Goudsche Courant, donderdag 2 april 1863

i A 1863 Donderdag 2 April iH lOS Burgerlijke Stand GOUDA GlborE V i Jlaart IM irgarctlia Elizabeth oiidcr I CmweULtl ea J C E Michaclis 25 Fredenka ouders S aii Leer en J isser Geniurdu ouders D liegecr en J Diejtl Maitheus ï a ubertU ouders M Molen C Ophof Teuntje ouders 1 Soulï i u eu T Meljeil 36 L hn tiaua Clazina ouders A Glas en 31 Hooagtboren i7 Wilhelmuia Clinstina ouders J Horuis tu M o ve Joi aiiacs ilai im ouders P de Wejer en A vaa Tok UvtEl LDt N i Maa t V vau der Vlisl 12 w 23 A C de Knoop 7 UI iPfOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Op verzoek zal de ExpOSitiO van de KUNSTKRONUK ten huize van de Boekhandelaars J va BENTUM XooM e GouDv nog bij ven opengesteld To Donderdag 2 April Leïden 2S Maart l5i 3 A W SYTHOFF Openbare Verkoopini Op Woensdag 8 April 1863 de Voormidtlags n 10 nre ten iuii e v n Barend BOKR in deXiEi wK Hekblro onder X m i Ww d inj ntn v ii Een HUIS in t ee perceelen enKRVE met Grond staande en gelegen in Btijericoof binnen de Gemeente BOSKOOP kadastraal bekend in Sectie B n 1209 groot 5 Roeden Een binnen weiniire j ireu nieuw gebouwd HUlS in twee perceelen bewornd staande en gelegen aU voren kadastraal bekend in Sectie B n 1207 en 1208 tezamen irroot S Hoe ien J lallen Nadere inlirhthiiren zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENA VIl Uitgave van A BRINKMAN Lan e Tuifidexeg 1 u 61 Londen a Maart Boter IViesche 110 a 120 Kani e en Z ul e 100 a lOS Kaas Edam 50 a 60 en Goiid i 41 a 4S ö Maart Granen Er was weinig eng maar veel reenide T irwe ter ni irkt en de markt verkeerde in dalendeïteminiüir jvrst en Haver stil Aanvoer sedert eergisteren CU qr iiii en 130 J qr vr Tarwe 150 qr inl en 3450 r vr Cki 4 40 jr vr Haver 590 z en 27 920 vtjs Meel ü M art Aan de Veemarkt van heden werden aanireliodtn 9 11 Ui n lcren 140 Kalvereir 54 50 Schapen en 120 Varkens Voor beste runderen werd 4 S voor d Kalveren S voor d Schapen 5 S per steen betiald De DIJKGRAAF v N EIJNL VND brengt ter kennis van belanghebbenden dat ter Secretarie van Rijnland te Lenden en bij den Onderopzigter aan het stoomgemaal te Gouda verkrijgbaar is tegen betahiig van 10 cent per Exemplaar het Reglement op het beheer van de Waarborggelden in Rijnland zooals het thans na de laatste goedgekeurde wijziging bestaat De Dijkïi au vournoemd I EÏDEX II C 1 nooG 2 Maart 1SG 3 De Thee Soorten UIT HET MAO i iJX VW Sinderara en Siblesz te Arnhem zijn fijn gevirig eu waterhoudend zij munten daardoor boven veel andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 S j en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lan e Tie dnce i D N 24 te GOUDA D BOER Az te Ovdeicater en verdere Depots OMERDIENST der STOO IBOOT van Gouda op j 5 W 1 S S L L Rotterdam visa versa te beginnen den T AprU 1863 MAANDAG en DINGSDAG s morgens 6 ure van Gouo v en s namiddags ten 2 ure van Rottekuvm WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG en ZATURD iG van Gouda s morgens 7 ure en ten 3 tire van Rotterdam En des ZONDAGS van Gouda s morgens 7 ure en vau Rotteudam des namiddags ten 5 ure Dagelijks zullen RETOUR BILJETTEN worden afgegeven tegen ver nünderde vracht DE dire tie Berigt aan de Dames Bij den Boekhandelaar A BRINKMAN op de Lange TienJeweg alhier is ontvangen cene T t E ti a best PAPILLOTTEM FAFÏER Pivs per Riem van 240 vel ƒ 1 Mousterijoeken vau 24 vel C Cents levert binnen den korl t mogfl jkea t jd alle Meiiw liitkoRiende Boeken en Vttizijkstukken Kantoor Boeken Sle iidnik erk tege T eer billijke Prijzen Plaatst ADVERTEÏÏTIEN in de Couranten Burger Bewaarschool INSCHRIJVING VAX KIXDEEEX voorzien v iu een VaC ine Bi wijs voor het Tweede Kwartaal lsU3 maandag 30 Maart s Avonds van 7 S ure aau het