gelegen Plaatsen afvaart Tan OrrEW TEK naar ROTTERDAM Maandag en Dingsdag s morgens 5 uur 1 ft n Vrijdag 6 ROTTERD M OUDEWATER Maand Dingsd Vrijdag s raidd 2 OUDEWATER UTRECHT Woensdag en Zaturdag s morgens 5 UTRKCHT OUDEW TER s mirldags 2 Ligplaats W OuJncatur bij kapitein K B x e WEERT Rotterdam Haringvliet bij de agenten KOOPMAN WIDENBURG Ufmit Rijnkade van 1 lol 2 uur buiten de Tolsteeg barrière bij den J CAHEN Tan s HAGE gelogeerd in het Logement DE PAAUW op de Mark alhier Verwittigt het geeertie publiek dat hij daar eenige dagen is uitgepakt met een GSOOT ASSORÏIMEN Ï HEEREN eo BÜRGERRLEEDI GSTIKKE ivelke tegen BülTE NGFAVOON CIVIELE Prij eii worden opgeruimd Vele woorden ter aanprijzing te hezijen acht ik overbodig en noodig Vijeleer beleefdelijk allen uit om ïioh in persoon te kumen overtuigen terwijl ik dan geen iwijfel koester of prijzen en qualiteit zullen volkomen beantwoorden aan elke billijke verwachting Het MAGAZIJ is geopend van dei Morgens 9 foi Jes Namiddags 4 re Door uitbreiiüiig der B NKET en KOEKBaKKEKU zal de oiidergeteekeude inaai litveekoopes Graren Band geborduurde Kragen Strooken Voeringen Galonnen Franjes Knoopen Corchetten ete alles beneden Fabrieksprijzen Güuu i 1 2 Maart 1863 J M van BOVENE STOOMBOOT Meuwe Schroef ou e C X J7 ENGELSCHE Patent Portland Cement van het huis J B WHITE Sc BB0THEK3 te lOXDES Prima fabrika t naaraan zoowel in 1851 als ia 18G2 op de Mgemtene ïentooastelling te tondtn de Ef repeijs MED ULLt is toegekend geword n Te bevr igen bij A F NEUWIELLER E zauwdraat H 11 te GOVhA OllDEWATER StooKibootdienst tot Openbare Verkooping van Gordingen Schoilngbalken Brugbalken Sparren Eensparren Latten en verdere Houtwaren hPflcn Duwlerdag 12 Maart 1S63 des MiDD ios ten 12 uur aan de STOZff lJKEBSLVJS ten overst ian van dcii Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht De Notaris J G BROUWER N U H O F P te H i STRECHT zal op Dingsdag 14 April 1863 des Morgens ten 9 ure aan de Hofstede A u 5 op Vliet te UAA TRECUT nabij Oudeicater in het openbaar verkoopen 20 KOEUEN 4 PINKEN 1 PAARD 1 ZOG met 9 KEUJEN WAGENS SCHOUWEN BOUWen MELKGEREEDSCIIAPPEN en eenige MEUBELEN Daags te voren te zien Koopen v in beneden f 10 moeten dadelijk die van ƒ 10 en daarboven op 2 November 1863 betaald worden mits in het laatste geval gegoede en bekende Borgen worden gesteld Attentie f f De ondergeteekende heeft de eer het gei erde Publiek te berigten dat hij hier feriigi n tijd zai werkz iam zijn tot het ïeri iiirdigeii van WELCiELIJKENDE Püotographische Portretten van af 50 Cents per Portret en hooger zoo ten voeten uit als Busten StereOSCO pische Platen en Visitekaarten a ƒ 5 per dozijn Groote Portretten a ƒ 3 per stuk elke afdruk daar boven f 1 M j min aam aanbevelende UEd Bk Dienaar E A BLITZ Werkzaam ten huize van den Heer H PIEKEE Ooühaien Ai Desverkiezende kan men dezelve bij zicU aan huis gemaiikt krijgen Ter Boekdrukkerij y n A BRINKMAN en voor Gouda en Dcre Courant vL rschijnt des DonJerJ 1 3 cn Zontngs Ja de SitI uv rhiedt de uit e d 3 aioiids te orei Dt prij i T iricmri indetiis l raiin p p Ht 2 25 t iii i iuln j der ih Tteiitieii kun gyscliiedeu tot des morj tüs ten 11 ure öuttcnlanïr Londen 10 Maart De hunelijksplegtigheid van den prins van Wallis en prinses Ale tandra heeft heden te Windsor pl its gelid De pleïti heid werl verrigt duor den aartsbischop van CautPrbiiry bij est uiu door de bisschoppen van Londen Osford n Chester nu afloop w urvan de silvo s uit het geschut in ie Luii Walk de voltrekking van d vorstelijke echtverbindtïöis iwukoudi den Bij de intrede van den stoet werd Beethoven triomphinarsch voorgedragen Na het gebed werd de 67 psalm aauïehe en waarna vervolgeus het halleluja en andere liederen door de kooren der koninklijke kapel benevens die van 8t James en Sf Tïeorge Vij aTwiMeltng wérjen gezongen Gedureilde den gelieelen voormiddag werden inmiddels alhier alle klokken geluid terwijl alle bezigheaen stil stonden n ook hier de salvo s der kanonnen in het park en den tower eindelijk de afloop der heugelijke gebeurtenis verkondigden 11 Jloiirt De financiën van Indie die door den opstandder Cip i crs zeer w ircn verminderd zijn door bezuinigingenzoo veel verbeterd dat men berigt verwacht van de afschaffing der incometax in Indie 13 Maart De Morning Post berigt dat Engeland geweigerd heeft een collectiven stap met Frankrijk in de poolscheaangeiegenheid te doen ten einde ecu casus belli te vermijden indien Pruisen niogt weigeren gehoor te geven aan de vorderinsr om af te zien van de conventie rnet Rusland Parijs 1 1 Maart Heden heelt iii de Tiiile en eene vergadering van maarschalken plaats gehad waarschijnlijk over de mexica in ehe expeditie Zondag is den keizer het plan voorgelegd van een spoorweg over den Siraplon De weg