Goudsche Courant, donderdag 26 maart 1863

bci oai oucu en roDdveDteu van sleehle en somwijlen kennelijk bedorven MM h uRt verzoek den keurder daarover te onderhoudeni waarop de vooizitter kennis geeft du jaar reeds 4 maai vau den keurder liet rapport van afken Mig t hebben ontvangen en dat hij tlien ambtenaar zal gcl isten ten slipsle tu naauukeurig toe te zieu liieriia gaat de vergadering over in eene met gesloten deuren 1863 Zondag 29 Maart w 104 60UDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUDA Geïïoul n lU Maart Hillegouda oudcis H i paauenbnrg en II Mak 21 Johanna oudirs J WiUou en L M ormingbaus 21 liendrika Maria oudeis J Hol eu C an der olf J Jaeoba Maria ouders A de Kraaij en A van Audriehem Maartje onders J E Keiler en 1 Dcutsehmaun 2 i Lei ndert ouders L Kruijt cu E Broer 2i Aletta Jusiiia ouders I iüdelkoort en A J lau Leeuvsen Cornelia ouders C de Korte en A ooteboom OvKKLLiii l J Maart J van Kek 50 j II V an de Tav oord t 15 d 1 J van Harten 2 j J II vau d r Geut 22 J van W ierst 40 j J de Jong 1 j i j SCHOONHOVEN lngeschre en van 13 tot 20 Maart 1SG3 Geboiun Theodorus out rs M J Meijer ui A Okbuizen Fop ouder C Burger eu C Bravtuboer Jaeob ouders T Timmer en J Kei hof Leeudert ouders J L Kapoen en B ian Fraueiea üudirs J Kapoen en M Blom Gerrit ouders A roii ioen en J Nl ierhof Johannes Petru ouders C crmtiJ eu L sUn lii KLtDL A Aeiliouk i5 j C m thtgen au J J Molenaar J E ttu Ht lter t w G Gierlnig 7 i j ecbtgen van A de Waerdt OUDKWATER vau IS tut 24 Maart 1SÜ3 lii v iii Adriana ï lootjcs geb bluïjs z Gerrigje Vtruiiültn wed Mii Adriaims Untveld d Ovji iiDjN ïleudrika Adriana lïosman bijna 2 j Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D x Öl ADVERTENTIEN l ii dat Iioc volgaarne zij ook tcce betrekking i cikc zij lU hLbben waarjj euomcn nog langer mti liefde lu ij cr K L 1 t ki üucu aaiiuemen daar zijniet den lieer Keiiiptr dïe kt van ertrou elijkc gespi ckkeu ia de vtrgddt riii J i V i cude vau de t t ad si pot heek lieefl gebruikt tot liet die niet geuoemd knuDeij worden eu in ireeue aeht Ll i bijge üond ia lietzelfdc coUegie geeiie zitting uitsuLt hiiiinc xervaugiiig aan bunoe lI Li Kcmper ter ivt letlejiging van bo en taaude be t r Tu eii ienide mi= i c ordt br luten iu de volgende t j Lii uuuiiuug u er ie i ciu eti de tweede wordt voor i iii i s wn s a t lie obligatie no 15 groot ƒ 1000 op 1 april e k aflos ba ojr5ti itut af en over linj iiig op de begroeting van ƒ 00 Tol fi J van Berkd tot afstand van grond aan de e5t bij zijn ruiid ntd vroeger afgc taau zijiide wordt hierop afwijzen beschikt aü dinelt i rtu der bttarinef brii k Gouda tot het leggen au tta iuur litt plantpoen naar den v ittcrkaiit op advies van den ge i L unnut tir wordt dit verzoek tot wederopzeggingtoegc taan u ul uut htt grasgewas aan dt n boogen SfLiclandseiien dijk weder i Tiiv iü het opetïbaar te verpaebten aauginonun Bij het ooi stel 11 W ter vasistelliug van en be nit ouitrtnt bet lietiVn un bc T iV gfn wordt btt vro ger rar d btslnit an 17 jnnij l n j leu ruL ij cui uii n en met tene w ijzigmg omtrent bet beffen der gelden voor ti i btgiaveu op bijzondere urtu voorgesteld door den bi AXtsterij riii 1 na ec aige d eu==ie waaraan de bh Keraper