SchooUocaal SCHELTEMA Vuorz van ZEYLEN Hecrefarin De SUB COMMISSIE te V ouda voor de Tentoonstelling van Oudheden te DELFT in Jidij en iiiguiini e k te hojden maakt bekeud dat van af den eersten Jjjril de VOOR ERPEN welke men voor deze Tentoonstelling tijdelijk wil afstaan aan den CoNciEKfiE vau bet Gebouw Akt Legi aaii de Markt alhier iu bewaring kunnen worden gegeven eu dat na den v jjtienden April geene Voorwerpen meer aangenomen worden Kciatns de Coinnnsiie M J f ORTUIJN DROOGLEEVER Secreturiü Gouda 27 Maart ISO i Prijzen der Efietten AMSTERDAM Vrijdag 27 Maan la L te IlüoiTste kot I S koers if lG J J a 143 99 107V iu ï VlG ii U 49 4 40 = 4 Vn lOOVs 707 i V 102 201 Gtbkifi koci = pCt Ned w sell 2Yo dito 3 dito 4 Amort Sijnd i Ilandf lm 4 2 O I Leeuing 4 Aand H Sp 4 j d Kijnspw 4Vs België Roits 2 j Spanje obl 3 d buiten 3 d biaiienl 3 Portusrai old 3 Knsl obl II 5 d 1 2 il 5 Certl3I 3 d 1 10 4 d rrie ö d C I IV 5 A olgel u Prul eii 1 5 l 5 Üost bijtjuil 5 dito 4 dito M 5 dito dilo 2V2 VlC 1 7l8 d renteAni i 5 2V4 I v d nat 5 07 Mex ob 51 JI 3 v i Ter voor Gouda en l eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave dos avonds te voren Dcprijsper drie maanden 19 2 franco p po3t 2 25 ï e inzending der Adverteuticn kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Öuttenlttnïr Londen 28 Maart In de zitting van het huis der gemeenten verlangde gisteren de heer Hennessy vaii de regering te vernemen of bet waar is dat zij met het fransche gouvernement overeen is gekomen om gemeenschappelijk in de poolsche zaak te handelen Lord Palmerston antwoordde dat de regering eene mededeeling had gedaan aan Rusland en thans in correspondentie is met Frankrijk en andere regeringen die deel genomen hebben aau het Weeuer tract lat ten einde gemeenschappelijk langs diplotnatiekea weg te handelen De minister hoopte na paschen de documen en betreffende deze zaak aan het huis te kunnen overleggen De heer Forster bragt hierna de uitrusting ia Engeland ran oorlogschepen tta dienste der zuidelijke stitea van Amerika ter sprake Volgens hem worden bierdoor de vriendschappelijke belrekkingen tusschen de engelsche regering en het kabinet van Washingtoi zeer in gevaar gebragt De soUicitor general antwoordde dat inderdaad het bcndsgouvernement de regering beschuldigt dat zij de onzijdigheid onderscheider e malen ten nadeele van dat gouvernement heeft geschonden maar geen dier beschuldigingen is gegronl De regering heeft zich steeds aan het internationale regt gehouden 7 00 als dit algemeen ook in Amerika wordt toegepast Nadat nog verscheiden redenaars Engelands houding te dien aanzien gegispt hadden antwoordde lord P ilmerston iu gelijken geest als de sollicitor general terwijl hij voorts de hoop te kennen gaf dat de verbittering in Amerika jegens Eugeland ïal verdwijnen daar het moet blijken dat de beschuldiging allen grond mi t Het zou de regering zeide de lord aangenamer geweest zijn indien geen der oorlogvoerende partijen hulp in Engeland had gevonden maar het gouvernement kan uiet verder gaan dan de wet Velen hier te lande koesteren de ho p dat het gouvernement der Unie eerlang door gebrek aan krijgsvolk belet zal worden den burgeroorlog voort te zetten Voor die hoop vindt men voedsel iu een bij den Times ontvangen brief van zijn new yorkschen correspondent gedagteekend 13 maart jl waarin hij o a zegt De conscriptie begint het onderwerp van aller geilachten te woiden Degenen welke onder de nieuwe wet op de conscriptie vallen en degeuen welke d aarblj door hel cougres der Unie van de verpHgte krijgsdienst zijn vrjire teld stellen daarin allen evenzeer belang De eersten vriL i 1 i i wat het gouvernement der Unie zou doen indien lie i ieiiwe conscriptie door tegenkanting van