Goudsche Courant, donderdag 9 april 1863

1863 t iiboer ErmJiia oiiüers C Hoogeiiljoom eu C van Kluijvt 2 J liaDUcSj ouJfis J Nobel eu J G Boon Adnanus Jacobus oudLis H J au der Kee en G Fluks OvhKLhDF N 1 GiiiWM 1 April S Kapis eu J M Corsiaause Donderdag 9 April ii ïoy GOÜDSCHE COUEANT WOEKDEN Bi VAiJ F 27 Maart II Magt geb Haring z 0 t KLïDL 25 Maart Matthijs Pels bijua 15 m 30 Ilcndrika ijt huijzt ri ö j m O n Ti Ln U 2 April Willem van Leeuwen bijna 43 j wtduweu van h la nia au Benuiicl met Marrigje Uithol bijua 40 j OUDEWATEE van 25 tot 31 Maart 1S Ï3 BtVAii FN Johanna Killesteiju geb Grauel z Lena van V reumin i u jitb Vermeulen z O hKLKDEX Gerardus Schoouder oerd ruim S j Glht ii Chnstiaan de Groot met Johanna Mana de Korte ADVERTENTIEN Tegen genot van VOUS kOSt en vijf en der+ig stuivers in de week wordt tot iici gevraagd eenc WERKSTER tot het doen van de Straat eu van Kuisen Kamerwerk dagelijks met uitzondering van Woensdag van des ochtends Zeven tot namiddags Zes ure en des Vrijdags of Zaturdags tot Acht ure Zich vervoegen bij de Boekhandelaars J V 1N EENTL il Zoon alhier Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u Gl 1 April Gr nien Ens Tarwe weinig ter markt vr cre£elil niiitrebrairt en beide soorten stil op vorig e prij n oo ook Gersr eu ILivcr Aanvoer sedert eer2 istereu 470 r iiil en JböO r vr Tarwe 11 4 20 qr vr Gerst 7010 qr vr Haver en 410 z eu 75 30 vIJ3 Meel 2 Anrii Aan de veemarkt van heden werden aangebo en 7 Kunderen 330 Kalveren j090 Scbipen en 140 Viirkeji Vüor be ie runderen werd 4 ZiJ eri voor d schapen Ö per steen betaald 2 April Büter Frie clie lOS a 110 Kampen enZn olie 100 a iOiV Kaas Edam 52 u ü2 eu Gouda4 a 5 GOUDA V Tni re i oaders J de Jong en AV de Jous 1 April Curüclit M irjriet a i udt rs C van Srraalci en M E de Jods Johanna L d ileij3 ouders A van der Steen en J M van den GFsrE N 1 Nt L rt Burgerlijke Stand f Voor de vele beivijzen van deelneming bij het verlies van onze gel efieTante ontvangen betuigen wij on en iiartelijken dank J D EIJK J A RIJK VAN VlEN Openbare Verkooping OM COXTAXT GELD j Op Woensdag 15 April 1SG3 A QUATs T WiJDSTEA VT A 174 berigt dat zijn Magazijn voortdurend ruim gesorteerd is in alle soorten van SCHEIJF POST TEEKEN ipORD PAK en STROOPAPIEE in alle kwaliteiten EN TILOPPES in verschillende formaten en kleuren ZAK en NOTITIEBOEKJES in meer dan 30 ormaten gelijnd en ongelijnd K NTOOEBOEKEN in alle formaten en dikten Ook heeft hij dezer dagen weder ontvangen eeue rijke keuze in SCTIEIJFPOETEFEUILLES met een geheel Schrijfgarnituur des Voorniiddags ten 10 ure aan de Boiiwmanswohing bewoond door de Wed PIETEK SLIEDRECIIT aan de XOORDKABE ouder Soord B adiinrceea nabij Bo l oop van 4 KOEIJEX die gekalfd hebben of aan den uring staan 2 SCHOTTEN met kalf 2 VAAK EX met kalf 4 VAAEKOEVEX 1 GEIT BOUW en MELKGEEEEPSCHaPPEX 3 SCHOL WEX 1 EOEir OOT BALKEX i LAXKEX BKAXDIiOt T oaireveer 18000 ponden best gewonnen HOOI 350 TAKKEKOSSEX en voorts renige MEUBlLAlfiE ÜOEDEEEX Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van df Xotaris MOLEXAAE te EchteRoi geGezondheidsbloem Het ffoedkoopste Gezondheids en Voedingsmiddel l e e ui iteii c oon fijne en zuivere BLOEM Geneeskrachfig T oedaid Ver firrlrnd 11 aaiiijnwam Tan smaal uit de Stoom Graan en Meelzuiverino van J Iirmink te Zwolle wordt met het be te gevolg gebruikt als ONTBIJT en DRANK door BOESTZIEKEN TERINGACTITIGE