Goudsche Courant, zondag 5 april 1863

vurc enom n zelfs tussehen de personen die vroeger geheel etui opeude nieeningen ncpens Polen waren toegedaan Lr l ee eht hier echter groote twijfel nopens den goeden uitslag der uegotiaileii Men voor iet toch dat Kuslaud mets voor de volkomen demping van den opstand zal doen De ion sie berigten uit Mexico over Havana ontvangen e en met geen enkel oord van de omstaudighsid door het daoblad la Nation vermeld volgens hetwelk ile Mexicanen iet fór Guadeloupe 7ouden hebben verlaten om zich by de tVansche troepen te 2 April He Moniteur deelt de volgende berigten uit Mexico meiie Tegen 25 Februarij had generaal Fore alle hoofdofficieren bijeengeroepen om de beweging tegen Puebla in de details te regelen en hun de laatste instructien te geven De artiilerieparkeu en een groot depot levensmiddelen waren reeds te Qnechoiac aangekomen waar men ook nog den voor de eerste operatien noodi en krijgsvoorraad heen bragt De gezondheidstoestand was zeer bevredisreiid De heer Limavrac verklaart in den Constitiitionnel dat het land in het behoud v iu den heer Fould als minister met vreugde een nienueu urbirg iet voor de goede regeling der financiën en e vi rmia li r iiï ier publieke lasten a irbij tien personen het le en hebben 01 aaii=al r later in verzekerde bewaring 2 tot dt e rustverstoriiig was het zoe nersoiiru die zich aan ile militie hebben dit het itedetijk bestuur zil or 1 t liet met den vereischien klem Marseille l l n Mededeeüngen uit Napels van 2S dezer bev ateii I e berigt d it de generaal Tamarinora zich aan het liootu der troepen heelt ge ield ten einde de operatie te besturen V j n e van buileiiL ewonen maatregel heeft hij bevolen dit tW liev ilkiiig van ii itte land in de onrustige streken de pi ii hunner onii 2 t zullen mogen verlaten 3eei e levinsniul leien of vee n iar ilders zenden op straf dat zij als medrpiicci aan den op t iiid zullen beh indeid worden Te Napels hi ef een gevecht pla its gehad tusscheii de pompiert en de geniarüv verloren tui et cenomtii V v i n u kea II 1 1 on trikr d en O IS opjf Brusi3l 1 Al i hidcjienlance Beige bevestigt het an koophandel met Frankrijk end is Uit Lemberg ordt bc igt dat de i ii de riiier de Bucr is overietrok benirt i Prii i retleu tot het voors el om eene bijdrage w l cr i v j ir den afkoop van den Sciieldetol en eït d it d e bijl il belonpen 1 070 ill fr en dat dit bediMg L Lrni d iet totaal beilr u van 36 000 000 fr voor ilifii altvo i i o keeren waar i België 1 3 zal betalen Bj betel i i rotocol waarbij Pruisen zich tot deze bijdnige vorr deii uup van den tol verbindt stemt België er in toe voor l ru m iii bet stelsel van iu en uitgaande iTLien l et uir ne belül cbc tarief van 1 Mei 1S61 van toepis ing te verk artn in afwachting dat Pruisen voor België 111 toep is ng il briiigen het nieu e duitselie tarief dat al viionvior en uit het verl dat np 2 auj 11 oiidert Weenen oi Maan ceneraal lï e u ki ee tr t kr 1 11 e i Ie i iii in Volhynie aan te vangen V t = i i f t Koustaiiiinopel gedagleekend 30 i e I r l fi t i iii r enistigc verwikkelingen pi lat gelid ti si en h Il r cneii leie van de laat i urlde bi beu iV i k min De consuls helji de t e vero L a j i iLr ingediend en gei ischt lat zii met krai V t tu u b tre e i Moeijebjkheden in iioordel jk Syr e tu v eu ce T rkcn en irieken gerezen z j door den gou eriii r ier pr viirie bijgelegd 3 