Vortuijn Droctgleever Ve ttibaün iu Gennep en Keutinger deel nemen met alg stemmen op ue na idt Lr Keiuptr aangcDomeu gedurende deze beraadslaging heeft e Lr Buehuer de ergaderiug verlaten Alsnu bekomt de br Reutiiiger volgens vroeger gedaan verzoek liet Q rd om op twee zaken de aaud u bt vun den raad te vestigen lo werd n der ïijd aan de i rael gem ente teu iiik Ln Oïid kosteloos afgestaan ter fr Tuotiug hunner begraafplaats niettegenstaande de br de Groot d tzellde luk grond io hunr had verzofht dat sedert dan tijd uo geene vergrooing van het kerkhof of wel eene zeer geringe heeft plaais g l ad maar v aarenlegen door genoemde gemeente die groud wordt verhuurd red n iiaarom bij de aandaiht van den raad hierop vestigt ten einde indien riierin niet wordt voorzien efii nader voorstel te kunuen indituen de voorzitter geeft te kennen de zaak Ie zullen onderzoeken en later inlieb iugeu te geven o eei e voor de algenieene gczondkeid nadcelige zaak namelijk STOOMBOOT Meuwe Scliroei OlDEWATEIl Stoombooldicnst tot vervoer van Joederen en Passagiers tussohen OUDEWATER GOUDA ROTTEKDAM en UTRECHT en alle aan den Yssel daartusschen gelegen Plaatsen afvaart Van OUDEWATEK naar r OTTEIl AJI Maandag en Dingsdag s morgens 5 uur Vrijdag 6 EOTTEKDAM OUDEW VTER Maand Dingsd Vrijdag s midd 2 OL DEWAÏEK UTKECIIT Woensdag en Zaturdag s morgens 5 UTUECHï OUDEWATER s middags 2 Ligplaats te Oudncater bij kapitein K B DE WEEKT RnfUrihia Ilaring iiet bj de agenten KOOP MAX WIDEXBURG Vtrerht Bijukade van 1 tot 2 uur buiten de Tolsteeg barrière bij deu Agent G ÏETEXBUKG Gouda Oostkade bij Jb de KOr TER Expositie Kunstkronijk Xog tot 27 dezer is de Expositie der KUXriTKROXIJK opengesteld ten huize van de Boek i delaars J van BENTUM Zoon naarop bijzonder uituiuuuu if 11 EKEX MILIEU i e TABEE met dito FEUITSCIIALEX van den lEer i M vv kiMi KNte I Mnchoten de geïmiteerde LAKWERKEX vanden lieer XouIjEN tt iliAttnlaM cu de SCIIIEDEUI I EX van van Hove Leickem Tiis en Mej Ahkenuse De prijs van de K insil ron jk is f 10 waarvoor men gcüie 24 PUitea en 24 vel druks beuevcus een Lot in d Loterij ZOnder Nieten Ladm Maart 1S63 A TV STTnOÏT P M MOXTIJX Xotoris te GouD t zal op Dingsdag den 31 dezer ten 10 ure iu de Herberg de X iehveKlümi oniXer Uaaisirtrlit publiek verküopeu Een Hecht eu Sterk en voor alle afairet zeer geschikt WOONHUIS en ERF eu nog twee Woonhuisjes daarachter m den JJSSFZ op het dorj jOEJJS l ERirELLK gemeente Ihkciêorp Prijzen der Efreetcn AMSTERDAM ings big 24 Maart Hoogste kücrs 14 2 Gcbk kotis 3V4 71 99 lt2l o 142 4GV o IOIV4 lOO o l 4 501 49V8 vfiU 101 101 07 ö S3 3 200 50= s C2 8 32 S2Vo TVs B2V 31 S25 Vio i Tv C7V8 307 ij vra A ülilNKMAX Pft Ned w sch 2I 2 dito a dito 4 Amort Sijnd a Haudehn 41 1 O l Leeuing 4 Aand H Sp 41 d Rijuspw 4V België Rotts 1 i Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 6 Portugal obl 3 Ru l obl H 5 d 1S2S 29 5 CertlS31 3a 5 d 1840 4 d se serie 5 Be serie 5 Volgef Spw 5 rrniseulS 59 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 3 dito dito 21 d renteAmst 5 en voor Gouda en JJeze Courant verschijnt de = Jionderdags er Zoud jiS Ju de Stad ircschiedt de uitfriue dw avoudb te voren TJeprijspiTdriemaaiideais iVanL op jJost De inzeiidintrder