Goudsche Courant, zondag 22 maart 1863

De cholera en t phn3 heerschen in Puebla Men geloofc ue cnoier ontruimen zonder te vechten er jr rwiil de vii ind vervolgens er alleen on uit z ü zyn en 1 vol on terwyl de vij nd ver volgens er alleen on uit 7A zijn om de Fransche convo jen te bemoeijelijken en den v jand opdie ijze afbreuk te duen t TtrnS eL n blaart Volgens de ladependance heeft BelgiëTOOT den lf koop van den scheldetol Mi millioen francs aangebod n Van lie som zal Engeland 8 millioen 700 000 francsen BeVip 12 nnüioen frs betalen De overige lo millioen iOO OOU frs zullen betaald worden door de verschillende belan ebbende zccmosrendheden Dit aanbod is volgens het blad reeds eeue maand deden geschied De nederlandsche regeringhrcfi i aar antwoord nog luet kenbaar gemaakt maar men ziet het ie Ier oogenblik te gemoet We= n n l Ma irt lu de poolsche kwestie is de stelling van Itidie eelie vrij moeijelijke Italie s sympathie voor PoleP staat vast maar eeue toenadering tusschen Iranknjk en Oostenrijk die op het oogenblik het europeesch liberalisme moet wenschen met vcrd iging van andert bedoelingen kan te Turijn natuurlijk niet welkom zijn Uit Koustautihoptl wordt onder dagteekenmg van 7 dezer emeld dat de tentoonstelling het eerste voorbeeld van dien iird ii Turkije aldaar den vorigen dag was geopend Vooreerst echter is slechts een der beide gebouwen tot dat einde opo erist voor het publiek toegankelijk aan het andere wordt noï ee irb id Ket aantal voorwerpen elke zijn ten toon esteld is niet groot want men is nog ijverig bezig met het ontpakken De sultan heeft een gedeelte zijner diamanten en dergelijke kleinoodien ten toon gesteld waarvan de waarde op ongeveer ü millioen fr wordt geschat Midden in het c ebonw staat een sierlijk paviljoen op da oostersche wijze met traliewerk afgeschut ten gebriiike van den sultan opgerigt bijua dagelijks zit h j daar uren lang om de menigte bezoekers gade te slaan Op woensdag en zaturdag zullen uitsluitend vrouwen toegelaten worden Uit Lithauen wordt gemeld dat allt maarschalken reg ters en alle onafhankelijke ambtenaren m dat gewest in massa hun ontslag iugediend en dit gemotiveerd hebben Zij hebben tevens besloten om geene enkele mededeeling der regering in de rusjis he taal Ie ontvangen zij verklaren voorts allen voor eerloos die de betrekkingen door hun ontslag opengevallen aannemen Berlijn 18 Maart Men meldt uit Breslau dat Raczvnski na tdri ke gevechten zijn steeds aangroeijend corps van AuLiisTov o naar l iusk heefi gevoerd dat hij die stad be et en er een voorloopig bewind heeft ingesteld en uit Warschau dat de grootvorst na het houden van een krijgsraad heeft afgezien van het voornemen om persoonlijk aan de operatien t jen de insurgenten deel te nemen ie tweede kamer van Darmstadt heeft met eenparige stemiiieu eene sympathie betuiging voor ons huis der afgevaardigden utigest ruken ü Jlaart In particuliere brieven uit Warschau van IS lezer wordt gemeld dat er rondom die stad schansen wordenopgeworpen Men sprak van een aanval op de stad die tegenl ascheu zou pla i s i bijen Het lyceum is gesloten daar alles udenten tot de in urgenten zijn overgegaan De aanwervingen voor de opstandelingen hebben te Warschau in het openbiarplaats De inwoners lioen afstand van hunne kostbaarhedenleo behoeve van het nationale fonds Uit Krakau schrijft men Laniiewicz bevindt zich teOpotowice ziJDC bende is geheel gedesorganiseerd Hij wildezich naar fniUic e terugtrekken onder voorwaarde van nietgeïnterneerd te worden Dit is cre aeigord Tttrijn 20 Miart De kiracr van afgevaardigden heeft de vcrkieduï v in l assaglia goe lïcke rd Te Napels hebben een tv ecdui endtal personen door de Toledo straat giloopen onuer het aanheSen van de kreten leve de koning leve Garibaldi Z j zmi ruitii uiieeagcjaan Des v uda was de straat ffeiUumineerd en ecu liondirdtal