Apn uiliiui a oud l cet t Langiewi z deze stad verlaten verire iil van den biirgclijken amb enarr onder iens geleide liy zeli naar Briiiiu begeeft Lelewel is met het overschot zijner vme Tre bemleu naar het binnenland van Polen geweken hij heeft niet meer dan 300 mnn met zich In het gebied van Tzawelki en Pomeuski heeft de insiirrectie onder alle standen veld gewonnen ten gevolge waarvan troepen derwaarts zijn gezonden Berlijn 31 Miart Van 14 Maart tot heden zijn hier niet minder dan 19 dagbladen in beslag genomen en 11 pro cessen tegen uitgevers of redacteurs van dagbladen gevoerd Van de H processen ziju 7 geëindigd met vrijspraak Eersisteren avond heeft eene demonstratie in den hofschouwburg plaats gehad welke het onderwerp van alle gesprekken is Bij de opvoering van het bekende stuk vauHackliinder der geheime Agent komt o a voor een prins die van zijne moeder de regerende vorstin vordert dat zijhare ministers zal ontslaan dewijl zij het vertrouwen vanhet volk verloren hebben Naauwelijks waren deze woorden teuit of het talrijke publiek hief een daverend applaudissement aan dat verscheidene minuten duurde Tegelijk daarmede rigtten zicli aller blikken u lar de bei ie loges waarinzich bevonden de koning en de kroonprins met de kroonprinses De indruk welke dat alles op den koning vooral heeft gemaakt was van dien aard dat ieder die ten duidelijkste waarnam Hoe weinig de regering geneigd is den constitntionelen we te bewandelen blijkt hieruit dat de beide huizen nu reeds lan oer dan anderhalve maand in de hoofdstad zitting houden milUoenen ten behoeve van liet leger enz ziju uitgegeven zoniler dat van hare zijde ook slechts de geringste raededeeling dienaangaande aan het huis der afgevaardigden is gedaan Van de interpellatie des heereii van Sybel koestert men geene groote verwachtingen waartoe de laatste zitting voor het reces Is aangewezen Zij heeft in elk geval deze goede zijde dat daardoor indermaal en op krachtiger toon tegen de handelwijze der rc serim protest zal worden aangeteekeud I ankfÖrt l April Te Leipzig is eeuige dagen geleden eene arbeiders vergadering gehouden bijgewoond door gedelegeerden uit Saksische thuringsche en eenige noord duitsche staten Zij besloot eene algemeene duitsche arbeidersvereeni ginu te vormen met het doel om eene beweging tot stand te brengen ter gunste der invoering van het algemeene en regtstreeksehe kie= regt in alle duitsche staten als eenig middel om den materielen toestand van den arbeider te verbetften De uitzigteu voor de deelneming aan de internationale tentoonslelliiig van landbouw te Hamburg zjii gunstig Uit geheel Duitschland niet alleen maar ook uit Engeland Zwedet Amerika Frankrijk Nederland België enz zijn reeds toezeggingen iredaan Kopenliagen 2 Athene 28 Maart Lord Elliot heeft aan de voorloopige reixering medegedeeld ilat weder onderhandelingen geopend zijn ten einde den hertog l riist van Coburg te bewegen zich met het onderkoningscbap te belasten tot de meerderjarigheid des aanstaanden konings ötnncnlanö Gouda 4 April Luidens een met de jongste mail bij het departement van kcloiiien uit Suriname ontvangen berigt gedagleekend 7 Maart jl was de se ondheidstoestand onder de bevolking over het algemeen g iustig doch waren er ouder d militairen en ae schepelingen vjn Zr Ms marine vele zieken die meest aileu slechts aan katarrliale aandoeningen leden Kust en orde zijn in