Goudsche Courant, zondag 5 april 1863

1863 Zondag 5 April iV 106 school voor meer uitgebreid lager onderwijs e subsidieren Dm aren de handen voor het vervolg met gebonden enmi schie konde men die gesubsid eerde inngting dan tot roiidsladier burgerschool doen dienen tenminste mdien deo lerwij ei aan die school daartoe geregtigd waren oordë financiën der stad zoude de e regehug voorzeker heilzaamitn en bove nen konden de burger reeds terstond het veibelerde ond genieten r vijl dit nog gernimeu t jJ zou aatloopen in uienwe openbare school moe t opge n orl en e regeling zoude men bovendien aan de töe om tiïfi bur chool leerlirgen bezorgen die anders hoogst wli ch inl jkin=de eerste j iren zullen ontbreken I l tbe Unr der stad zoude men dus naar m jn mzien op ditoogenblik een bjzonder onderwijzer voldoende subsidie moe en geven b jv voor 6 jaren om zijne school naar de behoefieu des tijds te kunnen inrigten GOUDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUDA G 30RKN 27 ilaart Willem A ln iaii ouders P J PLinkeQ eu C A de 7eeutt Adr ana3 ouders D au Havezaad en P Pnuee Jecbiel ouders A J du Erp eu M M C Kphraim 3U Geertruida ouders P van Dam en P vau den Berg O iRLtDLS z Maart P Suellemau 4 m 2Z M S Verweijde ned an J Zautms 75 j 9 m 3S M Pceters 73 j 23 M A Faaij ó UI 3 C M aü Vlaardiugeu 1 5 m Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 SCHOONHOVEN Ingesehreveu van 20 tot 27 Maart 1S63 nLBoi E Elizdbctli oudei N Hooijkaas en M J hturtcr M aa Gelderen i m M au üliuge vau Leeuweu aii Duijvenbode ADVERTENTIEN Effecten v nKO U d Te Ducnos Ayres is eene eni ige fioanciele crisis ontstaan De za k kr Pokn at meer en meer over ia ha eu kr iliploma le ea wordt alzoo lu dui ttmis gehuld Ingezonden Het uitgebreid lager onderwijs te dezer stede Het rapport der schoüleonimis ie betreffende het uitgebreid l f onder js te de er stede ontlokte my de volgen le op t Xtselnke schoolcommissie gefou aan hare vroegereDe Pj denkbeeld van subsidie ea houdt vol Ti rJerZer openbare schoot In liet afgeloopen jaar W mTove het alse ieen met dit gevoelen vereenigen Znth er in de om tandighe len veranderd De vvet op idiebLr onderu js hevig bestre len knichtig verdedigd W de tueede kamer aangenomen en zal zeker spoe ligbii de eerie kamer in behaHdeUng komen hoogst waarseh jnli 1 die belansrijke et d or de eerste kamer worden aan UK door dit = taatsligchaam is dit jaar reeds eene iïcuomen het röude wet verworpen en dat 13 meer dan ïuiüuende om bewijs te lever n dat zij ni i altijd goedkeurt wat van de rej CTi komt Is die wet nu eeimaal tot stand gekomen en aat men tot de uitvoering over Ji n zal in deze stad eene burgerschool voor middelbaai onderwijs moeten worden opgerigt waaraan nog al finaüoi Ift bezwaren zulten verbonden z ju OvUvLLUlN J i m W C M Daardoo wordt dan toch het voortgezet onderwijs gereseM en daaro zoude ik thans volstrekt geen bezK uir koesteren om voorioopig tot de inrigiing dier burgerschool een £ RFHUIZEN De Notaris J Q BROUWER N WHO FF te Ilii TKEtiiT zal verloof en Op Dingsdag 14 Aprül863 des VooriBidiUas 9 re op ile Hofstede iii 5 up V rf te MJ iSmi CllV iidhii Ottdacaitr 2Q stuks KOEIJEX 4 VINKEN 1 P AED 1 ZOG met KïrJEN BOÜWen MtLKGr REEDSCHAI PEN en eenige MEUBiiLEN Betaaidag 2 November 1883 Op Vrijdag 17 April 1863 des Voor idda2s 9 ure op de Hofstede u 38 in de FLISI 25 stuks K OEIJEN 4 PINKEN 1 V ARD BOUW en aELK GEREEDSCHaPPEN en ceiieii MEUBILAIREN INBOEDEL Betaling COntant Op Dingsdag 21 April 1863 des Voor niddags 9 ure op de Hofstede WELGtLEOEN A n J S nabj het dorp te UAASTlUiCllT 22 stuks K0E1 IEN 4 PINKEN 1 PAARD 2 ZOGGEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eu MEUBELEN Betaling COntant En op Vrijdag 24 April 1863 des Yoorraidd iirs 9 ure aan tXsix Goud sohen ceg te STOLIFLTK 10 stuks KOEIJEN 4 PINKEN 1 ZOG met KECIEX en BOUW en JIELKGEREEDSCHAPPEN Betalingcontant ZOMERDIENST 4er STOOMBOOT r D Y S S E L aB Gouda op k Rotterdam visa versa te beginnen den 1 AprÜ 1863 5IAANDAG en DINGSDAG s morgeBS 6 ure