Goudsche Courant, zondag 15 maart 1863

iind la alle beri ten uit Warschau ontbreken olgei s elootV wrJi e mo lt lcelingeu hebbeu le iusu enten Loven bos o i e ve r5chei c iie poonvejrljru ou verbrand oni deu toevoer van troepen te verhiudereu tevens ouden zij Domuroivabezet en I naie ie daar post gevat hebben om op een guustifr terrein slr o te kunnen leveren a i Turijn 12 Manrt De koning lieeft de net betreffende bet luiten eener IcLniug geieekend V ini er van financiën hein i e leening ge lolcu met het imis üutiiH luld te i ar j en 1e nitionilbuik He verbindtenis loopt over TOO milii eu nn i voor s han U blyft de uitpifte beperkt tot 500 miliiucn De storting heeft telkens plaats bij 10 pet Kr ziju 100 mdli in gereserveerd oor openbare inschrijvingen in Italië die dei 16 17 I eu 10 dezer zullen geopeinl worden iï9W York i ebruarij De zuidelijke dagbladen melden dat het bondsieuer aiiii i e Kappahannoek op uiemv aan het temgtrUken i een iei dat van onze zijde nog geene bevestiging ontv in en heeft m iar waarop ile zuidelijken niet weinig smalen nët plan selijut nu te zijn om over Sutt olk op llichraond te marcheren een nieuwe weg die misschien iets goei s opleieren eu het leger van den Potomac eindelijk ter ove iuiiig z d voeren of lnj eeiie vijf lc nederlaag tot algeheele veruieiLdnL ener id Hooker heeft dit op zijne voorgangers vooruit d it hij van het kabinet te Washington meer vrijheid van hanile cn heeU verkregen waardoor hij zijne eigene plannen ontwerpen en uitvoeren kan en dus meer generaal in uairiieifi mag genoeeid nonlen Dezelf e dagbluleu spreken met evenveel versmading van het beniiiblehiitt vucrstel v m Frankrijk en meeneu dat lie tusschenkomst van Kuropa in geen enkel opzigt tot de onafhankeiijklieid van l t uiden kan medewerken dat het zwaard alle i hun den A e lol vrijheid moet openen en het noorden leeren ilie re ten ie etrbiesligen welke het zuiden toekomen Het ruiden schijnt nitcrdan ooit verzekerd van eene eindelijke zege maar eik nt dat het a le krachten moet verzamelen om den vijand eerstand te bieden ötnnenloitö GrOTlda l l Haart Tot leden de jurv voor de in dezen jare te llijssel ie houden internationale lamlbo i tentoonstelling ziju voor Nederland benoemd de beeren 11 J D Viruly B Snellen en S de Clercq Wz s Gravenliage ll Maart in de zitting van de tweede kamer iler staten generaal van lieden zijn de beraadslagingen over het neisontnerp tot regeling van het middelbaar onderwijs voortgezet N adat de heer Begrare zijne motie van gisteren had ingetrokken werd art 20 op nieuw aan de orde gesteld en hiarep door den h er Begram een amendement voorgedragen strekkende om nit het programma van s rijks landbouw ïchool in het ontv erp opgenomen al wat betrekking heeft tot de veeteelt de landbouwkundige technologie en nog andere vakken te dnen wegvallen alles met het doel om het onderwijs aan die school ie vereenvoudigen en eene meer practische rigtiiig te geven Dit amendement is na eene breedvoerige discussie en na herhaalde bestrijding van den minister met 52 tegen 8 stemmen verworpen De minister toonde daarbij aan en werd gesteund door landbouwkundige specialiteiten dat wat de heer Begram verlangde wèl geschikt was voor bijzondere landb nw scholen door particulieren of maatschappijen op te rigteu maar geenszins voor eene rijks landboHuschool waarin alles moest worden voorzien Artl 20 en 21 zijn daarop goedgekeurd Daarna is de kamer overgt aan tot de behandeling van artt 9 en volgg betrekkelijk de polyteihnische school doch aniendementeM zijn daarop niet voorgedragen Bij art 42 had etne discussie plaats over de vr iag of het met de grolldT et overeenktmstig is of van de leeraren aan genoemde school geene bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid zullen gevorderd