Goudsche Courant, zondag 29 maart 1863

u m lluslm l een ji er bijzondere vrienden Iier va rt3 zal zen en mun leli i a n o s gonverneme ii be t te geven v ui kei er bi iociinir u omtreni Polen i Fi r e ivr pmkt het eriicht dat de ru5Sisohe ge int de b iron von Büdbe eene reii na ir Petersours zal ondemeinen Vl5 eker iv u Jt serneld d it tii=sc iui den keizer en gra d Vre e onderh mdcLl is over eene alli uitie lusschen Oostenrijk Italië en l nnknjii Veuetie il dm aii Iiaiie te gge eve i u orde terAijl 0 3tenrijk ren u dee e van Pruisen zil wor len sch uk L M fsteld Viet ir Emi unol iii u t v in ijiie jlcMUIe I lkfi 1 T VMi 1 I MiJiJ in iii lei rr i dit onder li vol wm Ciahiiiu za mi V gericht vere o it aKe ns beve tig ug lu d di il iir ke Krin en r i igt men zica vrueUleloos aS met ik doei de k i rr uugti i ig heef verleend voorden vriien uitvoer v in ipens nit de hivea v m Puinkerken Men zoekt na ir eeiie oorzaak raa ir heeft die to dusver met gevonden Een vreeni l iuï heeft a m de rege iog het voorstel gedaan om un de inr e Denis een reusae iti e i schou vbiirg op ie riffteu op e Ken in alle taiea z il worden gespeeld l c keizer heeft zich door het grootsehe vau dit plan er voor laten winnen hij doet de zaak idthans door eene eoinmissie onderzoekeu De koeten van eersten aanleg zullen 15 miliioen t ranes bed ri sen Marseille 5 M iart Te Smyrna heeft een hevig oproer plaats treliad le en lie israeiueii d ie tneu valschelijk besehalrli r e een kind e hebbin geroofd Minnen en vrouwen inishanle den de i rae ieten eindelijk is de autoriteit tusschen beide gekomen en heeft 39 v n de oproermakers in hechtenis senotneii Volgens tijdingen uit Athene van den 21 hebben de miaisiers van bubeiiiandsche zaken en v m justitie tea gevolge van p trlemenlaire oueenigheden hun ontslaï trenouiea Pe indiscipline in het ieger duurt voort de n ition ile vi r a lering hou zich met de za ik be ig Pe bl uien niel bn dit er eene propairauda voor de k iudidatuur van den hertog van Auinale pl uits heeft Berlijn 24 M ur Gisteren heeft de afgev iar ligde Waldeck bij de pirtij van vo iraitjraig eeue uitvoerige resolutie ingediend waarin ni recipitulaüe van al wat tot dus verten opzitrfe van de luiiiraire kwc iie verhandebl was en na eene 2 rondige beoorüeeiinti der nieuwe wet laats gen jem Ie verworpen eu de vobriidc voorname gezigt punteu in ieii voi u eener verklaring va tge teld worlen Verkorte dieu tjl de landdag beslist naar gelang der omstandigheden over de sterkte van liet leger ui drukkelijke bepaling dat ile l in v eer een elfstandig ariuet Mrps is 1 lailuei r reeruteu uitru jii g van den kasteiia t ea der v uTegtea in dea ailei nphetting v iu kueeksjholen vo r ktle t i en v ia miiit dre juru i ctie beh ilve ia zaken die inbre ik oi ifcea cp i r di ijiiiii ile regering erkent het regt liev k iUier kh lu t budtrer toe oi nok me opziat lot de Linea e Hjg v in het leger v di eiis kaders re v ei en en b t ii ioiiS Oinncnlanö art Z M lieet t btiioem tot onn iULcers d i ii Mieu te Seluiiren de heer i Tliven te WuirJeu de heer t Bergs im lh i i te Gouda ri r t e til a Ie I V Zeven w iV Vm terdam is als preslikant bij de evang luth ge aeen r beroepen ds V ï