was iu de diana g derei opeen tweediiizpiidste van de ware grootte uitgezet Men heeftom een plan te kunnen opmaken vier maanden lang door veertig mm en twee ingenieurs te Alpen l iten onderzoeken hetgeeneen zeer moegelijke arbeid was waarmede zij gelukkig juistgeree I waren toen de sueenwtijd inviel De weg zou 80 ned mijlen lang zijn waarvan 44 overdekt 23 als tunnels en 21 als g ilerjen allen goed gelucht Het aanttd tunnels is 99 Dekunstvicr en zijn natuurlijk zeer talrijk maar van belang zijnslechis twee viaducten De raming der kosten is voor weg materieel rente en onvoorziene uitgaven 72 000 000 frs waarvan M niillioon voor rekening der kunstwerken komt In hetbegin Ie er eeuw riep men over de onmogelijkheid om eengewi nen eg over den Simpicu te maken die echter in zesjaren cre eed was en nn zal men er in nog geeu vijf jareneen spoo wei over leggen In het laatst dezer maand zal hetplan in zijn seheelen omvang aan de regeringen van Frankrijk Itaiie en Zwitserland v orden voorgelegd Weeaen lO Main De poor ehè kwestie zegt de Prc=se is peent enkel r iss kwestie zij is eigenüijk eene europe che zaak en als men al conferenlieu houdt ter gunste van Monteiietrrjuen en Serviërs mng men aannemen dal de besctiajM wereld ook verpligt is zich der Polen aan te trekken die heel wat anders te lijden hebben dan de in vergelijking met hen gelukkig te noemen christeuonderdanen des sulttms Advertentiélad Omstreken I De prijs lier Advertenticn van écu tot ztf i regels met iubepip yau het zegel is ÖO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buiten LI oue letters morden berekend OMf plaatsruimte 13 Maart La gicKicz heeft een decreet uitgevaardigd krachtens hetwelk een gouvernement wordt ingesteld bestaandenit vier directeuren en twee secretarissen Bij een tweede besluit lijn Jezioranski en Waligorski benoemd tot generaal TVarSChaU lO Maart Het revolutionaire comité beeft een proclamatie uitgevaartiigd waarin gesproken wordt van fllendelinpen die het geschandvlekte en ondenlrukte Polen den tiran voor de voelen willen werpen Verder protesteert het comité tegen de bewering dat tir bij de t jancipatie der boeren door phantastische theorien is geleid die de europesche maatsehaopg drei gen omver te werpen Berlijn ll Maart Met gespaunen verwachting ziet men de houding der regering te gemoet met betrekking tot het ▼ erlangen der militairv coflfBiissie WS Bie r uitvoerige iuliebtingen mede te deelen omtreut de contingenten gedurende eetie reeks van jaren Voldoet de regering niet aan dezen wensch dan blijkt daaruit weder op on wederlegbare wijze dat zij zich buiten st et bevindt de bewyzen orer te leggen dat de geprojecteerde reorganisatie der armee verliïtiug en ontheffing van bestaande bezwaren verschaft en da kan men met zekerheid hel lot voorspellei dat aan het ingeliende wets ontwerp betreffeade de reorganisatie zal te beun vallen De amendementen op de wetsvoordragt betreffende dereorganisatie der armee zijn voorloopig vastgesteld en zullenmorgen worden gedrukt en rondgedeeld Particuliere berigte uit Petersburg melden dat men erin de regeringskringen niet betwijlelt dat de poolsche opstandspoedig zal onder lrukt zijn De berigten wrike men uit Warschau ontvangt luiden gunstig wat betreft den voorspoed derrussische wapenen De keizer wiens edelmoedige inborst niemand betwijfelt wordt door al deze tijdingea van behaaldevoordeelen onaangenaam aangedaan Bij het ontvangen vaneene daarvan heeft hij tot een zijner adjudanten gezegd Wy behalen wel voordeden maar het ergste is dat wij ze op eendeel van ons zelven behalen Op de groote meeting te Stockholm geho iden zijn devolgende resoliitien genomen 1 De deel ing van Polen is ern daad van verraad gev Test en een aanslag op het le en vaneen volk waartegen elke vrije natie moet protesteren 2 Deverloogeii van hel poolsche volk en zijne pogingen tot hcrkrijgii gzguer onafhankelijkheid kunnen niet met gewone oproerenvergeleken worden Zj zijn wettig voor God en meuschen 3 De verfoeijelijke m iatregel der recrut ring gelijk Rusland diein Polen heeft willen toepiisseii reglvaardigt volkomen denuitgebroken opstand De poolsche jeugd heeft wel ged ian dendood op een slagveld te verkie en boven laffe ouderwerpin 4 Het ware diep te betreuren zoo géeu p ikele natie l ol ii tthulp kwiiii en elke natie die zich aan den barbaarschen verdrukker mogt aaii luiten zoude a gemeene atkeuriug verdienen Deze resolurien zijn met atgemeeue stemmen t euomen en onderde kreet leve Polen is de vergadering uiteengegaan J lp in de andere voorname steden van Zweden zullen eefiuM gehoudtn worden De natie koestert on verdeelde TOpalMivoor de poolsche zaak Zweden behoort ook onder de taten die het weener verdrag hebben ondertee keud 13 Maart üit Breslau meldt men dat sedert glsteteu