worden Artt 42 82 werden na weinige discussie aan enonien waarna i e Voorzitter het voorstel deed om de verdere disc en tot morgen te venhigen Nadat de hamer gevallen wi s en terwijl van vele zijden geroepen werd Voortgaaa voortgaan deed de heer van der Linden het voorstel om onmiihielli k de discussieu voort te zetten doch de kamer besloot na eeniee woorden is eling met 37 tegen 25 slemMen dit voorstel niet in omvraag te brengen als zijnde een terugkcmen op een genoijen besluit 1 Maart lu dr zitting zijn de beraadslagingen over het wes ontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs ten einde gebragt Art 83 93 overgangs bepaliugen zijn goedïckeiird en vervolgens is het ontwerp aangenomen met 4G tegen 25 stemmen Tegen de hh Kien M er an Heemstra Lidth de Jeude van Lvnden Groen Hoffman van Gollstcin Storm van s GraTfsande Begram vin Hei len Eeineslein Wes erhoff van Yoort i nvsen van Asch van Wijck Heem ke A Ilockua c v i lcr Veen Go iefroi V intgens van yoreest vui Bossc Lyckluna Schimraelpenuinck de Meester en de oorzitten Afwezig waren de hh vau der Linden de Brauw Jespers Oomen de l oorter Taets van Araerongeii en Reiuders Maand O zal de kamer beraadslagen over de wefsontwerpen 1 nopens het n vanl tiendregt e i het faehesr derkroondumeiiien en daarna 2 nopens de afkoopbatirstellingder tienden ijl Men verzekert algemeen dat dezer dagen door den heerJa er van de ministers van binnenl zaken en vm financiënde voorafgaande bij de concessie gevorderde goedkeuring isontvangear op het door hem ingezonden ontweiTJ der statutenvoor de Anisterdam the kanaahnaatschappij dooi graving van Holland op zijn smalst en bindaanwinningj Ook verneemt men met genoegen dat binnen kort de gelegenheid tot deelneming in de zoo I tng gewensckte zaak voor het algemeen zal worden opengesteld Het Levdsch studentencorps l eeft uit zijn mid ien eenecommissie benoemd tot het opstellen van een open brief a mden rector magnificus prof C G Cobet in antwoori op diensaau het corps gerigie letteren Men ve ekert dat die commissie hoofdzakelijk bestaat uit leden der redactie vau den Leidsclien studentenalmanak van ISUo waartegen bij de iioogleeraren grieven h taan Vaar men verneemt is het wet outwerp nopens Let regtvan zegel thans aan den raad van state onderuorpen Menverzekert dat in het oorspronkelijke ontwerp geene groote verandcriug zou gebragt zijn De Veendam ö Maart Op voorstel v in de kamer van koophandel alhier is bij den gemeenteraad een plan ingediend tot het cprigien ecner Iioogere burgerschool met vijfjarige cursus Onder een dirccieur zullen 10 i 12 docenten werkzaam zijn ter opleiding voor de industrie landbouw zeevaartkunde milit iire scholen en academie Men rekent op kraclitigi ondersteuning van het rijk en de provincie terwijl het bedrag der schoolgelden op ƒ 8000 geschat vvordt SchOOnllOVen 12 Maart Hel alhier bestaande weeshuis sedert eenigen tijd iu bouwvalligen toestand verkeerende oordeelden heeren regenten het raad iim dat het oude gebouw door een nieuw ner l vervangen Tot dat doel bragten vele ingezetenen eeu gedeelte der benoodigde som bijeen zoodat heden de eerste teen van liet nieuwe gebouw kon worden gelegd De weleerw eergel heer G E W de Wijs predikant alhier was tot het volvoeren de er piegtlghcid door hebren regenten uitgenoodigd waarvan zijn ecrw onder het uil preken eenr gepaste redeen in tegenwoordigheid der regenten ccnige autoriteiten er een groot getal belanghebbenden voldeed In 1862 hebben in Frankrijk van de 5 380 000 schoolpligtige kinderen bijna 2 millioeii geen onderwijs ontvangen terwijl de overige het gemiddeld slechts 4 maanden in het jaar bijwonen Zoo erg is het gelukkig bier nog niet gesteld maar uit de statis iek blijkt toch ook dat vele ouders ook hier nog niet genoegzaam de