Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1863

f86S Donderdag 26 Maart H 103 WOERDEN Bevulen 15 Maart W F Verheij geb de GocJe d IC Ü a Jong tffb Vergeer il 18 A tao der V iaij geb an Miei d l j c JSroerp gtb Koeuers d OvEKLUJLN Ib Maart Willem Bijleveld ruim 25 j Adriauuf Jacobus Vasseoaar C v Getrotvij 13 Maart AViUem Kijswijk ruim 33 j mst Cornelia de Uoggender bijua 2 i j OUDEWAÏEK van II tot 16 Ma u r 186 3 Maria Vooren geb Veriiitij d Sopbija Tïeuhovtn Burgerlijke Stand GOUDA Gebokïx 17 Maart Maria ocdcrs A Hietveld en H Grocnenaaal tüthoiiié ouders A erkaaik en P Anders Wilhelimna ouders 1 Hulic il en M Belo ije IS Arie ouders I IJsselateiju en G ran der ZiijLi Anna l ietemella ouders J Eruijoel en G iiaf man Hendrica en Conn lil ouders D Slaman en H C 5Llioi huiï en Calhi riua oudere M üc Jong en C an Hof egcn 19 Aric ouders V Blok en D liimiai Johannes Cornclis ouders P IJsselsteijn cnC lan der kkiju iO Jacobus ouders G Geeue en J Bouger OvF irn 17 Maart A Tin der Steen 1 j J d 18 K van Ker r U j 11 m 19 J M B an Nidek 2 j 3 m Z de Ixx icJ van G van Veen 70 j 8 m 20 J Kranenburg 18 m Gehvwo 18 Maart D Honkoopjcn A van Disscldorp H Delsman en K Siiaterse GOUDSCHE COURANT Bevallfn de Korte d Aafje au Dam thai geb Polak z OvLitLKDtN Willemina Vermeij 78 j ived Cornelia de Vaal 5 m Adriiint Cornelia Iloudïjk O j Cornelis Honkoop 72 j geh met Adriana Rietveïd u der Maat d Judith BozenQ ViUem van Amei dt ADVERTENTIEN Expositie Kunstkronijk Nog tot 27 dezer is de Expositie der KUN STKRONIJK openge tel l ten huize van de Boekhandelaars J van BENTUM ZoOn waarop bijzonder uitmunten de ZILVEREN MILIEU de TABLE met dito FRUITSCHALEN wan den Heer J M v ix Kempex te l oorscltoten de geïmiteerde LAKWERK EN van den Heer NooijEN te RoUerdaui en de CIIILUERIJEN van v iN IIü e Leickebt Smits eu Mej Aiikenuse De prijs van de Kunstkronijk is ƒ lO waarvoor men geniet C4 Platen en 21 vel druks benevens een Lot in d Loterij ZOUder Nieten lüdtn Maart 1SG 3 A W SYTHOPF Uitgave van A BRINKMAN Lawje Tlendeiceg D u 61 461 lOlV Men vraagt tegen 1 MSI a s eene Keukenmeid tegen goed Loon altmede een LOOpjOngeQ Te bevragen met FR iNCO brieven onder letter X of in T TiOrn bj den Uitgever dezer Courant OPENBARE VRIJWILLIGE Verkoopingy om contant geld te ZErEXHUiZEX aan de Bouvmanswoning Ons Genoegen bewoond door Mej de Wed Kl vpivijk up Woensdag 1 April 1863 des oormiddags ten 9 ure van 13 PA VE1 EX 16 KOEIJEN S PI JCEX 1 OS 4 SCHAPEX met LAMMEBEN 3 VARKEXS 40 KIPPEN TILBUEY SPEELWAGEN BOERENWAGENS PLOEGEN EGGEN kortom alles wat tot eene complete Teelbouwerij betoort Voorts MELKGEREEDSCIIAPPEN waaronder Koperen KETELS KANNEN KAARN met toebelooren en eindelijk eenige JIEUBILAIRE GOEDEREN Alles daags te voren te bezigtigen des ramiddags en bij verspreide BUletten in het breede vermeld Nadere iuformatien zijn te verkrijgen ten k intore van den Notaris MOLENAAR te ZuiJWaddinïveen Si hennverecnigliig Heereu die hunne medewerking hebben toegezegd tot het oprigteu eeuer SCHERMVEREENIGING cu de eentt ergmlrriug met hebben bijgewoond worden uifgenoodigd de ticrede Vergadtriiuj op Vrijdag 27 Maart a s des avonds te 8 ure iu het Lokaal NUT ex VERMAAK hij te wonen Naniens het voorioopig bestuur PEEK TA v LITH SecrelarU Openbare Verkoopiiig in het Huis Wijk