de kolonie ongestoord gebleven Alleen op de hintage Kronenburg hebben eeuige oiigereïeldheden plaats gehad bestainde in het uiien van belee ligende uitdrukkingen tegen één der adminisirateureii van die phmtagp De rn t is d irdoor eeliter niet gestoord geworden l r hebbeu leene w eL loi pi rijeii meer inaats gevoiukn maar wel z jii ecuiiie wegloopers van o ideii en meer recenleii datum terug gekomen wa ivouder vier uit het kamp aan de Surnaijskreek namelijk ccii van Fiac a Kac tv ee van Alliance en een van A reeland l it Kuscl odc scliriTt men dat er onder de arbeiders velen iji lii ieveu m i ir hoer dat weet de hemel üf wordt gf brik biiiir gebrek geleden Komt er geene verandcriiis in wat niet waarschijnlijk isj dan isde toekomst donker en niemand kan zeggen waar het heen moet Sporen I van brand zijn slechts op zeer weinige plaatsen meer te zien Met den herbouw gaat het goed vooruit en het is haast on geloofiijk hoe men dat alles in betrekkelijk zoo korten tijd I gedaan heefi Ten gevolge van den opbouw der verschillende gemeenteinrigtingen zal de hoofdelijke omslag aanmerkelijk moeten verhoogd worden Dit gevoegd bij rle reeds heerschende ellende voorspelt eene treurige toekomst Ouder de vele plannen die thans gevormd worden omden luister der aanstaande feestviering van het herstel vanNeêrlands onafhankelijkheid te verhoogen moeten wij vooralmelden het besluit van de maatschappij Arti AmicitiiE teAmsterdam oin bij die gelegenheid eene t ntooustelling te houden van voorwerpen d e op den politieken en maatschappclijken toestand van dat tijdstip betrekking hebben Naar menverneemt ging dit plan van den heer D van der Keilen Jr uil werd met warmte door bestuurders en leien der maatscliappij ondersteund en mogt reeds de toe eggiug tot medewerking van onderscheidene hooggeplaatste personen erlangen In het begin van april worden door het bestuur derdomeinen in het openbaar verkocht de landerijen van d geeslijke beurs van ILossum zij zijn afkomstig van een kloosteren bleven door den invloed van vroeger prov gezag lang iuparticuliere handen j Ien verwacht dat de goederen van St Agatha ook in veiiing zullen komen zoodra dit kan geschieden s Gravenliage 1 April Naar wij vernemen heeft de directie der haagsche brandwaarborg maatschappij aan die der brandverzekering maatschappij Phcenix te Amsterdam bij exploit doen beteekeiien dat zij zich houdt aan de herverzekering door den agent van Phu cnix alhier aangegaan op de meubelen enz in het gebouw der leeken academie en welke agent daartoe volgeus notariële acte gemagtigd was Men verneemt dat de opening van den tuin van hetkon zoölogischbotanisch genootschap van accUinatatie alhier in deu loop der maand mei a s zal plaats hebben De commissarissen der brood en raeelfabriek alhierUebben het dividend over het afgeloopen boekjaar bepaald op 2 pCt of 2 per aandeel 2 April Naar men verneemt zai door Z K H denprins van Oranje in H D paleis in het laatst de er maand eengro t bal gegeven worden dat in luister en pracht nog verrezal overtreffen het bal dat onlangs door de feestcommissie inhet loc ial der teeken academie werd aangeboden In de heden gehouden zitting van den hoogen raad heeftde adv gen iregory geclouciideerd tot verwerping der voorziening ingesteld door de algemeene commissie van liipüdatie der zaken van de voormalige wees en momboirkamers tegen den burgemeester der gemeente Gouda De