personen d den krtien ter gunste vau UaribaUd en Polen hooreu Doch ook dc e zijn bij de k uut van troepen uiteengegaan öinnenlautï Gouda 20 Maart De k iiner van koophandel te Levden heeft en idre iau de tweede kamer gezonden om haar te ver o len b j cle weiMuordragt tot het verleenen van subïidie aan de HoU orv pgra i itsch de daarstelling van de verbinding LevdenWücrden verpligtend te maken De k imer dee l toeh niet de vrees lat door de artt 10 en U der overeenkomst tusschen de Holl i udjche en je Rijnspoorweg m latschapp jen in verband met art S der ontwerp couce= ie elke naauwere kortere en goedkoopere verbinding dau over Kottcnlam zou worden uit resloten tot 1S98 maar aannemende dat zoodanige uitsluiting niet besttiat acht de kamer het wensclielijk de verbindienis in de net te schrijven dat de liju Leyden Woerden zal noeten worden afgewerkt in het belang v iu de Eijnstreek Mogten de financiële bezwaren te groot zijn voor de maatschappijen meü zou kuneu beproeven wat de belanghebbende gemeenten bij wijze van suosidie zouden willen doen Eet reo eriugs antwoord op het voorloopig verslag omtrent het wetsontwerp tot subsidie aan de hollandsche ijzeren spuorweg maiuschappij leest men o a Ia de maand julij van het af eïoopeu jaar werd door D A Schretlen en J B Maxwils nader een adres aan den koning gcrigt tot het erlangen van concessie voor eeue liju van Scheveniugea langs s Gravenhage naar Gouda Deze aanvraag is gelijk reeds vroeger were medegedeeld buiten beschikking gebleven daar de tusschenkomende onderh indelingen der beide maatschappijen geene afdoening toelieten Zoo de belanghebbenden thans genegen zijn een algemeen plan van hun ontwerp met globale raming van kosten in te dienen zal de aanvrage gaarne worden overwogen So is door de heeren P C van Vliss ngen en Martinus de Bruijn C Zu concessie gevraagd voor een spoorweg van d nieuwe uitmouding aan zee van het kanaal door Holland op zijn smalst naar en rondom Amsterdam en van Amsterdam lan 3 Alphen tot Gouda om van diuir aan te sluiten aan de staatsbaan naar Dordrecht met een zijtak van Alphen naar s Gravenhage Dit ontwerp hetwelk in verband staat met werken waarvan de plannen nog niet zijn vastgesteld kon tot heden niet dan voorloopig worden oudei zocht s GravenJiage It Maart lu de zitting van heden zijn de algemeene beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp betierteude de afkoopbaar=telling der tienden waarna eeu begin is gemaakt met de overweging der artikelen Op art 1 IS door den heer de Brauw een amendement voorgesteld strekkende om aan den tiendhcïer te allen tijde de bevoegdheid te verzekeren d it de afkoopprijs van zijn tiendregt zal worden vastgesteld als inede door den heer Godefroi een amendement houdenue de bepaliug dat door den afkoop van het tiendregt het regt op de schuldpligtigheid verloren gaat Over beide amendemeuten hebben de voorstellers en enkele leden het woord gevoerd waarna de beraadslaging werd verdaagd tot den volgenden dag 19 Maart lu de zitting van de twee Ie kamer der staten geueraal van heden zijn de beraadslagingen over het wetsontwerp tot afkoopbaarsteiliug der tientlen voortgezet en teneinde gebragt De voornaainsLe ber uuKïagingen hebben geioopen over art 1 en 2 Op art 1 is een amendement van denheer Poortman tot verbeieriiig v iii redadic eu in dei geestder wet strekkende om te bep ilen dat ten bewijze van dend koop de t cl in de registers van den hypoihcekbewaarderzal worden overgesclireven aangejiomen met 44 icgen IS stemmer Ken hc haaldelijk door den minister bestreden amendement van den heer de Brauw strekkende dat de tiendhefl erten allen tijde de bevoegdheid zal hebiien oni te vorderen dutde afkoopsprijs van zijn regt worde vastgesteld is verfto pcümet 45 tegen lö stemmen Door de aauuemiug vau het amendement van de heer Poortman kwam dat v in den heer