van Goïda en s namiddags ten 2 ure van Rotterdam WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG en ZATÜRDAG van Gocba s morgens 7 ure en ten 3 ure van Fotterdam En des ZONDAGS van Goida s morgens 7 ure en van Rottbedam des namiddag ten 5 ure Dagelijks zullen RETOUR BILJETTEN worden afgegeven tegen VOr imndard vraclit de directie Geregeld GOEDEREMERIOER van GOIDA naar UTUECHT VISA YER per Stoomboot OUDEWATE R Bes SiyG ItJOS ea P RIJDJOS s Namiddag ten 41 nre van Goi da naar VtreM Nsi ere iplichlingeu bij dcj Agent Jb pE KOSTER der Dinjrs lag 31 Miart Hoogste koers OS 10 Prijzen AMSTERDAM GtUeseu koei 7öi u 991 j 1 aafüste koers 76 99Va 94 144V 99 pCt Ned w sch 21 dito 3 dito 4 941 57V4 46 53 49= 4 41 3 9 11 HM 3 j 1Ü23 63 321 8 82 67 V8 317 6 46 1 84 9 c 201 03 63 821 4 67 4 3IV2 84 9011 20U3 4 G7 mort Sijnd S j ILindelm i O I Leeuing 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 2 België Rotts 2V2 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rnsl obl H 5 d 1828 29 5 Certl831 33 5 d l 4ü 4 d 5 = erie 5 d fi serie 5 Volgef Spw T Pruisen 1859 5 OüSt bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2V2 dOrenteAmst 5 10 1 1 1854 5 Mex obl851 3 Vcrtreli der Spoortreinen Bient f mu 16 September 1862 Van Gouda naar Rotterdam 8 40 7 3Ü 9 2U 12 t4 1 33 6 i Van Rotterdam naar Gouda 6 55 9 50 12 25 2 10 5 55 9 X5 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 56 Van Utrecht naar Gouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 g De met geteekende treinen loopea op Zonen Feeitdagen NIET Ter liockdrukkerij taa A liKlXKJIAN en voor Oouda en Deze Courant verschijnt des Doaderilags en Zondags ïn de Stad geschiedt Ie aitgave des avouds te voren De prijs per drie maanden is 2 fra co p post 2 25 De inzending der ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Öuttenlanïï Londen l April De vloot der Unie is niet geslaagd in het bombarderen van Galveston De zuidelijken hebben een gedeelte van het bondscorps dat Vicksburg belegert genoodzaakt om zich weder in te schepen Men is op het punt om het beieg op te breken Eene militaire expeditie is naarOh O gezonden om een einde te maken a in oe dcertie ilen gelooft dat de inwoners zich zullen verzetten tegen de militaire dienst Het is onjuist dat de minister Chase aan de bankiers ia Europa heeft aangeboden om aan de leening deel te nemen G raaf Uussell heeft aan het gouvernement der u amerik unie eene nota gezonden betreffende de inbeshigneming vanhet schip Peterhof door den commodore Wilkes In dit stukdringt de graaf er op aan dat het gouvernement te asliington aan de bevelhebbers ter zee de noodige instructien geve ten einde te voorkomen dat zij door eene willekeurige schending van regten aanleiding doen ontstaan tot klagten en ongelegenheden waardoor de vriendschappelijke betrekkingen tusschen EngeUinil en de Vereenigde Staten gestoord zoudenkannen worden Graaf Russell geeft voorts als zijne overtuiging te iieunen dat de autoriteit die in deze zaak uitspraakmoet doen de handelingen van Wilkes niet kan goedkeuren terwijl hij ivenscht dat zij zoo spoedig mogelijk tot de toekenning eener schadeloos ttelling moge beslniten De Times vreest nieuwe wanordelijkheden gelijk doorde arbeidere te Stale bridge Ashtoii en elders iu Lancashire zijn gepleegd gelooft dat de staat van zaken ongunstig is enherinnert ten bewijze da trvau aat de minister van binnenl aken in de laatst gehouden zitting van het huis der gemeenten zeide geene nieuwe onlusten in Lancashire te vreezen om reden alleen dat er door de overheden krachtdadige maatregelen tot wering daarvan waren genomen De west indische p iketboot Tasmanian heeft berigteni angebr igt van St Thomas tot 10 maart Van de verschillende eibmden was nicis behangrijks vernomen t it Mexicowerd gemeld dat de pruisische gezant de heer von Wagner met de voornuamste kapitaii leu de hoofdstad had verlatenfhij is te Southampton aangekoiuenj Nabij Soledad waren zijdt or me guerillas overvallen die echter door het fr inscheescoite iien