K n 237 aan dePEPERSTRAAT te Gonda op Maandag 23 Maart ISCS des Voormiddags ten 10 ure VAN Eene AANZIENLIJKE nieuw aangekomene PARTIJ Manufacturen bestaande iu Fijne Fransehe Moderne LAKENS BUCKSKIN SaTIN de LAINE alles echte wol enz enz Alles wordt op dien dag verkocht eu is twee uren voor den verkoop te zien Op Woensdag 25 Maart 1863 des Voormiddags teii IQ ure zullen ten overstaan vau den te Capelle o d IJssel residerenden Notaris DIRK CORNELIS KLEIJ op de Bouwmanswoning bewoond door den Heer D A Hoogexdijk te CAPELLE o d IJSSEL in het openbaar worden verkocht IS K ALfKOE JEN 4 PINKEN 1 STIER 5 SCILiPEN 1 Zuart MERRIEPAARD TILBURY 1 KAR 1 TIKKER 1 BOERENWAGEN 2 SPEEL WAG ENS en voorts eene Partij zeer soliede BOÜWen AIELKGEREEDSCHAP ATTENTIE Voor den aanstaanden Schoonmaaktijd heeft de ontlergeteekenden in ruime sortering voorhanden zeer Best en Blark MISDEÜK van 20 en 25 cents het boek WIT KASTPAWER 25 cent het boek WITTE KASTRANDEN 6 cent Iict pakje GEKLEURDE id IQ GRAAUW PAl IER voor behangers per riem ƒ 2 60 en ƒ 2 80 het boek van 2i vellen 15 en 16 cents Zwaar STROOPAPIER de riem ƒ 1 35 het boek 8 cent A QUANT trijd itruat A 17 1 Prijzen der Effeclen AMSTERDAM Vrijdag 20 Maart Laagste koei s 9 9 ii 1413 Ilooirste koers G blcr koei 107 8 57 531 8 D l = 84V4 b4V 90 199 198V 1027 iO COVs 31V8 8IV4 303 19 50 il 31 V f i 8 6ü pCt Ned w sch 21 2 d ij 3 dito 4 Amort Sijnd S Handelm 4 O I Leening 4 Aand H Sp 41 0 d Rijnspw 4I 3 België Rotts 21 j Spauje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d lb28 29 5 CertlS31 3 d 1S40 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 i Volgef Spw 5 Pruiseu Is 59 5 Oost bij GoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d iiat 1S54 5 Mex oblSöl 3 i ïer Bockdrnkkcrij van BHLVkllA V Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verscliijnt des Donderdags en Zondags In de Stiul gcsrbiedt de uitgave des avonds te voren De prij per di ie naanden is f 2 franco p post 2j25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens teu 11 ure Overzigt GOUDA 25 Maart Eindelijk is er licht opgegaan in de poolsche zaken maar dat licht is duisternis en schijnt den bodem in te slaan aan oo vele hoog gespannen verwachtingen De dictator Langiewicz wien men de uitstekendste begaafdheden toeschreef is iia eene reeks van gevechten door de Russen verslagen zijn ienden zijn uiteeugedreven en hij zelf den V eichsel overgegaan np oGstenrijksch gebied herkend eerst naar Tarnow en vervolgen naar Krakau gebragt De indruk dezer berigten was vooral te Parijs groot maar had onmiddellijk rjjzing ter beurze feu gevolge Men beschouwde de zaak der Polen verloren doch den vrede verzekerd Latere berigten bevestigen wel de nederlaag van Langiewicz stellen echter de zaak der Polen in eenig gunstiger licht De l ulcii geven den strijd niet op en het voormalig centraal nationaal comité heeft drie dagen later 21 dezerj eeue proclamatie uitgevaardigd waarin zij de leiding des bestuurs weer op zich neemt en het ïreheele volk te w apen roept Zoo wil men dan ook de nederlaag van L mgiewicz als eene gebenrteuis van plaarselijken aard voorstellen maar het is toch te voorzien d t hoewel de strijd elders ivordt voortgezet de nederlaag van den lioofiHeider grooten invloed zal oefenen op de overige verstrooide benden