de zijde der bevolking geheel of ten deele belet werd zoodat het over 3 maanden geen leger meer tot zijne beschikking had De niet vrijgestelden inzonderheid die talrijke klasse welke niet gegoed genoeg is om zich door storting eener som van 300 dollars vrij te koopen zijn niet alleen beducht voor de ligting maar keuren haar in beginsel af en dreigen met verzet De president Lincoln moet eene legermagt hebben anders zullen de generaals der confoedcra ie Washington komen bezetten en op Advertentieblad Omstreken De prijs der Adverlentitu van eeu tot ze regels met inbegrip vau hel zegtl is 80 Cent voor eiken regel daarbovm 10 Cent huitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte het capitool de vredesvoorwaarden voorschrijven Dat bet stelsel van vrijwillige dienstneming de aanwerving onder uitloving van hoog handgeld niet meer k iu baten wordt alg meen erkend Dus moet het stelsel van verpligie krijgsdienst worden te baat genomen om te verhoeden dat de oorlog eenea voor den trots des noordens krenkeaden afloop hetibe Parijs 28 Maart Ar u den raad van state is een wetsontwerp toegezonden waaroij de dagbladen worden gemagtigd om voortaan de adverteuticn bijvoegsels vrij van zegel uit te geven De zending van den prins Mettemich heeft naar men zegt daarin bestaan dat hij de geheele onafhiukelijkheid vau Polen heeft voorgesteld met teruggave v lu Krak lu en de verkiezing van een souverein door het algemeen stemregt Oostenrijk kon op zulk een grondslag geene onderhandeliiige aankuoopen Rusland en Pruisen van deze poging des keizers onderrigt zijn woedend en prins Gortschakoff heeft verklaard dat het hem leed deed te veel vertrouiven in de belorien van Napoleon gesteld te hebben Alle mogendheden de eeue na de andere om den tuin geleid heffen de eifde kl igt a in maar de keizer wint er dit bij dat zij ouder elkander verdeeld ziju en hierin virult hij zijne meeste kracht 29 Maart Geheel Parijs was heden in rep en roer door de vele geruchten die over de poolsche k vestie in omloop waren Zie hier wat men al zoo verh ialde Frankrijk eischt de onafhankelijkheid van Polen Galiieie en Posen zullen evenwel onaangeroerd blijven een vredebreuk met Rusland is ophanden de heer von Budberg de gezant van Rusland zal binnen weinige dagen zijne paspoorten vragen waarvoor hij als redeu zal opgeven dat Frankrijk gemeene ztak met de poulscht opstandelingen maakt d t het dientengevolge den vrijen uitvoer van wapens langs de haven v iii Duinkerken heeft toegestaan en dat daarvan dadelijk door het poolsche comité gebruik gemaakt is om uit Duinkerken verscheidene bezendiugeu wapenen te oj ijeiiieren die over voerlaad zweedsch behouden m Polen zijn aangekomen er bestaat thans eene volkomene overeenstemming tnsschen Frankrijk en Oostenrijk waarvan de hooge gunst waariu de heer von Mettemich staat ten bewijze kan strekken o a nam hij donderdag deel aan een diuer in het hotel van prinses Mathilde dat alleen door de leden der keizerlijke familie werd bijgewoond zelfs de dienstdoende officieren die aiiders altijd aan tafel plaats nemen werden voor deze gelegenheid verwijderd de jongste brief van den czair aan den keizer luidt zóó scherp dat dit met een vredebreuk gelijk staat enz enz Er heeft weder eene groote vergadering der Polen plaat gehad in het hotel Czartoryski die door alle vooniame emigr mten werd bijgewoond Men zag er de heeren Branicki eaLubomirski en ook een Zamoisky een bloedverwant van graaf Andreas Er zijn zeer belangrijke di cussien gevoerd en ge wg tige besluiten genomen maar alles is zoo geheim geschuif da er naar buiten niets van het verhandelde is uitgelekt De keizerlijke buskruid fabriek van Paul du BuB is met eene vreeselijke ontploffing in de lucht gevlogen van de gp