voordeden van het onderwijs inzien en lijdelijke voordeden die zij van hunne kinderen trekken boven de voordeden stellen die een kind door het onderwijs outvangt en hoogst noodzakelijk is het dat maatregelen beraamd worden om alle kinderen in staat te stellen aan het onderwijs deel te nemen Veel zoude in dit opzigt reeds gewonnen zijn indien hier even als in Engeland eene net bestond die het gebruiken van kinderen in fabrieken en trafieken beperkte veel ook kan in dit opzigt voor al len platte lande door de meer aanzienlijken gedaan wortlen indien zij hier zedelijkeu invloed wilde aanwenden om het schoolverzuim tegen te n aan Gcmcngile Berigten Weldra nillen 5000 ncgcr s oii tcr Manke officieren eene evpeditie aanv njren m de volkrijke treken lan liet zuiden om de slaven te wapen t roepen Het iKWbcli centraal comité heeft Lingiwiscz tot dictator geproclameerd De sultan wil ncf altijd iiezuiiefren en is lieuonnen met de jaargelden der sultanas te lerniindcrt en de civiele lijst 2 500 000 pi isters lager te stellen In Frankrijk erir eit men zich met te betoogen dat keizer Napoleon III de liberaalste iouverein van Europa is Dan ziet het er toch donker uit Te Willemstad is eene woning en onder haareu ten huis met stal en t ce sclmreu door brand verwoest D porto gieft het loonicmen op om forten te bouiven in ilontencpro rcrtig gyuinasiastcn van Trzcmc mo prov Posen hebben dienst genomen bij de poolKhe msurgenten Charleston worat door meer dan lOüO kanonnen en een garnizoen van 35000 man verdedigd ünshand heeft de sclieep aart op den Wtichsel tusschcn Polen en Gallicie verboden Het Garibaldi comité te Groningen bolast zich met de iuzamelini van gelden oor de Polen Voor de gewezen slaptoffcrs van de oicrstrooniing lu 1801 is dezer dagen uit Zwitserland overgemaakt de kapitale som van 17 gulden 13 ccntin Op het einde vaü 1 Ü2 elde M ar hau 207 980 inwoners waaronder 61 4 tü israelieten De gemeenteraad te s Hai c heeft besloten voor rekening der gemeente te nemen het franschc tooneel gedurende twee spceljaren Prins Allred heeft met gli ns het luitcnanfseïameii afgelegd Eene firma is te Batawa met een vrij aanzienlijk deficit failliet gegaan Op Borneo heeft men nog altijd met lenden roovers en oprocrmakei s te doen Polen schijnt nog niet geheel Ingezonden De Goudsehe Pijp ANTWOORD Ja 1 dankbaar ben ik heer de Eegt Op mijne wij op mijnen trant Voor t geen gij van mij hebt gezegd Zoo lieflijk in de Goudsehe Krant Ach ja ik dacht mij haast verloren t Scheen zonde ja of groot vergrijp Als m in een koffijhuis deed Itooren Jan geef mij eens een goudsehe pijp Ik niet alleen k moet ii verklaren De fabrikant Zi t ook in t zweet En t kon niet anders want sigaren Zag men maar rooken bij de vleet t Scheen schande een pijp en zou men t wagen Hierover zat men in de knijp Om in gezelschap te gaan vragen Och geef mij eens een goudsehe pijp Voordeelig ben ik dit is zeker En smaak lijker dan de sigaar Vraagt het den bouwman en den preeker En ook den burgerlieden maar Rook mij en t zal u geld besparen Dat ieder dit maar goed begrijp Zoo laat hij de sigaren varen En rookt voortaan een goudsehe pijp Laat dan mijn concurrent vrij snoeven ik ben gemak lijk bij de hand Hij moog zijn gang gaan en t beproeven Sooit wordt bij nationaal in t land Geen spaansch gebruik kan ons bekoren Hiervoor wordt t hollandsch hart nooit rijp Elk die in Holland is geboren Kaemt eens als wij de goudsehe pyp God dank ja onder alle standen Word ik thans wederom gezocht En hier als ook in and re landen Steeds met het best gevolg verkocht Ik kon den tegenspoed braveren Al zat k soms dikwijls ia de ktijp tlv vraag op nieuw aan alle heeren ïe rooken uit een goudsehe pijp tlu UA 12 Maart 1863 Pm PtWMAKEB Marktberigten Gouda 11 Maart Kaasmarkt aangevoerd 33 