Godefroite vervallen Art 2 dat t beginsel bevat van gcmeenschappelijken afkoop ingeval van tiendblokken is aaugenomen met 52 tegen 9 siemmeii Het amendement v n den heer Dumbarop art 4 werd door den minister Dvergeuoiucu Op eukeieder overige artt zijn nog eeuige wijzigingen van redactieaangebragt waarna het g iiische wets outwerp in itcmmiug gebragt is aangenomen met 4U tegen 13 stemmen Tegen de Inasren van Lyndeii de Brauw van Eek van Heemstra van Goltstein Heemskerk Az Mijer Kerstens Hoffman Schimmelpeuninck ivappeijne van de oppello van Foreest en i n A ch v in Wijck In verband wi de te Schoonhoven r vi stigde artillerieinstructie compagnie is dooi het dep van oarlog Ier algemeene kennis des legers gebragt Uu ooiL n geen jongelingenbeneden de Is jaren meer bij de corpsen artillerie aangenomen zullen worden Gorinctiem is Mairt De minder leveudig eid il e sedert eeuige dagen in deii boterlf ludci hieracht is tengevolge van eenige prijivermmderii g weder verdwenen De producenten zijn beneden l het ned pond niet tot verkoopen geneigd De meeste boter wordt dan ook weder opgelegd tot hoogere prijzen zuUeu te bedingen zijn De hennep wat betreft de schil en bin I is voor plus minus ƒ 2 2 de 50 ned ponden bijna algemeen opgeruimd Volgens sommigen moet de lage stand van de rivier tie Lek voor de zalmvaugst in de laatste dagen n inder voordeelig zijn Men schrijft uit sGraveuhage aan de Utr Courant o Die voorgevende nationale partij doet mij denken aan de voorbereidende stappen die hier gedaan zijn om eeu ge leiikteekea van het herstel onzer nationale onafhankelijkheid in 1813 op te rigten in November van het loopeude jaar Het zal uwe aandacht niet ontgaan zijn mijnheer de redacteur dat bijna geen nieuwsblad er van spreekt en waarschijnlijk hoort gij er ook in Utrecht even weinig in de gezellige kringen van spreken als ik hier in de residentie De zaak zooals zij op de tegenwoordige leest geschoeid is schijnt ons publiek onverschillig te laten Ik geloof schier dat dit niet moet geweten worden aan eene al te geringe belangstelling van onze laudgenooten in znlk een eeuwig gedenkwaardige gebeurtenis m iar aan de exclusieve zamensteliing der commissie die zich hier opgeworpen heeft Ik zeg opgeworpen want zoover ik weet zijn die heeren niet bij vrije keuze benoemd op eene vergadering van gelijkgezinden maar hebben zij zich zelf maar tot commissie verklaard van welke men later vernam dat zij den titel van hoofilcommissie had aangtu men En wie zijn nu die heereny Grootendeels degenen wier belangen met ijver verdedigd worden door den Industrieel onder redactie vau den bekenden mr C C E d Eugelbronuer een blad dat door zijne nltraprotectionistische drogredenen der goê gemeente tracht diets te maken dat het billijk is dat drie millioen consumerende inwoners veel meer betalen dan zij behooren te doen om tienduizend producerende landgenooten het geld in den zak te jagen tienduizend landgenooten die ofschoon zij zoo edelmoedig zijn dat zij met verlies werken toch nog hoogere prijzen dau de buitenlandsche fabriekanten moeten vragen Die heeren wier rigting niet die is vau de meerderheid der natie chijnen zich ook weder in dit geval te willeu doen voorkomen als de vaderlanders bij uitnemendheid Zoo dit niet hunne bedoeling is waarom dan niet personen van verschillende kleuren en rigtingen tot het lidmaatschap hunner c nmissie waar het zulk eene algemeene zaak geldt uitgenoodigdl Cf hebben zij zoo slecht de geschiedenis bestudeerd dat zij niet weten dat in IS 13 alle pirtijen tot hetzelfde tloel zamenwerkten en met terzijdestelling van alle veeten alleen met vreugde over de terugkomst van het huis van Oranje en dankbaarheid over de bevijdiug des vaderlands vervuld waren Zou datzelfde seöoone voorbeeld niet gevolgd behooren te worden bij de oprigting vau het monument b stemd om die gezegende