Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1863

Ifc a 1 mogt worden daar i i I i ultn sting vnn ulke schepen van Je zijde der Engels ben Een ulde blul berekent dat in den tegenwoordigen oorlog J e ler bondstroepen zi rekwet t 97 029 zevansen senomeu Ü5 2 5 en aan te ot vermot Uu ove reden 250 üf 0 man ter v jl aa de zyde der rnWehik sesneuveld 20 S J3 gekuetst oO blo gevangen iênómen2 2 i9 en aan iek e of veruontUngen overleden Mnrt ver lerin die onlang hier ter ntn teT i i iirr n t i elKid sjhijut op onze munsters zeer 1 nd k t 1 n emaa t Lrd palmerston heeft althl a nen t tan eenige zijner vrienden te kennen 1 4 vVn dat hij niet lun er al aar eleu zijne krachtige meaeLrkiu te rerleenen aan alle st ppen die keizer Napoleon CU behoeve Ier Folen zal illen doen Men berigt nit Nevv York van U maart d t de Er wordt verondersteld dat Eincoln binnen kort eene nieuwe unvraas om m insch ppi u z il doen X r men ze f heeft er bij de PariiS o Maart Kr is hier een gerucht verspreid dat reneraal Forev ernstig oniresteld i het zon mogelijk kunnen Tijn dat men die ziekte als voorwendsel gebruikte om den if rtiwoonlijeii Lrvtlh bber der tV nsjhe troepen ui Mexico rlocr eeii M I e pir c z isit be lüten ic liiivn V var u 1 iunlit 11 vervüiZ Mi Er is sprake van om x n he iióolVi derexpfilitietepl iatscu ri i h cl t np a in ring van onzen ge i riten v lu Canc i orto en Conca af oiihi i l j o tij La hci reirt van asyl i e die i eiiijueii groud bcrt kten o i i bf chirmiiig van Petrus dd b uiii len op pauselijk gebied 1 ar i rjuei i he billen erkennen a le van UI N in li aneii deel uinna 1 V I I ra tij Ie C auü ilorlo en t eiTcid L i 1 sreus rveru j na zieh i r he b n Zij is nu gevat lM Dit i i iet zon li uit Grit keu i id inideii Il r ii u ii iiCi L ii inu t n oiiLW jr fu K K i Liii i n i j r i i rj E iu 11 i i r i iK o ni TL t i i i idfii verspreide gerucht als t ciue min rit ie cri be ui egens geschillen met 1 iij i nrs itu hoi k ii eiicr vi riischt zeer bevestiging Bsrlijn 21 Ma ir Bg de militaire eommi ie van het huis Je afgeva üg k u hec t de rcgi rluL s comifiiss iris den wettel jkni f veej iri en diensttijd kortaf geweigerd en g zegj dat op lit punt gfcne Jailing mogelijk wa Te Aiig bnrï is een protestant die met eene roomschegeli iwj Vi op het kerkhof der rooni chen begraven waarde prj iatsche s e tel jke iie lijkre le gehouden en hulde gebraj eeft aan ilen ge t vul v nlraagzi ir i ieid die in onzee u meer en iiuer veld a int Eenige da eii geleden was e Mier ka vroun f p het kerkhof J r pr jLf taiuen begraven enh t 1 1 u il pi= oor gebe e i vo jr h i ir ui gesproken V e i i fnlijk goe l oaJerrizte zijde wordt ver kjiiaif 1 Iver ligni op de volgende wij euv ri Vii 1 t m I heeft ui i eLiten vOo teurgkh ut 11 1 = Wij en zal derb ilve de elfld lat lir n ile li ilve b iten de poginsren Jjorr w rk L rsielil nit s hoegeinanid Schijubi ris t i s m l in rewikkelJ dit is echter in ler l i idniLi 1 E i aan Bismaivk slechts de zorg voor dat lil S o L int vaii V laehii M De koning bc wenschcn Is mjgt 1l b i iii 11 t L Ie t eele kamer heeft de heer Grahovf Iv uiuv mgst aan eene deputatie der kaku U i te beurt irevalleii toen eertge n II UU ïi i rie g geluk wenschte Ie ii i it itie h i iildelijk voor de si i ede ir de lu jp uit dat het gelukken ire i 1 1 ui l n v eg te ruimen en dat binnen de i l v iu ecii j i tr veel hij overtuigd was dat het land en zijne vertegenwoordigers hem altiiJ getrouw zijn gebleven De bewe in die zich in Zweden doet kennen draagt er niet weinig toe bij het kabinet van Vetersburg te verontrusten Eene zeer sterke partij aaugevoerJ door eenige leden van den iksJa wil dat Uasland aan Zweden Finland teniggeve eu u elf9 n ét ongeneiïd de wapenen daarvoor op te vatten ten einde dusdoende e e afwending ten voordee e der Polen te bewerken De gisting te Stockholm gaat alle denkbeeld te boven onentliik worden wapenen en ammunitie van daar naar Polen crezonilen in de straten verneemt men met alleen den kreet feve Polen maar ook dien