Goudsche Courant, donderdag 2 april 1863

l ecle inri iu zijn r ms dan puinhoopen overgebleven Er aren MO vÜea burskruid aanwezig d igci jks aren er lOOU rbeidcr erU m Zes personen zijn bj liet ongeluk omgekomen menIe Ie etal ekwetslcii en de onr a ik van de ramp zijn onbekend De ontpiufiiug moet geweldig zijn geweest want te Porl Launav en te Chate iulin op iü mijlen KÜometersj af lands elé en zijn alle veusierniiteu vcriirijzeld e 1 lev ben Ót luijlen af t mds was de s diok oo hevig dat alle bewoner leischiikt hunne lini en veriieten wanende dat er eene aardbeving i = de hmzen scluiddedLii en in velen zijn scheuren ou iain l hter V vliit iemand van talent en als criticus zeer l eknil al eei e lli=toire de 12 ans uitgeven beginnende op den i de tm er I jl Men gelooft dat het boek in het buitenland het licht zal zien Dr Mjiiiteur deelt mede dat de koning van Denemarken j ie iïiedkeuriug heetï gegeven aan de kandidatuur vanprins Willem vaii jliiek burg voor den grieksehen troon enbij die selPL euheid aan den epgelschen gezant te Kopenhagenlieeft verkl iard dat hij niets liever zou zien dan dat dieïandidatunr door het grieksche volk werd aangenomen 31 Maart Alhier zijn berigten uit Vera Cruz van den i dezer Generaal Forev heeft zijn ganschc legerinagt geeonreulreerd Generaal Bazaiue bedreigde St Jlarino met liijiii man Jlen ver ekert dat op St Domingo een opstand is uit sebuvteu £ enera 4l H iez heeft alle onvergenoegden om zich geschaard en ieii van een fort meester gemaakt De kapitein jenen al v n Cuba heift aanzienlijke versterkingen derwaarts iezonden T ee fregUicn en twee transportschepeu moeten met 21 0 1 man eu lUU paarden derwaarts vertrekken Het in omloop gtbragle gerucht dat de heer Fould ten ge volt e v in oneenigheid met een der min zonder porieieuille zijn ontsliig zou nemen nordt heden bepaald tesengesproken Brussel j Jlaart Het verdrag tusschen Xe lerland en Belnie wegens de maasaftappingen ligt gereed ter ondcrteekeiiing doch men nacht daarmede nog tot dat men het geheel eens zil ziji gei orilen omt ent het verdrag wegens den afkoop van den seheliietol wiiirvau de aW iiting nabij is Gisteren i P BerlijU een verdrf tusschtn België en Pruisen geleekend weirciis de bijdrage door Liatstgemeki land te verstrekken tot ifküop v m den bclieldetol aUn de een veidrag egens den hauuei en besebenuiiig van den letterkundigen eigendüm Spanje en de vereenigde staten van Noord Ainerika moeten zijn toegetretlen tut de reeds door Groot 15rittanje goedgekeurde i rondslaircu en vcornaarden voor dien afkoop W eönen 27 ilaart In regeriugskriuueu verzekert men dat ai het tut jtaiul komen van eet congres te beslechting van de puol clii kv e ie voorshands niet meer ficdaeht wordt hoenel het als zeer waarschijnlijk mag worden beschouwd dat het denkbeeld laier zal veruetentlijkt worden T ït liede i iju geene nadere bijzonderheden bekend geworden omtrent de voorstellen door het frausehe kabinet aanonze nieriii L eia m Het schijnt alhier dat het grooleplan d i iruiede in let naauwste verband staande namelijk eeuverdn tu lien Fr inkrijk Oostenrijk en Engeland niet veelkal s lip si iiren lueft w iiit Engelaud heeft zijne voorzigtighe i als liCt are verdubbeld sedert er sprake is van hetaangauu v m del e k verbond Volïtr i luede lieljuien uit Krakau heeft Miroslawski ille aanziea eiiiler ziji e landginoolen verloren Mielenki heefteene over iniiin beli iald op de Eussen waardoor de verwachtincen dir iii urgentcn zeer zijn verlevendigd Het geruchtomtrent uishian der bende ouder Zic kowski is onjuist hij trekt met e ouderhebbeuclen op naar Kalisoh In Lithauennemen de benei ii toe X diij de rivier Hacza heeft eengevcvht tus hen iiis irL tn onder Kochanonski en de Russenplaats gehad naarin dt ii L eii en de ze e hebben