partijen ƒ 17 a 25 12 Maart Tarwe Zeeuwsche per mud 10 Polder 7 a ƒ 9 25 Poolsche per 2400 N S ƒ 375 Eogge per mndPolder ƒ 6 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 ii 7 50 Aroerik 8 Haver 100 3 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 50 Boek eit N brab per 2100 N ffi ƒ 198 Univeboonen per mud ƒ 7 50 De veemarkt met geringen aanvoer de handel fiaauw magere varkens mede flaauw Boter ƒ 1 a ƒ 1 I2 Dordrecht 12 Maart Tarwe ging tot 10 c lager in de beste soorten slepende van de h nd mindere bragien vorige prijzen op Voor puike n Zeeuwsche ƒ 9 5 1 a ƒ 9 60 mindere ƒ 9 20 ƒ 9 30 geringe ƒ S 6U a 9 10 Zomertarwe ƒ 8 a ƒ S SO Rogge als voren ƒ 6 20 a ƒ 6 90 M intergerst zakni ƒ 4 a ƒ 4 80 gestor ƒ 5 40 Zomergerst 10 c lager zakra ƒ 4 a 4 70 gestort ƒ 5 Spelt ƒ 3 i ƒ 3 20 Haver inl voeder ƒ 2 60 ƒ 3 10 dikke ƒ 3 a ƒ 3 70 Paardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 40 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Witte en bruine Boonen ƒ 6 50 Ti 9 Erwten met kiemen handel in een doen goed kokende bl ƒ 7 mesting ƒ 6 a ƒ 6 50 witte ƒ 7 40 Boekweit per 2100 X S Mech ƒ 193 Bredasehe ƒ 190 Delft 12 Maart Heden ter Graanmarkt weinig aangevoerd en slapper handel Tarwe 9 60 a ƒ 10 Bogge ƒ 7 a ƒ 7 40 Wintergerst ƒ 5 30 a ƒ 5 80 Zomergerst ƒ 4 90 i ƒ 5 c 0 Korte Haver ƒ 3 80 a ƒ 3 90 lange ƒ 2 80 i ƒ 3 20 Duive ioonen ƒ 7 25 Paardeboonen ƒ 6 25 Bruine Boonea ƒ 8 a ƒ 10 Groene erwten ƒ 7 ï ƒ 10 witte 7 50 Aan s idswaag gewogen van 6 12 maart 115 8 en 92 16 Boter te zamou 3220 N ff Hooiboter ƒ 53 a ƒ 62 let vierde ƒ 1 321 2 a ƒ 1 55 het ned B Ter markt 250 mud aardappelen ƒ I 60 a ƒ 2 Deventer ia Maart Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 10 Eogge ƒ 6 25 il ƒ 6 83 Boekwdt ƒ 5 50 a ƒ 6 40 Gerst ƒ 4 50 il ƒ 5 25 Haver ƒ 3 a ƒ 3 80 Boter per 20 N 1 s ƒ 21 a ƒ 23 inferieure ƒ 20 2 = s ƒ 16 a ƒ 17 Zwolle 13 Ma rt Midddprijzen Tarwe n ƒ 8 81 Eogge ƒ 6 57 Boek vrit ƒ 5 82 Gerst ƒ 4 70 Boouen ƒ 6 80 Aardappelen ƒ 1 57 Boter per X ƒ 1 12 20 N ƒ 24 50 Londen 9 Maart Holl Boter 8 lager Granen Er wao zeer weinig eng Tarwe ter markt eu de prijzen waren nage eg onverandeid voor vreemde was iets meer vraag tot iets lager in prijs Gerst in de middelknal 1 lager en Ha er fiaauw Aanvoer van 2 7 maart 1539 qr inl en 2759 qr vr Tarwe 969 qr inl en 21807 qr vr Gerst en 965 qr inl en 11375 qr vr Haver 11 Maart Granen Er was zeer weinig eng en vr Tarwe ter maikt de beste soorten bedongen vorige prijzen Gerst vast zoo ook Haver Aanvoer sedert eergister 250 qr inl en 4190 qr vr Tarwe 410 qr inl en 6420 qr vr Gerst 30 q inl en 9750 qr vr Haver 1160 zakk en 6040 vtjs Meel 12 JJaftrt Aai de Veemarkt van heden werden a geboden 660 Kunderen 197 Kalveren 3620 Schapen en 120 V arkens V cor beste runderen werd 5 2 voor d kalveren 4 6 en voor d schapen 6 per steen betaald Verkochte huizen landerijen enz door den Notaris C C KROM Een huis op de groene eg L n 9 in veiling ƒ 420 daarboven ƒ 10 N van Leeuwen Een perceel land in de gemeente tein geveild ƒ 3675 ƒ ff ff ff If ff fi ff 1800 ft ff ff ft ff ff ff lo25 ff ff ff If fi tl ff II 375 Verhoogd met ƒ 850 Afgemijnd op 1100 6 bunders 67 roeden 24 ellen verkocht ƒ 9325 F van Bovene Btirgerli j kë Stand GOUDA Geboben 10 Maart Johannes Frcnci=cus ouders P Prinsenberg ea J A Heerkens 11 Corstiaan ouders C Verdel en A de Zeen 12 Dirk Ouders R Blok en C van Wijk Pieter Johannes onden H P Huisman en N van der Haar Johanna Elizabeth ouden J Straver en A Pottuit OvERiEDEX 12 Maart Vi van der Ben 15 w E Seijffers 13 n ADVERTEMIfiN T t F sn den van N N ontvangen brief op de Advertentie in de Goudsehe Courant d d 7 dezer geen gevolg hebbende kunnen gegeven worden wordt verzocht aan hetzelfda adres zich duidelijker te verklaren Gebeimbouding Terzeketd