van weg met de Eiissen De aart bis chop Eelinski wiens ontslag ah lid van den staatsraad te Warschau gemeld doch later weer tegengesproken is heeft volgens berigten uit Krakau een brict aan deu czaar g chreveu waarin hij tegen de solidariteit protesteert die men tusschen zijne betrekkins als lid van den staatsraad en zijne hoedanigheid als huofd der kerk te Warschau tracht te stellen Hij verklaart in dien brief dat hij zijn ontslag uit eerstgeroelde betrekking neemt zonder afstand te doen van zijn geestelijk ambt Lansen tijd zegt hij heeft hij het zijne gedaan onj de Polen ie doen gelooven aan s keizers goede bedoelingen maar nu de soldaten zich zoo zeer aan moord schuldig maken zonder daarvoor sestr ift te won eu kan hij geen geloof meer stellen in de goede gezindheid der regering Hij acht het dus plitrt zich door een openbaren stap van haar af te zonderen Men schrijft uit Posen dat twee gevechten hebben phcts gehad in het pal itinaat Kaliscli In een te Patnoso hebben de Polen een volkomen overwinniii behaald Zij namen bO wagens met gekwetste PiUssen mede naar Kouin Van het tweede ï evecht e llakerowo is de uitslag nog niet bekend Alleen weet iren dat het bloedig geuccst is juder de gewonden bevinden zir i tuee IVausilie Inïtenauts genaamd Dcodat en Collier Turijn 23 Maarr Een iler dagbladen zegt dat er gisteren wel een gerucht in omloop was volgens liLtwelk de pre i lent v iu den nunisu rriad om redeneu v iu gfvondheid z u outslag zou heubeu ingediend en alsof er dus weder eene niinisterieeie wijziging zou te wachten zijn maar d ii men die ceruclitcn althanals voorbarig kan beschouwen te meer omilat zij verspreid worden tijdens de afwezigheid de koning die morgen aiiiicr wordt terug verwacht Een tele riMti c i berigt meldt dat Garibaldi voortdurend in beterschap toeueeiat en zijne wandelingen op het eiland heeft hervat 2 + Maart In den loop der zittinï gaf de heer Minffhelti kennis v m het outilag des liii i Tarini v eg u re e iMi van gc ondl ld eu v m zijne M nii ri i b iiiRUii minii erpre idi nt ook deelde hij lae i li t de ii i zijn ODisl ig eell gevraagd weg tH otu i n v iil ni staatkunde en Uit dit verzoek is aaiicreuomen Xi u i iiiosi i = tot i iini tcr van buiteiil zaken benoemd ötnnenlanö Gouda 2 + Maart Gisteren hield de reJerijkers kamer de fioudsbloem alhier hare laatste w iuIerbi nkoinst met dames na liet voorJr i eu van een vier tl g teil L ekozenc = ukjes waaronder vooral uitianntte i o l ü tick voorgc ii L fa door deu heer J K de liegt en v eri besloten mr Ie uitvoering van het blijspel eeu bankbillet van duizeml giiliien als reen nu in aanmerking neemt dat het bloot uit liefhebberij geschiedt dan moet men erkennen dat het eene amgenanie verpozing was Doris zoo regt op zijne plaats te zien Gedurende de pauze werd het eere liJmttatschap den heer de Kegt aangeboden die zich dit liet welgevallen en z jnen dank daarvoor aan de talrijk opgekomene vergadering be 1 rde Te Vrnsterdtim bestond ouder k Mugs got Ikeuriag en zoo men meent met voorkennis ui prins Frederik rcilcri geruimen tijd eene plaatselijke eomiuissie die zieh voor tek ter gedachtenis aan de jaren ISl i en II een kniistmusei ui op te rigten dat Jen n iain zou voeren van Hll euln kinii Willem de eer te Ai l tar is th ips echter tioor i eii v 1 zitter der hoofjconuni sie voor een iialiouaal gr lei k e k ii eene plaatselijke commissie aangewezen Men voorziet dat du tot zekeren wedijver tusschen Je twee commisjieu aanleiding zal geveii s Gravenhage 21 Ma irt in de zitting van de tweede kamer der stateii üeueraal is infrekomeu eene koninklijke b ioJschap ten geleiJe van een nets oniwerp tot bekrachtiging van de ve lceii le conees ie tot e xploitaii der spoorwegen van Samar iiiï mar Djocjocrta Ver eniling naar de afleeliugen De viior itler deelt int Je d it door Je afdeelinïeu zijn bciicerail nps oKeurs voor vtrschiilenJc wets ontwerpen Aan de orde zijn gesti KI tegen d ngsJai a s Je volgen l wcttiont erpeu 1 tot naturalisatie van C T de la Chaux en 8 anderen 2 tot