Loman thans te Vlissingen Z M heeft op verzoek eervol ontslagen als burgemeesterie Irriucheai den heer V Viridy Verbrugge en als zood iiiig ei eaid den heer Wijiiaciiilts L e I p i Bo Ic bevat het volgende o e zi£rt edert 01 laatste sehr jveu is er eini op politiek terreingebeurd Oi er de meer bel uiïrgke miiia ien behoort het afi edeii van d ii heer Ver pj k ds rc idem en miliiaire koinr n i ut te 1 iiberraasiu Pe e L ebe ireiH is voor Borneo i ipl Hider bel e e u diar de heer Ver r k eer vee loeti bn t heei i ii de Z dd en i srer ileM i i g vu irneo indea sLit e br ii en naariii zij nu verkeert en di ut veel la n nee iT i den Vet iii Borijeo s iiu eiM ir i o iheii s Ka 1 i e verie Km be e feu wat on priiigi u hei met f n ebios ais de 15 rueoten Ju de s ereo pe J i = v i i men d m ook ten zeer bui eugcv oon afredi g medegc leeld ziet hier P 1 ek op de meest eereolle ij e i t de re bat der in Ier en oo ter ifoei i v m inmi i bi it der troepen ail i ir de lui m iiit 1 terie li M Ver p ek on ler dankbe u lm ï i tige diensten door he n iu die bi rek e ierlan I mogen van en WIJ hel overs rooniin£r n en ben ii g jks in Indie in hü uiet mindere mate met derge j liausclen te kampen geli ul Zoo heelt m I eeneu w iterkeeringeu eu r ui jke rialuiirvrr het liembangsclM eeu binJjir cewoed wiar loor stee sche bru eu zjii neu espoel 1 Z o heelt eeue wmdaoos ti trobaran meer schade a ingerigt d m de eer te berigten wet de len vermoe lea De nebjuweu v in het k impenent te Willem I heboeu allen meer of minier geleien muren zij i ingestort daien af ew iiid en groote boomen ontworteld Doch w it hat eruste is 31 manschappen zijn ten gevolge van dit onheil ga woud in het liospit i il gebragï De pokziekle te Benkoelen kan th ins als geweken worden aiuigeinerkt n i l evig onder de bevolkinu te hebben gewoed zilude allhar ili t personen overleden terwijl in de afdeeUng Seloemi van 4207 aangetaste personen 235 5 bezweken Kene vrecselijke d iag voor ie bevolking is deze ziekte Pe Gron Courint zegt Pe zaak v in het nationaalgedenkteeken voor 1513 blijkt al meer en meer in verkeerdehanden te zijn gev iüen Hierbij valt het vooral weiler in het ooï van hoeveel bel mg het is dat een doel hetwelk menzich voorstelt goed worde a ingegrepen Zeker tocli koudenweinige denkbeelden op meer algeraeene sympithie rekenen d in dat volgens heiwelk eene blijvende herinnering zou worden opgerigt voor de herstelling onzer lurif li iukebikheid iude rei der volkeren maar nu de uitvoering v v t dat denkbeeldop onhandige wijze plaats heeft nu wekt het onteiredenheidain den eeneu kant en m lakt het den bichlust a iii den anderen gaande Tot stand komen zal de zaak we daaraanv ilt niet te twijfelen maar dat ze zal kunnen worden de uitkomst van eendragtige nationale zameuwerking tot eeii doel waii oor levendige ilïeineene geestdrift Uit het We thmd melilt men dat de stand der veldgewassen aidiar Z cr gunstig i Meest overal staan de vroeggepoote aardippeleii geregeld boven den grond en als hetWHiler medenerkt nkent men ald iar omstreeks h ilf mei denieuwe te kunnen rooijen Voor ueinige d igeu werd methet leggen van latere aardappelen voortge ian Het u interkoren en bet koolzaad helibcn