beha iid l e zeveiibei ï rh en ii i irsche aaii eleüenheden hebben den mii isir raid ree U herh i lijk onledig gehouden Men ver ckeri di men oinrp it de verei ehle m latretfelen zooweinig tot eeii nmi2 heid n gi kijnien dat ile i i iif Fortrachniet linger z jiic betrfkkii ir lau hofkanseüer ver iii c te bekieedcn en a n iri g £ op he benoemen van een ipvuii er Berlijn 2 1 M iart in de ziuing van de tn eede kamer op gisreren lierr il heer vou el de volgende interpellatie tot de rpgerii g g rig 1 eike iii gaven zijn er veroorzaakt door het cjnnenlrereu iler troepen n in de ponlsihe ren eu i ui V elke fondsen zullen die worden bestreden jO naarom heef nicn tot nog toe d iaromtreut geene voorstellen bij de vertegennoordiging inirediend Men beriL f uit Stockholm dat de vier Standen dezerdagen het voor el om den koning als gcsclienk een millioenrijksd toe te legden hebben goerlgekenrd Dit geschiedt teneinde de scl uldeu der civiele lijst te dekken Opmerkeljk is het dat bet militaire stelsel w aaraan de redering zich zoo met hand tand vastklemt reeds ten jare IS37 do or zeer bekwame staatsmannen is veroordeeld In de Memoires opgesteld in bedoeld j iar len behoeve van den tegenvvoordio eu keizer van Euslaud leest men woordelijk het volgende Wat betreft Fruisen dit heeft een militair stelsel aangenomen dat zonder eenig voordeel het merg en bloed des lands verteert Bekwame militairen hier te lande hebben hetzelfde oordeel over dat stelsel uitgesproken en toch gaat men oort om meer dan een v erde van de sommen door de natie in de schatkist gestort jaarlijks aan dat stelsel tcu offer te brengen i e regenten van eene openbare inrigtiug hier ter stede van een der gasthuizenj hebben de geneesheeren en het verdere personeel ernstig gewaarschuwd om zich zorgvulilig te onthouden van eike deelneming aan democratische vereenigingea op straf van onmiddellijk te worden ontslagen De reeds zoo lang aanhangige kwestie der erfopvoljiui in het hertogdom Brunswijk is thans voor goed geregeld door eene overeenkomst lusscheu den hertog en de hannoversche regering waarbij aan de htiunoversche dynastie de erfopvolging verzekerd wordt Het behoud der brunswijker staatsregeling is echter voor het hertogdom gewaarborgd on beide landen zullen alleen door persoonlijken band aan den vorst verbonden zijn De vrouwelijke adjudant van Langievvicz mejufvroair Henrietta Pustowojtoff ontvangt te Krakau eene menigte bezoekcu Zij wordt met korte woorden aldus geschetst Zij schijntongeveer den ouderdom van 20 jaren bereikt te hebben heeftter naauïiernood eene middelmatige vrounenlengte zeer donkerhaar d it kort is afgesneden is eer vermagerd nia ir bezit eenvrieudelijk innemend gelaat en de meest bescha ifde manieren want hare opvoeding heeft niet te wensclien overgelaten Gediireude verscheidene dagen na hare aankomst te Krakau heeftZIJ het Uiitioiiale costuum gedrairen thaus echter draagt zijneder het aan hare kunne passende gewaad Zij houdt veelvan sigaren rooken SI Maart De minister president von BismarckSchönhau sen heeft heden bij het huis d r afgevaardigden ingediend deovereenkomsten welke op den 2js jl mei Eelgie zijn getroffen met betrekking tot het sclieepvaartsverdrag eu den letterkundigen eigendom wijders de stukken rakende de ailossicgvan den Sclieldctol naarbij v in België wordt verlangd de toekenning aan Pruisen van gelijke voordeden als GrootBrittaa nie geniet De minister voegde er bij dat in de overgelegdestukken het bewijs was gelegen dat de regering voortgaat opden neg bij het aangaan v m het fransche handelsverdrag betredeu Ten behoeve van de aflossing van den iScheldetol heeftde regering hare medevirkiug lot zeker maximum toegezegd Frankfort 29 ilaart ilen schrijft uit Munchen dat de conferenlicn door oostenrjks he en In t