uitspraak is bepaald op 1 mei Amsterdam 3 Vprü De burgemeester van Amsterdam maakt bekend dat volj eiis een door hem op heden ontvangen telegram van den heer directeur van het kabinet des konings Z M de koning H D bezoek te Amsterdam zal uitstellen tot dat meerdere blijken van deelneming zullen gegeven zijn in de nationale onderneming tot doorgraving van Holland Amsterdam De Burgemeester 2 April 1863 v Vollemiovex Wij vernemen dat het Z M den koning heeft behaagdeen nieuw bewijs van belangstelling in de doorgraving vanHolland op ziju smalst te geven door de som waarvoor Z M in die onderneming deel had genomen te verdubbelen Naar men verneemt is de burgemeester van Amsterdam ten gevolge van een gisteren ontvangen telegram aarin Z M hem tot een onderhoud uitnoodigde heden ochtend per eersten trein naar s Hage vertrokken Wijders blijkt uit de amsterdamsche bladen dat de kanaf lleening op nieuw is opengesteld Botterdami 1 pril De leden der plaatselijke commissie voor het monument voor uov b i zijn gister bijeengekomen Van de 78 leden i aren er 00 aanwezig De voorzitter tot het constitueren der vergadering willende overgaan vroeg dr T Teutem het woord om inlichtingen te vragen omtrent de hoofdcommissie en of daarin geene verandering zoude gebragt worden De voorzitter gaf hierop ten antwoord dat de prinsvoorzitter hem gemeld had te zijner tijd eenig voorstel aan de hoofdcommissie te zullen doen iu het vertrotin en dat dit niet zonirer gevolg zal blijven Dr v Teutem achtte het in leze omstandigheden beüenkclijk zich te constitueren hij venscht verandering in de hoofdcommissie De heer v Eeesema wees op de eenzijdigheid der hoofdcommissie en op de ïonderbare zamenstelling der plaatselijke commissien het geheele plan scheen dienstbaar te worden gemaakt aan oogmerken die niets met d nationaliteit te maken hebben De heer v Bureu meende dat men zich eerst moest constitueren alvorens besluiten te nemen Na eene discussie waaraan onderscheidene personen deelnamen werd een voorstel van den heer v Teutem eenparig aangenomen dat de vergadering zich als plaatselijke commissie zal institueren als toejuichende het doel en zich tot eer rekenende daartoe ouder de leiding van den voorzitter der hoofdcommissie mede te werken in het vertrounen dat in de zamenstelling der hoofdcommissie zoodanige doelmatige aanvulling en in de betrekking der plaatselijke commissien tot de hoofdcommissie zoodanige wijzigingen zullen worden daargesteld als bevorderlijk geacht kunnen worden tot het daarstellen van het voorgestelde doel SchOOnllOVen l April Heden is alhier gearriveerd het kader onderofficieren en korporaals enz die van de onderscheidene artillerie korpseti bij de artillerie instructie compagnie te dezer stede overgeplaatst en gedetacheerd zijn Gemengde Berigten leneraal Forey heeft Orizaba verlaten om teeen Pueebla op te rukken In s Gravenhafrc wil men eene boete stellen op het liii haiidclen vauezels fithoofde an bet enorm aantal daar aanwe ig ver acht men eenegroote verbetering der stedelijke financiën van dien maatregel De sultan beproeft weder eene leening van 72 millioen gulden Men ontmoetkeurig net gesnoeide munt Het zou ook jammer zijn dat die kunst verlorenging waarin wij het voor enkele jaren zoo ver gebragt hadden De poolschebenden ontbinden zich Puebla wordt verdedigd door generaal Ortega met 24 000 Mexicanen daarenlmven huudt Comonfort de