afgeslagen IV gezondheid der fran che troepenwas thans vrij voldoende Op 23 leb luid tusschen de krijgsmagt van Guitemala onder irrera en die van Salvador onder Barrios een gevecht plaats gehad hetwelk ten voordeeie vanlaats genoemde was uitgevallen Den volgenden dag werd vanGnateniahi s zijde de strijd hervat doch na 8 urea vechtens trokken zij in wanorde af latende vele dooden en gekwetsten wapenen en amiminitie op liet sl ig eld achter 3 April Berigten uit Shanghae van 23 febr melden dat de troepen van wijlen generaal Ward en de keizerlijkenbij Taitsin eene ernstige nederlaag hebben geleden De verliezen worden op 5C0 man begroot De espeditie n iar Fooshowis mislukt Berigten uit Japan melden dat de j ip iniiezen hetgebouw der brlt che legatie hcL en in de lucht doen springen Advertentieblad Omstrelien De prijs der Ad ertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elh en regel daarbo en 10 Ceut Buiteugevüue letters worden berekend naar plaatsruimte Er hebben geene persoonlijke ongelukken bij plaats gehad Er heerschc overal in het land groote gisting Parijs 1 April De Mouiteur meldt dat het ontslag door den iniiuster Magne aangeboden is aangenomen en dat hij benojmd is tot lid van den geheime raad De keizer heeft hem den volgenden brief geschreven Miju waarde heer Magne een incident waarvan de verantwoordelijkheid op u rust doet te meer het verschil van gevoelen uitkomen hetwelk tusschen den heer Fould en u bestaat omtrent de financiële kwestien In deze omstand gheden hebt gij gemeend uw ontslag te moeten indienen Tijdelijk afstand doende van uwe diensten wil ik d it men we e dat ik slechts reden heb om over uw ijver en uwe verknochtheid ten hocg tevreden te zijn Ik heb derhalve besloten u een schitterend blijk vau mijn vertrouwen te geven door u te benoemen tot lid van den geheimen raad Ik hoop dat gij ni nmer zult twijfelen aan mijne gevoelens van opregte vriendschap De berigten uit de nijverheidsdistricten luiden bij voortduring onrustbarend in Normandie staan alle fabrieken stil iu de anders zoo bloeijende fabrietstad aen worden de huizen voor spotprijzen verkocht eu te Havre heer eht een zoodanige stüstand in den handel dat de teragnerking zich ophet tooneel doet gevoelen de directeur an den srooten sehouwburg heeft zich genoodzaakt gezien uit hoofde van het metopkomen van het publiek bij zijne voorstellingen den schouwburg te sluiten Uit Eorae meldt men dat er stei ds eene zeer sespannenverhouding blijft bestaan tusschen k irdinaal Antonelli en Mgr de Mcrode die door den minister van binnenl zaken wordtondersteund Wel heeft de pau et ontslag van den secretaris van staat niet aangenomen m rar deze heeft het ook nogniet ingetrokken De zaak is dus nog niet uit Verder egtmen dat Pms IX voorgeschreven heeft dat de te Eome aanwezige kardinalen terstond na zijn dood tot de verkiezing vaueen nieuwen naus moeten oiergaan zonder de komst au dekardin deu uit de italiaansche provinciën of uit den vreemdeaf te wachten De heer Fould heeft het door hem ingediende verzoekom ontslag ingetrokken nadat hij een onderhoud met d nkeizer had gehad Deze onverwachte wending der zaak deaanbieding van het ontslag een dag vo ór de re contre de terugneming van het ontslag op den rescoi tre dag elven heeftaan de benrs eene groote beweging te weeg gebragt dandaalden de koersen dan weder stegen zij Daar de onkreukbare eerlijkheid van den heer Fould boven alle verdenkingverheien is daar men weet dat de ministers niets met debeurs uitsta ude hebben en daar het algemeen bekend is hoezeer de keizerlijke regering het beursspei vijandig is mnetmen bekennen dat toeval en berekening soms ah twee droppels water op elkander gelijken Het bevestigt zich d it Frankrijk Engeland en Oostenrijk thans tot overeenstemming zijn gekomen nopei s de stappen ten behoeve van Polen te Petersburg te doen AJ Ao bciinsel blijkt vastgesteld te zijn dat de op te s fflen not eer welwillend en gematigd zullen wezen Ook A de h oogere kringen wordt thans volkomen overeenotemminp op dit punt