iie a de cL eerdeu met gevolm igligden der ncderlandsche s Hjorv egen alda ir gehouden tot het sluiten van eene ovi re uLoiiist ten behoeve van het direct verkeer tii eheii genoemde landen met het genenschte gevolg is bekroond In het groot hertogdom Baden hebben de Israëlieten uit erkentelijkheid voor het erlangen der st ialkiindige reïteu besloten een fonds bijeen te brengen a iniit de onderu j fsvan alle gezindten die geene voldoende be oidiiriiig geiiietti ondersteund zullen norden Volgens de Garlsruher Zeitung het oHicieele orgaan der badensehe regering heeft de InteeNtning door de israelietui met dat drd benerkslelligd en cücthans afgeloopen is eene som opgebr igt v m i OUO florijnen Kopenhagen 2 De vergadering betuigde voorts h ire svmp ithie voor Pol u Athene so Jlaart De prins v m llolstein werd he h door de nationale vergadering onder den n iam van Oc ir= r I met eenp u ige stemmen tot koning gekozen Otnncnlonö GrOUda 31 Maart De tesen heden aangeschrevene zittirg v m den gemeenteraad heeft geen voortg ing kunnen hebben omdat het verei 5chte getal leden niet opgekomen was De algemeene vergadering van de ncderlandsche verceniging tot afschaffing van sterken drank zal dit jaar alhierlu net kerkgebouw der remonstrautsch gereformeerde gemeentegehouden worden Ds Loman van Vlissingen heeft het beroep bij de evan luth gemeeiue te Amsterdam aangenomen De weersgesteldheid was volgens de laatste indische berigten gelukkig gunstig voor den aanstaanden rijstoogst en ook de vooruitzigten voor den siiikeroogst zijn gunstiger dan men ua de langdurige droogte had mogen vervvachten Ook de berigten uit de buitenbezittingen waren geruststellend minder gunstig is evenwel de toestand op Java Door de hooge prijzen der rijst is de handel nog voortdurend gedrukt en dit is niet verbeterd door den val van verschillende firma s Men stelt veel vertrouwen in de goede bedoelingen van den gouverneur generaal doih vreest maar al te zeer dat bet langzaam gaat zeker vooral in de oostindische zaken hier te lande heerschende veel van het goede zal tegenhouden Vooral ziet men met ongeduld de goedkeuring der spoorweg concessie te gemoet Voorzeker zal het berigt in Oost Indie wei aangename gewaarwordingen opwekken dat de tweede kamer op eeu goed besluit terug komt omdat de gewone vacant ie dan een of twee dagen later zoude beginnen Nu zal er waarschijnlijk wel eenigen tijd verloopen eer de wet behandeld wordt In Indie zal men evsuwel wel onderscheid weten te maken tusschen een minister die zoo spoeilig mogelijk vooruitgaat en een kamer die om vacantie te houden en uit te rusten uitstelt De vrachten zijn nog laag en de aanwezige producten gering Daar men evenwel in Bengalen Siam en China hoogere vrachten kan bedingen is waarschijnlijk rijzing der vrachtprijzen te wachten De negentiende algemeene vergadering van het nederl ondervvijzersgenootschap zal gehouden worden te Amersfoort op 23 2 1 et 25 julij e k De vergadering zal worden geopend roet eene rede te houden donderdag 23 julij s namiddags ten 6 ure in de groote of St Joriskerk door den heer mr A J W Farncombe Sanders iuspecte ir hij het lager onderwijs in de provincie Utrecht Onder de belangrijkste werkzaamheden behooren de beschouwing van de voordeden en de bezwaren luin eene wettelijke invoerinff der schoolpligtigheid verbonden de vraag naar het doel den inhoud en de grenzen van de vormleer en mededeelingen door leden van ervaringen meeningen wensehen of opmerkingen tot het onderwijs betrekkelijk Daarom beeft liet hoofdbestuur de leden drinsend uitgeuoodigd hunne ijverige medewerking daarbij aan de vergadering niet te onthouden Men schrijft van de Kaapstad dd 1 Febr De droogteis gelukkig geheel geweken De milde regen die sedert eenigedagen viel heeft aan den oogst veel