door de vorst niet gele len envertooneu zich krachtig boieii den grond Ook de vruchtboomen bel iven meer dan ainv inlel jk te wachten was enbeginnen hiin bloei begin el te vertooneu Ook uit Groningen verneemt men d it de veldgen is=en zeer guusiig stiutn a ingezien de wiiitertrrinen dezen winter bijzonder weims hebben geleden Voor ii koülz iad is veel gezieiid Mcu is tiiaus op vele pl ialseu reeds druk bezig met liet z uireii der zoinergrinen Men meldt dat aan het pariet v in den officier v ia ju fi bj de arr regibiuk Ie Ibi er bim i r peiiroeder Bin b lekli mdela irs te insierd iin i eu i is inu edieiid 1 2011 den boekhandeliar II A M K i l iiit ic iehieibira wegiai iii Iriik der iiilg ive v ui de erken v iii J vin ondei CU door de eer tgeinelden biv r d stemmen 1 111 nomen de der wet i sioeneu a 1 III der o ar knieiuigiu j ned Iiidic b V jorls wfr i der eiiuiui di Villi 111 s G raVOnhage 25 Mm t in de ittiug v m de tweede kamer van linleu is iuLfekomeii eene misive v m den minister van koloniën ten gelei Ie v in stukken betrelleiide de concessie voor den a inleg van een spoir ieg op J a door hem in de vorige ziUiug toege eg l ueike be ei ei ien de k imer be lool alleen voor de leden en met opleg iiij vmi geheimhoudiutr Ie doen drukken N uir aaulei liug da irvau died de heer tJturDi van sGravesanle op nieuw het voors el om het onderzoek in de afdeelingen vau het be nkkelijke wets ontwerp met terstond m iar na het reces der k imer te doen plaats hebben Pe heer van Bosse deed het voorstel om voorloonii alleen twee der bel mgriiksle Makken e doen drukken zullende er alsdan gei oe r ame gelegeiiheil ziju om de zaak vo o r het reces m de abhciugen te behand Het voorstel v in dei heer Storm lau s r ives iu le uerd met 27 le ci i e uinei vervorpeu en d it v u den heer v i Bosse met VJ ie u Kuiuueii Aervolueus v i r len beh ii eld en a iK eir ai le we ou werpe lO al lot aauvullu i 1 niir Is i l be rellen Ie bet verb enen v n peuo u enz 2 dat tot vrrli our van ho ddst 1 = v i ls 2 l b j eror b au utie nvvm r m r va r lfe i e oen tieriadsloigl over de coneli sieu van de verslatren i e iiit onderzoek v m de inliehtiu en op het ad res M r f kl lijl ie uiizetling van den n V Hombi es welke berai bli nnge iu de olgeine zuting zullen worden voortgezet In d ie z ilting is 00 a 01 b orde gesleld het wets ontwerp tot het verle nen an een sub uie ui de Iloil ijzeren pior e urntsehappij M i r Iu oe zuting der tweede kaaier van be len P bï de eonclu ie der comiui sie tot c zoe u iar act g beurde in de z lak v dea oo n n lam i en gr aaf d Hombres verworpen met 30 tegen 25 stemmen Ook het voorstel van den heer van Heukelom is afgestemd inet 33 tegen 22 stemmen zoodat eene nieuwe commissie zal worden benoemd De discussie over de subsidie tot spoorversmalling aandea hollandschen spooi weg is aangevangen De heeren Gevers van Bosse en Wintgens spr iken tegen op juridieke financiëleeu andere gronden en bezivaren De heer van Logchem zalnadere inlichtingen afwachten Er ia besloten de ontwerpenop het bultenlandsch gedistilleerd en tot wijziging van hettractaat met Pr iukrijk nog vóiJr het reces in behandeling tenemen 27 Maart In de zitting der tweede kamer