Advertenticu kan geschieden totdts morgpii ren 11 ure öuttenlonïr Londen 24 Maart In het hoogerhuis Beeft lord Stratheden aangedrongen op de erkenning der afge3chei len staten Oraaf Eussell verklaarde dat Eug iand een zoo vijandigen stap vermijdt en ook geene poging tot bemiddeling wil doen daar lit de vooruitzigten oj den vrede zou doen verminderen Als Engeland in Holi id Portugal en Griekenland tussohen beide is gekomen dan n as het vojr hooge der vrijheid dienstige doeleiudcii geschied T J het lagerhuis heeft de heer Hennessy verlangd dat Engeland gemeenschappelijk met de overige mogendheden voor l olen inferveuiere Hij verzekerde dat de gevangenschap van Eangiewicz niet nader bragt tot het einde van den opstand Hij verlangde inlichtingen over de onderhandelingen met Frankrijk betreffende l olen Lord Palmerston herhaalde dat Engeland niet verpligt was tot inmenging maar toch aan Rusland dringende vertoogen had gedaan en zou blijven doen 25 Maart Men zegt dat het zuidelijk gouvernement aangemoedigd door het buitengewoon succes dat aan de ieening van 3 millioen is te beurt gev dleu voornemens is binnen korf eene tweede leening en wel van 20 millioen tesluiten De leening zal even als de vorige op katoen gebaseerd zijn en op dezelfde voorwaarden n orden gesloten A óór de verdagins van ons parlement zal er waarschijnlijk nog eene belangrijke discussie in het lagerhuis omtrent deainerikaansche kwestie worden gevoerd De heer Forster heeft utlians kennis gegeven dat hij a s vrijd ig in het huis de iii bicht van het gouvernement zal vestigen op het gevaar dl onze belrekkingcn met Amerika belreigt ten gevolge vanhet uitrusten voor de zuidelijke state in onze havens instrijd met de wet op vreemde u erving Naar de verklaring vau lord P ilmerston bestaan er bijde regering geene bezwaren tegen eene overeenkomst tusschenEngehind en Amerika betreffende waarborgen tegen de schending van regten der onzijdige staten en hebbeu daarover zelfsreeds ouderhaüdelingen plaats gehad waarbij evenwel mosijeiijkheden zijn gere u omtrent enkele bijzondere bepalingen De oulusteii in de katoendisiric en breiden zich meer enmeer uit Wat men gisteren uit Staleybridge en Ashton hoorde verneemt meu nu ook uit Stoekpurt Hyde Oldham en andereplaatsen In laatstgenoemde plaats zijn 300 burgers als buitejigewone policie igenten aangesteld Te Hvde zijn 5 personenals aanvoerders in hechtenis genomen In andere plaatsenheeft men huzaren laten komen omdat men weet dat gewoonrj CM ir ep ruiterij genoegzaam is om enkel door pairdengptnp n grjoie volksmenigte uit elkander te drijven Menvieest uu echter dat deze ongeregeldheden onder de werklieden niet zullen ophouden vóór er eene merkbare verbeteringin de fabrickszaken gekomen is Verschillende bladen gevendaarom den raad om de verhuizing van ledigloopende arbeiders naar Australië in de hand te werken De discu sicu die gisteren avond in het huis der gemeenten omtrent de poolsche kwestie zijn gevoerd geven hier totverschillende bcschouwijigcn aauleiding Ons publiek is over Advertenlieblad Omsireken De prijs dtr Ad erlenl icii van een lüt ze j regels mei inbtpip au liet ztjrel 1 = bO Leut üor lUen itpl daiirbu ett Vè Cci l B u 11 e II g e o u e 1 et wrrs w orden