ENGBOESTIGE ZWAKKE JESTELLEN en KIXDEEEN MAAG en KEELPIJNLIJDEES enz Als DRANK toebereid vervangt zij in de Ziekenkamer het GtnUn at zij is sj ci wr nJ oM nr i rkevder en aanriemuntr rn i smaak is mede verkrijgbaar in PAKJES van 15 en 30 Cents voorzien ven C ichet Gebru ks aanwijzing en Envelorpe bij den Heer A Dercksen te GOVDA eu de bekende Heeren in de andere steden Geregeld GOEDERENS ERt OER van GOEDA naar UTRECHT VISA VEESA per Stoomboot OUDEWATER l e L XGSJJAGS en VRIJDAGS s Namiddag leu 4i ure van Gm fo naar Utrecht Nadere inlichtingen bij den Agent Jb dl KOSTEE Dublel gezuiverde GAS OLIE of PETROLEUM verkrijgbaar bij J B PEETEES Jz Tiendeweg 4 April BEWEIDIIVG van VEE DUKGKAAF en HOÜFDINGELAX llEN vau het XllXirLAXl onder de Gemeente s Gruveiande zullen als vorige jaren VBEBEWEIDING aannemeu van af 1 Mei tot 31 October 1863 zoo het geheele als halve Saisou als per week volgens tarief op franco aaucrage te bekoaen ten kantore van JI J F A LEESBERG Notaris te GRAV EX HAG E Prijzen der EfTeclen l Ct Ned w sch S odito 3 dito 4 Amort Sijnd 3l o Ilandelm 4 O I Leening 4 Aand H Sp 41 0 d Eijnspw 4VÖ België Eotts Si Ö Sp mje obl 2 d buiienl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eiisl obl H 5 do lb2S 29 5 tertl 31 33 5 d 1 40 4 d 5 serie 5 d fi serie 5 Volgef Spw 5 Pruien Ib i 5 Oost bij G oil 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2l dörenteAmst 5 d nat lS54 5 Mex oblSöi 3 AMSTEEDAM Vrijdag 3 April I a igste Hoogste Cu wu koei 3 kotrs 1 U11 üóS 63V a i 7U oyi o J3 s 14 5 J9V 5 Vs J 1G 4 il 10 53 J s 101 1013 loiv 100 luüV 1 003 b S4S jl 01 yuis j 20 i il is j 2021 3 10 j = 103 o 4 HZ 63 4 i 4 5i e Si Vtö 32 V 8 vi ea GS Vu ai Vic SIV4 31 Ter Buctarukkcrij van A BRIXKMAN en voor Gouda en Deze Courant e chijut des Douderdajjs en ZonilEi 3 In de ytad geschiedt de uitgave des av7 idb te üre ti De prijï per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adverteutieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 8 April Het ontbreekt ook nu weder aan genoegzaam zekere berigten betretfeude den toestand in Polen Mogt men verwaciiten dat de nederlaag van Langiewicz en zijn wijken op oostenrijksch gebied het einde van den opstand aankondigde en waren de eerste berigtcn in dien geest latere berigleu deden zien dat de Polen den moed niet verloren gaven en alle krachten inspanden om tien strijd vol Ie houden Intusschen blijft het twijfelachtig hoeveel of hoe weinig vertrouwen gesteld mag worden op de geruchten betreffende de uitbreiding van den opstand in Lithaujn en Samogitie en hoeveel waarde te hechten is aan enkele voordeeleu door afzonderlijke benden op de Eussen behaald Het schijnt waarlijk niet veel anders dan doelloos bloedvergieten nu de opstand geen biiiteulandoche hulp ontvangt eu Euïland de handen vrij behoudt om nogmaals Polen te verpletteren De diplomatie is ijverig in de weer om gelijk geuooniijk als het vooruitgang en bevrijding geldt niets te doeu Men hoopt nel veel van de zamenwerking van Fr mkrijk Engeland en Oostenrijk ter gunste van Polen maar men wantrouwt de bedoelingen der Fransehen die zoo begeerig uitzien naar den Eijn en Oostenrijk hoe naijverig op Eusland en vijandig aan Pruisen mag toch ook niet onvoorwaardelijk steunen op een franschen bondgenoot die hem vroeg of laat Veneiie zal weten te ontrukken gelijk hij Lombard je deed Eindelijk zal Polen niets overI lijven dan de genade van den