van hedenis vooreerst eene nieuwe commissie benoemd tot onderzoekvan het gebeurde in de ziak v in den zoogenaamdea graafd llorabres Die commissie bestaat thans uit de heerea Groenvan Prinsterer van Lith de Jeude Dullert van Nispen envan Logchem Ten andere is de kamer teruggekomen op haar besluit om de spoorwegeoncessie voor de lijn Samarang naar de vorstenlanden nog voor het reces in de afdeelingen te onderzoeken Het voorstel tot vernietiging der beide vorige besluiten werd met 40 tegen 15 stemmen aangenomen zoodat het tot tweemalen toe bepaalde onderzoek voijr het reees is uitgesteld tot na de terugkomst Tevens is besloten om nu ook de overige stukken door den minister van koloniën overgelegd en die nog niet gedrukt waren te doen drukken steeds onder voorwaarde van geheimhouding De discussien over het subsidie aan de hollandsehe spoor n eg mautschappij tot spoorversmalling zijn voortgezet De heeren van Asch van Wijok van Nispen van Sevenaer Noltheuius van Voorthuijsen Godefroi en Hoffman hebben bet ontwerp bestreden terw iji de heeren Viruly Terbrugge en Blussé het hebben verdedigd Paartia heeft de minister van binnenl zaken in eene uitvoerige rede de gisteren en heden aantrevoerde bezw aren wederlegd en het standpunt der zaak uiteengezet aarbij alles gedomineerd wordt door hef groote binnenlandsch en internationaal belang der verbinding van de Hollandsehe en E jusporen te Rotterdam en vervolgons door de versmalling ter verkrijtting van een doorloopend spoorwegverkeer zoowel met het buiteuland als met onze st aatslijnen Wanneer d aarenboven de uoordhollandsche staatslij i gereed is en de hollandsehe maatschappij maakt eene zijlijn van Castricum op Haarlem dan is er registreeks doorloopende lijn ter verbinding van onze voornaamste zeehavens onderling en met de zuiderlijn Op datzelfde belang was ook door den heer Blu ssé gewezen Morgen voortzetting der discussie en waarschijnlijk afloop en de beslissing In de memorie van beantw oording op het voorloopigverslag over het wcts ontwerp tot verhooging van hoofdstuk VI fmarinej der staatsbegroolins voor 18fJ3 verklaart de minister uiet op nieuw in wederleo ging te zullen treden van debeschuldigingen van weifeling en besluiteloosheid De behoedzaamhei 1 waarmede de minister tot hiertoe in deze moeijelijkezaak is te w erk geg ian heeft aan Nederland welligt aanzienlijke noodelooze uitg iven bespaard Aan den wensch tot wikken en wegen is se lert ruim een jaar voldaan maar er komteen tijd vau handelen en de minister zou niet verantwoordzijn zonder de indiening van dit wets ontwerp indien in 18G3een oorlog uitbrak en wij genoodzaakt waren ons in staatvan tegen weer te stellen met ongepantserde houten schepen enbatteiijeu Pe minister meent zijne bedoelingen d lidelijk tehebben uiteengezet en verklaart uiet te weten w elke na leretoeliehtiugeu van ziju stelsel men zou kunnen verlaniren Eennader aan te nemen stelsel wordt door deze voordr igt nietvooruit gel i pcn want de daarbij voorgenomen werkzaamhedenbetrelfeu alleen de biunenlau Ische ver Ie li ing en hebben nietsgemeen met het paulseren van zeeschepen en de minister isniet voornenieiis met de vervormirg m schepen en batterijenlerder te 