goed gedaan ofschoonin sommige streken de rivieren buiten hare oevers zijn getreden en daardoor nog al eenige schade hebben aangerigt Overhet algemeen is men zeer tevreden over de opbrengst terwijlde prijzen zeer voldoende zijn De wijnen zijn grootendeelsnitmnnter d geslaagd ofschoon bet gewas niet zwaar is De verwarde toestand blijft steeds in de transvsaUeherepubliek heersehen volslagen regeringloosheid en willekeurzitten daar ten troon ten gevolge van een vreeselijke tweespaltonder de bevolking De vooruitzigten in Xatal zijn in den kaatsten tijd iets beter geworden De oogst belooft zeer rijk te zijn aanzienlijke hoeveelheden gronds zijn onla igs voor de suikercultuur aangelegd en de invoer van machinerien voor landbonvv eu fabriekarbeid neemt steeds toe s GravenL age 28 Maart in de zitting van de tweede kamer van heden is de behandeling voortgezet van het wetsontwerp tot het verleeneu van eene subsidie aan de hoU spoorwegmaatschappij De minister van financiën en onderscheidene leden hebbeu daarover het woord gevoerd Ten slotte is het wetsontwerp met 35 tegen 20 stemmen verworpen Vervolgens worden na korte discussien met algemeene stemmen aangenomen de volgende wets ontwerpeu 1 houdende bepalingen omtrent den accijns op het buitenl gedistilleerd 2 tot goedkeuring eener schikking lot wijziging van het verdrag van handel en scheepvaart met F inkrijk 3 tot wijziging van hoofdstuk VII der sta atsbegrooting voor 1862 en tot voorziening in de vereven ug der door de Algemeeue Eekenkamer afgewezen vorderingen De vergadering is daarop tot nadere bijeeni oeping gescheiden Thans is verschenen het voorloopig verslag der tweedekamer omtrent de regeling vin het geneeskundig staatsfoezigtenz Bij de overweging dezer wetsontwerpen was de meerderheid even als vroeger voor Jict beginsel van eenheid vanden geneeskundigen stand Het doel dus der wet was goed maar bij de uitwerking had men naar veler gevoelen te veelaan bijzondere overwegingen ann de zucht om te plooijen ente schipperen toegegeven A iide ip U een e i eVu stind vangeneeskundigen dan moesten ook atii alitn de elfd eischenvan bekwaamheid gesteld n orden Er waren leden die meenden dat hervoi ming van het hocger onderwijs het tot standbrengen dezer wetten moest voorafgaan 29 Maart De schade door den brand jl donderdag te Gravenhage veroorza ikt aan het gebouw der teeken akademie alsfoen in een prachtige danszaal herschapen bedraagt 3000 en van het mobilair f 2S0O0 Thans verneemt men dat eergisteren voor de directie van de maatschappij Phoenix gevestigd te Amsterdam aan haren agent te s Hage exploit is gedaan dat zij de verzekering volgens opgaaf door hein op 26 dezer geslol n als herverzekering aan de Haagsche assurantie compagnie op meubelen in het gebouw der teeken akademie niet erkent en hem voor alle gevolgen aausprakel jk stelt Ook is namens dezelfde directie van de maatschappij Phtenix aan de haagsche assurantie compagnie exploit gedaan dat zij de herverzekering door den agent gedaan niet erkent dat zij zich de zaak niet aantrekt dat zij de regeling of uitbetaling van schade verbiedt en dat zij tegen alle gevolgen protesteert Bij het nemen van reces door de tweede kamer zijnaanhangig gebleven 18 wetsoutwerpen waaronder 4 ontwerpentot regeling van het geneeskundig staatstoezigt dat tot regeling van het regtsgebied der regterlijke coUegien dat tof reling van de exploitatie der spoorwegen de concesssie tot hetaanleggen en verbeteren van een spocrw eg van Samarangnaar Djocjocarta de verhooging van hoofdst TI voor pantsering van schepen definitieve vaststelling der begrooting voorkoloniën enz Aangenomen zijn gedurende de laatste bijeenkomst 18 wetsontwerpen waarorder die tot regeling van het middelbaar onderwijs Afkoopbaarsfelling der tienden Houdende