russischen autocraat toegepast door onwillige Eussen op gehate Polen Iniiis clirn be lr igen de vriendschappelijke onderhandelingen der drie in ir i Ilieden Pruisen meer dan Eusland De prnisi che reg iiijg heeft oiivooivigtig pariij gekozen legen de verdrukte Polen die bij vüi ten en volkeu zooveel suiipathie wekten lüt gevoegd bij de voortdurende tweespalt tiHsehen de regering en de ertegenwoordigiii voor pelt bij de algemeen heerschende onleiTCilcuheid des volks eeiie duistere t e voinst Griekeul ind is nu op eens geholpen met een jeugdigen koning g en ac i iien j iren oud gelieel onervaren zal hij als al Zijne c ïl leva s geroeind en gevleid worden en regertn zoo gjed als ieder die met onge vasselien handen een geiieel vreemd werk aangrijpt Jlen wil hem eene cngeUche vrouw geven eu moet hij to h e ltjl onder vreeaiden invloed stain dan Advertentieblad Omstreken I De prijs der Advertcntiéu van etu tot ze i regels met inbegrip au het zegel is SC Cent oot eiken regel daarboven ld Cent Buit t ugew one letters orden berekend Baar plaatsruimte is de eugelsche te verkiezen boven de fraasche of russiseheIn Amerika verspillen de Franschen nog ai ijd bloed ea schatten om eindelijk de hoofdstad van Meiico te vermeesteren toch is het eene mislukte onderne ning een proce dat men vcr iest als men het gewonnen heeft Eu niets waarborgt toi nu het winnen De burgeroorlog in de vereeuigJe staten levert geene beslissende uitkomst Afwisselende kri gsbedrijven op het gebied der zuidelijke staten verwoesting en vernieling eu geen einde ae n den rampzaligen strijd Eindelijk zal men moeten inzien dat het geweld de weg niet is ten goede eu dat liet guedr op een anderen grondslag moet rusten dan op ulUe e iri geu eld Ons rustig land wordt slec its door woordens r ja beu ogen Het zijU vei bchillende iuzigten eu ai ivijkeude b loelii g n liie aanleiding geven tot vinuig verschil Wij huitii fcu bgaa alijemeen liberale beginselen wij strijden over een meer ufiuinJer maar het ontbreekt ons aan energie ilaauwheid is eeu vaderiand ciie deugd Hoe zou het anders mogelijk zjn dat e e onbeduidende uitsluitende partij zich op iierp om de f e viering üu pï vijftigjarige vernieuwde onafhankelijkheid te k il u en te beheeraclieu en hoe schroomvallig staande onil ri Li i leeu ieelijk en ongerijmd woord in het vrije Nederlaudj ie Uover den prins van den bloede Hue al te naauHgezet is de verv erpiug an het subsidie voor de spoorueg maalschappij Niem ind tnijfelt of de zaak is in het algemeen belang Maar het is te veel toegegeven aan den onwil der legeusiriübelende raaat ch ppij nu wordt het algemeen belang opgeofferd aan bjzumlere bedoelingen Amsterdam is de waardige vertegenuourdiger van Nederland De inschrijving voor de kanaalmaafseirippij is een voldiugendbeivijs Schreeuueu dwii gen jubelen mai r de hand op de zak De stoute jongen krijgt dan ook Z jn pa isclibroodje niet Het zijn iudcrdn id tre irige verschijnselen die bekommer ngwekken Val geeft den protectionisten in Nederland zooveel stoutheid om den vrijen handel in het aangezigt esl i arWat benevelt den blik om het algemeen bel iug voorbj tezien Vat weerhoudt onze eerste koopstad om woifrdeu loordaden te bevestigen Fiaauwheiu kleingeestigheid en eigenbaat vertragen den vooruitgang beieiten veel goeds eu bedreigen een iu ii da zoo mistekende bewijzen gtiMUJip verüelileu j er eu vurige bevordering van de lytang eg de lauJs