2 iaii dan bij dit ontwerp is aangeireveu Door dit ets ontwerp 111 Ie neme verbindt men zich dus in geenendeele voor o to komsi In hel jongst verscln iea n van het rejtsgeleerd tijdchrift de leeni koui n marijke statistieke bouwstotfea V or nope de doo lstnf ii i derl iu 1 gedurende de jongste v ftig j irei bijeeiit eiira t door mr 1 B Vos regter in de arrondissein nt re lb iik te Sneek Daaruit blijkt dat het tiizamenthj e ael il doodvonnissen van 1811 1860 uitgesproken heeft bedr iirfn i wnr n er royns moord 109 moedw illigen mansi ig o l ii rii u r i i er i i i 2K s adcrmoord 7 moedermoord 1 brandsticiitiiig U diefsi il met verzwarende omsLaudiglied i v i s iie munt enz 24 ea 5 wegens slaan eu verwcuidingcn van ambtenaren of gewapendeu i iiisl ïr Y u bet g i il jk L etal doodvonnissen 423 z 11 ten uitvoer jeleïd I ll zoo 1 it g atie van de doodstraf i HdK r ig 3 Gemengde Berigteo Leydsehs fabriekanten zullen den koning eerbiedig vcrr ekcn om het oöiïerwijs de uren van arbeid rust der kinderen die in fabrieken werkeu door alü eaieeQ verpligtende bepalingen te regelen Graaf Russell heeft in het hooirerhuis erkend dat tnee pooische studenten van Parijs komende ÏQ Pruisen zija gearresteerd en aan Rusland uitgeleverJ maar door deu franscheu gezant opgeeischt De fransche minister Fould heeft den staat der openbare geldmiddelen zeer gunstig afgeschilderd Mi scLien zijn er die hem weinig gelooven Portugal is toegetreden tot het Marktberigten Gouda 2G M art Tarwe Pooische per 2400 X ® 370 Zpeuwsche per Hiud ƒ 10 Volder ƒ 7 a ƒ 9 25 Rog e Polder per mud ƒ ö a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 50 amerik ƒ 8 Haver per 100 ƒ 3 50 Gerst per mud ƒ 4 50 Kf j 50 Duiveboonen ƒ 7 50 Boekweit iets laffer afgegeven De Vemtt kt met tamelijken aauvcerj de handel trang magere varkens mede traaj Boter per X ƒ 1 a ƒ 1 0S Dslft 26 Maart De aanvoer van Granen was ruim behalve van Haver die vlug geplaatst werd tot ruim vorige prijzen In Zuiikoorn ging veel om tot hooger prijzen ook naar Roode Tarwe was meer vraag overigens zeer flaauw Tarwe ƒ 9 30 a f 9 80 Po2r e fi 70 a ƒ i 10 Zomersrerst 4 80 a ƒ 5 2 5 Korte Haver ƒ 3 70 a 4 lange 2 90 a ƒ 3 50 Duiveboonen ƒ 7 50 ït ƒ 7 75 Paardeboonsu ƒ 6 a ƒ Ü 50 Bruine Boouen ƒ t h 10 Groene Erwten ƒ 7 a ƒ 9 witte 6 50 Aan stads wnag gewogen van 20 26 maart 152 S en 1 20 16 Boter te zamen 4l 40 X Hooiboter ƒ 4S a ƒ 56 het vierde ƒ l i 0 lAO per X Ter markt 75 mud Aardappelen l JÜ a ƒ 2 DordrOCllt 26 Maart Tarue met mïin er aanvoer prijslioudcnd Puike n 9 40 a ƒ 9 50 mindere 9 10 a 9 20 geringe 8 50 i 9 Zomcnarwe 8 10 a S 70 PoirtTf f 6 20 a 6 90 AMn ereerst 7 ikraaat 4 i 4 80 ges 5 40 zonier7 km iat 4 a 4 60 2 e5tort 5 Spelt 3 20 Haver inl v edt v f 2 60 a 3 10 dikke mr minder vraag 3 a 3 70 P iardeboouen 5 0 h 6 WiJte en bruine Boonen G 50 ƒ 50 Goed kokende bl Erwten 7 mesting ü a 50 witte 7 10 Boekweit Bredasehe 190 Baventer 27 blaart T v e S 0 10 Rogge n 25 a 6 90 Boekweit 5 O f 6 i 5 Ger t 4 50 a 5 25 Haver f 3 20 a 4 Boter pr 20 X £ 1 s 20 a 22 hiicricure 19 2 s f 15 50 f 16 50 i Zwolle 27 ALiart f i ldelnrij en 75 Rogge 6 70 Boekweit f 5 SO Ger t 5 o Aar lapp 1 50 Boter pr X tC 07 20 X U 24