berekend nasr plaatsruiiiite het algemeen niet voldaan over de houding van lord Palmerston eu hij wordt overal zeer streng gegispt dat hij zoo weinig sympathie betoont in het lot der ougeUikkige Polen Voor 1 de radicalen zijn uiterst verbitlerd eu heljueu reeds gedreigd hem al hun invloed eu ondersteuning te zullen outtrekkeu Terwijl intuascheu onze regeriug bhjft weigeren de Poleu m teriele hulp te verleeueu gaat on jiubaek steeds voort met hen op alle mogelijke wijze te on lersieuueu Er wordeu dagelijks vau hier aanzienlijke sommen geUls eu ook w ipeaeu derwa irts gezonden Een plaa om deu botaniseheu tuin te Ediuburg ook des zoudagi opeu te stellen heeft een adies daartegen uitgelokt dat door 3ÜÜ00 personen is geteskend Het p Vr ement heeft it ios de sluiung van alle koflijhuizen in eerste lezing goedgekeiirtl als lit wet wordt za de zondag voor vreemdelingen hoe langer hoe onuitstaaubaarder worden Parijs 25 Maart Het bl ii U fr mce bevat een artikel onder het opschrift Polen en een congre geteekeud door den secretaris der redactie D uirin zegt de schrijver te gelooven dat prins Metteruich verzekeringen heeft gegeven waardoor meu allezins geregtigd is tot de hoop dat de poolsche kwestie op billijke wijze vereffend zal worden Het kabinet van Weenen sclujut geneigd om langs diplomatieken weg mede te werken tot eene schikking om uzoo eeu einde te maken aan een staat van zaken die eene voortdurende bedreigiu is voor de rust van Europa Het artikel acht het uitzigt op eeu congres waaraan al de ouderteekeuaars van het Weecer tractaat zullen deelnemen waarschijulijk De tijdingen uit Polen zelf zijn van dien aard dat zij het mclelijden van alle liberalen opwekken Alleen de beurs is te vreden de fondsen rijzen na elke dépêche die een nieuwe nederlaag der opstandelingen bekeud maakt Les eens n ont pas de coeursl zeggen wij Eranseheu en dit spreekwoord wordt maar al te dikwijls bewaarheid De studerende jongelingschap de kunstenaars de geheele litterarische wereld ieder eeu geeft zijne warme sympathie voor de ongelukkige Polen te kennen en zoo als een onzer bladeu zeer teregt aanmerkt al niogten ook de patriotten overwonnen worden het idee zal blijven bestaan De keizer zelf komt meer en meer voor zijne sympathie uit zoo heeft het inschrijvings comitó vergunning gekregen om zijne oproepingen in de dagbladen te doen opuemeu Het comité dat geldelijke ondersteuning aan de Polen zendt heeft magtiging ontvangen om daarmede voort te gaan Verscheidene jonge Polen die in augustus haa examen zouden afleggen voor mijn ingenieurs hebben van het gouvernement de vergunning bekomen om dat examen een paar maanden vroeger te doen ten einde spoediger naar huii vaderland te kunnen vertrekken Dit laatste is vooral van beteekenis omdat de russische gezant da r reeds aanmerkingen op heeft gemaakt waarnaar men echter niet schijnt te hebben geluisterd De ambassadeur von Budberg heeft volgens sommigen aan den minister Drouin de verzekering gegeven datjieijgr Alexander na Langiewicz s nederlaag dubbel bereid ia om aanS PoI n een volledig stel vrijzinnige inr irtingen Je schenken i Anderen twijfelen aan de juistheid van dit berigt He t w ofdt echter niet voor onwaarschijnlijk gehou ca dat de keizer rao