omstreken bezetroet 10 000 mao De zoo vlug gekozen koning van Griekenland iaChristiaan Willem Terdinand Adolf George prins van Denemarken uithet buis Sleeswijk Holstein Sonderburir Glucksburg scboreu 24 december 1845 De vestiging eener leesinrigting voor werklieden wordt ook t s Gravenbage beproefd In Oostenrijk wil men meer en meer de vrouwen en dochters der stationsamhtenaren aanstellen bij de kassen en detelegraafdienst De Keizer van Frankrijk Ijeeft voor 9000 frs gekochteene prachteditie van Voltaire met 108 oorspronkelijke platen van Moreau De amsterdamsche geestdrift klimt tot zeven millioen waar achttien noodig is Op palmzondag werd te Parijs aan de deuren der kerkenvoor ruim 100 000 f s aan pil p akkeu verkocht Te Vera Cruz zijn 400 man zwart krijgsvolk langckoinen een vierde gedeelte ging dadelijknaar het hospitaal de re=t toont veel lüit om wes te loopcn TeZ volle en te Hoorn zijn te liirte tukken boter aangehaald Te XewYork wordt de stooiiiboot Dictator cebouwd met 350 kamers ora te varentu chen die stad eu De nieuwe hippoJrome is te Vincenues onder grooten toeloop ingewijd het entreegeld bedroeg 70 000 fri Marktberigten Gouda 2 April Tarwe Poolsche per 2+00 N ƒ 370 Zecuwsche per mud ƒ 10 Polder ƒ 7 a ƒ 9 50 Eogge Polder tj a ƒ 7 Zecuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Amerik ƒ S Haver per 100 N TC ƒ 3 50 Gerst ƒ 4 50 k ƒ 6 50 Duiveboonen 7 50 Boekweit per 2100 N tÜ Fransche ƒ 172 Brabantsche f 190 De veemarkt met goeden aanvoer doch flaauwen handel miirere varkens met goeden aanvoer en levendigen handel Boter per N S 0 SS h ƒ 0 9 Delft 2 April De aanvoer vau gr men was zeer middelm itig de stemming levendiger Bon Ie Tarwe meer gevraagd in Zaaitarwe veel handel ie ho er Tarwe ƒ 9 30 a 9 SO Rogie ƒ 0 00 a ƒ 7 Z it r er t ƒ 4 70 a ƒ 5 40 Korte Haver ƒ 3 00 Ti ƒ 4 lange ƒ 20 it ƒ 3 60 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 40 Paardeboonen ƒ 0 30 a ƒ C G0 Bruine Boonen ƒ 8 a ƒ 10 Groene Erwten ƒ 7 witte ƒ B 50 Aan stads waag gewogen van 27 maart tot 2 april 192 S en 133 16 Boter te zamen 5170 N It Hooiboter ƒ 44 ii ƒ 52 het vierde ƒ 1 10 ïi ƒ 1 30 per N Ter markt 465 mud Aardapp ƒ l o0 a ƒ 1 80 Dordrecllt 2 Aprll Tarwe weinig ter markt en gereede koopers vindende was alzoo goed tot verhoogde prijzen te verkoopen Puike n ƒ 9 60 a ƒ 9 70 mindere 9 40 geringe ƒ 8 60 a ƒ 9 10 Zomer zaaitarwe S 20 a ƒ 8 80 Rogge priislioudende ƒ 6 20 a ƒ 6 90 vreemde soorten niet ter veil Gerst onveranderd goede Winter wel te plaatsen mindere traag zakmaat ƒ 4 t ƒ 4 SO gestort ƒ 5 40 Zomer 10 1 20 c hooger zakmaat ƒ 4 20 a ƒ 4 SO gestort ƒ 5 10 Spelt ƒ 3 i f M iO Haver prijshoudende Inl Voeder ƒ 2 00 a ƒ 3 10 dikke ƒ 3 a ƒ 3 70 Paartleboonen 10 c terugƒ5 7ü a ƒ 6 10 Diiiveboouen ƒ 7 a ƒ 7 50 V itte en bruine Boonen ƒ 6 50 a a ƒ 8 50 Erwten met kleinen handel goed kokende blaau e f 7 mindere Gaf ö 50 witte f 7 40 Boekweit per 70 N Bredasclie ƒ 190 Deventer 3 April Tarwe ƒ S 50 i i ƒ 10 Kcgge ƒ 6 40 Il f o 90 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 50 ay 5 25 Haver 3 20 a ƒ 4 Boter per 20 N 1 s ƒ 1S 50 a ƒ 20 50 infer ƒ 17 50 2 = s ƒ 14 75 ïi ƒ 15 75 Zwolle 3 April Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 Rogge 6 62 Boekweit ƒ 5 90 Gerst ƒ 5 60 Aardapp ƒ 1 57 Boter per N IC ƒ 22 50 Londen 31 Maart Boter Friesche 108 a 110 Kamper en Zwolle 100 a 104 Kaas Edam 50 a 62 en Goud i 19 ü 52