onteigening v n perceelen ten behoeve van het station van den staatsspoorweg te Zwolle 3 idem voor deu aanleg van den spoorweg van Zufpheu naar Deventer 4 idem ten behoeve van den spoorweg van Goor naar de duitsclie grenzen ö idem van Leeuwarden naar Groningen O tot bekrachtiging van deu verkoop van rijks grond aan de ned maatschappij voor spoorwegmaterieel 7 tot uitlireiding van art 17 der wet van 19 aug 1S61 St aatsblad n 7 2 betreffende de uationaie militie De commissie voor de verzoekschrifleu brengt bij monde van de heereu Dumbar en Kappeyue v d Coppello ondeischeiden rapporten uit 24 ilaarl In de heden gehouden zitting der tweede kamer is besloten dat de concessie voor den aanleg van spoorwegen op Java nog vtjijr het reces in de afdeelingen zal worden onclerzocht nadat nog eenige door deu minister v au koloniën toegezegde nipporten van den heer ritieltjes zullen zijn overgelegd Daarna zijn achtervolgcns aangenomen 9 naturalisatiewetten en de onteigeningswetten voor het station van den staatsspoor weg te Zwolle en voor de spoorwegen van Zutplien naar Deventer van Goor naar de duitsche grenzen en van Leeuwarden naar Groningen Nog is goedgekeurd het ontwerp van wet tot verkoop van rijksgrond aan de maatschappij voor spoor wegmaterieel Eindelijk is aangenomen het ontwerp van wet tot wijziging der militiewet waarbij van de inschrijving worden vrijgesteld hier te lauden aanwezige zonen van XeJerlanders die wegens landsdienst in de kolonieu zijn Tegen morgen is een aantal andere ontwerpen aan de orde gesteld Scherpe aanmerkingen worden gemaakt over de benoeming der subcommiss i voor de viering van het jujarig best iaii onzer hernieuwde onafhankelijkheid in een brief van ecu liaagseh burger aaii het X Dagblad Dtiarin leest men o a AUerciirst zijn tic benoemden zonderling verrast geworden door iiuiiue benoeming Sfdert v innecr is het gewoonte geworden iemanil soortgelijke ttiak op te ilragen zonder dat men hem voor if polst omtrent ijne genegenheid zich die taak te getroos en Men onderstelt dat de hoofdcommissie is uitgegaan van eene tweeledige beschouwing 1 een massa benoemden die nooit in hun leven JroüinJen de eigen handteekeuing des prinsen onder de oogen te krijge i zal Ie opilr igt a iuvaarden als een eer wa irvan de kindsiiuderen in de familie nog zullen gewagen De resterentlon zuden uit achting voor lien prii s niet durven weigeren al is het ook dat hun de manier van doen niet bevalt en nog ininjer de wijze waarover men over hen beschikt ïe tv eetle vr i ig is welk is het stelsel geweest J it bij de iienoeniiugen is in ticlit genomen r ilet getal benoeni len wei t reeds algemeen deu lachlust op Het nederland che volk wordt in de tweede kamer vertegenwoordig door 7 2 personen bier worden drie steden van ons land reeds gerepresenteerd door 341 mannen hetgeen behoorlijk vermenigvuldigd eene vertegenwoor liging voor het geheele land zou opleveren van n igeuoeg derde half duizend man Waarom staan te Amsterdam eu te Rotterdam de burgeiuees ei s ii ui het hoofd en waarom is de burgemeester van de resiJciitie o z j geschoven Wilde Ic her Gevers niet liet is liiet denkbaar en dan i onze burgemeester grovelijk v orb jgega n Amsterdam met zijn ongeveer 24 3 000 zieleu heeft eene iiUiui ie v m lo2 ieJeu liotterJ uu iet 10 000 inwoners lil ii h iiiiar behelpen met ecu commissietje van Ti leJen s Hage me uiet meer iLin 7S 0 J j inwoner krijgt daa ren iegen een sanlit Jrin grooter dan beitle een poolschen landli ig van l S4 leden Waar is het stelsel dat tot ma atstaf is genomen fe itdental niet dat blijkt Is het dus de maatstaf van fatsoen of van nationaal gevtiel Zonderlinge cousequentien rjzen vooral ten aanzien van Eotterd am inderdaad dan in de gedachte op Ondoordacht en zonder kennis van de personen en daarop kwam het toch in de allereerste plaats aan geschiedde tevens lie benoeming Om bij de commissis voor sGravenhage te l lijven zien wij een persoon benoemd die als wij ons niet vergissen eerst zeer onlangs XeJeriiii ler wenl ommiire