dagen in herinnering te houden Inaien de commissie zich niet uit andere kampen ver terkt zal zij niininer aanspraak hebben op de eer van eene nationale commissie te zijn geweest want de natie bestaat Goddank niet uitsluitend uit protectionisten en reactionairen Gemengde BcrigteD T e fraijsche miaister wil Je vreemde eifecteu aan een soort van zegelreü t onilerueipen Z M de kouiug zat Jjet nieuw gebouwde museum oor het kabinet Fodor in april ojjenen In Calabrie is een der geduchtste rüo erhoofdeu Carbone gevat Prins en prinses Fredenk zjja met hunne dochter te Berlijn aangekomen In zuidelijk Australië zal de oog t nuttegenstaande de droogte voldoeude zijn en ongeveer 50 000 toQ njeel uitgevoerd kunnen worden De Transche regering heeft t ee eontracten gesloten voor de levering van mnikzels in Mexico In Italië wil men ten behoeve van Polen entrtifguld vau de meetings belfen omdiit nelsprelteude redevoeringen niets baten en oorlog meer kost dan parlementen en aanspraKen De keizerlijke prins heelt op zijn geboortedag de regimentskiuderen van de infanterie der garde onthaald en soldaatje gespeeld met zijne makkers De bisschoppen in Portugal leggen overhoop met de regering De italiaansehe kroonprins Humbert zal naar men zegt in het huwelijk treden met eene prinses van Leneht nbcrg De vice admiraal Bonnard heeft om GOOU man versterking ge schreven De poolsche opstand begint zich regelmatig te organiseren De transche regeringsbladen laten zich ongunstig uit over de politic van loid Palmer ston Orelius Antonius I est ng van Araucanie isin zijne geboorteplaats Chourgnac terug gekeeri en is nederig genoeg omzich eenvoudig monsieur de Tounens te laten noemen Te Florence iseen mazzinistiseh complot ontdekt Te Haarlem heeft eene huiszoekingjdaats gehad bii d Q bekenden zaakwaarnemer S Fongers die in verband chijut te staan met eene aanklagt wegens opligt ng De man is uitlandig De oo teniijksche schatkist is voor het eerst u lange jaren niet Itdigen dat zonder nieuwe leening Het inkomen vau den koning van Zwedenbedraagt geen y50 00n gulden Keizer Napoleoi zendt een tal elserviesvan Sevres aan de jonggetrouwden te Londen Te New Yoik is eenman overhdei die De bü del van den Keutschen schecpsreeder K Gre n betaalt v lermillioen gnldtu aan succcssieregten De uoorddijken in Amerika willennu bij eonscnplie een nieuw leger van ü l i ni j la fitgcu T Berlijn hetlt het volk bijna geea deel j eiioiniii aui i t heiiunenngsfeest van lbl3 het was slechts een otficietl en militair ietst Dezerdagen deed een w erkend lid eener rederijkerskamer in Z H de volgendeopgave van een vermist paard een raerje paart haar legt zijn benen vanvoren waaidend eeu halve start Uit de magazijnen te Warschau worden veel ooiïügsbLlioelteu en levensmiddelen gestolen Op eene hoogtenabij het legerkamp van Aldershot was in den avond van het huwelijkdes prinsen van Wallis ee vreugdevuur ontstoken bestaande uit 4i 000 kubiek voet brandstoffen ter hoogte van 45 voet opgetrokken De vuur gloed was tot lang na middernacht en uren ver in bet rond zigtbaar De onderkoning van Egypte heeft tijdens zijn bezoek den sultan een geschenk van 25 000 minié geweren aangeboden Daarvoor is hem eeö pracntige diamant 41 karaat wegende gesehonkeu Te Weenen werden van 300 rekruten 289 afgekeurd Er zijn plaatselijke commissien ben erad voor de oprigting van een nationaal gedcnkteeken voor november 1S13 bestaande te Amsterdam uit 141 leden te s Hage uit 133 te itotterdam uit 77 De bengteu uit Polen schijnen de uitbreiding van den opstaud te bevestigen De Japanezen schijnen berouw te gevoelen dat zij zich met de vreemdelingen hebben ingelaten zij wdlen terug Een oliebron in Opper Cauada die ophield te vloeijen en uitgeput scheen is op nieuw begonnen en levert 3 a 400 vaten per dag Het gebied van Gioot Brittanje zoo in als buiten Europa beslaat eene