Daarom vestigen anderen hunne hoop op den russischen keizer van wiens geroemde grootmoedigheid men weldra eene algemeene amnestie te gemoet ciet terwijl de diplomatie daarop te krachtiger zou k innen aandringen als de opstand bedwongen is Men beweert dat graaf Russell van keizer Alexander reeds voor de laatste gebeurtenissen vraagt eene amnestie vervulling der beloften door Alexander I in 1S15 gedaan en onmiddellijke hijecnroeping van een poolschen landdag In den senaat he ft prins N ipoleon lucht gegeven ar u zijne v npi ie voer Polen en zi in afkeer van de tractateii van 1815 ilj zeker meer in den geest der Er anschen dan de vleijendc en bedachtzame redenaar Billault die de hooge goedkenring wegdroeg van zijnen meester die geen vriend is van dat overlaid denken Het schijnt on naar te zijn wat uit Posen gemeld werd ten aanzien der verschijning van russiache troepen op pruisisch Adverlentielilad Onislrelteu ï r Ad crtenticn an een tot z begrip van het rgel is U Cent loor De prijs regels met j eiken regel daarbo n 1 C ii u i 1 e 11 g e w o n e 1 c 11 e r t w orden berek plaatsruimte grondgebied om weder gewapeuderhand in Pol n te vallen Men waagt het niet uitvoering te geven a an de betaamde conveniie Zij is een doodgeboren vruciit eener onedele vereeniging In Oostenrijk blijft Hongarije het grootste struikelblok dat moeijelijk is weg te nemen Overigens is het daar rustig cii voorspoedig liet schijnt nu vierkelijk ernst met de invoering van betere beginseleu eu regelmatig beheer Het italiaansch gouvernement is weder geslaagd om zich geld te verschatïen Men schijnt het nooit moede te worden zijn geld in allerlei leeuinger van allerlei gouveruemeuten te steken tot zelfs van Grieken die niets hebben en van Turken die alles vericwisten Het zou toch waarlijk beter zijn indien men daarbij eeuigzfns bedacht ware waartoe het geld dienen moet eu het geld nooit gegeven werd als middel om eeueu uaregtmatigcn oorlog p voeren of een schandelijken opstand te steunen Toch wil men nog wel geld verspillen aan eeue leciiing ten behoeve der zuidelijke staten van Amerika Dit uu is de bevordering van dan vloek der meuschlieid van de slavernij Daarom wenschen wij dat Nederland van eeueu anderen gee t moge getuigen bij de nu opciigesteMe nc otlatic der anisterdamsche kanaalmaatscliappij Ilier gelilt het de bevordering van het belang des handels eene nationale algemeen toegejuichte oudernemiug die de eerste stad des rijks i i staat moet stellen haren ouden roem te handhaveu öuttenlttnïr Londen 22 Maart Uit N Amerika jerneemt men datte Charleston eene zeer geagiteerde stemming heerseht wegensde buitengewoon sterke krijgsmagt die de noordelijken tegende plaats risten en hunne belangrijke operatieu om de stadin hunne magt te krijgen Intusselien is generaal Beauregard er in geslaagd om alle versterkingsmiddelen zoowel te waterals op den vasten bodem in deu mec t voldoenden toestandte brengen en tevens eene aanmerkelijke krijgsmagt m dejjaj bijheid der stad te concentreren jT Omtrent de verwoestingen op zee door de Alabama aanf rigt n eent de New ïork Times te moeten waarsc awto dat ci zeker te eeniger tijd tusschen de Uuie en Engfland oorlog zal ontstaan wanneer de engelsche regering geen eind maakt aan de begunstiging die de zuidelijken tot den Sanbsuw en