anileren wonen volstrekt niet iu de re itteiitie Z omt de heer van Heemstra te St Maartei sdijk Je heer Schiffi r van iileiswijff te Wassenaar de heer M jer te Ohlenbrjek enz De vraag blijft dus luaar welk stelsel is de keuze gedaan De mtiatregel van de hoofdcommissie is dus even on oor iacht ais schadelijk voor de zaak die men bevorderen il De benoemingen wekken dan ook algemeene afkeuring II wat iing doodender is spotternij op Als vertegenwoordigster van standen en bedrijven is de commissie gansch onvolledig en daardoor zijn velen geraakt die er niet in opgenomen zijn Jils commissie om eene zaak te leiden is zij veel te groot en verstoort zij de burgers ivaarvan ieder die nu niet benoemd is bijna aangewezen schijnt als n t tot de zeer geachte ingezetenen te behooren Waar ook zal de commissie vergaderen Op Je groote markt of in de maliebaan Wie heeft de stem v m een Barnave of van een Miiabeau om orde te houden onder die 134 leden Kortom de za k neemt nu eene zoo belagchelijke tournure dat wij inderdaad in overweging geven aan de ernstige mannen onder de benoemden de noodige stappen te doen teu einde aan de zaak die wending te geven welke zij vereischt om te gelukken eeu leiding vol bed ichtz aamheid en wa ir ligheid een leiding naar beginselen en die de nitdrukkiug is van het nationaal gevoel Gemengde Berigteo Toen Billault ia den senaat Xapoleor als deu rt dJer des lands verliitf voegde prisis Xapoleon hem toe daarom hebt gij zeker ïu der tijd Cavaignac gestemd Groote confusie onder de politieke weerhanen De buitengewone schuld van deu Kerkelijkea Staat bedraagt 461 milUoea £ r de iukomsten bedragen 12 inÜl Te Alkmaar v men eene petitie voor Polen aan deu keizer van Rutland zenden Dat zal gewigt iu de M haal leggen De baldadige poging om den dijk te Miedre jht dóor U steken is gelukkig in tijds gestuit De keizer heeft B llault schriftelijk dank eezegd voor zijne vleijerij in den senaat In Zweden ismeu urig oor Puien natuurlijk uit autipathie tcgiu du Ru aen Meu hoopt tiDelft dat depolyteelniisehe Mhool aldaar g v lgJ z ïi woiden doch men vreest dat alsdan de ople diug der O 1 auibtt inren naar Lejden zal over c bragt Vergadering van den Gemeenteraad Zitt tiifi vaii Diu si aij i Maart Afwezig de heer Ilercian de Groot mdat de notulen der vorige vtrgadenng waren goedgekeurd doet de u t r niedtdeeling dat zijn ingekomen Mi isive van ged state i omtrent de Letiicz der begrafenis regten Missiven van uudei cbciden collegien t r be eleidins van verslagen over den toestand der oadtracheiden aan huLnc zorg toevertrouwde instellingen eu algemeene beiaügen welke stukken eene maand ter visie worden gedcjfoneerd li sive van den minister van bini ci l zaken hondende kenn =aevins dat het telegraaf kantoor alhier gedureLiie bet jaar 1562 heeft opüebrast lsll 17 eu dl gccne r au uivering hiv lig ia wordende het voorstel van d i vüorzi r um f r de aoorlo jp nde dagdienst aan te vragen tol tehe vulu i de i gdderinii L ini Loudtii ï iU i de afd CuuJ i e o er IIolI Maatsch vjn Landbouw r kt t S n b t v iornLineu i l i de i i i l Augustus t k te U üii t ln an vee hier tt r ie bo ütu en verzoek om ler f lui teri Lg ü ttnan ook eo ie g 11 toelage Ie Missive an di pi cjjüI i ini i aavies omtrent de Mi s ue an de g vühü ieiii uiuui jtleidiug der xerantwoord over lbO wel bedraagt in ont 3ni =t 1 uitgaaf ƒ 1 i j 20 en e halve rent e wonil goedi ekenrd Mij ue ue J n ri ng vau huufJo r hebbende b ilp nden ijzers waaibij zij deu r id hunncu dun l lii en vojr de Ie hanntn aanyiin geiium l msiiire bLtialiügen m c Adres vr n beer M Rmiicu om t i billijke huur iu de voornia ligc gevangei ie bhj en wor cn nadat de litereu van Geun p Formijh iJroogleever L lclii tr en de Gra e het wujrd hadden gevoerd wordt de beli uidi liug erii j d lot tene gesloten ergadei rg Adres van Rijntuian om ten stuk rroi u mn J i Ti rfjingei in erfpcchl of iccognitie to üi tn Leiben jaïcaJ iL j lau 13 en V tut weigering ei visie MIsive V a Ce bh ÏIoiTmau IJiicuJoom Bucbner en Rooseboom hou