oppervlakte van 7 3S3 000 vierkante mijlen met eene bevolking van 183 191 000 zielen De russisehe overheid te Warschau heef bekend gemaakt dat geestelijken en geaeesheeren die gewonde insurgenteu bijstaan niet gestraftznllea worden De Eugclschen orden ongeduldig over de flaanwheid van Palmerston ten aanzien van Polen Mabmoud Bey de sterrekttndige van den onderkoning van EjiVptc heeft eene verhandeling over dePyramiden geschreven en bewee oat zij voor 5000 jaa gebouwd zijn De nagelaten gedenkschriften van Onstee zullen uitgegeven wordea l iet minder door belangrijkheid dan door stijl uitmuntend Marktberigten Gtouda 19 Maart De veem rkt met tamelijken aanvoer de handel iets vlugger magere varkeus en biggen traag te verkoopen Boter ƒ 1 04 a ƒ 1 10 Tarwe per mud Zeeuwsche ƒ 10 Polder 7 a ƒ 9 25 Poolsche per24UJX ƒ 370 Rogge per mud Polder 6 a 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 i ƒ 7 50 Amerik ƒ 8 Haver per 100 e 3 2ó Gerst per mud 4 50 a ƒ 6 50 Duiveboonen 7 50 Boekweit N Brab per 2100 X f 192 Ddlft 19 Maart Hoewel de aanvoer ter graanmarkt heden niet groot was bleek er genoeg voor de behoefte Haver tr iag roode Tarwe vond iets meer vraag Tarwe ƒ 9 40 a y lf 25 Kogge ƒ 7 a ƒ 7 40 Wintergerst ƒ 4 0 ƒ 5 50 Zomergerst 4 90 a ƒ 5 40 Korte Haver ƒ 3 C0 a ƒ 3 80 lange ƒ 2 80 a f 3 40 Duiveboonen ƒ 7 50 Paardeboonen ƒ 6 50 Bruine Boonen ƒ 9 a ƒ 11 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 10 witte ƒ 7 50 Aan stadswiuig gewogen van 13 tot 19 Maart 13S S en 103 16 Boter te zamen 3790 N 8 Hooiboter 51 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 271 2 a ƒ 1 50 per N Dordrecht 19 Maart Tarwe 20 c lager doch daarvoor niet gereedelijk te koopen Voor puike n Zeeuwsche ƒ 9 40 a ƒ 9 50 mindere ƒ 9 10 a ƒ 9 20 geringe ƒ 8 40 a ƒ 9 Zomertarwe ƒ Si S GO Eogge traag ƒ 6 20 ü ƒ 6 80 vreemde soorten niet aangeuoden Gerst winterzakmaat ƒ 4 a 4 SÜ gestort ƒ 5 40 Zomer minder begeerd zakmaat 4 a ƒ 4 00 g stort 5 Spelt prijshoudend ƒ 3 a ƒ 3 20 Haver inl voeder ƒ 2 fiO a f 3 10 voor dikke weinig vraag ƒ 3 ü ƒ 3 70 Paardeboonen zeer slap en lager 6 ü f 6 30 Duiveboonen zonder handel ƒ 7 a ƒ 7 50 Witte en bruine Boonen ƒ 6 50 a ƒ 8 50 Goed kokende bl Erwten ƒ 7 Mesting 6 ü ƒ 6 50 witte zonder handel ƒ 7 40 gevraagd Boekweit per 2100 N Bred isc ie ƒ 190 Peel 178 a lSO Deventer 20 Maart Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 10 Eogge 6 25 a ƒ 6 85 Boekweit 5 50 a ƒ 6 25 Gerst 4 25 a ƒ 5 25 Haver ƒ 3 a ƒ 3 80 Boter pr 20 N 1 s 21 a ƒ 23 Inferieure ƒ 20 2 = s ƒ 16 i ƒ 17 Zwolle 20 Maart Middelprijzen Tarwe n 8 87 Eogge 6 65 Boekweit ƒ G 1D Gerijt ƒ 4 82 Boonen ƒ 6 70 Aardapp ƒ 1 50 Boter pr X 8 ƒ 1 10 20 N ƒ 24 50 Londen 16 Maart Boter Friesche 116 a 118 Kamper en Zwolle lOo i 114 Kaas Edam 50 a 60 f Gouda 44 a 48 17 Maart Er was zeer weinig eng Tarwe ter markt maar meer kooplust tot circa vorige prijzen en 6 d a 1 hooger voor de beste vreemde ook meer begeerd maar niet hooger Gerst 1 a 2 lager en Haver 1 Aanvoer van 9 tot 14 dezer 2217 qr inl en 15S8 qr vr Tarwe 1620 qr inl en 26452 qr vr Gerst 1741 qr inl en 66427 qr vr Kaver Aan de Veemarkt werden heden aangeboden 3580 Kunderen de prijzen waren 2 d hooger voor de beste kwaliteit 3 8 a 5 9 8140 Scliapen 4 i 6 2 61 Kalveren 4 a 5 lC en 310 Varkens 4 ii 4 10 18 Maart Granen eng en vr Tarwe stil maar vast Gerst niet dan tot ligeren prijs te plaatsen en goede Havervast Sedert eergisteren aangebragt 536 qr inl en 9210 qr vr Tarwe 810 qr ml eu 8690 qr vr Gerst en 39420 qr vr Haver 19 Maart Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1280 Rundereu 232 Kalveren 4510 Schapen en 165 Varkeus Voor beste runderen werd 5 2 en voor d Schapen 5 6 per steen betaald Bij den uitgever uezes is ontvangen voor de nagelaten kinderen van G van Leeuwen van J J B l van J G B N l van D een muntbiUet ƒ 10 van H B ƒ 1