voorzieningen omtrent het novaal tiendregt van het kroondomein Op het beheer der kroondoineinen Verworpen werd alleen het wetsontwerp tot toekenning van een subsidie aan de holl spoorwegmaatschappij 31 Maart Heden avond is rondgedeeld het uitgebreidvoorloopig verslag door de commissie van r pporteurs opgemaakt over het wetsontwerp nopens de expioitatie der staatsspoorwegen Bij de behandeling van het hoofdpunt verklaarden zich van de 50 leden die in de afdeelingen aan hetonderzoek deel namen 25 met de regering voor particuliereen 21 voor staats exploitatie terwijl de 4 overigen zteh hunnestemmen voorbehielden Er ontbraken dus 22 leden zoodatuit het versl ig geen gevoelen van de meerderheid der kamerover de hoofdzaak is op te maken Utrecht 31 Maart Gisteren heeft hier de beroemde palmpaardenmarkt bij niet ongunstig weer plaats gehad Er waren ditmaal aan de lijn S S6 paarden De handel w as tamelijk levendig vooral in paarden van weelde Bij deze gelegenheid bleek voor t eerst het nut der verandering op het Vreeburg aangebragt Wel is waar is de mhidenruimte van het plein verminderd en is in beginsel elke verkleining van pleinen in eene slad te bejammeren op het Vreeburg is echter door de verplaatsing va boomen en kettingen slechts de verdceliiig der plaatsruimte gewijzigd Er 13 daardoor wanneer het Vreeburg wordt ingenomen gelijk gister voor de paarden eene ruime weg voor de gewone passage open men kan zich zonder gevaar bewegen de gemeenschap blijft ook op buitengewoon drukke aagen meer geregeld vrij Gemengde Berigteo De wetgeving van den staat lersey in Xoord Amerika beeft zich net groote meerderheid ter gunste van den vrede verklaard In deze maand zal te Hernianstadt een nationaal congres van Foumanen gehondoo worden bestaande uit 25 geestelijken en 50 leeken Me vertelt ie Parijs dat liuslüiia de uitlevering van I ngiewicz beeft gevraagd Te Aleiandrie is een complot tegen het leven an den onderkoning ontdekt Meer dan 3000 poolsche opstandelingen zijn op oostenrijk ch gebied gevlugt Te Smyrna heeft een hevig oproer plaats gehad tegen de israeheten die menvalscbelijk beschuldigde een kind gedood te hebben Men schrijft uit Overijssel van 27 maart dat de Toege kersepboomen in voiien bloei = taaii Uit Texas waait het twijfelachtig gerucht over dat de hoofdstaü Mexicodoor de Franschen zou io enomen zijn it Ween i meldt men naarKeulen De fransche regering wil de volkomen lafhankelijkheid van Polen met den hertog van Lenchtenberg aU souvereiucn koniug Entrtlandbevordert de kandidatuur van prins AVïlhelio van Denemarken om de benoeming van Grivaa tot dictator te Athene te verhoeden De Franschenhebben de Anuamiten in Cochin Cbina bedwongen De nienwe boulevards te Parij zullen de namen drngen der masrschalken van het eer keizerrijk Alleen Marmont is uitgesloten De italiaau cbe ministerFarini is vol slagen krankzinnig geworden Te Weenen verwachtme binnen zeer korten tijd de afkondiging vsn bet uieiiTie statnut voorVenetië De wetgeveude vergadering te Frankfort wil het zegel op d dagbladen afschaffen doch de senaat heeft het voorstel daartoe veiTvorpen Men verzekert dat Z M de koning voor een aanzienlijk bedrag d el neemt in de negotiatie van de amsterdamsche kanaaloiaatsctiappij 43000 j ncderlandsche vrouv en bieden der koningin van Spanje een verzoek aas om gratie voor Matamoros c s Te Zeil in het kanton Lucem is het weeshuis verbrand en zijn daar elf personen omgekomen De werk I zaamheden aan het Suez kanaal worden weder krachtig voortgezet T j Parijs zal een staodbteld voor koning Jerome op rerigt worden ï Hamburg werden in het groen gekleede balletdansereïsen ouder eene ojk I voering ongesteld waarvan de oorzaak gevonden werd in het nit ratten kruid bestaande groen der kleedjes Te Damascus 2ijn twee cbristcM